MỘT SỐ BÀI LUẬN TIẾNG ANH

  -  
Bài luận tiếng Anh học tập thuật là bài viết phát triển một ý tưởng phát minh hoặc một sự việc gây tranh cãi bằng cách sử dụng bởi chứng, phân tích, và giải thích.

Bạn đang xem: Một số bài luận tiếng anh


*

Bài luận giờ Anh (essay) được phát âm như một dạng văn viết trong giờ đồng hồ Anh hiện đại. Nguồn gốc của trường đoản cú "essay" khởi đầu từ sự ảnh hưởng của giờ đồng hồ Pháp báo cáo Anh trung đại, từ gốc là “exigere” bao gồm nghĩa "to examine, test" (để kiểm tra, thử). Vì vậy, nghĩa cội của từ "essay" chính là khuyến khích học sinh thử hoặc khám nghiệm các ý tưởng phát minh của bọn họ về một chủ thể được có ra bàn luận.

Key takeways

Khung bài luận tiếng Anh tất cả mở bài, thân bài xích và kết luận, từng đoạn văn thông thường dài 2-4 câu.

Nội dung bài viết tiếng Anh luân chuyển quanh các chủ đề như Health, Environment, Education, Development, Globalisation, ..

Các nhiều từ cần phải có trong bài xích luận: It is generally/widely believed/accepted that … There is a public debate that … First of all, it is worth considering that ... Another factor to lớn consider is ... In conclusion … All things considered …

Khung chia sẻ tiếng Anh

Bài luận giờ đồng hồ Anh bao gồm 3 phần căn bạn dạng - mở bài, thân bài xích và kết bài xích với kết cấu phổ đổi thay như sau:

Mở bài bác là đoạn văn bao gồm 2-3 câu:

Giới thiệu chủ đề (Background Statement)

Trả lời câu hỏi/đưa ra định hướng nội dung bài viết (Refer khổng lồ the question, give your opinion)

Thân bài thường gồm 2 đoạn:

Đoạn 1:

Câu mở đoạn (Topic Sentence)

Câu xúc tiến ý (giải thích với ví dụ) – Explanation and Example

Đoạn 2:

Câu mở đoạn (Topic Sentence)

Câu xúc tiến ý (giải thích cùng ví dụ) – Explanation and Example

Kết bài bác là đoạn văn tất cả 2-3 câu:

Tóm tắt ý kiến (Summarise opinions)

Đưa ra đánh giá tổng quan tiền ( Fina thought)

Nội Dung bài luận tiếng Anh

Nội dung bài viết tiếng Anh trao đổi về những chủ đề buôn bản hội, dưới đấy là danh sách các chủ đề hay gặp gỡ nhất:

Health

Environment

Education

Development

Globalisation

Public Transport

Criminal Justice

Youth Crime

Technology

Government Spending

Các các Từ phổ cập Nên tất cả Trong bài luận Tiếng Anh

*

Các các từ thịnh hành trong phần mở bài xích của bài luận tiếng Anh:

It is generally/widely believed/accepted that …

There is a public debate that …

It goes without saying that …

There is an ever-increasing number of …

One of the controversial questions is …

Recently the problem issue has been brought into focus …

This essay will discuss ...

Các nhiều từ phổ cập trong phần thân bài của chia sẻ tiếng Anh:

First of all, it is worth considering that ...

Another factor to lớn consider is ...

Last but not least ...

In terms of noun/gerund ..

Research has found that

One reason behind this is….

From my point of view,….

Các cụm từ thông dụng trong phần kết bài xích của bài luận tiếng Anh:

In conclusion …

All things considered …

The advantages of …. Outweigh the disadvantages

Các bài luận Tiếng Anh Theo công ty Đề Thông Dụng

Chủ đề 1: It is more important for schoolchildren lớn learn about local history than world history. Khổng lồ what extent lớn you agree or disagree?

Many people have valued the role of local history to lớn schoolchildren over that of world history. In my opinion, I disagree with those people as both of them are equally essential for young learners.

