Tiếng anh lớp 6 unit 5 a closer look 2

     

Phần A closer part 2 cung ứng cho chính mình học ngữ pháp về cấu trúc so sánh rộng, so sánh duy nhất với động từ kngày tiết thiếu hụt must trải qua chủ thể Natural Wonders of the World. Bài viết là lưu ý về giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Grammar

1. Vy is giving a quiz about wonders of the world. Read the sentences & guess if they are true (T) or false (F). (Vy sẽ giới thiệu câu đố về những kỳ quan liêu quả đât. Đọc các câu sau với đoán xem chúng đúng tốt sai)

Mount Everest is the highest mountain in the world. (Everest là ngọn gàng núi cao nhất trên nhân loại.) TBa Be Lake is the largest lake in Viet Nam. (Hồ Ba Bể là hồ nước lớn số 1 đất nước hình chữ S.) TNiagara Falls is the highest waterfall in the world. (Thác Niagara là ngọn gàng thác cao nhất quả đât.) FTra Co Beach is the longest beach in Viet Nam. (Tsoát cổ là bãi biển dài tuyệt nhất Việt Nam.) TThe Amazon is the widest river in the world. (Amazon được coi là dòng sông rộng lớn tốt nhất trên nhân loại.) TThe Sahara is the hotthử nghiệm desert in the world. (Sahara là sa mạc nóng độc nhất bên trên nhân loại.) T

2. Listen to Vy giving the answers to lớn the quiz. Chechồng your guesses. (Nghe Vy chỉ dẫn câu trả lời mang lại câu đố. Kiểm tra lại những phần đân oán của bạn)

3. Underline all the words ending in -est in the quiz. (Gạch dưới toàn bộ các tự gồm hoàn thành bởi đuôi -est vào câu đố)

highestlargesthighestlongestwidesthottest

4. Complete the table with the comparatives và superlatives. (Hoàn thành bảng sau với dạng đối chiếu rộng cùng đối chiếu nhất)

 adjectivecomparativesuperlative
irregular adjectivesgoodbetterbest
bad worseworst
short adjectivestalltallertallest
longlongerlongest
widewiderwidest
largelargerlargest
hothotterhottest

5. Now Vy is talking about other amazing places. Complete the passage. (Bây giờ đồng hồ Vy đang nói đến hầu hết địa điểm độc đáo khác. Hoàn thành đoạn văn uống sau)

Did you know Libya, in Africa, is the (1. hot)_hottest_ country in the world? It"s (2. hot)_hotter_ than any other country! How about the (3. cold)_coldest_ ? Antarctica is the (4. cold)_coldest_ place in the world! It"s even (5. cold)_colder_ than Russia. The (6. big)_biggest_ desert in the world is the Sahara. And now you know the (7. high)_highest_ is called Mount Everest. Did you know it"s in Nepal? Nepal is (8. small)_smaller_ than India, but I think it"s more beautiful.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 5 a closer look 2

6. Cut up some pieces of paper. Write the names of some famous places on them. Work in groups & make sentences about the places. (Cắt một vài ba mảnh giấy. Viết tên một trong những địa điểm lừng danh lên đó. Làm theo đội với viết một số trong những câu về các địa danh đó)

Ví dụ:

The West Lake - The West Lake is the largest lake in Ha Noi.

Buji Khalifa - Buji Khalifa is the tallest building in the world.

Xem thm: Đấu La Đại Lục 2 Truyện Chữ, Đấu La Đại Lục Ii (Tuyệt Thế Đường Môn)

7. Vy is giving Mai some feedback. Read and underline the forms of must. (Vy dang gửi đến Mai một vài phản hồi. Đọc cùng gạch ốp bên dưới những dạng của must)

Geography Club Feedback:

Mai: You must arrive on time. It’s very important that you mustn’t be late. Plan lớn arrive 10 minutes early so that you are always on time.

Xem thêm: Kho Tài Liệu Song Ngữ Anh Việt Pdf Không Thể Bỏ Qua, 200 Truyện Ngắn Song Ngữ Anh

8. Look at the classroom rules below. Write some more rules for you & your classmates. (Nhìn vào các nội quy lớp học dưới dây. Viết thêm một số trong những nội quy không giống cho bạn và các bạn thuộc lớp)

We must arrive sầu on time.We mustn"t pichồng flowers in the school garden..We must keep quiet in the library.We mustn"t drop litter.We must finish our homework before going khổng lồ school.

Chuyên mục: Giải bài tập