Speaking

  -  

1. Match each country with its capital city and listen to check your answer. (Hãy ghép thương hiệu mỗi nước nhà với thành phố hà nội của nó cùng nghe để soát sổ câu tra của em.)


https://vanphongphamsg.vn/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-5.Speaking.1.-Match-each-country-with-its-capital-city-and-listen-to-check-your-answer.mp3
*

2. Listen khổng lồ a brief introduction khổng lồ an ASEAN member state và complete the text with the correct numbers.

Bạn đang xem: Speaking


(Nghe bài giới thiệu ngắn gọn gàng về một quốc gia thành viên ASEAN và kết thúc đoạn văn với những số lượng đúng.)


https://vanphongphamsg.vn/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-5.Speaking.2.-Listen-to-a-brief-introduction-to-an-ASEAN-member-state-and-complete-the-text-with-the-correct-numbers.mp3
*

Tạm dịch:

Indonesia là một giang sơn ở Đông nam Á với diện tích một triệu chín trăm lẻ tứ nghìn năm trăm sáu mươi chín kilomet vuông (1.904.569 km2). Có dân sinh hai trăm bố mươi bảy triệu tứ trăm nhì mươi bốn nghìn cha trăm sáu mươi bố người (237, 424, 363).


3. Work in pairs. Student A uses the table below và student B uses the table on page 69. Ask each other questions lớn fill the gaps in your table.


(Làm vấn đề theo nhóm, học viên A sử dụng bảng thông tin bên dưới, học sinh B cần sử dụng bảng trang 69. Hãy hỏi nhau ngừng những khu vực trống trong bảng của mình.)


*

Hướng dẫn giải:

Student A:

1. 6.477.211 2. 329.8473. English 4.513,115 5. 707.1 6. Mandarin

Student B:

1.236,800 2.27,565,821 3. 300,000 4. Pesco 5. 66,720,153 6. 5.076.700


Tạm dịch:

Học sinh A: chúng ta có thể cho tôi biết dân sinh của Lào là bao nhiêu?

Học sinh B: Đó là sáu triệu, tư trăm bảy mươi bảy ngàn nhì trăm mười một người. Và diện tích của Lào là bao nhiêu?

Học sinh A: nhị trăm cha mươi sáu ngàn tám trăm kilomet vuông.


4. Work in groups. Use the information in 1,2 and in READING khổng lồ talk about one ASEAN country. Report lớn the class.


(Làm việc theo nhóm, dùng tin tức ở bài xích tập 1 và phần ĐỌC để nói tới một non sông trong khối ASEAN rồi thuật lại trước lớp.)


Hướng dẫn giải:

Student A: Laos is a country in Southeast Asia. It has an area of 236,800 square kilometres.

Xem thêm: Nghị Luận Lòng Vị Tha Là Gì ? Sống Vị Tha, Cuộc Sống Sẽ Hạnh Phúc

Student B: Its population is 6,477,211. Vientiane is the capital city.

Student C: The currency unit in Laos is the Lao kip và its official language is Lao.

Student D: and the country joined ASEAN in 1997.


Tạm dịch:

Học sinh A: Lào là một quốc gia ở Đông phái nam Á. Nó có diện tích s 236.800 km vuông.

Học sinh B: dân số là 6.477.211. Viên Chăn là thủ tủ của thành phố.

Xem thêm: Just A Moment - Đoạn Văn Tiếng Anh Về Công Việc Hàng Ngày

Học sinh C: Đơn vị tiền tệ ngơi nghỉ Lào là kip Lào và ngữ điệu chính thức là tiếng Lào.