Các dạng toán lớp 4 nâng cao

  -  

Các chăm đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4 là tư liệu tổng hợp các bài tập toán cải thiện lớp 4 hay, hữu ích. Toán lớp 4 nâng cao này bao gồm các việc về 11 siêng đề, được thu xếp từ dễ đến khó giành cho các em học tập sinh, phụ huynh với thầy cô giáo tìm hiểu thêm và học tập tập.

Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 4 nâng cao


Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút thiết lập về nội dung bài viết này, bạn sung sướng kéo xuống cuối nội dung bài viết để sở hữu về.

Chuyên đề 1: Tìm thành phần không biết của phép tính

Bài 1: tra cứu x

x + 678 = 2813

4529 + x = 7685

x - 358 = 4768

2495 - x = 698

x × 23 = 3082

36 × x = 27612

x : 42 = 938

4080 : x = 24

Bài 2: tìm kiếm x

a. X + 6734 = 3478 + 5782

b. 2054 + x = 4725 - 279

c. X - 3254 = 237 x 145

d. 124 - x = 44658 : 54

Bài 3: tìm kiếm x

a. X × 24 = 3027 + 2589

b. 42 × x = 24024 - 8274

c. X : 54 = 246 ×185

d. 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: tìm x

a. ( x + 268) x 137 = 48498

b. ( x + 3217) : 215 = 348

c. ( x - 2048) : 145 = 246

d. (2043 - x) x 84 = 132552

Bài 5*: tra cứu x

a. X x 124 + 5276 = 48304

b. X x 45 - 3209 = 13036

c. X : 125 x 64 = 4608

d. X : 48 : 25 = 374

e. 12925 : x + 3247 = 3522

f. 17658 : x - 178 = 149

g. 15892 : x x 96 = 5568

h. 117504 : x : 72 = 48

Bài 6*: kiếm tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84


41846 : ( x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + ( x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - ( x : 47) = 4857

Bài 7*: tìm kiếm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : (x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + (x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - (x : 47) = 4857

Bài 8*: tìm x

a. 327 x (126 + x) = 67035

10208 : (108 + x) = 58

b. 68 x (236 - x) = 9860

17856 : (405 - x) = 48

c. 4768 + 85 x x = 25763

43575 - 75 x x = 4275

d. 3257 + 25286 : x = 3304

3132 - 19832 : x = 3058

Bài 9*: Tìm x

X x 62 + X x 48 = 4200

X x 186 - X x 86 = 3400

X x 623 - X x 123 = 1000

X x 75 + 57 x X = 32604

125 x X - X x 47 = 25350

216 : x + 34 : x = 10

2125 : x - 125 : x = 100

Chuyên đề 2: Thứ tự thực hiện các phép tính vào biểu thức. Tính quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức:

234576 + 578957 + 47958

41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605

254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 - 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) - 57302

c. (72058 - 45359) + 26705

(60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức:

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24


100532 - 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 - 134415 : 45

235 x 148 - 148

115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính giá trị biểu thức:

324 x 49 : 98

4674 : 82 x 19

156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

Bài 4.1: Tính giá trị biểu thức:

427 x 234 - 325 x 168

16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37

324 x 127 : 36 + 873

Bài 4.2: Tính quý hiếm biểu thức:

213933 - 213933 : 87 x 68

15275 : 47 x 204 - 204

13623 -13623 : 57 - 57

93784 : 76 - 76 x 14

Bài 5.1*: Tính giá trị biểu thức:

48048 - 48048 : 24 - 24 x 57

10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)

100798 - 9894 : 34 x 23 - 23

425 x 103 - (1274 : 14 - 14 )

(31 850 - 730 x 25) : 68 - 68

936 x 750 - 750 : 15 - 15

Bài 5.2*: Tính giá trị biểu thức:

17464 - 17464 : 74 - 74 x 158

32047 - 17835 : 87 x 98 - 98

( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48

167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )

Bài 6: mang đến biểu thức p = m + 527 x n

a. Tính phường khi m = 473, n = 138.

Bài 7: đến biểu thức p. = 4752 : ( x - 28 )

a. Tính p. Khi x = 52.

b. Tìm x để p = 48.

