Unit 7 lớp 9 language focus

  -  

Bài học tập Language Focus Unit 7 Lớp 9 - Saving energygợi ý những em ôn tập một trong những điểm ngữ pháp về: liên từ bỏ nối câu, cụm đụng từ bỏ và cấu trúc câu kiến nghị ai kia làm gì.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 9 language focus


Video bài giảng

Tóm tắt bài giảng

1.Grammar Language Focus Unit 7 Lớp 9

1.1.CONNECTIVES / CONNECTORS

1.2.PHRASAL VERBS

1.3.MAKE SUGGESTION

2. Exercise Language Focus Unit 7 Lớp 9

2.1. Unit 7 Lớp 9 Language Focus Exercise 1

2.2.Unit 7 Lớp 9 Language Focus Exercise 2

2.3.Unit 7 Lớp 9 Language Focus Exercise 3

các bài tập luyện minc họa

các bài tập luyện trắc nghiệm


AND, BUT, OR ( hoặc / hay; “or else” còn nếu như không ), so ( vì thế, vì thế ), THEREFORE (do đó), HOWEVER (Tuy nhiên)Những trường đoản cú nối : AND, OR, BUT, SO nói một cách khác là tập đúng theo liên lừ (co­ordinating conjunctions): được dùng nối nhị tự , nhì các từ bỏ tuyệt nhì mệnh đề thuộc các loại,công dụng hay cấu trúc

a.1. AND

sử dụng thêm công bố bổ sung cập nhật (additional ideas)

Ex: This appliance is modern and economical.

(adj + adj)

Ex: He is handsome & clever.

(clause + clause)

Ex:His father is a doctor andhe works in a hospital.

a.2. OR

mô tả sự chọn lựa

Ex: Do you study Maths or Chemistry?

Does he live sầu in theđô thị centre or in the suburbs?

OR ELSE ( trường hợp không): mô tả điều kiện

Ex: You hurry or (else) you’ll be late for the bus?

a.3.BUT

nối nhị ý tương phản nghịch nhau

Ex: He’s fat but his brother isn’t.That man is famous but humble.

a.4. SO

diễn tả hậu quả

Ex: He’s busy, so he can’t help you.

The kiểm tra was easy, so most of the pupils could do it.

a.5. THEREFORE – HOWEVER

THEREFORE (vì thế, vày thế): đồng nghĩa với so, chỉ hậu quả

Ex: He’s busy; therefore he can’t help you.

He’s at a meeting now; therefore he can’t answer your phone.

He’s busy. Therefore he can’t help you.

He’s busy. He, therefore, can’t help you.

Crúc ỷ: THEREFORE rất có thể theo sau vết phẩy (,)(a comma), vệt chnóng phẩy(;)(a semi-colon) hoặc dấu chnóng câu (a period hoặc sau công ty tự.)

HOWEVER (Tuy nhiên): diễn tả sự tương bội nghịch, đồng nghĩa tương quan cùng với BUT tuy vậy luôn luôn luôn nối sát hai mệnh đề.

Ex: He’s over seventy; however, he’s still active.

It’s raining hard; the game is , however, going on.


1.2. PHRASAL VERBS (Động trường đoản cú kép)

Động trường đoản cú kxay (Phrasal verbs) là cồn từ bỏ được cấu trúc vày một đụng từ bỏ (a verb) với 1 tè tự (a particle) hay như là một giới tự (a preposition) giỏi cả nhị (tè tự + giới từ) : give sầu up, turn on , look after, get along with. . Động từ bỏ knghiền được chia làm hai một số loại :

b.1. Động tự knghiền có thể bội nghịch cách (separablephrasal verbs) : give sầu up, turn on, try on, put on

Túc tự là danh từ tất cả thểđứng trước hoặc sau đái tự.S + V + tiểu từ bỏ + túc từ.You should turn off the lights before leaving trang chủ.He’s trying on a jacket.S+ V + túc từ + tè tự.He’s trying a jacket on.He gave smoking up.Túc từ bỏ là đại từ nhân xưng: luôn luôn luôn đứng thân cồn từ cùng đái từ.The light is on. Turn it off.Here’re the shoes. Try them on.

b.2. Động tự cần yếu phản nghịch cách ( Unseparable phrasal verbs): túc trường đoản cú luôn luôn luôn thua cuộc giới từ.

Ex: You should look after your old parents.

He looks forward to lớn his brother’s letter.


1.3. MAKE SUGGESTION (Lời đề nghị)
Suggest + gerund + O/A.I suggest going swimming.Tom suggested playing badminton.S + suggest + that + S + should + V + O/A.They suggest that everyone should save electricity.People suggested that the government should improve sầu the education system.

