Phòng nội vụ huyện mê linh

  -  

Điện thoại: 024.38168715

vanphongphamsg.vn.gov.vn

Lãnh đạo phòng:

- Ông Phùng Minh Chiến - Trưởng phòng

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa - Phó Trưởng phòng

- Bà è cổ Thị Minh Quỳnh - Phó Trưởng phòng

Vị trí với chức năng

1. Chống Nội vụ là cơ quan trình độ thuộcỦy bannhân dân huyện, có tính năng tham mưu, giúpỦy bannhân dân huyện thống trị nhà nước về: tổ chức bộ máy; vị trí bài toán làm; biên chế công chức và tổ chức cơ cấu ngạch công chức trong những cơ quan, tổ chức hành chủ yếu nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh công việc và nghề nghiệp và con số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chi phí lương so với cán bộ, công chức, viên chức, lao đụng hợp đồng vào cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cách tân hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và phần lớn người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi bao gồm phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác làm việc thanh niên.

Bạn đang xem: Phòng nội vụ huyện mê linh

2. Phòng Nội vụ chấp hành sự lãnh đạo, làm chủ về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu tổ chức ngạch công chức và công tác làm việc củaỦy bannhân dân huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, chỉ dẫn về siêng môn, nhiệm vụ của Sở Nội vụ.

Nhiệm vụ với quyền hạn

1. TrìnhỦy bannhân dân, nhà tịchỦy bannhân dân huyện phát hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, chiến lược dài hạn, 5 năm với hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cách tân hành bao gồm nhà nước nằm trong lĩnh vực thống trị nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khoản thời gian được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi và quan sát thi hành quy định về các nghành thuộc phạm vi thống trị được giao.

3. Về tổ chức, bộ máy:

a) TrìnhỦy bannhân dân, nhà tịchỦy bannhân dân huyện ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của phòng Nội vụ theo giải pháp và theo phía dẫn củaỦy bannhân dân Thành phố;

b) Tham mưu, giúpỦy bannhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền ra quyết định việc thành lập, sáp nhập, phân tách tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộcỦy bannhân dân huyện;

c) đánh giá và thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn phiên bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộcỦy bannhân dân huyện;

d) thẩm định đề án thành lập, tổ chức triển khai lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập nằm trong thẩm quyền đưa ra quyết định củaỦy bannhân dân thị trấn theo quyđịnh của luật pháp và theo phân cấp của Ủy ban dân chúng Thành phố;

đ) Tham mưu, giúpỦy bannhân dân thị trấn trong câu hỏi trìnhỦy bannhân dân Thành phố ra quyết định thành lập, tổ chức triển khai lại, giải thể những đơn vị sự nghiệp công lập thuộcỦy bannhân dân thị trấn theo vẻ ngoài của dụng cụ chuyên ngành;

e) thẩm định và đánh giá việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể những tổ chức kết hợp liên ngành ở trong thẩm quyền ra quyết định của nhà tịchỦy bannhân dân thị xã theo lao lý của pháp luật.

4. Về cai quản lý, thực hiện biên chế công chức, số lượng người thao tác trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập:

a) Thẩm định, trìnhỦy bannhân dân huyện, công ty tịchỦy bannhân dân huyện chiến lược biên chế công chức, kế hoạch số lượng người thao tác làm việc hàng năm của các cơ quan, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nằm trong thẩm quyền làm chủ củaỦy bannhân dân thị xã đểỦy bannhân dân thị xã trìnhỦy bannhân dân thành phố theo quy định;

b) Trình công ty tịchỦy bannhân dân thị xã giao biên chế công chức, giao số lượng người thao tác làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) GiúpỦy bannhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra bài toán quản lý, sử dụng biên chế công chức, con số người làm việc trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo phương pháp của pháp luật;

d) Tổng hợp, report biên chế công chức, con số người thao tác làm việc trong những cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo luật pháp của pháp luật.

