Từ vựng tiếng anh lớp 8 unit 1

  -  

11. ethnic minority people (n) /ˈeθnɪk maɪˈnɒrəti ˈpiːpl/: fan dân tộc tđọc số

12. gather (v) /ˈɡæðə(r)/: tích lũy, hái lượm

13. heritage (n) /ˈherɪtɪdʒ/: di sản

14. hunt (v) /hʌnt/: snạp năng lượng bắt

15. insignificant (adj) /ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkənt/: không đặc biệt, không ý nghĩa

16. majority (n) /məˈdʒɒrəti/: nhiều số

17. minority (n) /maɪˈnɒrəti/: tgọi số
Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 8 unit 1

18. multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: đa văn uống hóa

19. recognise (v) /ˈrekəɡnaɪz/: công nhận, xác nhận

20. shawl (n) /ʃɔːl/: khăn uống quàng

21. speciality (n) /ˌspeʃiˈæləti/: đặc sản

22. stilt house (n) /stɪlt haʊs/ bên sàn

23. terraced field (n) /ˈterəst fiːld/: ruộng bậc thang

24. tradition (n) /trəˈdɪʃn/: truyền thống

25. chất lượng (adj) /juˈniːk/: độc đáo, độc đáo

26. waterwheel (n) /ˈwɔːtəwiːl/: cối xay nước

 

UNIT 4. OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

Phong tục với truyền thống lịch sử của chúng ta

1. accept (v) /əkˈsept/: gật đầu, nhận

2. break with (v) /breɪk wɪð/: không theo

3. cockwise (adv) / kɒkwaɪz/: theo chiều kyên ổn đồng hồ

4. compliment (n) /ˈkɒmplɪmənt/: lời khen 

5. course (n) /kɔːs/: món ăn 

6. cutlery (n) /ˈkʌtləri/: cỗ đồ ăn (bao gồm thìa, dĩa, dao)

7. filmstrip (n) /ˈfɪlmstrɪp/: đoạn phim 

8. host (n) /həʊst/: gia chủ (nam)


9. hostess (n) /ˈhəʊstəs/: gia chủ (nữ)

10. generation (n) /ˌdʒenəˈreɪʃn/: nỗ lực hệ

11. offspring (n) /ˈɒfsprɪŋ/: bé cái

12. oblige (v) /əˈblaɪdʒ/: bắt buộc

13. palm (n) /pɑːm/: lòng bàn tay 

14. pass down (v) /pɑːs daʊn/: truyền cho 

15. prong (n) /prɒŋ/: đầu dĩa (phần tất cả răng)

16. reflect (v) /rɪˈflekt/: làm phản ánh

17. sharp (adv) /ʃɑːp/: đúng mực, đúng

18. sense of belonging (n) /sens əv bɪˈlɒŋɪŋ/: xúc cảm thân thuộc

19. social (adj) /ˈsəʊʃl/: trực thuộc về xã hội

trăng tròn. spot on (adj, informal) /spɒt ɒn/: thiết yếu xác

21. spray (v) /spreɪ/: xịt

22. spread (v) /spred/: lan truyền

23. table manners (n, plural) /ˈteɪbl ˈmænə (r)/: nguyên tắc ẩm thực ăn uống vào bàn nạp năng lượng, hiệ tượng ăn uống uống

24. tip (n, v) /tɪp/: chi phí boa, boa

25. unity (n) /ˈjuːnəti/: sự thống tốt nhất, đoàn kết

26. upwards (adv) /ˈʌpwədz/: hướng lên trên

27. You’re kidding! (idiom) /jʊə kɪdɪŋ/: quý khách nói nghịch cố gắng thôi!


 

UNIT 5. FESTIVALS IN VIETNAM

Lễ hội làm việc Việt Nam

1. anniversary (n) /ˌænɪˈvɜːsəri/: ngày kỉ niệm

2. archway (n) /ˈɑːtʃweɪ/: mái vòm

3. carnival (n) /ˈkɑːnɪvl/: lễ hội (hóa trang)

