A CLOSER LOOK 1 UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES

  -  

Phần a closer look 1 cung ứng cho chính mình học những từ vựng và phương pháp vạc âm câu theo chủ đề vận động vào thời gian rỗi. Bài viết cung ứng những từ bỏ vựng cũng giống như gợi nhắc giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

Vocabulary 1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US & answer the questions.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 1: leisure activities

Nhìn vào biểu đồ gia dụng hình tròn sau về phần đông hoạt động sinh sống Mỹ và trả lời rất nhiều thắc mắc.

*

Answer the questions:

1. How much leisure time did people in the US have sầu on an average day in 2012?

In 2012, people in the US spent 5.1 hours a day on sports ang leisure activities

2. What did they vì in their leisure time?

The main activities they did include watching TV, socialising and comunicating, reading, participating in sports & exercise, using computers for leisure, relaxing và thinking.

3. What were the three most common activities?

The three most common activities were watching TV, socialising and comunicating, and using computers fot leisure

2. Complete the table with information from the pie chart. Name

Hoàn thànhbảng sau với lên tiếng trường đoản cú biểu thiết bị hình trònởbên trên.

Name of an activity

Verb

Relaxing

Thinking

Using

Doing

Watching

Reading

Socialising

communicating

Relax

Think

Use

Do

Watch

Read

Socialise

communicate

3. Look at the words. Match them to the category labels.

Nhìn vào các từ. Nối bọn chúng cùng với thương hiệu loại.

Xem thêm: Một Chiều Đi Trên Con Đường Này, Lời Bài Hát Con Đường Đến Trường

1. skateboarding, football, badminton: e. playing sport2. a novel, poetry, a magazine: b. reading3. the news, a reality show, a comedy: f. watching TV4. a new language, a skill: a. learning something interesting5. collecting stamps, making origami: d. having hobbies6. going khổng lồ local performances, visiting museums: h. going khổng lồ cultural events/places7. visiting relatives, going shopping, doing DIY: c.spending time with family8. texting, going khổng lồ the cinema, hanging out : g. socialising with friends

4. How much time vì chưng you spover a day on leisure activities? What are the three ativities that you vày the most? Share your idea with a partner.

Em dành riêng bao nhiêu thời hạn trong một ngày mang đến đông đảo vận động thư giãn nghỉ ngơi? Ba hoạt động thư giãn giải trí ở như thế nào mà em làm cho nhiều nhất? Chia sẻ đa số chủ kiến của em với một bạn làm việc.

1. How much time vày you spend a day on leisure activities?2. What are the three activities that you do the most? Share your ideas with a partner.

Pronunciation

/br/ and /pr/

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. - Listen to kiểm tra answers:

Hoàn thành rất nhiều tự dưới gần như bức ảnh cùng với /br/ tốt /pr/. Nghe để chất vấn mọi câu vấn đáp của em cùng tái diễn.

*

1. a_pr_icot2. _b_ridge3. _br_acelet4. _br_ead5. _pr_incess6. _pr_esident7. _pr_esent8. _br_occoli

6. Listen and repeat.

Xem thêm: Hãy Nêu Thành Phần Cấu Tạo Của Mô Thần Kinh, Mô Thần Kinh

Nghe và lặp lại.

1. She loves making apricot jam.2. My dad likes makingbread in his free time.3. Hien is our clubpresident.4. Mai keeps all herbracelets in a beautiful box.5. You will need abrush if you want lớn paint your room.6. This is a wonderfulpresent. Thanks so much!