Hòa Tan Hết 7.8 Gam Hỗn Hợp Mg Al

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

hòa tan hết 7,8 g hỗn hợp Mg, Al trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 7 g so với ban đầu. Tính số mol HCl đã phản ứng


*

Mg + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2 (1)Al + 3HCl \(\rightarrow\) AlCl3 + \(\dfrac{3}{2}\)H2 (2)

Đặt nMg=a

nAl=bTa có

24a+27b=7.8 g (3) \(\Rightarrow\) 0,8g mất đi là do H2 bay hơi \(\Rightarrow n_{H_2}=\dfrac{0,8}{2}=0,4\left(mol\right)\)\(\Rightarrow\) a+3/2b=0.4 (4)

Giải hệ 3 và 4 ta có:

a=0,1;b=0,2

Theo PTHH 1 và 2 ta có;

nHCl(1)=2nMg=0,2(mol)

nHCl(2)=3nAl=0,6(mol)

\(\sum n_{HCl}=0,2+0,6=0,8\left(mol\right)\)


*

Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Tính số mol HCl đã tham gia phản ứng.

Bạn đang xem: Hòa tan hết 7.8 gam hỗn hợp mg al

A. 0,8 mol

B. 0,4mol

C. 0,3 mol

D. 0,25 mol


Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là

A. 0,5 mol

B. 0,6 mol

C. 0,7 mol.

D.

Xem thêm: Đôi Tình Nhân Lần Đầu Làm Chuyện Người Lớn Trong Chùa Hoang Và Cái Kết Đắng"

0,8 mol.


Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với dung dịch HCl ban đầu. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp đầu là

A. 5,8 gam và 3,6 gam

B. 1,2 gam và 2,4 gam

C. 5,4 gam và 2,4 gam

D. 2,7 gam và 1,2 gam


hòa tan 15,6 g hỗn hợp gồm Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch có khối lượng tăng thêm 14 g so với dung dịch HCl ban đầu. Tính % khối lượng từng kim loại ban đầu


\(n_{H_2} = \dfrac{15,6-14}{2} = 0,8(mol)\\2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\\Mg + 2HCl \to MgCl_2 + H_2\)

Gọi\(n_{Al} = a \ mol;n_{Mg} = b\ mol\)

Ta có :

\(\left\{{}\begin{matrix}27a+24b=15,6\\1,5a+b=0,8\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,4\\b=0,2\end{matrix}\right.\)

Vậy :

\(\%m_{Al} = \dfrac{0,4.27}{15,6}.100\% = 69,23\%\\\%m_{Mg} = 100\% - 69,23\% = 30,77\%\)


Hoà tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với ban đầu. Số mol axit đã tham gia phản ứng là


\(Mg + 2HCl \to MgCl_2 + H_2\\2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\\m_{tăng} = m_{kim\ loại} - m_{H_2}\\\Rightarrow n_{H_2} = \dfrac{7,8-7}{2}= 0,4(mol)\\\Rightarrow n_{HCl} = 2n_{H_2} = 0,4.2 = 0,8(mol)\)


Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Khối lượng của Al có trong hỗn hợp ban đầu là ?


Cho vào 7,8 g đáng lẽ khối lượng dung dịch sẽ tăng 7,8 gam nhưng chỉ tăng 7g chứng tỏ có 0,8 g chất khí thoát ra đó chính là khối lượng H2

Mg+2HCl\(\rightarrow\)MgCl2+H2

2Al+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2

\(n_{H_2}=\dfrac{0,8}{2}=0,4mol\)

Gọi số mol Mg là x, số mol Al là y.Ta có hệ phương trình:

24x+27y=7,8

x+1,5y=0,4

Giải ra x=0,1, y=0,2

mAl=27x=0,2.27=5,4 gam

Đáp án B


Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7 gam. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu là

A. 1,2 gam và 6,6 gam

B. 5,4 gam và 2,4 gam

C. 1,7 gam và 3,1 gam

D.

Xem thêm:

2,7 gam và 5,1 gam


Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7 gam. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 1,2 gam và 6,6 gam

B.5,4 gam và 2,4 gam

C. 1,7 gam và 3,1 gam

D. 2,7 gam và 5,1 gam


Đáp án B

m dd tăng = mKL – mH2 => lượng H2 sinh ra

Lập hệ 2 phương trình với ẩn là số mol của Al và Mg:

- Phương trình về khối lượng hỗn hợp

- Phương trình bảo toàn e

m dd tăng = mKL – mH2 => mH2 = mKL – m dd tăng = 7,8 – 7 = 0,8 gam => nH2 = 0,4 mol

Khối lượng hỗn hợp là 7,8 gam => 27nAl + 24nMg = 7,8 (1)

Bảo toàn e: 3nAl + 2nMg = 3nH2 = 0,8 (2)

Giải (1) và (2) thu được nAl = 0,2 mol và nMg = 0,1 mol

=> mAl = 5,4 gam và mMg = 2,4 gam


Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7 gam. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 1,2 gam và 6,6 gam

B. 5,4 gam và 2,4 gam

C. 1,7 gam và 3,1 gam

D. 2,7 gam và 5,1 gam