Studying the history of their hometown is for sure an indispensable part of school’s curriculum during students’ early education. I believe having thorough insights into what happened in the past at one’s locality develops his patriotism. For example, children of primary and secondary schools in my village are taught about how their ancestors defended their land against outside intruders và reclaimed sovereignty. Therefore, those young children would take pride in their origin và treasure the life they know as it is today. Additionally, I think it is not only students’ privilege but also their responsibility khổng lồ know about their own history khổng lồ understand their hometown’s traditional values và identity.

From another angle, learning about world history shares equal importance just as local one. Acquiring knowledge about the world’s past events equips students with a more well-rounded perspective of life. Lessons about the World War or Feminism protest against women’s abuse and discrimination would help those learners enhance their understanding about various aspects of the world. Furthermore, I think that being taught about the other countries’ historical backgrounds would benefit young learners in their future career. Students who accumulate knowledge of this particular field at an early age would possess a golden selling point to work for foreign enterprises, especially those who highly value company culture lượt thích Japan.

In conclusion, I believe the significance of domestic và international history cannot be brought into comparison lớn see which one is more necessary because they have distinctively equal meanings khổng lồ children.

*

Từ vựng theo chủ đề:

Thorough insights into: /ˈθɜroʊ ˈɪnˌsaɪts ˈɪntu/ đọc biết cặn kẽ về loại gì.

Patriotism: / ˈpeɪtriəˌtɪzəm/ Lòng yêu thương nước.

Sovereignty: /ˈsɑvrənti/ công ty quyền.

Take pride in their origin: /teɪk praɪd ɪn ðɛr ˈɔrəʤən/ tự hào về lòng yêu thương nước.

Traditional values & identity: /trəˈdɪʃənəl ˈvæljuz ænd aɪˈdɛntəti/ các giá trị truyền thống cuội nguồn và bé người.

Well-rounded perspective of life: /wɛl-ˈraʊndəd pərˈspɛktɪv ʌv laɪf/ một cái nhìn quan điểm trọn vẹn hơn về cuộc sống.

Historical backgrounds: /hɪˈstɔrɪkəl ˈbækˌgraʊndz/ toàn cảnh lịch sử.

Company culture: /ˈkʌmpəni ˈkʌlʧər/ văn hóa truyền thống doanh nghiệp.

Chủ đề 2: It is better for college students to lớn live far away from trang chủ than live at home with their parents. Vì you agree or disagree?

There has been a topic of debate as to lớn whether it is better for students lớn live independently away from their parents whilst studying at university. Although some people agree with this, my firm conviction is that it depends on the culture of the region where the students are from.

This practice is popular in Western-based societies, lượt thích the US or the UK. Independence from parents at a young age is largely accepted and encouraged, especially when students reach the age of eighteen & are able khổng lồ earn a living on their own. A large majority of students seek temporary employment near their school to lớn earn money orgain valuable work experience, while others will spend time participating in university clubs và activities on campus. This element, I believe, is closely linked khổng lồ their further development và future success.

However, in many Asian countries such as Vietnam, where traditional values of strong family bonds play a significant role in the lives of the youth and the national ethos, I suspect that it could bring more harm than good. It is, however, common for family members to lớn live separately when they are pursuing tertiary education because most universities in Vietnam are located in major or municipal cities. Students from other provinces have to lớn stay in dormitory accommodation or rent a room off campus in order khổng lồ complete their study. I consider this to lớn have a detrimental impact on family relationships because it can possibly lead to lớn the unfortunate disappearance of the country’s long-standing culture.

In conclusion, I vì chưng consider that living close to schools and universities, away from family, is beneficial for a student’s studies, though it can have a significant negative impact on family relationships depending on the student’s cultural background.

