Listening Unit 11 : Sources Of Energy

  -  

Hướng dẫn giải bài bác tập giờ Anh lớp 11 Unit 11: Listening (trang 128-129-130) ngắn gọn, cụ thể giúp học sinh dễ dàng soạn giờ đồng hồ Anh 11.

Bạn đang xem: Listening unit 11 : sources of energy


Tiếng Anh 11 Unit 11: Listening (trang 128-129-130)

Before you listen (Trang 128 tiếng Anh lớp 11):

· Work in pairs.List some of the things you use energy for in your house. (Liệt kê một số trong hồ hết thứ sử dụng tích điện trong nhà đất của bạn.)

Gợi ý: fan, air conditioner, TV, rice cooker, laptop, fridge

Hướng dẫn dịch: quạt, điều hòa, TV, nồi cơm, máy tính xách tay xách tay, tủ lạnh


· Listen và repeat. (Nghe cùng lặp lại)

*

Hướng dẫn dịch:

nhà sinh thái xanh học

các nguồn tài nguyên

có thể tái tạo nên được

các nguyên liệu hóa thạch

vô hạn

được bón phân

While you listen (Trang 129 tiếng Anh lớp 11):


Task 1. (Trang 129 giờ Anh lớp 11): Listen & complete the sentences by circling the letter A, B, C or D. (Lắng nghe và hoàn thành câu bằng phương pháp khoanh tròn vần âm A, B, C hoặc D.)

1. Ecology is the study of ______________.

A. Human beings và animals

B. The environment & solar energy

C. Natural & alternative resources

D. Human beings & their environment

2. The natural environment consists of ______________.

A. The oceans and the land

B. The sun & the air

C. All natural resources

D. The air and the oceans

3. If the resource can be ______________, it is called renewable.

A. Burnt quickly

B. Used easily

C. Divided properly

D. Replaced quickly

4. Grass for animals is a ______________ resource.

A. Renewable

B. Nonrenewable

C. Limited

D. Clean

5. According khổng lồ the passage, coal is nonrenewable because it takes ______________ khổng lồ make it.

A. Billions of years

B. Millions of years

C. Three million years

D. Three billion years

Nội dung bài nghe:

The natural environment includes all natural resources that are necessary for life: the air, the oceans, the sun and the land. Because they are vital for life, these resources must be protected from pollution và conserved. Ecologists study their importance và how to use them carefully.

According to ecologists, resources are divided into two groups: renewable & non-renewable. When a resource is used, it takes some time khổng lồ replace it. When a resource can be replaced quickly, it is called “renewable”. If it cannot be replaced quickly and easily, it is “nonrenewable”. For example, grass for animals is a renewable resource. When cows eat the grass, the resource is used. If the soil is fertilized và protected, more grass will grow. Coal, however, is nonrenewable because it takes millions of years to lớn make coal. All fossil fuels are nonrenewable resources.

Solar energy, air, & water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going lớn continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO2), & other gases. If humans continue lớn pollute the air, it will not contain the correct amount of these gases.

Hướng dẫn dịch:

Môi trường từ bỏ nhiên bao hàm tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sự sống: không khí, các đại dương, khía cạnh trời với đất. Do chúng là thiết yếu cho sự sống, các nguồn này đề nghị được đảm bảo khỏi độc hại và được bảo tồn. Các nhà sinh thái học phân tích tầm quan trọng của chúng và làm thế nào để sử dụng chúng một bí quyết cẩn thận.

Theo các nhà sinh thái xanh học, các nguồn tài nguyên được phân thành hai nhóm: rất có thể tái tạo ra và quan yếu tái tạo. Khi 1 nguồn tài nguyên được sử dụng, cần mất chút thời gian để sửa chữa nó. Khi 1 nguồn tài nguyên hoàn toàn có thể được thay thế sửa chữa một biện pháp nhanh chóng, nó được hotline là “có thể tái tạo”. Trường hợp nó không thể được sửa chữa một cách hối hả và dễ dàng, nó là “không thể tái tạo”. Ví dụ, cỏ cho động vật là nguồn tài nguyên hoàn toàn có thể tái tạo. Lúc bò ăn uống cỏ, tài nguyên được sử dụng. Nếu đất được bón phân và bảo vệ, sẽ có nhiều cỏ mọc hơn. Tuy nhiên, than đá không thể tái tạo được vì cần mất hàng nghìn năm để tạo ra than. Toàn bộ các nguyên liệu hóa thạch hầu như là mối cung cấp tài nguyên quan yếu tái tạo nên được.

