HARRY POTTER VÀ TÊN TÙ NHÂN NGỤC AZKABAN

  -  

Harry Potter như mong muốn tồn tại mang đến tuổi 13, sau không ít cuộc tấn công của Chúa tể hắc ám.

Nhưng mong muốn gồm một học kỳ yên ổn cùng với Quidditch của cậu đã đánh tan thành mây sương khi 1 kẻ điên loạn giết mổ tín đồ một loạt vừa thoát khỏi công ty tù nhân Azkaban, với sự lùng sục của rất nhiều cai tù hãm là giám ngục tù.

Bên cạnh đó ngôi trường Hogwarts là khu vực an ninh độc nhất vô nhị mang đến Harry bây giờ. Nhưng gồm phải là sự trùng phù hợp lúc cậu luôn cảm giác bao gồm nhiều người đang quan tiền cạnh bên bản thân trường đoản cú bóng đêm, và gần như điềm báo của GS Trelawney liệu có thiết yếu xác?
Bạn đang xem: Harry potter và tên tù nhân ngục azkaban

- Choose -Harry Potter toàn tập- Tập 1: Harry Potter với Hòn đá phù thủy-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Chương thơm 01-- Harry Potter và Hòn đá phù tdiệt - Cmùi hương 02-- Harry Potter với Hòn đá phù tdiệt - Chương thơm 03-- Harry Potter với Hòn đá phù tbỏ - Chương 04-- Harry Potter và Hòn đá phù tdiệt - Chương 05-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tdiệt - Cmùi hương 06-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Chương thơm 07-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tdiệt - Cmùi hương 08-- Harry Potter và Hòn đá phù tbỏ - Chương 09-- Harry Potter với Hòn đá phù tbỏ - Cmùi hương 10-- Harry Potter với Hòn đá phù tbỏ - Chương thơm 11-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Cmùi hương 12-- Harry Potter với Hòn đá phù tbỏ - Chương 13-- Harry Potter và Hòn đá phù thủy - Chương 14-- Harry Potter và Hòn đá phù tdiệt - Chương 15-- Harry Potter cùng Hòn đá phù thủy - Chương thơm 16-- Harry Potter cùng Hòn đá phù tbỏ - Chương thơm 17 (End)- Tập 2: Harry Potter với Phòng chứa túng mật-- Harry Potter và Phòng cất bí mật - Chương 01-- Harry Potter với Phòng đựng kín - Chương 02-- Harry Potter cùng Phòng cất kín - Cmùi hương 03-- Harry Potter và Phòng đựng kín đáo - Chương 04-- Harry Potter cùng Phòng chứa kín - Cmùi hương 05-- Harry Potter với Phòng đựng bí mật - Chương 06-- Harry Potter với Phòng cất kín đáo - Cmùi hương 07-- Harry Potter với Phòng chứa kín đáo - Cmùi hương 08-- Harry Potter với Phòng cất kín - Cmùi hương 09-- Harry Potter và Phòng cất bí mật - Chương thơm 10-- Harry Potter cùng Phòng cất bí mật - Cmùi hương 11-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Chương thơm 12-- Harry Potter và Phòng chứa bí mật - Cmùi hương 13-- Harry Potter và Phòng cất kín - Chương 14-- Harry Potter và Phòng đựng bí mật - Cmùi hương 15-- Harry Potter và Phòng cất kín đáo - Chương 16-- Harry Potter và Phòng đựng bí mật - Cmùi hương 17-- Harry Potter với Phòng cất kín - Cmùi hương 18 (End)- Tập 3: Harry Potter Và Tên tầy nhân lao tù Azkaban-- Harry Potter Và Tên phạm nhân nhân ngục tù Azkaban - Chương thơm 01-- Harry Potter Và Tên tội nhân nhân lao tù Azkaban - Chương thơm 02-- Harry Potter Và Tên tù nhân nhân ngục Azkaban - Chương 03-- Harry Potter Và Tên tù nhân ngục tù Azkaban - Chương thơm 04-- Harry Potter Và Tên tầy nhân lao tù Azkaban - Chương thơm 05-- Harry Potter Và Tên tù nhân nhân ngục Azkaban - Chương 06-- Harry Potter Và Tên tù hãm nhân ngục Azkaban - Cmùi hương 07-- Harry Potter Và Tên tù đọng nhân lao tù Azkaban - Cmùi hương 08-- Harry Potter Và Tên tù nhân ngục tù Azkaban - Chương 09-- Harry Potter Và Tên tầy nhân lao tù Azkaban - Chương thơm 10-- Harry Potter Và Tên phạm nhân nhân ngục Azkaban - Cmùi hương 11-- Harry Potter Và Tên tù túng nhân ngục Azkaban - Cmùi hương 12-- Harry Potter Và Tên tội nhân nhân ngục Azkaban - Chương 13-- Harry Potter Và Tên tù túng nhân lao tù Azkaban - Cmùi hương 14-- Harry Potter Và Tên tù nhân nhân lao tù Azkaban - Cmùi hương 15-- Harry Potter Và Tên tầy nhân ngục tù Azkaban - Cmùi hương 16-- Harry Potter Và Tên tội nhân nhân lao tù Azkaban - Cmùi hương 17-- Harry Potter Và Tên tội nhân nhân ngục Azkaban - Cmùi hương 18-- Harry Potter Và Tên tù nhân ngục tù Azkaban - Chương thơm 19-- Harry Potter Và Tên phạm nhân nhân ngục tù Azkaban - Cmùi hương 20-- Harry Potter Và Tên phạm nhân nhân ngục tù Azkaban - Chương thơm 21-- Harry Potter Và Tên tù hãm nhân ngục tù Azkaban - Chương 22 (End)- Tập 4: Harry Potter cùng Chiếc ly lửa-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương 01-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương 02-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 03-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương thơm 04-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 05-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 06-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 07-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương 08-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 09-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương 10-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương thơm 11-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương 12-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương thơm 13-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Cmùi hương 14-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương thơm 15-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương 16-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Cmùi hương 17-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 18-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương 19-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Cmùi hương 20-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương 21-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Chương 22-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương thơm 23-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 24-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương thơm 25-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương thơm 26-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Cmùi hương 27-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Chương thơm 28-- Harry Potter cùng Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 29-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương 30-- Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 