*

Từ vựng theo chủ đề:

Earn a living on their own: /ɜrn ə ˈlɪvɪŋ ɑn ðɛr oʊn/ từ bỏ mình tìm sống

Earn money or gain valuable work experience: /ɜrn ˈmʌni ɔr geɪn ˈvæljəbəl wɜrk ɪkˈspɪriəns/ kiếm tiền hoặc kiếm khiếp nghiệm thao tác làm việc quý báu

Pursue tertiary education: /pərˈsu ˈtɜrʃəri ˌɛʤəˈkeɪʃən/ Theo học đại học

The unfortunate disappearance of the country’s long-standing culture: /ði ənˈfɔrʧənət ˌdɪsəˈpɪrəns ʌv ðə ˈkʌntriz lɔŋ-ˈstændɪŋ ˈkʌlʧər/ Sự mất tích đáng nhớ tiếc của văn hóa nhiều năm của một quốc gia

Cultural background: /ˈkʌlʧərəl ˈbækˌgraʊnd/ Lý lịch văn hóa

Chủ đề 3: Some people think that international car-free days are an effective way of reducing air pollution, however, others think there are other ways. Discuss both views và give your opinion.

While international car-free days are thought to effectively reduce the level of air pollution, some other people believe there are alternatives that are also effective. I will discuss both of these views in my essay below.

On the one hand, it is true that exhaust fumes from cars are majorly responsible for polluting the air as they contain a relatively high proportion of pollutants such as CO2. By having some days without cars on the road, no harmful smoke will be released into the atmosphere, & this will therefore improve air quality. This policy is extremely effective in big cities around the world. Take Beijing, the thành phố known for its dirty air & its atmosphere covered with smog, for example. Since this car-free policy was strictly operated, the air chất lượng of the đô thị has greatly improved.

On the other hand, local governments should encourage the use of public tranport lượt thích subways because it produces a smaller quantity of pollutants và is less likely to damage the air. Also, the disposal of waste, especially plastic waste that emits toxic fumes if burned carelessly, at landfills should be closely monitored. The final & the most effective way is khổng lồ use sustainable & environmentally energy sources, for example solar or wind power, to lớn replace fossil fuels in the long term.

In my view, those measures are all effective in addressing the problem of air pollution, but only to a certain extent. Such a problem needs to lớn be dealt with by different approaches & I always feel that if there is only one way being implemented, it will not be enough.

*

Từ vựng theo nhà đề:

To be covered with smog: /tu bi ˈkʌvərd wɪð smɑg/ bị che phủ bởi khói

Car-free day: /kɑr-fri deɪ/ một ngày không xe ôtô

Disposal of waste: /dɪˈspoʊzəl ʌv weɪst/ câu hỏi thải rác

Emit toxic fumes: /ɪˈmɪt ˈtɑksɪk fjumz/ thải khí tà hại

Be closely monitored: /bi ˈkloʊsli ˈmɑnətərd/ được theo dõi, kiểm soát sát

Chủ đề 4: People think that countries should produce foods their population eats và import less food as much as possible.

To what extent bởi you agree or disagree?

Some people believe that countries should produce their own food for their citizens & reduce the amount of food that is imported. Personally, I totally agree with this point of view.

There are several reasons why a country should produce its own food for its population, one of which is the creation of more jobs. When the demand for domestically produced food grows within a country, there will be more job opportunities available for local people in farming and food processing industries, leading to a reduction in unemployment rates. Secondly, it may be easier lớn control food chất lượng when it is produced domestically, as authorities can easily monitor farms and food processing plants, in order khổng lồ maintain safe, hygienic food standards.

Additionally, food imports should be reduced due to lớn a number of reasons. Firstly, putting barriers on importing food can help to lớn boost a country’s economy by eliminating the competition that local companies face with foreign products, allowing them to lớn be more profitable and contribute to the national economy. Furthermore, food importation can have negative environmental impacts due lớn the large amounts of carbon emissions released from the transportation of products all around the world via planes, trucks, & ships. By reducing food imports, countries can play their part in helping to protect the environment, rather than contributing lớn environmental issues such as climate change.

In conclusion, I believe that each country should invest in the development of its agricultural industry to lớn provide food for the population itself, và import as little as possible.

