Unit 4 Lớp 12 Writing

  -  

Phần writing reviews cách sắp xếp ý với viết một quãng văn ngắn. Nội dung bài viết dưới đây cung ứng các từ bỏ vựng và cấu trúc cần xem xét cũng như phía dẫn cách giải bài tập vào sách giáo khoa




Bạn đang xem: Unit 4 lớp 12 writing

*

I. Tự vựng

formal <"fɔ:məl> (adj): bao gồm qui

II. Cấu tạo cần giữ ý:

formal school system in VN: khối hệ thống trường bao gồm qui làm việc VN

III. Trả lời giải bài tập:

In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47. You may follow the suggestions below. (Trong 150 từ, viết một đoạn văn về khối hệ thống giáo dục thiết yếu quy sinh hoạt Việt Nam, dùng tin tức ở bài xích tập nói nghỉ ngơi trang 47. Em có theo phần đa lời ý kiến đề xuất dưới đây.)

Levels of education: primary (5 years: start from the age of 6): lever tiểu học (5 năm: bước đầu từ 6 tuổi)

lower secondary (4 years): Trung học đại lý (4 năm)

upper secondary (3 years): Trung học tập phổng thông (3 năm)

Compulsory- education: 9 years (primary & lower secondary): giáo dục và đào tạo bắt buộc: 9 năm (Tiểu học với trung học tập cơ sở)The academic year: 35 weeks (9 months, from September to lớn May):Năm học: 35 tuần (9 tháng, từ thời điểm tháng 9 cho tháng 5)School terms: 2 terms: term 1 (Sept - Dec.), term 2 (Jan. - May): học tập kỳ: 2 học kì: học kỳ 1 (tháng 9 đến tháng 12), học kỳ 2 (Tháng 1 đến tháng 5)Time of the national examination for GCSE (early June): thời hạn của kỳ thi Trung học phổ thông tổ quốc (Đầu tháng 6)

Gợi ý viết bài:

The current formal school education in Vietnam consists of three levels : pre­school. Primary và secondary educations.

Xem thêm: Write Unit 2 Lớp 8 Write - Write Unit 2: Making Arrangements


Xem thêm: Xem Tướng Mắt To Mắt Nhỏ Tướng Số Nói Gì Về Người Có Tướng Mắt To Mắt Nhỏ


Now there are two school systems in pre­school and primary education in big cities : stale và private schools. In state schools, parents have lớn pay tuition fee. The academic year, from September lớn May, is divided into two semesters:, from four lớn live months each.

Children usually start the pre-school at the age of 3, when they go to nurseries, but this stage is not compulsory. When children reach the age of 6, they must go to primary schools. The primary education last five years. When they complete their primary education, they can go lớn secondary schools, including Lower và Upper schools, from Grade 6 khổng lồ 12. However, children must pass a recruitment exam at the over of Grade 9, the final year of Lower schools, khổng lồ enter the upper secondary education. They will stay there until they complete Grade 12. Al the over of this stage, they must take the National Examination for GCSE, the requirement lớn go lớn university or college. This examination often takes place at the kết thúc of May or early June.