TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC LỚP 4

  -  
1. Reviews về bài học tính quý giá của biểu thức3. Bài bác tập áp dụng tính cực hiếm biểu thức4. Bài bác tập tự luyện toán lớp 4 tính cực hiếm biểu thức (Có đáp án)

Bài học toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

1. Ra mắt về bài học kinh nghiệm tính giá trị của biểu thức

1.1. Lấy ví dụ 1: Tính giá trị biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính cùng tính có:

*

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ nên qua trái ta có:

1 cùng 7 bằng 8, viết 85 cùng 4 bằng 9, viết 99 cộng 7 bởi 16, viết 6 lưu giữ 12 cùng 4 bởi 6 thêm một bằng 7, viết 7Hạ 17 xuống được 177696

Vậy cực hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện nay phép tính theo nguyên tắc nhân phân chia trước, cùng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy quý giá của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

2. Tính giá trị của biểu thức

a) trong một biểu thức, trường hợp chỉ tất cả phép nhân cùng phép chia hoặc phép trừ và phép cộng, ta thực hiện tính toán từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 4

Nếu vào biểu thức, có cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta thực hiện nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu trong biểu thức, gồm dấu ngoặc, ta tiến hành phép tính ở trong ngoặc trước, không tính ngoặc sau.

b) triển khai biểu thức có phép cộng

Nhóm những số hạng trong biểu thức đã đến thành nhóm gồm tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng: Khi đổi chỗ những số hạng vào một tổng thì tổng không chũm đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài xích tập vận dụng tính giá trị biểu thức

3.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 – 19 x 98

c) 5647 – 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 – 216 : 6

Bài 2:Tính cực hiếm biểu thức theo cách dễ ợt nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Bài 3: tìm kiếm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 – 90

c) y – 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4:Tính cực hiếm của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Bài 5: nhị ngày shop bán được 5124 lít dầu, biết ngày thiết bị hai phân phối được thấp hơn ngày trước tiên 124 lít. Hỏi từng ngày bán được từng nào lít dầu.

Bài 6.Tú tất cả 76 viên bi, số bi của An vội vàng 7 lần số bi của Tú. An đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng cộng bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7:Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng trong hàng số.

b) Tính tổng của hàng số.

Xem thêm: Cách Đọc Bản Vẽ Cơ Khí Là Gì? Các Phần Mềm Vẽ Cơ Khí Dành Cho Kỹ Sư Tiêu Biểu

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo phép tắc của phép nhân, chia, cùng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 – 183 = (4748 + 142) – 183 + 16 = 4890 – 167 = 4723

b) 472819 + 174 – 19 x 98 = 472819 + 174 – 1862 = 471131

c) 5647 – 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 – 216 : 6 = 16704 – 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo quy tắc của biểu thức bao gồm chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số để thẳng hàng với nhau. Triển khai phép tính từ cần qua trái. Ta có:

*
7 cùng 5 bởi 12, viết 2 ghi nhớ 13 cùng 4 bằng 7 thêm 1 bằng 8, viết 88 cùng 2 bởi 10, viết 0 lưu giữ 12 cùng 1 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*
7 cùng 9 bằng 16, viết 6 nhớ 15 cùng 1 bằng 6 thêm 1 được 7, viết 78 cùng 0 bởi 8, viết 84 cùng 2 bởi 6, viết 6Hạ 19 xuống được công dụng 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*
5 trừ 4 bởi 1, viết 17 trừ 3 bằng 4, viết 44 ko trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 lưu giữ 1Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 lưu giữ 12 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 61 trừ 0 bằng 1, viết 1

Vậy 198475 – 28734 = 169741

*
3 trừ 2 bằng 1, viết 14 trừ 3 bằng 1, viết 16 không trừ đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 12 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày đầu tiên bán được hơn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán được 2624 lít, ngày đồ vật hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) biện pháp tính số lượng các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác ra ta tất cả số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên tất cả 18 số hạng

b) các tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài ra ta gồm tổng của dãy số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng các số hạng trong hàng số bên trên là 630


4. Bài tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1:Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 – 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 – 987 – 246

Bài 2:Tìm biện pháp tính thuận lợi nhất

a) 211 – 111 – 99

b) 324 x 8 + 45 – 152

c) 525 + 917 – 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3:Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 – 98

d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4:Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của những dãy số.

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) có 50 số hạng

b) tổng là 2500


Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý hiếm của biểu thức

A. Lý thuyết

Thứ tự thực hiện phép tính

Khi triển khai các phép tính vào biểu thức, ta thực hiện từ trái qua phải.

Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện các phép toán vào ngoặc trước.

Nếu biểu thức gồm những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành phép toán nhân, phân tách trước kế tiếp mới mang lại phép toán cộng, trừ

B. Bài xích tập

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 – 37968c, 324586 – 178395 + 24605d, 254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 – 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) – 57302e, (72058 – 45359) + 26705f, (60320 – 32578) – 17020

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 – 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 – 134415 : 45g, 235 x 148 – 148h, 115938 : 57 – 57

Bài 4: Tính quý giá của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 – 38892 : 42

Bài 5: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 – 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính quý giá của biểu thức

a, 213933 – 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 – 204c, 13623 – 13623 : 57 – 57d, 93784 : 76 – 76 x 14

Bài 7: Tính giá trị của biểu thức

a, 48048 – 48048 : 24 – 24 x 57b, 10000 – (93120 : 24 – 24 x 57)c, 100798 – 9894 : 34 x 23 – 23d, 425 x 103 – (1274 : 14 – 14)e, (31850 – 730 x 25) : 68 – 68f, 936 x 750 – 750 : 15 -15

Bài 8: Tính quý giá của biểu thức

a, 17464 – 17464 : 74 – 74 x 158b, 32047 – 17835 : 87 x 98 – 98c, (34044 – 324 x 67) : 48 – 48d, 167960 – (167960 : 68 – 68 x 34)

Bài 9: cho biểu thức p. = m + 527 x n. Tính phường khi m = 473, n = 138.

Xem thêm: Phân Tích Tính Dân Tộc Trong Bài Thơ Việt Bắc ", Tính Dân Tộc Trong Bài Thơ Việt Bắc

Bài 10: cho biểu thức p. = 4752 : (x – 28)

a, Tính phường khi x = 52

b, tra cứu x để p. = 48

Bài 11: mang đến biểu thức A = 1496 : (213 – x) + 237

a, Tính A lúc x = 145

b, tìm kiếm x để A = 373

Bài 12: đến biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B lúc x = 57

b, kiếm tìm x để B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A với B biết

Bài 14: Viết từng biểu thức sau thành tích những thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, mm + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15:Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy để dấu ngoặc vào vị trí phù hợp để biểu thức A có giá trị là (trình bày các bước thực hiện)

a, 47

b, Số bé xíu nhất gồm thể

c, Số lớn số 1 có thể

C. Đáp án

Bài 1: Tính quý giá của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564

e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:73199

Bài 10:a, 198 b, 127

Bài 11:a, 259 b, 202

Bài 12:a, 44147 b, 23

Bài 13:a, A > B b, A TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC MÔN TOÁN LỚP 4

BIỂU THỨC CÓ CHỨA ba CHỮ

Cách giải việc tính cấp tốc giá trị của biểu thức


Để lại một ý kiến Hủy

Thư điện tử của các bạn sẽ không được hiện thị lên công khai.