4. ceremony (n) /ˈserəməni/: nghi lễ

5. clasp (v) /klɑːsp/: bắt tay

6. commemorate (v) /kəˈmeməreɪt/: kỉ niệm

7. comm& (n) /kəˈmɑːnd/: hiệu lệnh

8. companion (n) /kəmˈpæniən/: các bạn đồng hành

9. defeat (v) /dɪˈfiːt/: tiến công bại

10. emperor (n) /ˈempərə(r)/: đế chế

11. float (v) /fləʊt/: thả trôi nổi

12. gong (n) /ɡɒŋ/: cồng (nhạc vắt dân tộc)

13. rice flake (n) /raɪs fleɪk/: cốm

14. incense (n) /ˈɪnsens/: mùi hương, nhang

15. invader (n) /ɪnˈveɪdə(r)/: kẻ xâm lược

16. joyful (adj) /ˈdʒɔɪfl /: vui vẻ

17. lantern (n) /ˈlæntən/: đèn trời, đèn thả sông

18. offering (n) /ˈɒfərɪŋ/: lễ vật

19. procession (n) /prəˈseʃn/: đám rước

trăng tròn. preserve (v) /prɪˈzɜːv/: bảo tồn


21. ritual (n) /ˈrɪtʃuəl/: nghi thức (trong tiệc tùng, tôn giáo)

22. royal court music /ˈrɔɪəl kɔːt ˈmjuːzɪk/: nhã nhạc cung đình

23. regret (v) /rɪˈɡret/: ân hận hận

24. scenery (n) /ˈsiːnəri/: chình họa quan

25. worship (v) /ˈwɜːʃɪp/: tôn thờ, thờ cúng ai

 

UNIT 6. FOLKS TALES

Truyện dân gian

1. brave sầu (adj) /breɪv/: dũng mãnh, gan dạ

2. Buddha (n) /ˈbʊdə/: Bụt, Đức phật

3. cruel (adj) /ˈkruːəl/:độc ác

4. cunning (adj) /ˈkʌnɪŋ/: giảo quyệt, gian xảo

5. rồng (n) /ˈdræɡən/: bé rồng

6. emperor (n) /ˈempərə(r)/: hoàng đế

7. evil (adj) /ˈiːvl/: xấu xí về khía cạnh đạo đức

8. fable (n) /ˈfeɪbl/: truyện ngụ ngôn

9. fairy (n) /ˈfeəri/: tiên, bạn nữ tiên

10. fairy tale (n) /ˈfeəri teɪl/: truyện thần tiên, truyện cổ tích

11. folk tale (n) /fəʊk teɪl/: truyện dân gian

12. fox (n) /fɒks/: con cáo

13. generous (adj) /ˈdʒenərəs/: hào pchờ, rộng lớn rãi


14. giant (n) /ˈdʒaɪənt/: người khổng lồ

15. glitch (n) /ɡlɪtʃ/: mụ phù thủy

16. hare (n) /heə(r)/: nhỏ thỏ

17. knight (n) /naɪt/: hiệp sĩ

18. legkết thúc (n)/ ˈledʒənd/: truyền thuyết

19. lion (n) /ˈlaɪən/: nhỏ sư tử

trăng tròn. mean (adj) /miːn/: bủn xỉn, bủn xỉn

21. ogre (n) /ˈəʊɡə(r)/: quỷ nạp năng lượng giết tín đồ, yêu thương tinh

22. princess (n) /ˌprɪnˈses/: công chúa

23. tortoise (n) /ˈtɔːtəs/: con rùa

24. wicked (adj) /ˈwɪkɪd/: xấu xa, độc ác

25. wolf (n) /wʊlf/: bé chó sói

26. woodcutter (n) /ˈwʊdkʌtə(r)/: tiều phu, tín đồ đốn củi

 

UNIT 7. POLLUTION

Ô nhiễm

1. affect (v) /əˈfekt/: có tác dụng hình ảnh hưởng

2. algea (n) /ˈældʒiː/: tảo

3. aquatic (adj) /əˈkwætɪk/: dưới nước

4. billboard (n) /ˈbɪlbɔːd/: biển lớn truyền bá ngoài trời

5. blood pressure (n) /blʌd ˈpreʃə/: huyết áp

6. cause (n,v) /kɔːz/: nguyên nhân, gây ra

7. cholera (n) /ˈkɒlərə/: bệnh dịch tả
Xem thêm: Top 10 Chủ Đề Trong Tiếng Anh, Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề & Hình Ảnh