Chú ý:

Từ “THAT” làm việc chủng loại câu này không được bỏ.Mệnh đề theo sau “suggest” rất có thể làm việc thì present subjunctive (hiện tại mang định / bàng thái)The doctor suggested that he drink a lot of lemonade.The teacher suggests that Bill vị a lot of exercises.

Ghi nhớ: Thì hiện tại đưa định / bàng thái bao gồm dạng ẩn sinh sống dạng dễ dàng "I" gốc hoặc với: “I think we should + V + O/A.” (Tôi suy nghĩ bọn họ cần .. .’)

Ex: I think we should collect old clothes.

I think we should not permit children to ride motorbike.


2. Exercise Language Focus Unit 7 Lớp 9


2.1. Unit 7 Lớp 9 Language Focus Exercise 1

Complete the sentences. Use the correct connectives.(Hoàn thành những câu. Sử dụng các trường đoản cú nối làm thế nào cho đúng.)

Guide to answer

a.Mrs. Quyen bought corn, potatoesandcabbages at the market.

b.I"d love to play volleyballbutI have sầu khổng lồ complete an assignment.

c.Nam got wetbecausehe forgot his umbrella.

d.Hoa failed her math test.Therefore,she has to vì chưng the demo again.

e.Do you want Vietnamese teaormilk tea?

f.It"s raining,soI can"t go lớn the beach.

g.Ba"s hobbies are playing footballandcollecting stamps.

h.Na is very tired. However,she has to finish her homework before she goes khổng lồ bed.


2.2. Unit 7 Lớp 9 Language Focus Exercise 2

Complete the sentences. Use the right tense form of the phrasal verbs in the box and the pictures.(Hoàn thành những câu sau. Sử dụng dạng đúng của những các động từ bỏ vào form và những bức ảnh.)

*

Guide to answer

a.Hanh can"t go khổng lồ the movies with us tonight. She will have tolook afterher little sister.

Xem thêm: Trọn Bộ Công Thức Sinh Học 12 Đầy Đủ Nhất, Tổng Hợp Toàn Bộ Công Thức Sinh Học 12

b.If wego onwasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.

c."I think I"ve sầu lost my new pen. I"velook forit everywhere but I can"t find it anywhere."

d."Turn onthe TV for me, will you? I want to watch weather forecast."

e.Mrs. Yen forgot toturn offthe faucet when she left for work.


2.3. Unit 7 Lớp 9 Language Focus Exercise 3 (Make suggestions)

a) Your class wants to lớn help the poor in the neighborhood of your school. The following ideas may help you.(Lớp của bạn có nhu cầu hỗ trợ những người nghèo nghỉ ngơi gần ngôi trường của chúng ta. Các lưu ý dưới đây rất có thể giúp cho bạn.)

Guide to lớn answer

- I suggest collecting unused clothes.

- I suggest organizing a show to raise money.

- I suggest giving lessons khổng lồ poor children.

- I suggest helping elderly people and war invalids with their.

- I suggest collecting old books & notebooks.

b) Your frikết thúc wants to improve his/her English. The following ideas may help you.(Quý Khách của bạn có nhu cầu nâng cấp vốn tiếng Anh của khách hàng ấy. Các gợi ý sau đây có thể khiến cho bạn.)

- I suggest that you should listen khổng lồ English programmers on the radio or on TV.

- I suggest that you should often practice writing English sentences.

- I suggest that you should use english with friends in class.

- I suggest that you should practice listening to lớn English lessons on tapes.

- I suggest that you should join English speaking clubs.

- I suggest that you should have sầu a good English dictionary.


1. I told a joke. Nobody toàn thân laughed.

.......................................................................................................................................................

2. You must study harder. You will go into another class.

.......................................................................................................................................................

3. The thành phố suffers from air pollution. The đô thị suffers from water pollution.

.......................................................................................................................................................

4. I knew her family. I did what I could for her.

.......................................................................................................................................................

5. We can’t afford energy-saving light bulbs. The light bulbs are too expensive.

.......................................................................................................................................................

II. Complete the sentence with the one word given below. One word can be used for more than one sentence: for/ up/ after/ on/ off/ away/ in

1. Who’s going to look ______ the children while you’re away?

2. “Turn ______ the TV for me, will you? I want lớn watch the cartoon.

3. She’s looked ______ her keys everywhere.

4. Turn ______ the radio. I’m working.

5. If we go ______ littering, the environment will become seriously polluted.

Key

I.

1.I told a joke but nobody laughed.

2.You must study harder or you will go inlớn another class.

3.The thành phố suffers from air pollution và water pollution.

4.I knew her family, so I did what I could for her.

Xem thêm: Bản Sơ Yếu Lý Lịch Chuyên Nghiệp 2021, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Chuẩn 2021

5. We can’t afford energy-saving light bulbs because the light bulbs are too expensive sầu.