Tiếng Anh Lớp 9 Unit 9

  -  
*
Getting started - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner


*
Listen and Read - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9

Thuy is talking to her grandmother. Thuy: Grandma, it’s the weather forecast on TV. Grandma: Can you tu up the volume, Thuy? Thuy: Yes, Grandma. Weatherman: Here is tomo


*
Speak - Unit 9 trang 76 SGK Tiếng Anh lớp 9

Check (x) what preparations you think should be made for a typhoon.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 9


*
Listen - Unit 9 trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 9

An expert is giving a talk an how to lớn live sầu with earthquakes. Listen lớn the talk, then complete the table


*
Read - Unit 9 trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 9

Earthquakes: Ninety percent of earthquakes occur around the Pacific Rim, which is known as the ‘Ring of Fire’. In 1995, a huge earthquake struck the thành phố of Kobe in Japan.


*
Write - Unit 9 trang 79 SGK Tiếng Anh lớp 9

Use the pictures and the words in the box to lớn write a story. You can make changes or add more details to the story.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Cách Xếp Chỗ Ngồi Cho 10 Bạn Trong Đó Có An Và Bình


*
Language Focus - Unit 9 trang 81 SGK Tiếng Anh lớp 9

Use your knowledge to lớn answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers và start your answers with the words given. Example: a) The đô thị which was struchồng bv a huge earthquake in 1995 in nhật bản is Kobe.

Xem thêm: Sự Phát Triển Nền Kinh Tế Việt Nam Địa 9, Giải Bài Tập Địa Lí 9


*
*

*
Gửi bài bác
*

Đăng ký nhằm dìm giải mã tốt với tài liệu miễn phí

Cho phxay loigiaigiỏi.com gửi những thông báo mang lại bạn nhằm nhận ra các lời giải tuyệt cũng tương tự tài liệu miễn phí tổn.