HỖN HỢP M GỒM LYS-GLY-ALA

  -  
*

Hỗn phù hợp M có Lys-Gly-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Lys-Gly với Ala-Gly trong các số ấy oxi chiếm 21,3018% về khối lượng. đến 40,56 gam M tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl nhận được m gam muối. Cực hiếm của m là 

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp m gồm lys-gly-ala

90,48

B. 67,86

C. 93,26

D. 62,46


*

*


Hỗn hợp M gồm Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly với Ala–Gly trong những số đó oxi chỉ chiếm 21,3018% về khối lượng. đến 0,16 mol M tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl chiếm được m gam muối. Quý hiếm của m là A. 93,26. B. 83,28. C. 86,16. D. 90,48.

Hỗn thích hợp M tất cả Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly với Ala–Gly trong các số ấy oxi chiếm 21,3018% về khối lượng. Mang lại 0,16 mol M tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl chiếm được m gam muối. Cực hiếm của m là

A. 93,26.

B. 83,28.

C. 86,16.

D. 90,48.


Hỗn thích hợp M gồm Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly với Ala–Gly trong số ấy oxi chiếm phần 21,3018% về khối lượng. Mang lại 0,16 mol M công dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl nhận được m gam muối. Quý hiếm của m là

A. 86,16

B. 90,48

C. 83,28

D. 93,26


Hỗn đúng theo M tất cả Lys-Gly-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Lys-Gly với Ala-Gly trong số ấy oxi chiếm phần 21,3018% về khối lượng. đến 0,16 mol M chức năng vừa đủ với dung dịch HCl nhận được m gam muối. Giá trị của m là: A. 86,16 B. 90,48 C. .83,28 D. 93,26

Hỗn đúng theo M gồm Lys-Gly-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Lys-Gly cùng Ala-Gly trong số ấy oxi chiếm phần 21,3018% về khối lượng. Cho 0,16 mol M tác dụng hoàn toản với dung dịch HCl nhận được m gam muối. Cực hiếm của m là:

A. 86,16

B. 90,48

C. .83,28

D. 93,26


Hỗn thích hợp M bao gồm Lys-Gly-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Lys-Gly với Ala-Gly trong số đó oxi chiếm phần 21,3018% về khối lượng. Cho 0,16 mol M tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl hoặc hỗn hợp NaOH thu được theo lần lượt a cùng b gam muối. Quý giá của (a + b) là A. 126,16. B. 104,26. C. 164,08. D. 90,48.

Hỗn phù hợp M tất cả Lys-Gly-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Lys-Gly với Ala-Gly trong các số ấy oxi chiếm 21,3018% về khối lượng. Cho 0,16 mol M tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl hoặc hỗn hợp NaOH thu được theo lần lượt a cùng b gam muối. Quý giá của (a + b) là

A. 126,16.

B. 104,26.

C. 164,08.

D. 90,48.

Xem thêm: Em Làm Gì Có Người Yêu - Em Đã Làm Gì Có Người Yêu, Em Đang Sợ Ế Đây Này


Hỗn hòa hợp M chứa cha peptit mạch hở Ala-Gly-Lys, Ala-Gly cùng Lys-Lys-Ala-Gly-Lys. Trong hỗn hợp M thành phần oxi chỉ chiếm 21,302% về khối lượng. Cho 0,12 mol M tính năng với dung dịch HCl dư sau bội nghịch ứng hoàn toàn thu được m gam tất cả hổn hợp gồm cha muối. Giá trị của m sát nhất với cái giá trị nào sau đây? A. 68,00. B. 69,00. C. 70,00. D. 72,00.

Hỗn thích hợp M chứa ba peptit mạch hở Ala-Gly-Lys, Ala-Gly cùng Lys-Lys-Ala-Gly-Lys. Trong hỗn hợp M nguyên tố oxi chỉ chiếm 21,302% về khối lượng. Mang đến 0,12 mol M tác dụng với hỗn hợp HCl dư sau phản nghịch ứng hoàn toàn thu được m gam các thành phần hỗn hợp gồm bố muối. Giá trị của m gần độc nhất vô nhị với quý giá nào sau đây?

