Unit 5 lớp 10: listening

  -  

Phần listening hướng dẫn biện pháp làm bài nghe cùng với chủ đề technology với bạn. Bài viết cung cấp các từ vựng, kết cấu phải chú ý cũng tương tự nhắc nhở giải bài xích tập phần listening trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng:

visual display unit (VDU) (n)<"vi∫uəl, dis"plei, "ju:nit> thiết bị hiển thịcomputer screen (n) màn hình hiển thị máy tínhfloppy <"flɔpi> disk (n) đĩa mềm 

II. Cấu trúc phải lưu giữ ý

make sure <∫uə> of sth/ that (exp.) bảo đảm

III. Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Before you listen:

How often vị you use each of these items below? Put a tiông xã in the right column. Then compare your answers with a partner’s.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 10: listening

(Bao thọ em thực hiện mỗi một trong những đồ dùng sau đây một đợt ? Ghi (/) cột đúng. Sau đó so shình họa câu vấn đáp của em cùng với câu vấn đáp của doanh nghiệp thuộc học tập.)

 

Very often

sometimes

never

Radio

 

 

 

Cell phone

 

 

 

camcorder

 

 

 

Computer

 

 

 

Tv

 

 

 

Fax machine

 

 

 

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đây là ngôn từ bài nghe

Well. I wasn"t worried when my son bought a computer. After all lots of children have.parents who don"t underst& computers. But when my secretary asked me for a computer in the office. I really became worried. So I decided lớn take some lessons in computing and my son became my teacher. He’s very helpful. He invited me to lớn sit down in front of the computer screen which I did not know What khổng lồ hotline it. When I asked hyên what it was, he said that it was a VDU. I still didn"t know what VDU was. but I was too shy khổng lồ ask hlặng any more. From that memory refused lớn learn because he told me a lot of things that really didn"t underst& at all. After a few lessons I begin to lớn feel tired. I made an excuse, saving that I Was having a headabịt. I suggested that we should lesson until another day .Since then I haven ’t said anything about the computer lớn my son & my secretary.

Task 1: Lisien khổng lồ an old company director talking about his experience of learning how lớn use a Computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F). (Nghe một người đứng đầu chủ thể già nói đến tay nghề của ông về học thực hiện máy tính xách tay. Quyết định hồ hết câu nóỉ đúng (T) xuất xắc sai(F).)

1. The man was worried when his son bought a computer

F

2. The man became worried when his secretary asked hyên khổng lồ buy a computer

T

3.The man decided khổng lồ take some computing lessons

T

4. His son didn’t understand about the computer

F

5. The man understood the lesson very well

F

6. The man continued khổng lồ learn how lớn use a computer after a few lessons.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm 2020

F

 

Task 2: Listen to lớn the old man"s story again và write in the missing words. (Nghe lại bài bác nói chuyện của người lớn tuổi và lưu lại hồ hết trường đoản cú thiếu thốn.)

He was very helpful. He (1) invited me lớn sit down in front of the computer screen. I did not know what it was called. When I asked hlặng what it was, he said that it was a VDU. I (2) still didn’t know what VDU was, but I was too shy to ask hyên anymore. From that moment my memory (3) refused to learn because he told me a lot of thing that I really didn’t underst& at all. After a few lesson I began to feel tired. I made an (4) excused, saying that I had a headađậy. I suggested we should leave sầu the lesson for another day. Since then, I haven’t said (5) anything about the computer lớn my son & my secretary.

Xem thêm: Review Tấm Vải Đỏ - Nơi Bán Tấm Vải Đỏ

3. After you listen:

Listen lớn the old man’s story again. Then retell his story, beginning the story with the following senlence:

(Nghe lại mẩu truyện cùa cố Sau đó nhắc lại mẩu truyện của ông, bắt đầu mẩu chuyện với câu như sau:)

The story is about an old man who doesn"t know how lớn use a Computer. The old man wasn’t worried until his secretary asked him for a computer in the office. Then he decided to lớn take lessons in computing with his son’s help. He asked his son what the screen was, và he didn"t know what it was although the latter explained it lớn hyên After a few lessons, the old man began tired because .Be couldn’t understand the many things his son told hyên at all. He refused to lớn fudy by saying he was having a headabít and suggested leaving the lesson until another day; và since then he hasn’t talked about a computer any more.