Giáo án tiếng anh lớp 11: unit 6: competition

  -  

Phần giữa trung tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói tới về phong thái vạc âm /tr/, /dr/ cùng /tw/trong giờ Anh, cũng giống như ôn tập về câu con gián tiếp sử dụng danh hễ từ bỏ. Bài viết cung cấp các trường đoản cú vựng cùng cấu tạo phải lưu ý tương tự như lý giải giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

representative (n) <,repri"zentətiv>: đại diệnscore (v) : tính điểmsmoothly (adv) <"smu:đli>: suôn sẻspirit (n): niềm tin, khí thếsponsor (v) <"spɔnsə>: tài trợentry procedure (n) <"entri prə"si:dʒə>: thủ tục đăng ký

II. Cấu trúc nên lưu ý

feel like (v) muốnfind out (v) tìm kiếm raÂm /tr/ trong tiếng Anh là 1 phú âm, phạt âm của vần âm "tr"Âm /dr/ vào giờ đồng hồ Anh là 1 phú âm, phát âm ghnghiền của vần âm “d” với “r”(Đọc ngay thức thì thành một âm)Âm /tw/ trong giờ đồng hồ Anh là một trong những prúc âm, vạc âm ghnghiền của vần âm “t” và “w”(Đọc ngay lập tức thành một âm)

III. Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Pronunciation:

Listen and repeat:

/tr/:

Traffic: giao thôngTroops: QuânTrousers: quần dàiTropical: nhiệt đới

/dr/:

Drive: lái (xe hơi,…)Dreadful: ghê sợDrink: uốngDress: váy

/tw/:

Twelve: mười haiTwenty: hai mươiTwin: sinch đôiTwinkle: đậy lánh

Practise reading aloud these sentences:

1. John always enjoys travelling by train2. Jane’s teeth are troubling her.3. George is driving dangerously4. Her new dress is an absolute dream.5. She has an amusing twinkle in her eyes.6. Think twie before doing something.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 11: unit 6: competition

2. Grammar:

Exercise 1. Change direct speech into reported speech. Begin each of the sentences in the wav shown.

e.g: "It was nice of you to lớn help me. Thank you very much." Tom said lớn you.

—> Tom thanked me for helping hyên ổn.

1. “I hear you passed your exams. Congratulations!” John said lớn us.

-> John congratulated us on passing our exams.

 2. “I’m sorry I didn’t phone you earlier,” Mary said.

-> Mary apologized for not phoning me earlier.

3. “I’ll drive sầu you khổng lồ the station. I insist,” Peter said khổng lồ Linda.

-> Peter insisted on driving Linda to the station.

4. “You didn"t pay attention khổng lồ what I said." the teacher said to lớn the boy.

-> The teacher accused the boy of not paying attention khổng lồ what he had said.

5. “I’ve sầu always wanted to lớn be rich.” Bob said.

-> Bob has always dreamed of being rich.

6. “Don’t stay at the hotel near the airport,” I said to Ann.

-> I warned Ann auainst staving at the hotel near the airport.

7. “Stay here! I can’t let you go out tonight." her mother said to lớn Jane.

-> Her mother prevented Jane from going out that night

8. “It was nice of you to visit me. Thank you.” Miss White said to Jaông chồng.

-> Miss While thanked Jaông xã for visiting her.

Xem thêm: Unit 1 Lớp 8: My Friends - Giải Tiếng Anh 8 Unit 1: My Friends Hệ 7 Năm

Exercise 2. Rewrite the dialogues in reported speech, usine gerund.

1.

 Linda: Let me pay for the meal.Tom: Certainly not! I’ll pay.

-> Tom insisted on paving for the meal.

2.

Mr. Smith: I feel lượt thích meeting our children soon.Mrs. Smith: I think so.

-> Mr and Mrs. Smith looked forward to meeting their children soon.

3.

Woman: Hey! You’ve broken the window of my house!Boy: Oh ... no, I’ve sầu just arrived here. I don’t know anything about it.

-> The boy denied breaking the window of The woman"s house.

4.

Policeman: You mustn’t leave sầu the shop!Customer: What"s that?Policeman: Stay here! You mustn’t leave the shop!

-> The policeman stopped the customer {from) leaving the cửa hàng.

5.

Detective: You have stolen Mrs. Brown’s car!The thief: Yes...! But….

-> The thief admitted stealing Mrs. Brown"s car

6.

Mary: What shall we vì chưng on Saturday?Ann: What about having a party?

-> Ann suggaested having a các buổi party next Saturday.

7.

John’s wife: The house is very nice! We’ll certainly buy it!John: I think so.

Xem thêm:

-> John & his wife were thinking of buying the house.