UNIT 8 ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

  -  

Bài học Language Focus Unit 8 Lớp 8 - Country life và city lifehướng dẫn những em ôn tập một vài cách thực hiện của thì hiện nay tại tiếp nối và kết cấu so sánh của tính từ


Tóm tắt bài giảng

1. Grammar Language Focus Unit 8 Lớp 8

1.1. Present progressive(thì hiện tại tiếp diễn)

1.2.So sánh của tính trường đoản cú (Comparison)

2. Exercise Language Focus Unit 8 Lớp 8

2.1. Unit 8 Language Focus Exercise 1

2.2.Unit 8 Language Focus Exercise 2

2.3.Unit 8 Language Focus Exercise 3

2.4.Unit 8 Language Focus Exercise 4

2.5.Unit 8 Language Focus Exercise 5

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 8


To talk about Future:thì hiện tại tiếp tục được dùng để diễn đạt những hành vi đang hoặc định hoặc sự sắp đến xếp về sau gần.Alexis gettingmarried next month. (Alex đang kết hôn vào thời điểm tháng tới)To show changes with Get and Become (trở nên)

Động từ Get và Become (được phân tách thì bây giờ tiếp diễn) theo sau là giờ tính từ dùng làm diễn tả

Sự chuyển đổi về trạng thái tuyệt về vẻ ngoài của một người, vật, xuất xắc sự vật.I"m gettingtired.(Tôi thấm mệt)Heis becomingfatter.(Ông ta đang phệ lên)Sự chuyển đổi của vạn vật thiên nhiên hay xã hội.It"s gettingdark.(Trời về tối dần)

b.1. Riêng biệt tính tự ngắn & tính tự dài

Tính tự ngắn (Short adjectives)

- Là tính từ có một âm tiết: red, long, short, hard,….

Bạn đang xem: Unit 8 english speaking countries

Tính từ nhiều năm (Long adjectives)

- Là tính từ bao gồm từ 2 âm huyết trở lên: beautiful, friendly, humorous, ….

b. 2. Trạng từ ngắn & Trạng từ bỏ dài

Trạng trường đoản cú ngắn (Short adverbs)

- Là trạng từ bao gồm một âm tiết: hard, fast, near, far, right, wrong, …

Trạng từ nhiều năm (Long adverbs)

- Là trạng từ gồm 2 âm ngày tiết trở lên: quickly, interestingly, tiredly, …

SO SÁNH BẰNG VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

1. So sánh bằng cùng với tính từ với trạng từ

Cấu trúc:

S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + auxiliary V

S1 + V + as + adj/ adv + as + O/ N/ pronoun

Ví dụ:

- She isas tall asI am= She is as tall asme. (Cô ấy cao bởi tôi.)

- He runsas quickly asI do= He runs as quickly asme. (Anh ấy chạy nhanh như tôi.)

- Your dress isas long asmy dress= Your dress is as long asmine. (Váy của bạn dài bởi váy của tôi.)

2. Hình thức so sánh hơn của những tính từ có một âm tiết

+ adjective-er + than

Ví dụ:

– I‘m stronger than you. Tôimạnh hơn bạn.

– This house is bigger than that house.

3. Vẻ ngoài so sánh hơn của những tính từ tất cả hai âm tiết trờ lên

more + adjective + than

Vi dụ :

– My sister is more beautiful than me. Chị tôi đẹp gái rộng tói.

– Angela is more careless than Susan. Angela lơ là hơn Susan.

So sánh tính từ ngơi nghỉ bậc hơn nhất

1. Hiệ tượng so sánh số 1 cùa những tính từ có một âm tiết

+ the + adjective-est

Ví dụ :

– This tower is the tallest. Tháp này là tháp cao nhất.

– Minh is the tallest student in my class. Mình là học tập sinh cao nhất ở lớp tôi.

2. Vẻ ngoài so sánh bậc nhất của các tính từ có hai âm tiết trờ lên

+ the most + adjective

Vi dụ:

– Of all the pagodas in Hue, Linh Mu is the most beautiful.

