Giải Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1, Tập 2

  -  

a. Một hình thang có diện tích 20m2, đáy lớn 55dm và đáy bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập (vbt) toán lớp 5 tập 1, tập 2

b. Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7m2 và chiều cao bằng 2m.

3.

Xem thêm: Sách Ebook Bắt Trẻ Đồng Xanh Epub Mobi Pdf, Bắt Trẻ Đồng Xanh

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD có các kích thước như hình vẽ bên :

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

Bài giải

1.

Diện tích hình thang ô trống thứ nhất :

 \(S = {{\left( {15 + 10} \right) \times 12} \over 2} = 150c{m^2}\)

Diện tích hình thang ô trống thứ hai :

 \(S = {{\left( {{4 \over 5} + {1 \over 2}} \right) \times {2 \over 3}} \over 2} = {{13} \over {30}}{m^2}\)

Diện tích hình thang ô trống thứ ba :

 \(S = {{\left( {1,3 + 1,8} \right) \times 0,6} \over 2} = 0,93d{m^2}\)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 \({4 \over 5}m\)

\({1 \over 2}m\) 

\({2 \over 3}m\) 

\({{13} \over {30}}{m^2}\) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2

2.

Xem thêm: Top 5 Cuốn Sách Kinh Doanh Làm Giàu Nhất Định Phải Đọc, 8 Cuốn Sách Dạy Làm Giàu Hay Nhất Nên Đọc

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 \({{2 \times 2000} \over {55 + 45}} = 40\,\left( {dm} \right)\)

b. Gọi đáy lớn, đáy nhỏ, chiều cao, diện tích của hình thang lần lượt là: a; b; h; S

\(S = {{a + b} \over 2} \times h \Rightarrow {{a + b} \over 2} = S:h\)

Trung bình cộng hai đáy của hình thang là:

\( 7:2 = 3,5\,\left( m \right)\)

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 \({{\left( {34 + 26} \right) \times 20} \over 2} = 600\,\left( {{m^2}} \right)\)