Vận Dụng Quy Luật Mâu Thuẫn

  -  

Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích mâu thuẫn biện chứng giữa nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.doc


... không đợc xem nhẹ ảnh hởng của mâu thuẫn bên ngoài.5.2. Mâu thuẫnbảnmâu thuẫn không cơ bản. Mâu thuẫnbảnmâu thuẫn quy định bản chất của sự vật, quy định quá trình tồn tại và ... Mỗi mâu thuẫn đó đều có tính chất và vai trò riêng. Có cái là mâu thuẫnbản , có cái là mâu thuẫn không cơ bản, có cái là mâu thuẫn đối kháng, có cái là mâu thuẫn không đối kháng, v.v 8 quy t ... yếu. Mâu thuẫn chủ yếu thờng là hình thức biểu hiện cụ thể của mâu thuẫn cơ bản. Cho nên giải quy t mâu thuẫn chủ yếu chính là quá trình giải quy t dần dần mâu thuẫn cơ bản. Còn giải quy t mâu thuẫn...

Bạn đang xem: Vận dụng quy luật mâu thuẫn


*

Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích mâu thuẫn biện chứng giữa nền kinh tế thị trờng với định hớng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay


*

*

Luận văn: “Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích những mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam” pptx


... mâu thuẫn bên ngoài 7 1.3.2. Mâu thuẫnbảnmâu thuẫn không cơ bản 8 1.3.3. Mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu 8 1.3.4. Mâu thuẫn đối kháng và không đối kháng 9 CHƯƠNG 2: NHỮNGMÂUTHUẪNTRONGNỀNKINHTẾTHỊTRƯỜNGĐỊNHHƯỚNGXÃHỘICHỦNGHĨAỞ ... triển kinh tế trong nước. 1.3.2. Mâu thuẫnbảnmâu thuẫn không cơ bản Mâu thuẫnbảnmâu thuẫn quy định từ bản chất, khuynh hướng phát triển của bản thân các sự vật, hiện tượng. Nó ... ngoài Mâu thuẫn bên trong là mâu thuẫn nằm ngay trong chính bản thân sự vật. Mâu thuẫn này bao giờ cũng là nhân tố quy t định bản chất và xu thế vận động của chính bản thân sự vật. Ví dụ như mâu...
*

vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích những mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở việt nam


... ngoài Mâu thuẫn bên trong là mâu thuẫn nằm ngay trong chính bản thân sự vật. Mâu thuẫn này bao giờ cũng là nhân tố quy t định bản chất và xu thế vận động của chính bản thân sự vật. Ví dụ như mâu ... giải quy t giữa mâu thuẫn đó. Vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu những mâu thuẫn đó và tìm ra phương hướng giải quy t chung. Nghiên cứu mâu thuẫn là phải thấy được mâu thuẫn nào là cơ bản, mâu thuẫn ... lại có tác dụng chủ yếu và quy t định.1.3.4. Mâu thuẫn đối kháng và không đối kháng Mâu thuẫn đối kháng là mâu thuẫn đặc trưng chỉ có trong lĩnh vực đời sống xã hội. Đó là mâu thuẫn giữa những...

Xem thêm: Luyện Thi 123 Toán Lớp 4 Trang 123: Luyện Tập Chung, Ioe: Hấp Dẫn


*

Vận dụng quy luật mâu thuẫn trong Triết học Mác Lênin vào việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay


... cơ bản, mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu, mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng.Trong hoạt động thực tiễn, mâu thuẫn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, việc phân tích mâu ... Tác giả đã khái quát một cách logic về quy luật mâu thuẫn trong lịch sử triết học và đã vận dụng quy luật mâu thuẫn vào việc xác định và giải quy t mâu thuẫn trong giai đoạn lịch sử của dân ... của sự vận động, phát triển và tiêu vong của nó. Những mâu thuẫn của hệ thống tư bản chủ nghĩa trước hết là những antinomia (mâu thuẫn trong quy luật, sự xung đột của quy luật với bản thân nó)...

Xem thêm: Bìa Thuyết Trình - Mẫu Bìa Powerpoint Thuyết Trình Sản Phẩm


Sự vận dụng quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX vào công cuộc đổi mới ở VN của đảng ta hiện nay


... Bộ dự thảo quy t định hoặc thoả thuận của LÃnh đạo Bộ đối với các dự án nhóm B Đối với các dự án nhóm A không sử dụng vốn ngân sách nhà nớc, Vụ thẩm định Dự án đầu t dự thảo văn bản báo cáo ... thuộc thẩm quy n cấp phép của bộ trởng Bộ kế hoạch và đầu t Tham gia với các vụ liên quan trong bộ xem xét để bộ có ý kiến đối với các dự án đầu t ,các dự án quy hoạch thuộc thẩm quy n quy t định ... cứu, khảo sát (nếu cần) và phối hợp làm việc với chủ đầu t (đối với dự án nhóm B trong nớc). Đối với các dự án đầu t nớc ngoài, nếu có nhu cầu làm việc với các chủ đầu t là nớc ngoài, Văn phòng...