Hóa 11

  -  
*

Nung nóg 15.6g nhôm hidroxit Al(OH)3 một thời hạn thu được 5.1g Al2O3 với 2.8g H2O

A) lập PTHH của phản ứg

B) viết côg thức về cân nặng của phản ứg

C) tính tỉ lệ tỷ lệ về khối lượg của Al( OH)3 đã trở nên phân hủy


*

b/ Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn khối lượng

=> mAl(OH)3 = mAl2O3 + mH2O

c/ Theo phần b

=> mAl(OH)3 (bị phân hủy) = mAl2O3 + mH2O

= 2,8 + 5,1 = 7,9 gam

=> %mAl(OH)3(bị phân hủy) = (frac7,915,6.100\%=50,64\%)


*

13: Nung nóng 100g fe (III) hidroxit sau một thời hạn thu đuoc 40g săt (III) ôxit và13,5g nước.Lập phương trình hóa học của phản bội ứng?5) Viết công thức về cân nặng của các chất trong phản nghịch ứng?9 Hoi tất cả bao nhiêu phần trăm khối lượng Fe(OH); đã trở nên phân hủy?


(13,\PTHH:2Feleft(OH ight)_3 ightarrow^t^oFe_2O_3+3H_2O\ extBảo toàn KL: m_Feleft(OH ight)_3=m_Fe_2O_3+m_H_2\Rightarrow m_Feleft(OH ight)_3left( extp/ứ ight)=13,5+40=53,5left(g ight)\Rightarrow\%_Feleft(OH ight)_3left( extphân hủy ight)=dfrac53,5100cdot100\%=53,5\%)


. Nung hoàn toàn 7,8g nhôm hidroxit Al(OH)3 thu được 0,05 mol nhôm oxit Al2O3 cùng hơi nước

a) lập PTHH của phản ứng xẩy ra

b) Tính thành phần tỷ lệ về khối lượng các yếu tố trong Al2O3

c) Tính cân nặng và thể tích hơi nc thu được ở đktc theo ĐLBTKL


a. 2Al(OH)3 ---> Al2O3 + 3H2O

b. CTHH : Al2O3

- MAl2O3 = 54+48 = 102 (g)

Trong 1 mol phân tử Al2O3 bao gồm 2 mol Al cùng 3 mol O

+ mAl = 2.27= 54

+ mO = 3.16= 48

- %mAl= (dfrac54102).100 = 52,94 %

- %mO = 100 - 52,94 %

c. ĐLBTKL : mAl(OH)3 = mAl2O3 + mH2O

=> mH2O = 132 - 102 = 30 (kg)

-Ta tất cả : nH2O = (dfracm_H2OM)= (dfrac3018)= 1,7 (mol )

Ta lại sở hữu : VH2O = nH2O . 22,4 = 1,7 . 22,4 = 38.8 ( L )

. Tính lại tác dụng thử đúng không nào do mình không dùng laptop á


Hơi lệch một chút, loại này tương quan đến hóa ạ :( mình sắp đến ktra 1 tiết rồi ý muốn mn thông cảmQuặng boxit là có thành phần đa phần Al2O3. Để pha chế nhôm tín đồ ta ngay tắp lự phân 150g quặng boxit thu được 54g Nhôm Al và 48gam khí Oxi (O2) làm phản ứng xẩy ra theo sơ đồ sau: Al2O3 - Al +O2a) Viết công thức về cân nặng của phản bội ứng và phụ thuộc sơ thứ trên viết PTHHb)Tính khối lượng Al2O3 vẫn phản ứngc) Tính tỉ lệ% của trọng lượng Al2O3 cất trong quặng boxit đó ??

Hơi lệch một chút, dòng này tương quan đến hóa ạ :( mình sắp ktra 1 ngày tiết rồi ước ao mn thông cảm

Quặng boxit là tất cả thành phần hầu hết Al2O3. Để pha chế nhôm bạn ta ngay tức khắc phân 150g quặng boxit nhận được 54g Nhôm Al và 48gam khí Oxi (O2) bội phản ứng xảy ra theo sơ trang bị sau: Al2O3 -> Al +O2

a) Viết bí quyết về cân nặng của bội phản ứng và dựa vào sơ thiết bị trên viết PTHH

b)Tính trọng lượng Al2O3 sẽ phản ứng

c) Tính tỉ lệ% của cân nặng Al2O3 cất trong quặng boxit đó ??