A. 68,00.

B. 69,00.

C. 70,00.

D. 72,00.


Hỗn vừa lòng M chứa bố peptit mạch hở Ala–Gly–Lys, Ala–Gly cùng Lys–Lys–Ala–Gly–Lys. Trong tất cả hổn hợp M yếu tố oxi chiếm phần 21,302% về khối lượng. Cho 0,12 mol M công dụng với hỗn hợp HCl dư sau làm phản ứng hoàn toàn thu được m gam tất cả hổn hợp gồm ba muối. Quý hiếm của m sát nhất với cái giá trị như thế nào sau đây? A. 68,00 B. 69,00 C. 70,00 D. 72,00

Hỗn vừa lòng M chứa tía peptit mạch hở Ala–Gly–Lys, Ala–Gly với Lys–Lys–Ala–Gly–Lys. Trong hỗn hợp M yếu tắc oxi chỉ chiếm 21,302% về khối lượng. Mang đến 0,12 mol M tính năng với hỗn hợp HCl dư sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam các thành phần hỗn hợp gồm cha muối. Cực hiếm của m gần nhất với mức giá trị nào sau đây?

A. 68,00

B. 69,00

C. 70,00

D. 72,00


Hỗn đúng theo M chứa tía peptit mạch hở Ala-Gly-Lys, Ala-Gly và Lys-Lys-Ala-Gly-Lys. Trong các thành phần hỗn hợp M thành phần oxi chiếm 21,302% về khối lượng. Mang đến 0,12 mol M chức năng với dung dịch HCl dư sau bội nghịch ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp gồm tía muối. Cực hiếm của m sát nhất với mức giá trị nào sau đây?

A. 68,00.

B. 69,00.

C. 70,00.

D. 72,00.


Hỗn hợp E gồm: Gly-Ala, A1-Ala; Glu-A2-Ala (X), Lys-Ala-A3 (Y), Lys-Ala-Ala-Lys (Z); trong những số đó nX : nY : nZ 4 : 2 : 1 cùng A1, A2, A3 là đồng đẳng của glyxin. Đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được khí N2, 20,496 lít khí CO2 (đktc), 15,39 gam H2O. Mang đến m gam E chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, đun nóng, thu được (m + 9,04) gam muối. Khía cạnh khác, cho m gam E tính năng với hỗn hợp HCl dư, thu được muối bột có khối lượng là A. 36,11 B. 39,61 C. 32,13 D. 34,15.

Hỗn đúng theo E gồm: Gly-Ala, A1-Ala; Glu-A2-Ala (X), Lys-Ala-A3 (Y), Lys-Ala-Ala-Lys (Z); trong những số đó nX : nY : nZ = 4 : 2 : 1 cùng A1, A2, A3 là đồng đẳng của glyxin. Đốt cháy trọn vẹn m gam E, nhận được khí N2, 20,496 lít khí CO2 (đktc), 15,39 gam H2O. Mang lại m gam E tính năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, đun nóng, chiếm được (m + 9,04) gam muối. Khía cạnh khác, mang lại m gam E tác dụng với hỗn hợp HCl dư, thu được muối có trọng lượng là

A. 36,11

B. 39,61

C. 32,13

D. 34,15.

Xem thêm: Võ Tòng Anh Hùng Lương Sơn Bạc Tập 23, Võ Đang Nhất Kiếm


Hỗn thích hợp E gồm: Gly-Ala, A1-Ala; Glu-A2-Ala (X), Lys-Ala-A3 (Y), Lys-Ala-Ala-Lys (Z); trong những số đó nX : nY : nZ 4 : 2 : 1 cùng A1, A2, A3 là đồng đẳng của glyxin. Đốt cháy trọn vẹn m gam E, nhận được khí N2, 20,496 lít khí CO2 (đktc), 15,39 gam H2O. Mang lại m gam E tính năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, đun nóng, nhận được (m + 9,04) gam muối. Khía cạnh khác, mang đến m gam E chức năng với hỗn hợp HCl dư, thu được muối hạt có khối lượng là A. 36,11 B. 39,61 C. 32,13 D. 34,15.

Hỗn phù hợp E gồm: Gly-Ala, A1-Ala; Glu-A2-Ala (X), Lys-Ala-A3 (Y), Lys-Ala-Ala-Lys (Z); trong đó nX : nY : nZ = 4 : 2 : 1 và A1, A2, A3 là đồng đẳng của glyxin. Đốt cháy hoàn toàn m gam E, chiếm được khí N2, 20,496 lít khí CO2 (đktc), 15,39 gam H2O. Mang đến m gam E chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, đun nóng, nhận được (m + 9,04) gam muối. Phương diện khác, mang lại m gam E chức năng với hỗn hợp HCl dư, thu được muối hạt có khối lượng là