Unit 1 lớp 10 skills

  -  

Tiếng Anh 10 Unit 1: Reading giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 11, 12 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày bài Unit 1: Family life trước khi đến lớp.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 10 skills

Soạn Reading Unit 1 lớp 10 được biên soạn bám sát theo lịch trình SGK Global Success 10 trang 11, 12. Qua đó giúp học sinh mau lẹ nắm vững được loài kiến thức, thuận tiện làm bài tập về nhà với học xuất sắc tiếng Anh 10. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể bài soạn Anh 10 Unit 1: Reading trang 11, 12 mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát và tải tài liệu tại đây.


Soạn Unit 1 Lớp 10: Reading sách liên kết tri thức


Bài 1

Benefits of doing housework

(Những tiện ích khi làm việc nhà)

1. Work in pairs. Look at the picture và answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn bức tranh và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What is each person in the picture doing?

(Mỗi tín đồ trong tranh ảnh đang làm cho gì?)

2. Vì you think that they are happy? Why or why not?

(Em bao gồm nghĩ rằng họ đã hạnh phú không? tại sao hoặc lý do không?)

Gợi ý đáp án

1. In the picture, the man is putting food on the table, the woman is cooking, the boy is cleaning the floor và the girl is washing fruit.

2. Yes, I do. I think they are happy because I can see all of them smiling happily.

(Vâng, tôi tất cả nghĩ như thế. Tôi suy nghĩ họ niềm hạnh phúc vì tôi có thể nhìn thấy tất cả họ sẽ mỉm mỉm cười hạnh phúc.)


Bài 2

2. Read the text and tick (✓) the appropriate meanings of the highlighted words.

(Đọc văn bản và lưu lại nghĩa tương thích của những từ được thiết kế nổi bật.)

Most people think that housework is boring & is the responsibility of wives và mothers only. Many parents don"t ask their children to bởi housework so that they have more time lớn play or study. However, studies show doing chores is good for children.

Kids who do housework develop important life skills that they will need for the rest of their lives. Doing the laundry, cleaning the house, & taking care of others are among the important skills that children will need when they start their own families. These are the things that schools cannot fully teach, so it"s important for children lớn learn them at home. Sharing housework also helps young people learn lớn take responsibility. They know that they have lớn try to finish their tasks even though they bởi not enjoy doing them. Doing chores also helps develop children"s gratitude to their parents. When doing housework, they learn khổng lồ appreciate all the hard work their parents vày around the house for them. In addition, doing chores together helps strengthen family bonds , creating special moments between children & parents. It makes children feel they are members of a team.

All in all, doing housework can bring a lot of benefits to children. It teaches them life skills and helps build their character . Therefore, parents should encourage their kids to giới thiệu the housework for their own good as well as the good of the whole family.

1. responsibility (trách nhiệm)

a. Duty (nghĩa vụ)

b. Hobby (sở thích)

2. gratitude (lòng biết ơn)

a. The feeling of being great (cảm giác hay vời)

b. The feeling of being grateful (cảm giác biết ơn)

3.

Xem thêm: Unit 3: People'S Background Tiếng Anh 10 Thaytro, Reading Unit 3: People’S Background

strengthen (tăng cường)

a. Make something stronger (làm cho 1 cái nào đó mạnh mẽ hơn)

b. Make something more difficult (làm cho 1 cái gì đấy khó khăn hơn)

4. bonds (sự đính thêm kết)

a. Close connections (sự kết nối gần gũi)

b. Common interests (sở mê say chung)

5. character (tính cách)

a. Qualities that make a person the same as others

(những phẩm chất tạo nên một tín đồ giống những người dân khác)

b. Qualities that make a person different from others

(những phẩm chất khiến cho một người khác với những người còn lại)

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. A

4. A

5. B

Bài 3


3. Read the text again & answer the questions.

(Đọc lại văn bản và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What bởi most people think about house work?

(Hầu không còn mọi tín đồ nghĩ gì về các bước nhà?)

2. Why don"t many parents make their children vì chưng housework?

(Tại sao nhiều bậc phụ huynh không bắt bé cái thao tác nhà?)

3. What are some important life skills children can learn when doing housework?

(Một số kỹ năng sống quan trọng mà trẻ em em có thể học được khi thao tác làm việc nhà là gì?)

4. What bởi children learn as they finish household tasks that they don"t enjoy?

(Trẻ em học tập được gì khi ngừng các công việc gia đình mà chúng không thích?)

5. Why does sharing housework strengthen family bonds?

(Tại sao chia sẻ việc công ty củng vậy sự kết nối gia đình?)

Gợi ý đáp án

1. Most people think that housework is boring and is the responsibility of wives & mothers only.

2. Many parents don"t ask their children to vày housework so that they have more time khổng lồ play or study.

3. Some important life skills children can learn when doing housework are doing the laundry, cleaning the house, và taking care of others.

4. Children learn to take responsibility as they finish household tasks that they don"t enjoy.

5. Because it creats special moments between children & parents and makes makes children feel they are members of a team.

Xem thêm: Bài 41 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 31, Bài 41 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2


Bài 4

4. Work in pairs. Discuss the question.

(Làm việc theo cặp. đàm luận câu hỏi.)

What benefits vì you think you can get from sharing housework?

(Những lợi ích mà em nghĩ hoàn toàn có thể nhận được tự việc chia sẻ việc nhà?)

Gợi ý đáp án

I think the benefits we can get from sharing housework are that:

(Tôi nghĩ về những lợi ích mà bạn cũng có thể nhận được từ các việc chia sẻ công việc nhà là)