8. come up with (v) /kʌm ʌp wɪð/: nghĩ về ra

9. contaminate (v) /kənˈtæmɪneɪt/: làm bẩn

10. contaminant (n) /kənˈtæmɪnənt/: hóa học gây bẩn

11. dump (v) /dʌmp/: vứt, bỏ

12. earplug (n) /ˈɪəplʌɡ/: chiếc nút ít tai

13. effect (n) /ɪˈfekt/: kết quả

14. fine (v) /faɪn/: phạt tiền

15. float (v) /f əʊt/: nổi

16. groundwater (n) /ˈɡraʊndwɔːtə/: nước ngầm

17. hearing loss (n) /ˈhɪərɪŋ lɒs/: mất thính lực

18. illustrate (v) /ˈɪləstreɪt/: minh họa

19. litter (n, v) /ˈlɪtə/: rác vụn (mẩu giấy, vỏ lon…), vứt rác

đôi mươi. measure (v) /ˈmeʒə/: đo

21. non-point source pollution (n) /nɒn-pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: ô nhiễm và độc hại ko mối cung cấp (nguồn phân tán)

22. permanent (adj) /ˈpɜːmənənt/: vĩnh viễn

23. point source pollution (n) /pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: ô nhiễm gồm nguồn

24. poison (n, v) /ˈpɔɪzn/: chất độc hại, làm cho lây lan độc

25. pollutant (n) /pəˈluːtənt/: chất gây ô nhiễm


26. radioactive (adj) /ˌreɪdiəʊˈæktɪv/: trực thuộc về pngóng xạ

27. radiation (n) /ˌreɪdiˈeɪʃn/: pngóng xạ

28. thermal (adj) /ˈθɜːml/: nằm trong về nhiệt

29. untreated (adj) /ˌʌnˈtriːtɪd/: ko được xử lý

30. visual (adj) /ˈvɪʒuəl/: nằm trong về thị giác

 

UNIT 8. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Những quốc gia nói giờ Anh

1. Aborigines (n) /ˌæbəˈrɪdʒəniz/ thổ dân châu Úc

2. absolutely (adv) /ˈæbsəluːtli / tuyệt vời và hoàn hảo nhất, chắc chắn

3. accent (n) /ˈæksent/ giọng điệu4. awesome (adj) /ˈɔːsəm/ hay vời

5. cattle station (n) / ˈkætl ˈsteɪʃn/ trại gia súc

6. ghost (n) /ɡəʊst/ ma

7. haunt (v) /hɔːnt/ ám ảnh, ma ám

8. icon (n) /ˈaɪkɒn/ biểu tượng

9. kangaroo (n) /ˌkæŋɡəˈruː/ chuột túi

10. koala (n) /kəʊˈɑːlə/ gấu túi

11. kilt (n) /kɪlt/ váy ca-rô của đàn ông Scotland

12. legend (n) /ˈledʒənd/ huyền thoại

13. loch (n) /lɒk/ hồ (phương thơm ngữ ở Scotland)


14. official (adj) /əˈfɪʃl/ chủ yếu thống/ bao gồm thức

15. parade (n) /pəˈreɪd/ cuộc diễu hành

16. puzzle (n) /ˈpʌzl/ trò đùa đố

17. schedule (n) /ˈʃedjuːl/ lịch trình, thời hạn biểu

18. Scots/ Scottish (n) /skɒts/ ˈskɒtɪʃ/ tín đồ Scotland

19. state (n) /steɪt/ bang

đôi mươi. unique (adj) /juˈniːk/ rất dị, riêng rẽ biệt

 

UNIT 9. NATURAL DISATERS

Thảm họa thiên nhiên

1. accommodation (n) /əˌkɒməˈdeɪʃn/: địa điểm ở

2. bury (v) /ˈberi/: chôn vùi, vùi lấp

3. collapse (v) /kəˈlæps/: đổ, sập, sụp, đổ sập

4. damage (n) /ˈdæmɪdʒ/: sự thiệt hại, sự lỗi hại

5. disaster (n) /dɪˈzɑːstə/: tai ương, thảm họa

6. drought (n) /draʊt/: hạn hán

7. earthquake (n) /ˈɜːθkweɪk/: trận rượu cồn đất

8. erupt (v) /ɪˈrʌpt/: phun (núi lửa)

