SỐ OXI HÓA CỦA NITƠ TRONG NH4NO3

  -  
*

Trong phân tử NH4NO3 thì số thoái hóa của 2 nguyên tử nitơ là:

A.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của nitơ trong nh4no3

 +1 cùng +1

B. –4 cùng +6

C. –3 và +5

D.

Xem thêm: Thiết Bảng Của Tôn Ngộ Không " Giá Tốt Tháng 6, 2021, Gậy Ngộ Không Giá Tốt Tháng 6, 2021

 –3 và +6


*

Đáp án C.

NH4NO3 tạo do NH4+ với ion NO3-.Gọi số lão hóa của N bởi x.

Trong NH4+: x.1 + (+1).4 = +1 => x = -3

NO3-: x .1 + (-2).3= -1 => x = +5.

Xem thêm: Lấy Chồng Bạc Tỷ Chương 205, Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc


*

Câu 21: Số thoái hóa của Mn vào phân tử KMnO4 là A. +6. B. +7. C. -6. D. -7. Câu 11: Số oxi hóa của Cl trong phân tử NaClO3 là A. +5. B. +7. C. -5. D. -7. Câu 22: Số lão hóa của Cr trong phân tử K2Cr2O7 là A. -6. B. -3. C. +3. D. +6. Câu 23: Số oxi hóa của N trong ion là A. +3. B. -5. C. +5. D. -3. Câu 24: Số thoái hóa của C trong ion là A. -6. B. -4. C. +6. D. +4. Câu 25: Số lão hóa của Cl trong số hợp chất KCl, KClO, KClO2; KClO3, KClO4 thứu tự là...

Câu 21: Số oxi hóa của Mn vào phân tử KMnO4 là 

A. +6.

B. +7.

C. -6.

D. -7. 

Câu 11: Số thoái hóa của Cl vào phân tử NaClO3 là 

A. +5.

B. +7.

C. -5.

D. -7. 

Câu 22: Số oxi hóa của Cr trong phân tử K2Cr2O7 là 

A. -6.

B. -3.

C. +3.

D. +6. 

Câu 23: Số thoái hóa của N trong ion

*
là 

A. +3.

B. -5.

C. +5.

D. -3. 

Câu 24: Số lão hóa của C vào ion

*
là 

A. -6.

B. -4.

C. +6.

D. +4. 

Câu 25: Số oxi hóa của Cl trong các hợp hóa học KCl, KClO, KClO2; KClO3, KClO4 theo lần lượt là 

A. -1; +3; +1; +5; +7.

B. -1; +1; +3; +5; +7.

C. -1; +5; +3; +1; +7.

D. -1; +1; +3; +7; +5. 

Câu 26: Cho 0,83 gam lếu hợp tất cả Al cùng Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư. Sau bội nghịch ứng nhận được 0,56 lít khí H2 (đktc). Thành phần xác suất theo cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là: