HÓA 11 BÀI 22

  -  
Tóm tắt triết lý Hóa 11 bài bác 22: cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng trọng trung ương Hóa 11 bài bác 22.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 22


Lý thuyết Hóa 11 bài xích 22: cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài giảng Hóa 11 bài bác 22: kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ

I. Bí quyết cấu tạo

1. Khái niệm

- Công thức cấu trúc biểu diễn đồ vật tự và phương thức liên kết (liên kết đơn, link bội) của những nguyên tử trong phân tử.

2. Những loại bí quyết cấu tạo

a) Công thức cấu trúc khai triển

- trình diễn trên khía cạnh phẳng giấy toàn bộ các liên kết.

- Thí dụ: Công thức kết cấu khai triển của rượu etylic (C2H5OH).

*

b) Công thức kết cấu thu gọn

- các nguyên tử, team nguyên tử cùng liên kết với một nguyên tử cacbon được viết thành một nhóm.

Thí dụ: CH3 – CH2 – OH, CH2 = CH – CH = CH2,…

- Hoặc chỉ biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử cacbon và với nhóm chức.

+ từng đầu một đoạn thẳng hoặc điểm cấp khúc ứng với một nguyên tử cacbon.

+ Không biểu thị số nguyên tử hiđro liên kết với mỗi nguyên tử cacbon.

- Thí dụ:

*

Hình 1: một số trong những thí dụ thay đổi công thức cấu trúc đầy đủ sang cách làm thu gọn

II. Thuyết kết cấu hóa học

1. Nội dung

- vào phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử link với nhau theo đúng hóa trị với theo một thiết bị tự độc nhất định. Sản phẩm công nghệ tự links đó điện thoại tư vấn là cấu tạo hóa học.

⇒ Sự chuyển đổi thứ tự links đó, tức là thay đổi cấu tạo nên hóa học, sẽ khởi tạo ra hợp chất khác.

Thí dụ: bí quyết phân tử C2H6O có hai công thức cấu trúc ứng với 2 hợp chất sau:

H3C−O−CH3: đimetyl ete, hóa học khí, không chức năng với Na.

H3C−CH2−OH: ancol etylic, hóa học lỏng, công dụng với Na giải phóng hiđro.

- vào phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon gồm hóa trị 4. Nguyên tử cacbon ko những rất có thể liên kết cùng với nguyên tử những nguyên tố khác nhưng mà còn liên kết với nhau thành mạch cacbon.

Thí dụ:

*

- Tính chất của các chất phụ thuộc vào vào nguyên tố phân tử (bản chất, con số các nguyên tử) và kết cấu hóa học (thứ từ bỏ liên kết những nguyên tử).

Thí dụ:

+ phụ thuộc vào thành phần phân tử: CH4 là hóa học khí dễ dàng cháy, CCl4 là chất lỏng không cháy; CH3Cl là chất khí không có công dụng gây mê, còn CHCl3 là chất lỏng có tác dụng gây mê.

+ Phụ thuộc cấu trúc hóa học: CH3CH2OH với CH3OCH3 khác nhau cả về đặc điểm hóa học.

2. Ý nghĩa

- Thuyết cấu tạo hóa học tập giúp giải thích được hiện tượng đồng đẳng, hiện tượng lạ đồng phân.

II. Đồng đẳng đồng phân

1. Đồng đẳng

- Đồng đẳng là hiện nay tượng các chất cơ học có cấu tạo và tính chất hóa học giống như nhau nhưng lại thành phần phân tử hơn nhát nhau một hay các nhóm CH2.

- các chất thuộc thuộc dãy đồng đẳng phù hợp thành một dãy đồng đẳng gồm công thức chung.

Thí dụ: dãy đồng đẳng của metan: CH4, CH3 – CH3, CH3 – CH2 – CH3,…

⇒ công thức chung là CnH2n + 2.

2. Đồng phân

- Đồng phân là những chất hữu cơ gồm cùng cách làm phân tử nhưng kết cấu khác nhau nên tính chất hóa học tập khác nhau.

- có hai nhiều loại đồng phân chính:

+ Đồng phân kết cấu gồm: đồng phân mạch cacbon, đồng phân loại nhóm chức, đồng phân vị trí link bội hoặc nhóm chức,…

+ Đồng phân lập thể: đồng phân khác nhau về vị trí không khí của những nhóm nguyên tử.