9. eruption (n) /ɪˈrʌpʃn/: sự xịt (núi lửa)

10. evacuate (v) /ɪˈvækjueɪt/: sơ tán

11. forest fire (n) /ˈfɒrɪst faɪər/: cháy rừng


12. homeless (adj) /ˈhəʊmləs/: không có tòa tháp, vô gia cư

13. mudslide (n) /ˈmʌdslaɪd/: bầy bùn

14. put out (v) /pʊt aʊt/: dập tắt (lửa..)

15. rage (v) /reɪdʒ/: ra mắt kịch liệt, hung dữ

16. rescue worker (n) /ˈreskjuː ˈwɜːkə/: nhân viên cấp dưới cứu vớt hộ

17. scatter (v) /ˈskætə/: tung, rải, rắc

18. shake (v) /ʃeɪk/: rung, rung lắc, có tác dụng rung, cơ hội lắc

19. tornabởi (n) /tɔːˈneɪdəʊ/: lốc xoáy

20. trap (v) /træp/: tạo nên mắc kẹt

21. tsunamày (n) /tsuːˈnɑːmi/: sóng thần

22. typhoon (n) /taɪˈfuːn/: bão nhiệt độ đới

23. victyên (n) /ˈvɪktɪm/: nàn nhân

24. volcanic (adj) /vɒlˈkænɪk/: nằm trong núi lửa

25. volcano (n) /vɒlˈkeɪnəʊ/: núi lửa

 

UNIT 10. COMMUNICATION 

Giao tiếp

1. body language (n) /ˈbɒdi ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ

2. communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: giao tiếp

3. communication breakdown (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈbreɪkdaʊn/: giao tiếp ko thành công, thiếu hiểu biết nhau, ngưng trệ giao tiếp
Xem thêm: Các Mẩu Truyện Cười Nhật Bản Tiếng Nhật Nhasachviet, Tuyển Tập Truyện Cười Song Ngữ Nhật Việt Cực Hay

4. communication channel (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈtʃænl/: kênh giao tiếp

5. cultural difference (n) /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: khác biệt văn uống hoá

6. cyber world (n) /ˈsaɪbə wɜːld/: nhân loại ảo, nhân loại mạng

7. chat room (n) /tʃæt ruːm/: chống chat (trên mạng)

8. face-to-face (adj, ad) /feɪs tʊ feɪs/: trực diện (trái nghĩa cùng với bên trên mạng)

9. interact (v) /ˌɪntərˈækt/: tương tác

10. landline phone (n) /ˈlændlaɪn fəʊn/điện thoại bàn

11. language barrier (n) /ˈlæŋɡwɪdʒ ˈbæriə/: rào cản ngôn ngữ

12. message board (n) /ˈmesɪdʒ bɔːd/: diễn bọn trên mạng

13. multimedia (n) /ˌmʌltiˈmiːdiə/: nhiều phương tiện

14. netiquette (n) /ˈnetɪket/:phxay thanh lịch Lúc giao tiếp bên trên mạng

15. non-verbal language (n) /nɒn-vɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ ko sử dụng lời nó

16. smart phone (n) /smɑːt fəʊn/: điện thoại thông minh

17. snail mail (n) /sneɪl meɪl/: thư gửi qua đường bưu năng lượng điện, tlỗi chậm


18. social media (n) /ˈsəʊʃl ˈmiːdiə: mạng làng mạc hội

19. telepathy (n) /təˈlepəθi/: thần giao phương pháp cảm

đôi mươi. text (n, v) /tekst/: văn bạn dạng, lời nhắn vnạp năng lượng bản

21. verbal language (n) /ˈvɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngữ điệu dùng lời nói

22. đoạn phim conference (n, v) /ˈvɪdiəʊ ˈkɒnfərəns/: hội thảo, họp hành qua mạng có hình ảnh