Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12 Getting Started Trang 58

  -  

Giải bài tập phần Getting Started - Unit 12 - tiếng Anh 6 Global Success - Kết nối trí thức trang 58, 59. 3. Complete the following sentences, using the adjectives in the box. (Hoàn thành những câu sau, sử dụng những tính từ vào hộp.)


1. Listen & read (Lắng nghe và lặp lại)

*

Hướng dẫn dịch:

Nick: tiến sĩ Adams! Chú rất có thể cho chúng con cháu biết về những robot trong buổi biểu hiện được không?

Tiến sĩ Adams: chắc chắn rồi. Đây là H8, một robot gia đình. Nó có thể rửa bát, ủi quần áo, đựng đồ chơi ...

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 12 getting started trang 58

Nick: Nó trông khôn cùng hữu ích!

Tiến sĩ Adams: Đúng vậy, nó thậm chí có thể nấu ăn.

Phong: nhìn kìa! Đó là robot lớn nhất trong buổi trình diễn.

Tiến sĩ Adams: Đúng rồi, chính là WB2, một robot công nhân, nó là robot vượt trội nhất và nhanh hơn ở đây.

Nick: Nó có thể làm gì?

Tiến sĩ Adams: Nó có thể di chuyển đều thứ nặng nề hoặc thay thế sửa chữa máy móc bị hỏng.

Nick: Và đó là gì?

Tiến sĩ Adams: Đó là Sifa, một robot bác sĩ. Đó là robot lý tưởng nhất. Nó hoàn toàn có thể giúp đỡ mọi tín đồ và làm nhiều việc y hệt như con người.

2. Read the conversation again and tick True or False ( đọc lại đoạn đối thoại và chọn câu đúng, sai)

 

T

F

1. H8 is a very useful robot.

 

 

2. WB2 can’t repair broken machines.

 

 

3. Shifa is a doctor robot.

 

 

4. H8 is the fastest in the robot show.

 

 

5. Shifa is very smart.

 

 

Hướng dẫn dịch:

1. H8 là 1 trong con rô bốt hết sức hữu ích.

2. WB2 bắt buộc sửa phần lớn máy móc bị hỏng.

3. Shifa là rô bốt chưng sĩ.

4. H8 thì sớm nhất có thể trong triển lãm rô bốt.

Xem thêm: Cách Thay Ghim Bấm Giấy Đơn Giản Cho Mọi Người Đều Phải Biết

5. Shifa rất thông minh.

Bài giải:

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

3. Complete the following sentences, using the adjectives in the box.

(Hoàn thành các câu sau, sử dụng các tính từ trong hộp.)

fast smart useful heavy strong

1. My dad bought me a very........... Home robot last week. It helps me to bởi many household chores.

2. This is a very ........... Car. It can travel at a speed of 300 km per hour.

3. He"s very ................... He can move a big car!

4. They"re making a very ............ Robot. It can understand 30 languages.

5. The table is too ............ For me lớn move on my own.

Bài giải:

1. My dad bought me a very useful trang chủ robot last week. It helps me to vì many household chores.

Bố tôi đã cài cho tôi một nhỏ rô bốt rất có lợi vào tuần trước. Nó góp tôi có tác dụng nhiều vấn đề nhà.

2. This is a very fast car. It can travel at a tốc độ of 300 km per hour.

Đây là 1 trong chiếc xe khôn xiết nhanh. Nó có thể di đưa với vận tốc 300 km một giờ.

3. He"s very strong. He can move a big car!

Đây là 1 trong những chiếc xe khôn xiết nhanh. Nó hoàn toàn có thể di chuyển với vận tốc 300 km một giờ.

4. They"re making a very smart robot. It can understand 30 languages.

Họ đang làm cho một người máy hết sức thông minh. Nó hoàn toàn có thể hiểu 30 ngôn ngữ.

5. The table is too heavy for me to lớn move on my own.

Xem thêm: Bao Vuong Laboratory - Bao Vuong At City College Of New York

Bàn quá nặng để tôi rất có thể tự di chuyển.

4. Match the following activities with the pictures (Nối các hoạt động sau với những hình ảnh)

*

Hướng dẫn dịch:

- iron clothes: ủi đồ

- make meals: làm cho bữa sáng

- move heavy things: di chuyển những trang bị nặng

- bởi the dishes: làm những món ăn

- repair a broken machine: sửa chữa thay thế một sản phẩm bị hư

- put toys away: đựng đồ chơi

Bài giải:

1. B

2. C

3. E

4. D

5. F

6. A

5. GAME: Miming

Work in groups. A student mimes one of the activities in 4 và the others try to guess. Then swap

(Làm việc nhóm. Một học viên bắt chước một trong các các hoạt động trong 4 hoạt động và những học viên khác nỗ lực đoán. Sau đó hoán đổi)