Trong tất cà các ngôi miếu ớ Huế miếu Linh Mụ là miếu đẹp nhất.

– Huy is the most intelligent student in our school.

Huy là học viên thông minh tuyệt nhất ở trường bọn chúng tôi.

Lưu ý:

1.Với một số tính tự ta phải gấp đôi mẫu từ cuối trước khi thêm -er hoặc -est

Vi dụ: big – bigger – the biggest

hot – hotter – the hottest

wet – wetter — the wettest

2.Các tính từ có hai âm tiết thường xuyên có bề ngoài so sánh rộng là “more + adjective + than”. Tuy thế khi phần đông tính từ tất cả hai âm huyết tận cùng bởi y” như “happy”, “easy”, “funny” thì bề ngoài so sánh rộng là “adjective-er + than” và vẻ ngoài so sánh duy nhất là “the + adjective- est”

Vi dụ: easy – easier — the easiest

happy – happier – the happiest

funny – funnier — the funniest

3.Các tính từ có hai âm tiết kì cục có dạng đối chiếu hơn là -er và đối chiếu nhât là -est là số đông tính trường đoản cú tận cùng bởi “-le”, “-ow”, “-er”

Vi dụ: noble – nobler – the noblest

yellow – yellower – the yellowest

clever cleverer – the cleverest

4.Hình thức đối chiếu bậc hơn cùng so sánh hàng đầu của những tính từ bất quy tắc

Ví dụ; good – better – the best

bad – worse – the worst

far — farther – the farthest

further – the furthest


Read the dialogues.(Đọc những đoạn hội thoại sau.)Now make similar dialogues. Use the shipping information.(Hãy làm các hội thoại tương tự, thực hiện bảng thông tin về giờ đồng hồ tàu chạy.)

*

Guide to answerGood Fortune

You:Excuse me! Is the boat to Quy Nhon leaving at 11.30?

Clerk:Is thatGood Fortune?

You:That"s right.

Clerk:I"m sorry but it"s been delayed.

You:Oh, no!

Clerk:Now, it"s leaving at 13.55.

You:Thank you.

City of Hue

Mrs. Hoa:Excuse me! Is the boat khổng lồ Nha Trang leaving at 11.40?

Clerk:Are you talking aboutCity of Hue?

Mrs. Hoa:Yes.

Clerk:It"s leaving on time, madam.

Mrs. Hoa:Thank you.

Golden Trail

You:Is the boat to lớn Ho bỏ ra Minh city leaving at 11.55?

Clerk:Is thatGolden Trail?

You:That"s right.

Clerk:I"m sorry, the boy, but it"s been delayed.

You:Oh, no!

Clerk:Now, it"s leaving at 16.20.

Speed of Lights

Mr. Vu:Is the boat from Ho bỏ ra Minh đô thị arriving at 10.40?

Clerk:Are you talking aboutSpeed of Lights?

Mr. Vu:Yes.

Clerk:I"m sorry, sir, it"s been delayed.

Mr. Vu:Oh, no!

Clerk:It"s arriving at 12.30.

Diamond Eyes

You:Excuse me! Is the boat from Ca Mau arriving at 11.00?

Clerk:Are you talking aboutDiamond Eyes?

You:Yes.

Clerk:It"s arriving on time.

You:Thank you.

Stars Above

You:Excuse me! Is the boat from Phu Quoc arriving at 12.00?

Clerk:Is thatStars Above?

You:That"s right.

Clerk:I"m very sorry it"s been delayed.

You:Oh, no!

Clerk:It"s arriving at 18.15.


Complete the dialogues. Use the verbs in the present progressive tense.(Hoàn thành các đoạn hội thoại. Cần sử dụng động từ sống thì hiện tại tiếp diễn.)

a) Nam:What are you doing tonight?

Bao:I"m playing(0) table tennis.

b) Uncle Thach:Would you and Lan lượt thích to go to lớn the movies?