Năng lượng phương diện trời, không khí, và nước là nguồn năng lượng rất có thể tái tạo bởi vì nó có nguồn cung vô tận. Mặc dù nhiên, định nghĩa này còn có thể biến đổi nếu fan ta không cẩn trọng với những tài nguyên này.Lượng năng lượng mặt trời mang lại Trái Đất phụ thuộc vào vào bầu khí quyển. Nếu thai khí quyển bị ô nhiễm, năng lượng mặt trời mang lại trái đất hoàn toàn có thể nguy hiểm. Nếu cuộc sống thường ngày vẫn tiếp tục, không khí nên chứa lượng nitơ (N), oxy (O), CO2 (carbon dioxide), và những loại khí khác thích hợp. Nếu nhỏ người liên tục làm độc hại không khí, nó sẽ không còn chứa lượng phù hợp các một số loại khí này.

Xem thêm: Đọc Truyện Tàu - Ebook Thú Xem Truyện Tàu

Đáp án:

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. Sinh thái xanh học là ngành phân tích về ______________.

A. Con fan và rượu cồn vật

B. Môi trường thiên nhiên và tích điện mặt trời

C. Những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên và nạm thế

D. Con fan và môi trường xung quanh của họ

2. Môi trường tự nhiên bao gồm ______________.

A. Những đại dương với đất

B. Mặt trời cùng không khí

C. Tất cả các mối cung cấp tài nguyên thiên nhiên

D. Không khí và đại dương

3. Nếu như nguồn năng lượng rất có thể ______________, nó được gọi là có thể tái tạo.

A. Cháy cấp tốc

B. Thực hiện dễ dàng

C. được phân chia hợp lý và phải chăng

D. được sửa chữa thay thế một giải pháp nhanh chóng

4. Cỏ mang đến động vật là 1 trong nguồn ______________.

A. Có thể tái chế tác

B. Cấp thiết tái tạo

C. Tiêu giảm

D. Sạch

5. Theo đoạn văn, than là cần thiết tái chế tác đượcvì yêu cầu mất ______________ để tạo thành nó.

A. Sản phẩm tỉ năm

B. Hàng ngàn năm

C. Bố triệu năm

D. Cha tỉ năm

Task 2. (Trang 129 tiếng Anh lớp 11): Listen again lớn the last pan of the talk and write in the missing words. (Nghe lại phần sau cùng của cuộc nói chuyện và viết những từ còn thiếu.)

Solar energy, air, và water are renewable resources because there is an (1)_____supply. However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the (2)_____. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth (3)_____be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO), và other (4)_____. If humans continue to pollute the air, it will not contain the correct (5)_____of these gases.

Đáp án:

(1)unlimited

(2)atmosphere

(3)may

(4)gases

(5)amount

Hướng dẫn dịch:

Năng lượng khía cạnh trời, không khí và nước là nguồn năng lượng hoàn toàn có thể tái tạo bởi nó có nguồn cung cấp (1) vô tận. Mặc dù nhiên, định nghĩa này có thể chuyển đổi nếu tín đồ ta không cảnh giác với các tài nguyên này. Lượng năng lượng mặt trời mang lại trái đất dựa vào vào (2)bầu khí quyển. Nếu thai khí quyển bị ô nhiễm, năng lượng mặt trời đến trái đất (3)có thểnguy hiểm. Nếu cuộc sống vẫn tiếp tục, không khí đề xuất chứa đúng lượng nitơ (N), oxy (O), carbon dioxide (CO), vàcác (4) khíkhác. Nếu bé người thường xuyên gây ô nhiễm không khí, nó sẽ không chứa (5) lượng phù hợp những các loại khí này.

After you listen (Trang 130 giờ Anh lớp 11): Which group bởi vì these sources of energy belongs to? Put a tick () in the right column. (Các nguồn tích điện này thuộc vào đội nào? Đặt dấu () vào cột đúng.)

*

Đáp án:

Sources of energy

Nonrenewable

Renewable

Coal

Geothermal heat

Petroleum

Solar energy

Oil

Wind energy

Gas

Hướng dẫn dịch:

Các mối cung cấp năng lượng

Không thể tái tạo thành được

Có thể tái chế tác được

Than đá

Địa nhiệt

Xăng dầu

Năng lượng phương diện trời

Dầu mỏ

Năng lượng gió

Khí đốt

Reading (trang 124-125-126-127): Work in pairs. Answer the following questions. (Làm bài toán theo cặp. Trả lời các thắc mắc sau.)...

Speaking (trang 127-128): The following statements danh sách some advantages and disadvantages of various sources of energy...

Xem thêm: Giải Tiếng Anh Lớp 9 Unit 2, Giải Unit 2 Lớp 9 Clothing Getting Started

Writing (trang 130): Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 and fill in the gaps with the information from the chart...