*

Từ vựng theo nhà đề

The demand for domestically produced food: /ðə dɪˈmænd fɔr dəˈmɛstɪkli prəˈdust fud/ yêu cầu cho thực phẩm được thêm vào trong nước

A reduction in unemployment rates: /ə rəˈdʌkʃən ɪn ˌʌnɪmˈplɔɪmənt reɪts/ sự bớt của xác suất thất nghiệp

Safe, hygienic food standards: /seɪf, hygienic fud ˈstændərdz/ tiêu chuẩn thức ăn an ninh và sạch

Putting barriers on importing food: /ˈpʌtɪŋ ˈbæriərz ɑn ɪmˈpɔrtɪŋ fud/ để rào cản cho bài toán nhập khẩu thức ăn

Countries can play their part in: /ˈkʌntriz kæn pleɪ ðɛr pɑrt ɪn/ những nước vào vai trò quan trọng đặc biệt trong việc

Chủ đề 5: Many young people now know more about international pop and movie stars than famous people in the history of their countries.

What are the causes? Give solutions to lớn increase the number of people khổng lồ know about famous people in history.

Xem thêm: Thơ Công Thức Lượng Giác - Bài Thơ Về Công Thức Lượng Giác

These days, young people tend khổng lồ have more interests in international celebrities than historical figures in their country. This essay will present possible causes of this trend as well as the appropriate solutions lớn improve the situation.

There are several reasons why the young nowadays know more about famous movie & music stars instead of having knowledge of the history in their country. Lớn begin with, social truyền thông media contributes to lớn the increasing interest of young people in celebrities. It is common lớn notice that famous people’s lives are grabbing the headlines of the majority of newspapers, especially the online ones. Since teenagers now spend most of their spare time surfing the Internet, they are likely lớn be exposed khổng lồ ubiquitous posts or articles about actors or singers more frequently, thus becoming more fascinated about such topics. In addition, another cause of this trend is the tedious teaching method of history at high school. It seems that history itself is not attractive, leading khổng lồ the fact that students will suffer from utter boredom if their teachers fail to make history lessons more interesting.

Various solutions can be adopted to make young people more interested in history and historical people. First of all, film makers should be encouraged to lớn produce movies based on key historical events. Young people will be eager khổng lồ watch such movies, especially when their idols are chosen for the starring role. As a result, they will gain more knowledge about a particular historical period by watching those films. Second, the teaching method in history classroom should be tailored in order to arouse students’ interests. Instead of teaching merely a long list of names & dates in textbooks, teachers can địa chỉ cửa hàng motion images and vivid sound effects lớn create more appealing lessons.

In conclusion, although young people these days do not pay as much attention lớn history as they bởi to celebrities, this problem can be dealt with by several suggested solutions.

*

Từ vựng theo nhà đề

Grab the headlines: /græb ðə ˈhɛˌdlaɪnz/ là tiêu điểm của báo chí

Ubiquitous (a): /juˈbɪkwɪtəs/ bao gồm ở mọi nơi, tràn lan

Tedious teaching method (noun phrase): /ˈtidiəs ˈtiʧɪŋ ˈmɛθəd/ phương pháp giảng dạy nhàm chán

To be eager to vày something: /tu bi ˈigər tu du ˈsʌmθɪŋ/ hào hứng, thích thú làm gì

Starring role: /ˈstɑrɪŋ roʊl/ vai chính

Tailor (v): /ˈteɪlər/ ráng đổi, sửa đổi để phù hợp

Arouse someone’s interest: /əˈraʊz ˈsʌmˌwʌnz ˈɪntrəst/ khơi gợi sự hứng thú

Motion image: /ˈmoʊʃən ˈɪməʤ/ hình ảnh động

Vivid sound effect: /ˈvɪvəd saʊnd ɪˈfɛkt/ hiệu ứng music sống động

Appealing (a): /əˈpilɪŋ/ thu hút, hấp dẫn

Chủ đề 6: International travel is becoming cheaper, & countries are opening their doors lớn more & more tourists. Do the advantages of increased tourism outweigh disadvantages?