Hoa:Sorry, we can"t. We (1) ______ home work.

c) Mrs. Vui:Are you watching the seven o"clock news?

Mr. Nhat:No, I (2)_______ a program on rainforests.

d) Hoa:I"m going khổng lồ the beach on Saturday.

Lan:Lucky you! I (3) ______ to lớn my violin lesson.

e) Mrs. Thoa:Are you miễn phí on Sunday afternoon?

Na:No, Mom & I (4) ______ the house.

f) Nga:Can you fix my computer on Friday afternoon?

Mr. Lara:I"m afraid not. I (5) ______ a meeting that afternoon.

Guide lớn answer

(1)are doing

(2)am watching

(3)am going

(4)are cleaning

(5)am having


Complete the sentences. Use the verbs và adjectives in the boxes.

Xem thêm: Dieện Tích Hình Thoi, Chu Vi Hình Thoi Đầy Đủ Nhất, Tính Diện Tích Hình Thoi

(Hoàn thành câu. áp dụng động từ với tính từ mang đến trong khung.)

get better

become cleaner

cold

dark

tall

weak

Guide khổng lồ answer

a)The boys are getting tall.

b)The old menare getting weak.

c)We should go home. It"s getting dark.

d)The weatheris becoming cold.

e)The studentsare becoming better.

f)The school yardis becoming cleaner.


Make comparisons between the city and the country about these things. The adjectives in the box will help you.(Hãy so sánh về thành thị và nông làng mạc về gần như điều sau. Các tính từ trong khung để giúp em.)

busy easy expensive cheap good

bad poor big accessible fresh

Guide to lớn answer

Thefoodin the đô thị is more expensive than the food in the countryside.

= Thefoodin the countryside is cheaper than the food in the city.

- Thetrafficin the thành phố is busier than the traffic in the countryside.

- Thetransportin the đô thị is easier than the transport in the countryside.

- Theairin the countryside is fresher than the air in the city.

= Theairin the city is more polluted than the air in the countryside.

- Theentertainmentsin the city are better than the entertainments in the countryside.

= Theentertainmentsin the countryside is poorer than the entertainments in the city.

- Themedical facilitiesin the thành phố are more accessible than those (= the medical facilities) in the countryside.

- Theschoolsin the thành phố are better than the schools in the countryside.

- Theelectricityin the thành phố is better than the electricity in the countryside.


Look at the advertisements. Compare the house, the villa and the apartment. Use the adjectives in the box.(Hãy xem những quảng cáo sau. Em hãy so sánh nhà ở, biệt thự cao cấp với căn hộ. Dùng tính từ đến trong khung.)

*

Guide khổng lồ answerexpensive

- The house is more expensive than the apartment.

- The house is not as expensive as the villa.

- The villa is the most expensive of all.

old

- The apartment is older than the house.

- The house is not as old as die villa.

- The villa is the oldest of all.

small

- The apartment is smaller than the villa.

- The villa is smaller than the house.

- The apartment is the smallest of all.

beautiful

- The villa is more beautiful than the apartment.

- The villa is not as beautiful as the house.

- The house is the most beautiful of all.

big

- The villa is bigger than the apartment.

- The villa is not as big as the house.

- The house is the biggest of all.

hot

- The apartment is hotter than the villa.

- The villa is hotter than the house.

- The apartment is the hottest of all.


1. Her old house is bigger than her new one.-> Her new house…………………………………….........

2. No one in my class is taller than Peter.-> Peter ……………………………………………….

3. The black dress is more expensive than the white one.-> The trắng dress ……………………………………………

4. According to lớn me, English is easier than Maths.-> According to lớn me, Maths ………………………………….

5. No one in my group is more intelligent than Mary.-> Mary ……………………………………………………….

Xem thêm: The Monuments Men Ts Men - Xem Phim Cổ Vật Bị Đánh Cắp

6. No river in the world is longer than the Nile.-> The Nile …………………………………………………..