*

Hình 2: Đồng phân lập thể của CHCl = CHCl

II. Liên kết hóa học và cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ

- links thường gặp gỡ trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị, gồm link σ và links π.

- Sự tổ hợp của link σ và π tạo thành liên kết đôi hoặc cha (liên kết bội).

1. Liên kết đơn (σ)

- do một cặp electron bình thường tạo thành, được màn trình diễn bằng 1 gạch men nối giữa 2 nguyên tử.

- link σ bền.

*

Hình 3: quy mô phân tử metan dạng rỗng a) cùng dạng sệt b).

2. Liên kết đôi (1 σ và 1 π)

- bởi vì 2 cặp electron phổ biến tạo thành, được trình diễn bằng 2 gạch men nối tuy vậy song giữa 2 nguyên tử.

- gồm 1σ bền cùng 1 π nhát bền.

*

Hình 4: mô hình phân tử etilen dạng trống rỗng A cùng dạng đặc B

3. Link ba (1 σ với 2 π)

- vị 3 cặp electron tầm thường tạo thành, được màn trình diễn bằng 3 gạch men nối tuy nhiên song giữa 2 nguyên tử.

- có 1σ bền với 2 π nhát bền.

*

Hình 5: quy mô phân tử axetilen dạng rỗng A và dạng quánh B

Trắc nghiệm Hóa 11 bài bác 22: kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ

Câu 1: Công thức kết cấu (CTCT) cho ta biết:

A. Số lượng những nguyên tố trong hợp chất.

B. Các chất mỗi yếu tắc trong vừa lòng chất.

C. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.

D. Tất cả câu trả lời trên.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích: Công thức kết cấu (CTCT) mang đến ta biết: số lượng các nguyên tố trong hợp chất, hàm lượng mỗi yếu tắc trong phù hợp chất, cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ (thứ từ và phương thức liên kết).


Câu 2: Chất nào tiếp sau đây trong phân tử chỉ có liên kết có liên kết đơn?

A. C2H4   

B. C2H2

C. C6H6

D. C2H6.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Chú ý: phương pháp tính độ bất bão hòa k

Giả sử thích hợp chất tất cả công thức: CxHyOzNtXuNav

Trong đó: X là halogen

Tổng số π  và vòng = k = 2x+2−y+t−u−v2

C2H4 có k = 1 (loại)

C2H2 có k = 2 (loại)

C6H6 có k = 4 (loại)

C2H6 có k = 0 → trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn.


Câu 3: Chất nào dưới đây trong phân tử có links đôi?

A. C2H4

B.

Xem thêm: Đọc Sách Truyện Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Online, Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế

 C2H2

C. C3H8

D. C2H5OH.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Giả sử hòa hợp chất có công thức: CxHyOzNtXuNav

Trong đó: X là halogen

Ta gồm tổng số π  và vòng = k =2x+2−y+t−u−v2

Áp dụng cho: 

C2H4 có k = 1 → vào phân tử tất cả một liên kết đôi (chọn)

C2H2 có k = 2 → trong phân tử gồm một link ba (loại)

C3H8 có k = 0 → trong phân tử chỉ chứa link đơn (loại)

C2H5OH bao gồm k = 0 → trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn (loại)


Đáp án: B

Giải thích: 

Áp dụng phương pháp tính độ bất bão hòa k:

Giả sử hợp chất gồm công thức: CxHyOzNtXuNav

Trong đó: X là halogen

Ta bao gồm tổng số π  và vòng = k = 2x+2−y+t−u−v2

Vậy:

C2H4 có k = 1 → vào phân tử tất cả một links đôi.

C2H2 có k = 2 → vào phân tử có một liên kết ba.

CH4 có k = 0 → trong phân tử chỉ chứa links đơn.

CH3OH tất cả k = 0 → vào phân tử chỉ chứa links đơn.


Câu 5: Đồng phân là

A. những vừa lòng chất khác nhau nhưng gồm cùng cách làm phân tử.

B. những đối kháng chất khác nhau nhưng có cùng cách làm phân tử.

C. những hợp hóa học giống nhau và gồm cùng phương pháp phân tử.

D. những đúng theo chất không giống nhau nhưng tất cả cùng dạng bí quyết cấu tạo.

Hiển thị câu trả lời

Câu 6: Cặp hóa học nào sau đấy là đồng phân của nhau?