5. Về làm chủ vị trí vấn đề làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức:

a) TrìnhỦy bannhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộcỦy bannhân dân huyện cai quản xây dựng đề án vị trí câu hỏi làm, cơ cấu tổ chức chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí câu hỏi làm, cơ cấu tổ chức chức danh công chức, viên chức theo phương pháp của quy định và theo chỉ đạo, lý giải củaỦy bannhân dân Thành phố;

b) GiúpỦy bannhân dân huyện đôn đốc, theo dõi, thẩm định, tổng hợp việc xây dựng đề án vị trí bài toán làm, cơ cấu tổ chức chức danh công chức, viên chức hoặc đề án kiểm soát và điều chỉnh vị trí vấn đề làm, tổ chức cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong những cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền làm chủ củaỦy ban quần chúng huyện nhằm trìnhỦy bannhân dân thành phố thẩm định; giúpỦy bannhân dân huyện tổng hợp hạng mục vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức chức danh công chức, viên chức của huyện để trìnhỦy bannhân dân thành phố theo quy định;

c) TrìnhỦy bannhân dân huyện thực hiện việc sử dụng, làm chủ vị trí vấn đề làm và tổ chức cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức,đơn vịthuộcỦy bannhân dân thị trấn theo quy định, theo phân cung cấp hoặc ủy quyền củaỦy bannhân dân Thành phố.

6. Về công tác làm việc xây dựng chủ yếu quyền:

a) Tham mưu, giúpỦy bannhân dân huyện trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác làm việc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn theo lao lý của lao lý và giải đáp củaỦy bannhân dân Thành phố;

b) GiúpỦy bannhân dân thị trấn trình Hội đồng quần chúng huyện bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm nhà tịch, Phó quản trị và những thành viên không giống củaỦy bannhân dân thị trấn theo mức sử dụng của pháp luật;

c) Trình công ty tịchỦy bannhân dân thị trấn phê chuẩn chỉnh kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, kho bãi nhiệm thành viênỦy bannhân dân cấp cho xã theo quy định;

d) GiúpỦy bannhân dân huyện trình nhà tịchỦy bannhân dân thành phố phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn chỉnh việc miễn nhiệm, bến bãi nhiệm chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân huyện theo dụng cụ của pháp luật;

đ) Xây dựng, trìnhỦy bannhân dân thị xã đề án liên quan đến vấn đề thành lập, giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tênđơn vịhành chính, phân loạiđơn vịhành chủ yếu trong địa bàn đểỦy bannhân dân thị trấn trình cấp bao gồm thẩm quyền xem xét, quyết định;

e) Tham mưu, giúpỦy bannhân dân huyện giải đáp và tổ chức triển khai triển khai các đề án, văn bản liên quan tiền đến công tác làm việc địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính sau thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g) GiúpỦy bannhân dân huyện trong việc quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện theo công cụ của pháp luật;

h) Tham mưu, giúpỦy bannhân dân huyện phía dẫn, kiểm tra, tổng hợp, report việc thực hiện lao lý về dân công ty ở xã, thị trấn, ở ban ngành hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp lớn trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định;

i) Tham mưu, trìnhỦy bannhân dân thị xã trong câu hỏi hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về hoạt động vui chơi của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định; tiến hành việc bồi dưỡng công tác cho cấp cho trưởng, cung cấp phó của thôn, tổ dân phố theo quy định;

k) Tham mưu, giúpỦy bannhân dân thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm traỦy bannhân dân cấp xã trong bài toán xây dựng, tiến hành các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn bắt đầu theo phân công củaỦy bannhân dân huyện và theo dụng cụ của pháp luật.

7. Về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, thị trấn và phần đông người vận động không chuyên trách ở xã, thị trấn:

a) Trình chủ tịchỦy bannhân dân huyện đưa ra quyết định việc tuyển dụng, sử dụng, làm chủ vị trí việc làm, điều động, té nhiệm, bổ nhiệm lại, đến từ chức, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tiến công giá, thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ và những chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nằm trong thẩm quyền làm chủ củaỦy bannhân dân thị xã theo giải pháp của điều khoản và phân cấp củaỦy bannhân dân Thành phố;

b) thực hiện công tác thống trị hồ sơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, con kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã theo luật pháp của pháp luật, theo phân cấp cai quản củaỦy bannhân dân tp và giải đáp của Sở Nội vụ;

c) GiúpỦy bannhân dân huyện thực hiện việc tuyển dụng, làm chủ công chức cấp xã; triển khai chế độ, chính sách đối cùng với cán bộ, công chức cấp cho xã và rất nhiều người vận động không siêng trách ở cung cấp xã theo quy định.

8. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức:

a) TrìnhỦy bannhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra những cơ quan chuyên môn cùng cấp vàỦy bannhân dân cấp cho xã thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách cơ chế công vụ, công chức nghỉ ngơi địa phương;

b) TrìnhỦy bannhân dân huyện những biện pháp đẩy mạnh cải bí quyết hành chính, tăng nhanh cải cách cơ chế công vụ, công chức trên địa bàn huyện;

c) triển khai công tác tổng hợp, báo cáo về cải cách hành chính, cải cách cơ chế công vụ, công chức nghỉ ngơi địa phương theo quy định.

9. GiúpỦy bannhân dân thị xã thực hiện cai quản nhà nước về tổ chức và buổi giao lưu của hội, quỹ làng mạc hội, quỹ tự thiện trên địa phận theo chính sách của quy định và theo ủy quyền của nhà tịchỦy bannhân dân Thành phố.

10. Về công tác làm việc văn thư, lưu giữ trữ:

a) hướng dẫn, khám nghiệm việc triển khai các chế độ, chính sách vềvănthư, lưu trữ ở trong nhà nước với của tỉnh so với các cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp huyện và cung cấp xã theo cơ chế của pháp luật;

b) thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo qui định của pháp luật.

Xem thêm: 404 Not Found - Truyện Ngôn Tình

11. Về công tác làm việc thi đua, khen thưởng:

a) Tham mưu, khuyến cáo vớiỦy bannhân dân huyện tổ chức các trào lưu thi đua và thực thi thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng cùng Nhà nước trên địa phận huyện; làm trách nhiệm thường trực của Hội đồng Thi đua - tâng bốc huyện;

b) hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, ngôn từ thi đua, tán thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, thống trị và thực hiện Quỹ thi đua, khen thưởng theo cơ chế của pháp luật.

12. Về công tác tôn giáo:

a) GiúpỦy bannhân dân thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá và tổ chức thực hiện các nhà trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong nhà nước về tôn giáo và công tác làm việc tôn giáo trên địa bàn;

b) nhà trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp cho để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp cho củaỦy bannhân dân tp và theo vẻ ngoài của pháp luật;

c) Tham mưu, giúpỦy bannhân dân huyện giải quyết và xử lý những vấn đề rõ ràng về tôn giáo theo điều khoản của lao lý và theo phía dẫn của Sở Nội vụ.

13. Về công tác làm việc thanh niên:

a) tổ chức triển khai tiến hành các văn phiên bản quy bất hợp pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác làm việc thanh niên;

b) hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tuổi teen và công tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vụ việc liên quan mang đến thanh niên, công tác làm việc thanh niên theo phương tiện và theo phân cấp;

c) công ty trì, phối phù hợp với các cơ quan tương quan và những tổ chức không giống của thanh niên trong việc thực hiện hoặc đề nghị cấp tất cả thẩm quyền thực hiện cơ chế, chế độ đối với giới trẻ và công tác làm việc thanh niên theo quy định.

14. TrìnhỦy bannhân dân huyện ban hành các văn phiên bản hướng dẫn về công tác làm việc nội vụ trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn, nhiệm vụ về công tác nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị chức năng ở cấp huyện cùng Ủy ban nhân dân cung cấp xã.

15. Triển khai việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, giải pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc report cấp bao gồm thẩm quyền xử lý các vi phạm về công tác làm việc nội vụ trong địa phận huyện theo quy định. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo điều khoản của pháp luật và phân công củaỦy bannhân dân huyện.

16. Tiến hành công tác thống kê, thông tin, report Chủ tịchỦy bannhân dân thị xã và giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, hiệu quả triển bắt đầu khởi công tác nội vụ trên địa bàn.

17. Tổ chức triển khai triển khai, ứng dụng văn minh khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ ship hàng công tác làm chủ nhà nước về công tác nội vụ bên trên địa bàn.

18. Quản lý vị trí bài toán làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Phòng Nội vụ theo điều khoản của pháp luật.

19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản ở trong phòng Nội vụ theo luật của luật pháp và theo phân công củaỦy bannhân dân huyện.

20. GiúpỦy bannhân dân thị xã quy định ví dụ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi củaỦy ban nhân dân xã, thị xã về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao bên trên cơ sở chế độ của luật pháp và lí giải của Sở Nội vụ.

Xem thêm: Truyện Tranh Thám Tử Lừng Danh Conan Tập 43, Thám Tử Lừng Danh Conan

21. Thực hiện các trách nhiệm khác theo cắt cử củaỦy bannhân dân thị xã hoặc theo hình thức của pháp luật.