TIẾNG ANH 7

  -  

1. Listen & read the conversation. Pay attention lớn the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations khổng lồ ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7


Tổng vừa lòng đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - liên kết tri thức

Toán - Văn - Anh - công nghệ tự nhiên...


Everyday English

Asking for explanation (Yêu cầu sự giải thích)

1. Listen và read the conversation. Pay attention to lớn the highlighted questions.

(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Hãy chăm chú đến những câu hỏi được có tác dụng nổi bật.)

Lan: What does “solar energy" mean?

(“Năng lượng phương diện trời” tức là gì?)

Mr Tan: Well, it"s energy that comes from the sun.

(À, đó là tích điện đến từ mặt trời.)

Lan: và what does "wind energy” mean?

(Và “năng lượng gió” có nghĩa là gì?)

Mr Tan: It"s another type of energy và it comes from wind.

(Đó là 1 trong những dạng tích điện khác và nó đến từ gió.)


bài 2


Video lý giải giải


2. Work in pairs. Make similar conversations lớn ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal...

(Làm bài toán theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tựa như để yêu thương cầu giải thích các nhiều từ: năng lượng thủy điện, năng lượng từ than đá ...)


Lời giải chi tiết:

Nam: What does “hydro energy" mean?

(“Năng lượng thủy điện” tức là gì?)

Minh: Well, it"s energy that comes from the water.

(À, kia là năng lượng đến tự nước.)

Nam: and what does "energy from coal” mean?

(Và "năng lượng trường đoản cú than đá" nghĩa là gì?)

Minh: It"s another type of energy and it comes from coal.

(Đó là 1 dạng năng lượng khác với nó tới từ than đá.)


bài bác 3


Video trả lời giải


3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 129: Phép Trừ Phân Số, Giải Bài 1, 2, 3 Trang 129 Sgk Toán 4

(Làm bài toán theo cặp. Hỏi đối tác doanh nghiệp của các bạn những câu hỏi sau và khắc ghi (✓) câu vấn đáp của họ vào ô trống.)


 

Yes

No

1. Vị you go lớn school on foot?

 

 

2. Vì chưng you use public transport?

 

 

3. Vì you use low energy light bulbs at home?

 

 

4. Vày you use solar energy to lớn warm water?

 

 

5. Vì you turn off the lights when going to lớn bed?

 

 

6. Bởi vì you turn off the TV when not watching it?

 

 


Lời giải đưa ra tiết:

 

Yes

(Có)

No

(Không)

1. Vị you go to school on foot?

(Bạn có đi bộ đến ngôi trường không?)

 

 

2. Vì chưng you use public transport?

(Bạn có áp dụng phương tiện công cộng không?)

 

 

3. Do you use low energy light bulbs at home?

(Bạn có thực hiện bóng đèn năng lượng thấp ở nhà không?)

 

 

4. Bởi you use solar energy khổng lồ warm water?

(Bạn tất cả sử dụng năng lượng mặt trời để làm ấm nước không?)

 

 

5. Vày you turn off the lights when going to lớn bed?

(Bạn gồm tắt đèn khi đi ngủ không?)

 

 

6. Vày you turn off the TV when not watching it?

(Bạn có tắt TV lúc không xem không?)

 

 


bài xích 4


Video trả lời giải


4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy.

(Làm việc nhóm. Cho nhóm biết đối tác doanh nghiệp của chúng ta tiết kiệm tích điện như cụ nào.)

Example:

Mai saves a lot of energy. She often goes to school on foot & uses public transport. She always turns off the lights when going lớn bed.

(Mai tiết kiệm được không ít năng lượng. Cô thường quốc bộ đến trường cùng sử dụng các phương một thể công cộng. Cô ấy luôn luôn tắt đèn lúc đi ngủ.)

Lời giải chi tiết:

Nam saves lots of energy. He walks to school every day. He always turns off the TV when not watching it và his family are using low energy light bulbs at home.

(Nam tiết kiệm chi phí nhiều năng lượng. Anh ấy đi dạo đến trường mỗi ngày. Anh ấy luôn luôn tắt TV khi không xem và mái ấm gia đình anh ấy đang áp dụng bóng đèn năng lượng thấp sống nhà.)


bài bác 5


Video khuyên bảo giải


5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

(Trả lời các thắc mắc trong 3 câu hỏi của riêng biệt bạn. Sau đó cho tất cả lớp biết chúng ta tiết kiệm tích điện như nắm nào.)

Example:

I don"t save much energy. I go to school on foot, but I never recycle plastic bottles. I don"t turn off the TV when not watching it.

(Tôi không tiết kiệm ngân sách nhiều năng lượng. Tôi đi bộ đến trường, nhưng mà tôi không khi nào tái chế chai nhựa. Tôi không tắt TV khi không xem.)

Lời giải chi tiết:

I save much energy. I don’t walk lớn school but sometimes I use public transport. I always remember to lớn turn off the lights and TV when not using them.

(Tôi tiết kiệm nhiều năng lượng. Tôi không đi dạo đến ngôi trường nhưng thỉnh thoảng tôi sử dụng phương tiện công cộng. Tôi luôn nhớ tắt đèn và TV lúc không sử dụng chúng.)


từ vựng

1.

*
?" translate_example1="Bạn tất cả dùng phương tiện chỗ đông người không?" type="lghaudio" />

3.

*
at home?" translate_example1="Bạn có dùng bóng đèn tiết kiệm tích điện ở bên không?" type="lghaudio" />

4.

Xem thêm: Doanh Số Phòng Vé Phim Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng, By J

*
?" translate_example1="Bạn bao gồm dùng năng lượng mặt trời để gia công nóng nước không?" type="lghaudio" />

5.

*
the lights when going khổng lồ bed?" translate_example1="Bạn gồm tắt đèn khi ngủ không?" type="lghaudio" />