Khi nung nóng 270g Fe(OH)3 một thời gian thu được 160g Fe2O3 và 50g H2

a, Lập PTHH

b,Tính yếu tố phần trăm khối lượng Fe(OH) đã bị phân hủy


(PTHH:2Feleft(OH ight)_3underrightarrowt^oFe_2O_3+3H_2O)

Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

(m_Feleft(OH ight)_3=m_Fe_2O_3+m_H_2O=160+50=210left(g ight))

Thành phần xác suất khối lượng (Feleft(OH ight)_3) đã phân bỏ là:

(dfrac210270=77,77\%)

 


đốt cháy hoàn toàn 1 lượng nhôm ( Al ) vào 4,8 g oxi thu được 10,2 g nhôm oxit ( Al2O3 )

1) Lập phương trình chất hóa học của phản bội ứng

2) Viết cách làm về khối lượng của bội phản ứng đang xảy ra

3) Tính khối lượng nhôm vẫn phản ứng 

 


1) 4Al + 3O2 --to--> 2Al2O3

2) Theo ĐLBTKL: mAl + mO2 = mAl2O3 (1)

3) (1) => mAl = 10,2 - 4,8 = 5,4(g)


+Alx(SO4)y ++H2Oa.+xác+định+x,y+và hoàn+thành+PTHHb.+cho+biết+tỉ+lệ+số+phân+tử+của+2+cặp+chất+khác+nhau+trong+phản+ứngc.+tính+tỉ+số+phần+trăm+của+nguyên+tố+Al+trong+hợp...">
Cho sơ đồ : Al(OH)3 + H2SO4 --- Alx(SO4)y + H2Oa. Xác minh x,y và hoàn thành PTHHb. Cho thấy tỉ lệ số phân tử của 2 cặp chất không giống nhau trong phản bội ứngc. Tính tỉ số xác suất của thành phần Al trong hợp chết trênd. Tính lượng muối bột nhôm tạo ra thành nếu bao gồm 78g Al(OH)3 tác dụng với 147g H2SO4 sinh ra 54g H2O 

Cho sơ đồ vật : Al(OH)3 + H2SO4 ---> Alx(SO4)y + H2O

a. Xác định x,y và hoàn thành PTHH

b. Cho thấy thêm tỉ lệ số phân tử của 2 cặp chất khác biệt trong bội phản ứng

c. Tính tỉ số tỷ lệ của thành phần Al trong hợp bị tiêu diệt trên

d. Tính lượng muối hạt nhôm sản xuất thành nếu gồm 78g Al(OH)3 tác dụng cùng với 147g H2SO4 sinh ra 54g H2O

 


Nung rét 400g Sắt(III) hiđroxit Fe(OH)3 một thời hạn thu được 160g Sắt(III)oxit Fe2O3 cùng 54g nước.

Bạn đang xem: Hóa 11

a. Lập phương trình hóa học.

Xem thêm: Sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài Robin Sharma, Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài

b. Viết biểu thức về cân nặng của bội nghịch ứng.

Xem thêm: Trương Vô Kỵ Và Dàn "Crush" Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003 Giờ Ra Sao

c. Tất cả bao nhiêu %  Fe(OH)3 bị sức nóng phân hủy.giúp em vội với ạ


(a,2Fe(OH)_3xrightarrowt^oFe_2O_3+3H_2O\b,m_Fe(OH)_3=m_Fe_2O_3+m_H_2O\c,m_Fe(OH)_3(p/ứ)=160+54=214(g)\Rightarrow \%_Fe(OH)_3(phân hủy)=dfrac214400.100\%=53,5\%)


Hơi lệch một chút, chiếc này liên quan đến hóa ạ :( mình chuẩn bị ktra 1 ngày tiết rồi hy vọng mn thông cảmQuặng boxit là bao gồm thành phần hầu hết Al2O3. Để điều chế nhôm fan ta ngay tắp lự phân 150g quặng boxit nhận được 54g Nhôm Al cùng 48gam khí Oxi (O2) phản bội ứng xẩy ra theo sơ đồ sau: Al2O3 - Al +O2a) Viết công thức về cân nặng của phản nghịch ứng và phụ thuộc vào sơ vật trên viết PTHHb)Tính khối lượng Al2O3 đã bội nghịch ứng c) Tính tỉ lệ% của trọng lượng Al2O3 chứa trong quặng boxit đó ??

Hơi lệch một chút, cái này liên quan đến hóa ạ :( mình sắp ktra 1 ngày tiết rồi muốn mn thông cảm

Quặng boxit là bao gồm thành phần đa số Al2O3. Để điều chế nhôm người ta ngay tức thì phân 150g quặng boxit chiếm được 54g Nhôm Al với 48gam khí Oxi (O2) phản ứng xảy ra theo sơ vật dụng sau: Al2O3 -> Al +O2

a) Viết cách làm về khối lượng của bội nghịch ứng và phụ thuộc vào sơ đồ dùng trên viết PTHH

b)Tính khối lượng Al2O3 đã phản nghịch ứng 

c) Tính tỉ lệ% của khối lượng Al2O3 chứa vào quặng boxit đó ??


quặng boxit gồm thành phần đa số là Al2O3 để điều chế Al ta năng lượng điện phân 150g quặng boxit thu được 54g Al và 48g O2 làm phản ứng xẩy ra theo sơ đồ dùng Al2O3----->Al+O2