Listening unit 1: friendship tình bạn

     

Phần listening hướng dẫn biện pháp làm bài nghe cùng với chủ thể tình bạn - một khía cạnh quan trọng đặc biệt trong cuộc sống của mọi cá nhân. Bài viết cung cấp những trường đoản cú vựng, cấu trúc bắt buộc xem xét cũng như gợi nhắc giải bài bác tập phần listening trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I.Từ vựng

Rumour: tin đồnSorrows: nỗi buồnPursuit: mục tiêu theo đuổiPleasures: niềm vuiExist: tồn tại

II. Cấu trúc cần lưu giữ ý

III.Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Before you listen

Work in pairs. Ask and answer the followinii questions (Làm Việc theo cặp. Hỏi cùng trả lời các câu hỏi dưới đây .)

1. Who is your best friend? Người chúng ta tốt nhất có thể của bạn là ai?- My best frikết thúc is……2. How did you happen to lớn meet hlặng or her? Làm cầm nào các bạn gặp gỡ bạn ấy? — I met him/ her when I ...3. How long have sầu vou known each other? Các hạn biết nhau được bao thọ rồi?- We have sầu known each other for... /since...4. What qualities bởi you admire in your best friend? quý khách cảm phục phẩm hóa học gì ở tín đồ bạn của mình? - I admire him/ her because he/ she is helpful, unselfish, truthful, reliable, etc.

Bạn đang xem: Listening unit 1: friendship tình bạn

2. While you listen

You will hear Lan và Lona talk about their best friends. Listen khổng lồ their talks & then vì chưng the tasks that follow. (Quý khách hàng đang nghe Lan cùng Long nói đến những người bạn giỏi nhất của mình. Hãy nghe cuộc nói chuyện của họ cùng làm cho các bài bác tập theo sau.)

Tapescript: Dưới đây là văn bản bài bác nghe

Lan’s talk

My best triover is Ha. We’ve sầu been friends for a long time. We used khổng lồ live sầu in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved to Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started khổng lồ mix khổng lồ know her when I was going on a two-day trip to lớn Doson last year and I didn’t know anybody toàn thân there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come to visit you.” So she rode on her motorbike lớn Doson và twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened lớn know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve sầu been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minc. We met in college. I was there singing and Minch was a guitarist. So we worked together a lot. Minch has a great sense of humour, he’s very very funny, và that’s one of my favourite things about hlặng. And over the years. We have been through good times và bad times with each other, and that’s one of the thines I lượt thích best about hyên ổn. And we have sầu a lot of the same interests. We like to go lớn plays và movies together. But when we’re going through a rough time, he’s really a good friend, & he’s a very good listener, & he always helped me through

Task 1. Listen và decide whether the statements are true (T) or false (F). (Hãy nghe với quyết định những câu sau đúng hay không đúng.)

Lan’s Talk

1. Ha và Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi. (Hà với Lan đã từng sống thông thường vào một căn hộ thuộc khu vực dân cư Nguyễn Công Trứ đọng nghỉ ngơi Hà Nội)

F

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.( Lan nghĩ rằng bạn Hải Phòng Đất Cảng thì ko thân thiện)

F

3. Lan spent two days in Do Son.( Lan đã làm qua hai ngày ở Đồ Sơn)

4. Ha took Lan to lớn Do Son on her motorbike.( Hà chlàm việc Lan đi Đồ Sơn bằng xe máy của mình)

T

4. Ha took Lan khổng lồ Do Son on her motorbike.( Hà chsinh hoạt Lan đi Đồ Sơn bởi xe cộ thứ của mình)

F

5. Ha introduced Lan khổng lồ a number of her friends there. (Hà trình làng Lan cho một vài bạn bè của cô ấy ấy ở đó)

T

6. Ha và Lan have become friends since Lan’s trip to Do Son. (Hà với Lan đang trở thành bạn của nhau kể từ chuyến đi Đồ Sơn của Lan)

F

 

Long’s Talk

1. Minch & Long have been friends since school.(Minc với Long là anh em kể từ thời điểm còn học phổ thông)

F

2.Long was a guitarist.( Long là một tay chơi bầy ghi-ta)

F

3. Long loves Minh’s sense of humour.( Long ưa thích tính vui nhộn của Minh)

T

4. They have sầu a lot of things in common.( Họ có khá nhiều điểm như thể nhau)

T

5. Minh always helped Long out of difficulties. (Minh luôn luôn góp Long thời gian cực nhọc khăn)

T

Task 2. Listen again & note down the ideas in the table below. (Hãy nghe lại cùng đánh dấu các ý tưởng vào bảng sau đây.)

Gợi ý: 

 

How and where they met

What they lượt thích about their friends

Lan

- They used to live in the same residential area in Hanoi.

- Lan went on a holiday to Do Son & Ha went there khổng lồ visit her.

- Ha"s very friendly & helpful.

- Ha"s sociable. She"s got many friends in Do Son và she introduced Lan around.

Long

- They met in college.

- Minc played the guitar. Long was a singer.

Xem thm: Chứng Minh Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước Của Nhân Dân Ta

- They worked together.

- Minch has a sense of humour.

- Minch likes lớn no to plass & movies.

- Minc is a good listener.

- Minh is friendly and helpful.

3. After you listen

Work in pairs. Take turns khổng lồ talk about how Ha has been Lan"s best friover and how Minc has been Lan"s best frikết thúc.

(Làm câu hỏi theo cặp. Hãy ráng phiên hỏi làm thế nào Hà trở nên fan các bạn rất tốt của Lan, cùng Minc thay đổi người chúng ta tốt nhất có thể của Long.)

Ha has been Lan’s best friover because they used lớn live sầu in the same residential area in Hanoi. Beside, Ha went khổng lồ Do Son to lớn visit Lan when she is on a holiday there. With Lan, Ha is very friendly & helpful. She is also sociable và has got many friends and she introduced Lan around.

Xem thêm: Bài 9 Pháp Luật Với Sự Phát Triển Bền Vững Của Đất Nước, Giáo Án Gdcd 12

Long has been Minh’s best frikết thúc because he is a singer and Minch is a guitar player. They worked together and Minc is a guy who has a sense of humour. He is also a good listener, he is friendly và helpful.


Chuyên mục: Giải bài tập