Tiếng Anh Lớp 10

  -  

Bài học tập Language Focus Unit 9 giờ đồng hồ Anh lớp 10 phía dẫn những em ôn tập về cồn từ khiếm khuyết "Should" và câu điều kiện loại 2. Hi vọng bài học góp ích các em vào việc hệ thống lại kỹ năng và kiến thức ngữ pháp.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10


Tóm tắt bài bác giảng

1.Pronunciation Language Focus Unit 9 Lớp 10

2.Grammar Language Focus Unit 9 Lớp 10

2.1.Should

2.2.Conditional Sentences type 2

3. Exercise Language Focus Unit 9 Lớp 10

3.1. Unit 9 Language Focus Exercise 1

3.2.Unit 9 Language Focus Exercise 2

3.3.Unit 9 Language Focus Exercise 3

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 9 Lớp 10


"Should" cần sử dụng để diễn đạt motojlowif khuyênYou should work hard lớn pass the coming examination.One shouldn"t spend too much money on clothes.Should we go & tell him?"Should" dùng để mô tả một lời đề nghịWe should always use my car.You should always study in the school library.
Câu điều kiện loại 2 biểu đạt một hành động, một câu hỏi không thể xảy ra trong lúc này và tương lai, sự việc không tồn tại trong thực tế mà chỉ là tưởng tượng hoặc mơ ước.

If + S + V (past subjuntive), S + would verb

I am lớn poor khổng lồ buy you a kim cương ring. ---> If I were rich, I would buy you a đá quí ring.

Ngoài "would" ta hoàn toàn có thể dùng "might" hoặc "could" trong mệnh đề chínhIf you became a billionare, you might not be happy.If we filed, we could see the world from above easily.

For each situation in brackets write a sentence withshouldorshouldn"t+ one of the phrases in the box below. (Với mỗi tình huống trong ngoặc, viết một câu vớishouldhoặcshouldn"t+ một nhiều từ trong khung dưới đây.)

go away for a few days go to lớn bed so late look for another job

put some pictures on the walls take a photograph use her car so much

1. (Liz needs a change.) She should go away for a few days.

2. (My salary is very low.) You _______

3. (Jack always has difficulty getting up.) He ________.

4. (What a beautiful view!) You_________

5. (Sue drives everywhere. She never walks.) She ______.

6. (Bill"s room isn"t very interesting.) He________.

Guide to answer

1.She should go away for a few days.

2.You should look for another job.

3.He shouldn"t go to lớn bed so late.

4.You should take a photograph.

Xem thêm: Tuyển Tập 50 Đề Kiểm Tra Cuối Kì 1 Lớp 3 Năm 2019, Bộ 10 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3 Năm 2019

5.She shouldn"t use her car so much.

6.He should put some pictures on the wall.


3.2. Unit 9 Language Focus Exercise 2

Read the situations và write sentences withI think / I don"t think... Should.... (Đọc các tình huống sau với viết những câu vớiI think / I don"t think... Should....)

1. Peter và Judy are planning to lớn get married. You think it"s a bad idea. (get married)

2. You don"t lượt thích smoking, especially in restaurants. (be banned)

3. I have a very bad cold but I plan to lớn go out this evening. You don"t think this is a good idea. (go out)

4. You are fed up with the boss. You think he has made too many mistakes. (resign)

Guide lớn answer

1. I don"t think they should get married.

2. I think smoking should be banned, especially in restaurants.

3. I don"t think you should go out this evening.

4. I think the boss khủng should resign.


3.3. Unit 9 Language Focus Exercise 3

Put the verbs into the correct form. (Cho dạng đúng của rượu cồn từ.)

Guide khổng lồ answer

1. Didn"t go

2. Would feel

3. Would take

4. Refused

5. Would not get

6. Closed down

7. Pressed

8. Would be

9. Didn"t come

10. Borrowed

11. Walked

12. Would understand


Bài tập minh họa


Complete the second sentence so that it has a similar meaning lớn the first one, using the word in brackets


1/ We might win $ 5000, and then we’d travel to lớn Thailand. (if)

→ We’d travel __________________________________________ $ 5000.

2/ His electric fan is not working & he feels hot. (would)

→ If his _______________________________________________ so hot.

3/ They should give up smoking khổng lồ protect their health. (would)

→ If they ___________________________________ improve their health.

4/ Perhaps we would go to lớn Hanoi lớn visit our friends. (Went)

→ If we ________________________________________ visit our friends.

5/ I think you should pay attention lớn the lessons in class. (You)

→ If I _______________________________________ the lessons in class.

Xem thêm: English Definition Of How Are You Doing ?" What'S The Difference

6/ Her brother doesn’t use computer well enough to lớn work for that company. (Better)

→ If her brother ________________________________ for that company.

7/ Our parents don’t have enough money so they can’t make a trip khổng lồ New York. (Could)