31-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Chương thơm 32-- Harry Potter và Chiếc ly lửa - Cmùi hương 33-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Chương thơm 34-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương thơm 35-- Harry Potter với Chiếc ly lửa - Cmùi hương 36-- Harry Potter cùng Chiếc ly lửa - Chương thơm 36-- Harry Potter với Chiếc cốc lửa - Cmùi hương 37 (End)- Tập 5: Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 01 --> 02-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 03 --> 04-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 05 --> 06-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 05 --> 06-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 07 --> 08-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 09 --> 10-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 11 --> 12-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 13 --> 14-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 15 --> 16-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 17 --> 18-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 19 --> 20-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 21 --> 22-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 23 --> 24-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Cmùi hương 25 --> 26-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 27 --> 28-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 29 --> 30-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 31 --> 32-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 33 --> 34-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương 35 --> 36-- Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng - Chương thơm 37 --> 38 (End)- Tập 6: Harry Potter với Hoàng tử lai-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 01-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương thơm 02-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 03-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương thơm 04-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 05-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Cmùi hương 06-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 07-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 08-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 09-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương 10-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Cmùi hương 11-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 12-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương thơm 13-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 14-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương thơm 15-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 16-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 17-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương thơm 18-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Cmùi hương 19-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Chương 20-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Cmùi hương 21-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 22-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 23-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương thơm 24-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Chương thơm 25-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương 26-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 27-- Harry Potter với Hoàng tử lai - Cmùi hương 28-- Harry Potter và Hoàng tử lai - Chương thơm 29-- Harry Potter cùng Hoàng tử lai - Cmùi hương 30 ( Hết )- Tập 7: Harry Potter cùng Bảo bối tử thần-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 01-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương 02-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 03-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 04-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 05-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 06-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 07-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 08-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 09-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 10-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương 11-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 12-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 13-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 14-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 15-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 16-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương 17-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 18-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 19-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 21-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 22-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 23-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 24-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương thơm 25-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 26-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 27-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 28-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương 30-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 31-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Cmùi hương 32-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Cmùi hương 33-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Chương thơm 34-- Harry Potter cùng Bảo bối tử thần - Cmùi hương 34-- Harry Potter và Bảo bối tử thần - Chương thơm 35-- Harry Potter với Bảo bối tử thần - Chương 36- Pottermore - Ngoại truyện Harry Potter-- 1. Đoàn quân Dumbledore tái hợp tại trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới-- 2. Gặp gỡ nhân vật dụng mới trong đái ttiết Harry Potter - Celestina Warbeck-- 3.

Xem thêm: Khám Phá Thế Giới Tuyệt Vời ♫ Bé Yến Tiên ♫♫ Nhạc Thiếu Nhi Vui NhộnXem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Nhận Dạng Đồ Thị Hàm Số Và Một Số Bài Toán Liên Quan

Dolores Jane Umbridge-- 4. Drateo Malfoy-- 5. Vernon và Petunia Dursley-- 6. Yêu tinh Peeves