SO SÁNH KHÔNG NGANG BẰNG

  -  

- My book is as interesting as yours.- His car runs as fast as a race car.- John sings as well as his sister.- Their house is as big as that one.- His job is not as difficult as mine.- They are as lucky as we.

Bạn đang xem: So sánh không ngang bằng

Nếu là câu tủ định, as thứ nhất hoàn toàn có thể thay bởi so.

- He is not as tall as his father.- He is not so tall as his father.

Sau as phải là 1 đại từ nhân xưng nhà ngữ, không được là một đại trường đoản cú tân ngữ.

- Peter is as tall as I. (ĐÚNG)- Peter is as tall as me. (SAI)

Danh từ cũng có thể được dùng làm so sánh, nhưng bắt buộc nhớ trước khi so sánh phải bảo đảm rằng danh trường đoản cú đó phải có các tính từ bỏ tương đương.

adjectivesnouns
heavy, lightweight
wide, narrowwidth
deep, shallowdepth
long, shortlength
big, smallsize

Khi đối chiếu bằng danh từ, sử dụng cấu tạo sau:


S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ex: My house is as high as his.My house is the same height as his.

Chú ý rằng ngược nghĩa cùng với the same...asdifferent from... Không khi nào dùng different than. Sau đấy là một số ví dụ không giống về so sánh bằng danh từ.

Ex: - These trees are the same as those.- He speaks the same language as she.- Her address is the same as Rita’s.- Their teacher is different from ours.- She takes the same course as her husband.

2. So sánh hơn kém

Trong loại đối chiếu này người ta chia thành hai dạng: tính từ với phó trường đoản cú ngắn (chỉ tất cả một hoặc nhì âm tiết khi phát âm) cùng tính từ, phó từ nhiều năm (3 âm huyết trở lên). Khi đối chiếu không ngang bằng:

- Đối với tính từ cùng phó trường đoản cú ngắn chỉ cần cộng đuôi -er. (thick – thicker; cold-colder; quiet-quieter)

- Đối cùng với tính từ ngắn gồm một phụ âm tận cùng (trừ w,x,z) cùng trước đó là 1 trong nguyên âm, phải gấp rất nhiều lần phụ âm cuối. (big-bigger; red-redder; hot-hotter)

- Đối với tính từ, phó từ dài, thêm more hoặc less trước tính trường đoản cú hoặc phó từ kia (more beautiful; more important; more believable).

- Đối cùng với tính từ bỏ tận thuộc là phụ âm+y, nên đổi y thành -ier (happy-happier; dry-drier; pretty-prettier).

- Đối với các tính từ có hậu tố -ed, -ful, -ing, -ish, -ous cũng đổi mới đổi bằng phương pháp thêm more cho dù chúng là tính từ lâu năm hay ngắn (more useful, more boring, more cautious)

Trường hợp quánh biệt: strong-stronger; friendly-friendlier than = more friendly than.

Chú ý: lúc đã cần sử dụng more thì không cần sử dụng hậu tố -er cùng ngược lại. Các ví dụ sau là SAI: more prettier, more faster, more better

S ++ V +

short adjective + er

short adverb + er*

more + long adjective/adverb

less + adjective/adverb

+ than +

noun

pronoun

Chú ý:

1. Chỉ một trong những phó từ bỏ là có đuôi –er, bao gồm: faster, quicker, sooner, latter.

Xem thêm:

2. Nhớ dùng dạng thức công ty ngữ của đại từ bỏ sau than, không được dùng dạng tân ngữ.Ví dụ về so sánh không ngang bằng:

- John’s grades are higher than his sister’s.- Today is hotter than yesterday.- This chair is more comfortable than the other.- He speaks Spanish more fluently than I. (không sử dụng than me)- He visits his family less frequently than she does.- This year’s exhibit is less impressive than last year’s.

So sánh ko ngang bằng rất có thể được nhận mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước nhiều từ so sánh.

S ++ V+

far

much

+ adjective ++ er ++ than +

noun

pronoun

Ex:-A waterlemon is much sweeter than a a lemon.- His car is far better than yours.

S++ V +

far

much

+ more +

adjective

adverb

+ than +

noun

pronoun

Ex:-Henry’s watch is far more expensive than mine.- That movie we saw last night was much more interesting than the one on TV.- She dances much more artistically than her predecessor.- He speaks English much more rapidly than he does Spanish.

Danh từ cũng được dùng để miêu tả phép so sánh ngang bằng hoặc hơn/kém. Chăm chú dùng tính từ bửa nghĩa đúng với danh tự đếm được hoặc không đếm được.

S ++ V +

many

much

little

few

+ noun ++ as +

noun

pronoun

Ex: - He earns as much money as his brother.- They have as few classes as we.- Before payday, I have as little money as my brother.

S ++ V +

more

fewer

less

+ noun ++ than +

noun

pronoun

Ex: - I have more books than she.- February has fewer days than March.- Their job allows them less fredom than ours does.

Khi đối chiếu một người/ một đồ dùng với toàn bộ những fan hoặc trang bị khác bắt buộc thêm else sau anything/anybody...

Ex: He is smarter than anybody else in the class.

Lưu ý:

- Đằng sau as cùng than của những mệnh đề so sánh rất có thể loại bỏ chủ ngữ giả dụ nó trùng hợp với chủ ngữ vật dụng nhất, nhất là khi rượu cồn từ sau thanas ở dạng bị động. Lúc này than với as còn tồn tại thêm tính năng của một đại từ quan hệ nỗ lực thế.Ex: Their marriage was as stormy as had been expected(Incorrect: as it had been expected).Ex: He worries more than was good for him.(Incorrect: than it/what was good for him).

Xem thêm: Top 20 Nhà Sách Đẹp Ở Sài Gòn “Sống Ảo” Cực Xịn, Nhà Sách Lớn Nhất Thành Phố Hồ Chí Minh

- các tân ngữ cũng có thể bị loại bỏ bỏ sau những động từ ngơi nghỉ mệnh đề sau THAN cùng AS:Ex:Don’t thua kém your passport, as I did last year.(Incorrect: as I did it last year).They sent more than I had ordered.(Incorrect: than I had ordered it).She gets her meat from the same butcher as I go to.