Travelling abroad is becoming more affordable than ever before, & many nations are implementing new approaches to attract more tourists. Although there are still drawbacks of international travel, I think its values are more significant.

On the one hand, the downsides of welcoming foreign visitors are varied. First, the local environment can be adversely affected due to lớn facility and infrastructural development. For example, in Vietnam, many tourism companies are permitted to chop down a great area of forests khổng lồ construct modern commodities such as hotels & golf courses, exerting dire consequences on natural habitats. As for the countries that play host to international tourists, the rise in costs of living may lay much pressure on local people and be a detriment to lớn domestic travel. This is because the growth in the number of tourists from abroad would encourage costs of khách sạn rooms & other services lớn increase. People in the neighborhood và domestic visitors would suffer in comparison.

On the other hand, I suppose the benefits of international travel would eclipse those analyzed disadvantages. First, the regional economy can enormously benefit from the burgeoning tourism industry as more occupations will be created lớn accommodate the needs of tourists. Local people can have more job opportunities in hotels or restaurants and therefore earn more money to improve their living standards. Second, the increased number of foreign people coming lớn visit another country would evidently enhance tourism industries, contributing greatly khổng lồ the wealth of that country. If tourists enjoy their trips, they will recommend the destination khổng lồ their friends or perhaps they will come back in the future.

In conclusion, it appears to lớn me that the merits of international tourism are more notable than its drawbacks.

*

Từ vựng theo chủ đề

Facility & infrastructural development: /fəˈsɪlɪti ænd ˌɪnfrəˈstrʌkʧərəl dɪˈvɛləpmənt/ trở nên tân tiến về mặt đại lý vật chất và hạ tầng

Exerting dire consequences on natural habitats: /ɪgˈzɜrtɪŋ daɪr ˈkɑnsəˌkwɛnsəz ɑn ˈnæʧərəl ˈhæbəˌtæts/ chế tác ra tác động xấu lên môi trường thiên nhiên sống tự nhiên.

Lay much pressure on local people: /leɪ mʌʧ ˈprɛʃər ɑn ˈloʊkəl ˈpipəl/ Đặt các áp lực lên trên người dân trong vùng

A detriment khổng lồ domestic travel: /ə ˈdɛtrəmənt tu dəˈmɛstɪk ˈtrævəl/ phòng cản du ngoạn trong nước

Costs of hotel rooms and other services: /kɑsts ʌv hoʊˈtɛl rumz ænd ˈʌðər ˈsɜrvəsəz/ túi tiền của phòng khách sạn cùng những loại dịch vụ khác

Enhance tourism industries: /ɛnˈhæns ˈtʊˌrɪzəm ˈɪndəstriz/ cải tiến và phát triển ngành du lịch

Chủ đề 7: In many countries, imprisonment is the most common solution lớn crimes. However, some people believe that better education will be a more effective solution. To what extent do you agree or disagree?

Despite the popularity of prison sentences as the way to lớn control illegalities, improvements on education have gained social endorsement as a means lớn eliminate the problem from its root. In my opinion, I disagree that education is the better one as it is rather impossible lớn compare these two methods’ effectiveness owing to their distinct impacts.

On the one hand, the reasons why prisons are of indispensable necessity for social security are varied. They are the place to keep people who have broken the law contained, ensuring the safety of other citizens. Especially, dangerous criminals such as murderers or rapists have to be imprisoned for their heinous actions. Furthermore, severe prison sentences act as a deterrent against crimes. Knowing there might be a chance of getting caught & condemned lớn jail, which also means losing freedom và living a miserable life in a cell, ones who are having the intention of committing illegalities would reconsider going down the path.

On the other hand, education serves as a remedy for the origin of crimes. Education contributes greatly to heighten people’s intellect & to size a civilized society. With access lớn better educational services, citizens would be well-informed about the damage that committing crimes would cause lớn their community & themselves, which eventually leads khổng lồ the decline in crime rates. Additionally, the possession of certain qualifications through fundamental education like vocational training could secure a person’s stable life, which would dispel any ideas of committing crimes.

