Lý Luận Hình Thái Kinh Tế Xã Hội

  -  
*

Please use this identifier khổng lồ cite or links to this item: https://vanphongphamsg.vn/handle/11742/56883
Title:Những gợi mở cho Việt Nam từ học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin
Authors:Trần Văn Phòng
Keywords:Việt NamHọc thuyết hình thái kinh tế - xã hộiChủ nghĩa Mác - Lênin
Abstract:Xuất phát từ đặc trưng về trình độ của lực lượng sản xuất ở Việt Nam là hiện đại, bán hiện đại, thô sơ đan xen, kết hợp nên quan hệ sản xuất ở Việt Nam nhất định phải là đa dạng, nhiều thành phần kiến trúc thượng tầng của chúng ta cũng chưa thể có đặc trưng thuần nhất xã hội chủ nghĩa ngay được. Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam chúng ta cần: đào tạo người lao động có kỹ năng và phong cách làm việc đổi mới, sáng tạo để xây dựng lực lượng sản xuất hiện đại. Cùng với giải pháp từ kiến trúc thượng tầng phải có giải pháp từ cơ sở hạ tầng để dần hình thành đặc trưng xã hội chủ nghĩa của kiến trúc thượng tầng - củng cố quan hệ sản xuất, quan hệ trao đổi trong kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể.
Issue Date:2020-03
Type:Bài trích
Extent:6 trang, pdf
Method:Tạp chí Lý luận chính trị - Số 03/2020
Language:vi
Spatial:Thư viện Quốc hội
Right:Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - chủ yếu trị