A. C2H5OH, CH3OCH3   

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3OH, C2H5OH

D. CH3CH2Cl, CH3CH2OH

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Các chất có kết cấu khác nhau nhưng gồm cùng CTPT hotline là đồng phân của nhau.

→ C2H5OH, CH3OCH3 là đồng phân của nhau, chúng bao gồm cùng CTPT là C2H6O.


Câu 7: Định nghĩa đồng đẳng như thế nào sau đây là đúng?

A. Những hóa học đồng đẳng là hầu hết hợp chất gồm thành phần phân tử hơn yếu nhau một hay những nhóm CH2 nhưng có đặc thù hóa học tương tự như nhau.

B. Những chất đồng đẳng là những solo chất bao gồm thành phần phân tử hơn hèn nhau một hay những nhóm CH2 nhưng có đặc thù hóa học giống như nhau.

C. Những hóa học đồng đẳng là những hợp chất tất cả thành phần phân tử hơn hèn nhau một nhóm CH2 nhưng có đặc thù hóa học tương tự như nhau.

D. Những chất đồng đẳng là số đông hợp chất gồm thành phần phân tử hơn nhát nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có đặc thù hóa học khác nhau.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Những hợp chất gồm thành phần phân tử hơn nhát nhau một hay những nhóm CH2 nhưng có đặc điểm hóa học tương tự như nhau là đều chất đồng đẳng, bọn chúng hợp thành dãy đồng đẳng.

VD: Các ancol trong dãy: CH3OH, C2H5OH, C3H7OH,..., CnH2n + 1OH bao gồm thành phần hơn nhát nhau một hay nhiều nhóm CH2, có tính chất hóa học tựa như nhau.


Câu 8: Cặp chất nào sau đấy là đồng đẳng của nhau?

A. CH3OH, CH3OCH3   

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3OH, C2H5OH   

D. CH3CH2OH, C3H6(OH)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Các chất tất cả thành phần phân tử hơn hèn nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có đặc điểm hóa học tương tự nhau là mọi chất đồng đẳng.

→ CH3OH, C2H5OH là đồng đẳng của nhau.


Câu 9: Theo thuyết cấu tạo, các nguyên tử cacbon rất có thể liên kết trực tiếp với nhau sản xuất thành mạch cacbon. Các loại mạch kia là

A. Mạch ko phân nhánh.

B. Mạch phân nhánh.

C. Mạch vòng. 

D. Cả 3 một số loại mạch trên.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích: Theo thuyết cấu tạo: vào phân tử hợp hóa học hữu cơ, cacbon tất cả hóa trị bốn. Nguyên tử cacbon ko những hoàn toàn có thể liên kết với nguyên tử yếu tố khác mà còn links với nhau tạo thành thành mạch cacbon (mạch vòng, mạch ko vòng, mạch nhánh, mạch ko nhánh).


Câu 10: Số công thức cấu trúc có thể bao gồm ứng với các công thức phân tử C4H10 là

A. 1

B. 2

C.

Xem thêm: Đơn Vị Tạo Giấy Kết Hôn Ảo Uy Tín, Giấy Chứng Nhận Kết Hôn Ảo

 3   

D. 4.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích: 

Độ bất bão hòa k = 0 → Phân tử chỉ chứa links đơn.

CH3-CH2-CH2-CH3; CH3-CH(CH3)-CH3


Lý thuyết bài bác 23: bội phản ứng hữu cơ

Lý thuyết bài xích 24: Luyện tập: Hợp hóa học hữu cơ, cách làm phân tử và bí quyết cấu tạo

Lý thuyết bài xích 25: Ankan

Lý thuyết bài 26: Xicloankan

Lý thuyết bài xích 27: Luyện tập: Ankan và xicloankan


Tham khảo các loạt bài Hóa học tập 11 khác:

Giáo án chất hóa học lớp 11 tiên tiến nhất Đề thi chất hóa học 11Các dạng bài xích tập chất hóa học lớp 11Giải sbt chất hóa học 11Giải sgk chất hóa học 11