In conclusion, I believe there is no absolute way to lớn deduce whether imprisonment policies or better education would take the dominant role in dealing with crimes as they both tackle the problem just in different ways.

*

Từ vựng theo công ty đề

Illegality: /ˌɪliˈgælɪti/ hành vi bất phù hợp pháp

Social endorsement: /ˈsoʊʃəl ɛnˈdɔrsmənt/ Sự cỗ vũ từ buôn bản hội

Eliminate the problem from its root: /ɪˈlɪməˌneɪt ðə ˈprɑbləm frʌm ɪts rut/ sa thải nguồn góc của vấn đề

To be of necessity: /tu bi ʌv nəˈsɛsəti/ là một sự quan trọng không thể thiếu (nhấn mạnh)

Social security: /ˈsoʊʃəl sɪˈkjʊrəti/ an toàn xã hội

To be imprisoned: /tu bi ɪmˈprɪzənd/ Bị bỏ tù

Heinous actions: /ˈheɪnəs ˈækʃənz/ hành vi tội ác

To be a deterrent against sth: /tu bi ə dɪˈtɜrrənt əˈgɛnst/ là 1 rào cản chống lại đồ vật gi đó

To be condemned khổng lồ jail: /tu bi kənˈdɛmd tu ʤeɪl/ Bị tống vào tù

To serve as a remedy for the origin of crimes: /tu sɜrv æz ə ˈrɛmədi fɔr ði ˈɔrəʤən ʌv kraɪmz/ Như là một trong những liều thuốc cho bắt đầu của tội phạm

To heighten people’s intellect: /tu ˈhaɪtən ˈpipəlz ˈɪntəˌlɛkt/ cải thiện dân trí

A civilized society: /ə ˈsɪvəˌlaɪzd səˈsaɪəti/ Một xóm hội văn minh

Vocational training: /voʊˈkeɪʃənəl ˈtreɪnɪŋ/ học tập nghề

To dispel any ideas of committing crimes: /tu dɪˈspɛl ˈɛni aɪˈdiəz ʌv kəˈmɪtɪŋ kraɪmz/ loại bỏ bất kì ý định hy vọng phạm tội

Chủ đề 8: Although more and more people read the news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news for the majority of people. Bởi vì you agree or disagree?

Some people believe that despite the spreading popularity of the online media, traditional newspaper will still hold the most vital position among news readers. In my opinion, this idea is rather absurd as the internet has become increasingly dominant due lớn the benefits it offers.

The first thing that attracts people to reading news on the online sources is their easy access. With the presence of the internet around almost every corner of the world, people with a portable device such as a thiết bị di động phone can access huge storage of news. In fact, latest events, for example IS Terrorist attacks, would be updated immediately on CNN or thủ đô new york Times. By contrast, with prolonging procedures including editting and printing, traditional newspaper might not be able lớn compete with the internet in terms of the updating speed.

Another benefit with which the mạng internet can, from my point of view, take over the position of printed newspaper is the new experience it brings to readers. One limitation of newspaper is that it cannot convey visual messages khổng lồ the people who read news on a regular basis. Meanwhile, non-stop progress of the technology industry has unfolded the possibility khổng lồ upload videos and voice records on various online websites. For instance, soccer fans these days can rewatch their favorite matches anytime they want with only a laptop connected lớn the Internet, which a mere paper cannot do.

In conclusion, I disagree that printed newspaper would continue to be the most crucial source of information because more and more people will be drawn to lớn use the Internet.

