Tỉ Lệ Gia Tăng Dân Số Tự Nhiên

  -  

*
Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và thoải mái
*
– Công thức: Tỷ lệ gia tăng số lượng dân sinh tự nhiên = (Tỷ suất sinc – Tỷ suất tử)/10

I. Tỷ lệ tăng dân sinh tự nhiên

Khái niệm, phương thức tính

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là nút chênh lệch thân số sinh với số bị tiêu diệt đối với dân số trung bình trong kỳ phân tích, hoặc bởi hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số trong kỳ (thường xuyên tính mang đến 1 năm lịch).

Bạn đang xem: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên

Công thức tính:

NIR

=

B – D

×

1000 = CBR – CDR

Ptb

Trong đó:

NIR : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B : Số sinc vào năm;

D : Số chết trong năm;

Ptb : Dân số trung bình (hoặc dân sinh có mang lại ngày thứ nhất tháng 7) của năm;

CBR : Tỷ suất sinc thô;

Tsay mê khảo: Giá trị hiện thời của tiền (Present Value – PV) là gì? Cách xác định

CDR : Tỷ suất chết thô.

Phân tổ hầu hết

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành thị trực ở trong Trung ương.

Kỳ công bố: Năm. Nguồn số liệu

– Tổng điều tra dân sinh với nhà ở;

– Điều tra dân sinh và nhà ở giữa kỳ;

– Điều tra dịch chuyển số lượng dân sinh cùng chiến dịch hóa gia đình.

Cơ quan Chịu trách nhiệm tích lũy, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng dân số chung

Khái niệm, phương thức tính

Tỷ lệ tăng dân số bình thường (phát âm tắt là Xác Suất tăng dân số) là tỷ suất mà theo đó dân số được tạo thêm (hay giảm đi) trong một thời kỳ (hay tính cho 1 năm lịch) vì tăng tự nhiên và thiên di thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ Tỷ Lệ so với dân số trung bình (giỏi dân số có đến giữa năm).

Xem thêm: Ngôn Tình Ngược H Ngược H, H+ Nặng (Ngược Tâm Ngược Thân), 15196 Cho Em Xin Vài Truyện Ngược,

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR : Tỷ lệ tăng dân số chung;

CBR : Tỷ suất sinc thô;

CDR : Tỷ suất chết thô;

IMR : Tỷ suất nhập cư;

OMR : Tỷ suất xuất cư.

Hay: GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR : Tỷ lệ di cư thuần.

Phân tổ chủ yếu

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành thị trực thuộc Trung ương.

Xem thêm: Bài 13 : Đời Sống Vật Chất Của Cư Dân Văn Lang, Trình Bày Đời Sống Vật Chất Của Cư Dân Văn Lang

Kỳ công bố: Năm. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát số lượng dân sinh với đơn vị ở;

– Điều tra dân sinh và nhà tại giữa kỳ;

– Điều tra dịch chuyển số lượng dân sinh cùng chiến dịch hóa gia đình.