*

Từ vựng theo công ty đề

To hold the most vital position: /tu hoʊld ðə moʊst ˈvaɪtəl pəˈzɪʃən/ giữ vai trò thiết yếu

To access huge storage of news: /tu ˈækˌsɛs hjuʤ ˈstɔrəʤ ʌv nuz/ Tiếp cận trữ lượng tin tức lớn

To take over the position of printed newspaper: /tu teɪk ˈoʊvər ðə pəˈzɪʃən ʌv ˈprɪntəd ˈnuzˌpeɪpər/ chiếm lấy địa điểm của báo in

To unfold the possibility lớn upload videos and voice records: /tu ənˈfoʊld ðə ˌpɑsəˈbɪləti tu ˈʌploʊd ˈvɪdioʊz ænd vɔɪs rəˈkɔrdz/ Mở ra kỹ năng đăng tải video clip và băng ghi âm

The most crucial source of information: /ðə moʊst ˈkruʃəl sɔrs ʌv ˌɪnfərˈmeɪʃən/ mối cung cấp thông tin đặc biệt nhất

Chủ đề 9: Many people are now spending more & more time travelling lớn work or school. Some people believe that this is a negative development while others think there are some benefits. Discuss both views and give your opinion.

These days, many people are spending an increasing amount of time commuting lớn their workplace or school. Although there may be some benefits to lớn this development, I believe it is mostly negative.

There are only a couple of benefits that people could possibly gain from having khổng lồ spend large amounts of time travelling to và from work or school, which are mostly related to lớn those who commute via public transport. Firstly, travelling on public transport can allow people time to get things done that they have been too busy lớn complete. For example, some school kids have khổng lồ spend up lớn one hour travelling by bus every day and this is a great opportunity for them lớn get their homework done. Likewise, some adults may use this time lớn catch up on some unfinished work on their laptop, or plan their work schedule for the day. Furthermore, sitting on a bus or train is also a great time lớn relax and read a book.

However, not all people can take advantage of these benefits. For example, in Vietnam, only a small percentage of people use public transport & therefore have no opportunity to lớn read or catch up on work. Instead, most people are stuck in traffic jams during rush hours, sitting on a motorbike breathing in toxic fumes from other vehicles, which in the long term can lead khổng lồ a number of serious health issues. Additionally, spending more & more time commuting leaves less time for other more important activities, like spending time with loved ones, or pursuing one’s hobbies. Và lastly, from my observations, when travelling on public transport these days, the majority of people are not reading or working, but keep their eyes glued to their smartphone browsing social media, which could be considered as an unhealthy waste of time.

Overall, I believe this is a negative development, however it really depends upon how people spend their time while travelling.

*

Từ vựng theo nhà đề:

Catch up on some unfinished work: /kæʧ ʌp ɑn sʌm ənˈfɪnɪʃt wɜrk/ dứt nốt những các bước chưa xong.

Plan their work schedule: /plæn ðɛr wɜrk ˈskɛʤʊl/ Lên planer cho công việc.

Be stuck in traffic jams during rush hours: /bi stʌk ɪn ˈtræfɪk ʤæmz ˈdʊrɪŋ rʌʃ ˈaʊərz/ Mắc kẹt bởi tắc đường vào giờ cao điểm.

Breathing in toxic fumes: /ˈbriðɪŋ ɪn ˈtɑksɪk fjumz/ Hít nên những khí giả độc hại.

Lead to a number of serious health issues: /lid tu ə ˈnʌmbər ʌv ˈsɪriəs hɛlθ ˈɪʃuz/ Dẫn mang lại nhiều sự việc nghiêm trọng về sức khoẻ.

Leaves less time for other more important activities: /livz lɛs taɪm fɔr ˈʌðər mɔr ɪmˈpɔrtənt ækˈtɪvətiz/ Dẫn mang lại ít thời hạn cho các chuyển động khác đặc biệt quan trọng hơn.

Spending time with loved ones: /ˈspɛndɪŋ taɪm wɪð lʌvd wʌnz/ Dành thời gian với những người yêu thương.

Pursuing one’s hobbies: /pərˈsuɪŋ wʌnz ˈhɑbiz/ Theo đuổi sở trường của một ai đó.

Keep their eyes glued to lớn their smartphone: /kip ðɛr aɪz glud tu ðɛr smartphone/ Dán đôi mắt vào screen điện thoại.

An unhealthy waste of time: /ən ənˈhɛlθi weɪst ʌv taɪm/ Một giải pháp đốt thời hạn không xuất sắc cho mức độ khoẻ.

Chủ đề 10: Some people say that it is necessary to use animals for testing medicines intended for human use. Others, however, think it is cruel & unnecessary. Discuss both views and give your own opinion.

People have different views about whether animal testing for medical research is necessary or not. From my perspective, animal testing plays an integral role in the medicine industry, in spite of the drawbacks it brings.

There are two major reasons why some people oppose the idea of using animals for medical experiments. Firstly, it is believed that such experiments are cruel and inhumane, & therefore should be prohibited. Every year, many animals are subjectible khổng lồ medical experimentation và have lớn suffer physical pain và even deprivation of food and water. Additionally, in order khổng lồ implement research on animals, large amounts of money are expended on the establishment of facilities và human resources. This can be a burden on a country’s national budget, preventing the government from investing in other more important aspects like education and housing.

Despite the above mentioned disadvantages, in my opinion, animal testing is necessary. Humans are still reliant on animal testing for many purposes, including developing new medications và checking the safety of medical products. In fact, the most powerful supercomputers are currently unable khổng lồ understand the workings of the human body, và complex organs such as the brain and heart, which is crucial for medical research and development. More importantly, due khổng lồ biological similarities, medical research needs to be implemented on animals, which will bring about better outcomes in medical research compared to other methods. Over many years, chimpanzees, the closest relatives of humans, have been used lớn investigate advanced treatments for cancer và heart disease, và until now, there is still no better alternative.

In conclusion, although animal testing may be cruel and cost a significant amount of money, it still needs to be conducted because of the unique benefits.

Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh Lớp 11: Unit 1 Lớp 11 Speaking, Giáo Án Tiếng Anh Lớp 11: Unit 1: Friendship

*

Từ vựng theo chủ đề

Plays an integral role in: /pleɪz ən ˈɪntəgrəl roʊl ɪn/ Đóng một vài trò quan trọng đặc biệt trong

Oppose the idea of using animals in medical experiments: /əˈpoʊz ði aɪˈdiə ʌv ˈjuzɪŋ ˈænəməlz ɪn ˈmɛdəkəl ɪkˈspɛrəmənts/ phản nghịch đối ý tưởng phát minh sử dụng động vật hoang dã trong nghiên cứu và phân tích y học

Animals which are subjected to lớn medical experiments: /ˈænəməlz wɪʧ ɑr səbˈʤɛktɪd tu ˈmɛdəkəl ɪkˈspɛrəmənts/ Những động vật mà được áp dụng trong phân tích y học

Be susceptible to: /bi səˈsɛptəbəl tu/ dễ dàng bị tác động bởi

Implement research on animals: /ˈɪmpləmənt riˈsɜrʧ ɑn ˈænəməlz/ Tiến hành nghiên cứu trên đụng vật

National budget will be expended on: /ˈnæʃənəl ˈbʌʤɪt wɪl bi ɪkˈspɛndɪd ɑn/ ngân sách quốc gia buộc phải được giành riêng cho việc

Biological similarities: /ˌbaɪəˈlɑʤɪkəl ˌsɪməˈlɛrətiz/ Sự giống như nhau về mặt sinh học

The above mentioned disadvantages: /ði əˈbʌv ˈmɛnʃənd ˌdɪsədˈvæntɪʤɪz/ những mặt có hại đã được nêu phía trên

Tổng kết

Trọng nội dung nội dung bài viết trên, tác giả đã reviews về hính thức, cấu trúc, văn bản của như các bài luận giờ đồng hồ Anh hay gặp. Hi vọng người học vẫn tiếp chiếm được nội dung kỹ năng về bài luận tiếng Anh một phương pháp tổng quan độc nhất và những bước đầu tiên định hình được một bài luận tiếng Anh hoàn chỉnh ra sao.