Bài 8*: mang đến biểu thức p. = 1496 : ( 213 - x ) + 237

a. Tính phường khi x = 145.

b. Tìm kiếm x để p = 373.

- cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206

a. Tính B khi x = 57.

b. Tra cứu x để B = 40849.

Bài 9*: Hãy so sánh A với B biết :

a. A = 1a26 + 4b4 + 57c

B = ab9 + 199c

b. A = a45 + 3b5

B = abc + 570 - 15c

c. A = abc + pq + 452

B = 4bc + 5q + ap3

Bài 10*: Viết mỗi biểu thức sau thành tích những thừa số:

a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b. Milimet + pp + xx + yy

c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 11*: cho biểu thức: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí tương thích để biểu thức A có mức giá trị là: (chú ý trình bày các bước thực hiện).


a, 47

b, Số nhỏ bé nhất gồm thể.

c, Số lớn nhất có thể.

Bài 12*: mang lại dãy số : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5). Hãy điền thêm các dấu phép tính cùng dấu ngoặc vào hàng số để có tác dụng là :

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Chuyên đề 3: Vận dụng tính chất của những phép tính nhằm tính nhanh, tính thuận tiện

Bài 1.1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 - 345

5238 - 476 + 3476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 - 376 - 425

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

4638 - 2437 + 5362 - 7563

3576 - 4037 - 5963 + 6424

Bài 1.2: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525

234 x 1257 - 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124

1327 x 524 - 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312

175 x 1274 - 175 x 273 - 175

Bài 3: Tính nhanh:

4 x 125 x 25 x 8

2 x 8 x 50 x 25 x 125

2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

25 x trăng tròn x 125 x 8 - 8 x 20 x 5 x 125

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x đôi mươi - 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Bài 5*: Tính nhanh:

10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 )

(m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 7*: Tính nhanh:

*

*

*

Bài 8*: mang lại A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 bên cạnh A và B, em hãy tính nhanh hiệu quả của A - B ?

Chuyên đề 4: Mối quan hệ giới tính giữa những thành phần của phép tính

A/ vận dụng mối quan hệ để Tìm những thành phần của phép tính:

Câu 1- Tìm một số trong những biết rằng nếu cộng số kia với 1359 thì được tổng là 4372.

- Tìm một số biết rằng nếu rước 2348 cộng với số đó thì được tổng là 5247.


- Tìm một số biết rằng nếu trừ số đó mang đến 3168 thì được 4527.

- Tìm một số trong những biết rằng nếu lấy 7259 trừ đi số kia thì được 3475.

Câu 2- hai số bao gồm hiệu là 1536. Nếu cung cấp số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

- hai số tất cả hiệu là 1536. Nếu bớt ở số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

- hai số tất cả hiệu là 3241. Nếu bớt số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới bởi bao nhiêu?

- hai số tất cả hiệu là 3241. Nếu tiếp tế số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới bởi bao nhiêu?

Câu 3- hai số có hiệu là 4275. Nếu cung ứng số bị trừ 1027 đơn vị và sút ở số trừ 2148 đơn vị chức năng thì được hiệu mới bởi bao nhiêu ?

- nhì số có hiệu là 5729. Nếu cung cấp số trừ 2418 đơn vị và sút ở số bị trừ 1926 đơn vị thì được hiệu mới bởi bao nhiêu ?

Câu 4- cho 1 phép trừ. Nếu sản xuất số bị trừ 3107 đơn vị chức năng và giảm ở số trừ 1738 đơn vị thì được hiệu bắt đầu là 7248. Search hiệu thuở đầu của phép trừ.

Cho một phép trừ. Nếu cung ứng số trừ 1427 đơn vị và giảm ở số bị trừ 2536 đơn vị thì được hiệu bắt đầu là 9032. Search hiệu lúc đầu của phép trừ.

Câu 5- Tìm một số trong những biết rằng ví như nhân số kia với 45 thì được 27045.

- Tìm một số trong những biết rằng nếu đem 72 nhân cùng với số đó thì được 14328.

- Tìm một vài biết rằng nếu chia số đó cho 57 thì được 426.

- Tìm một số trong những biết rằng nếu rước 57024 phân tách cho số kia thì được 36.

Câu 6- Tìm nhì số biết số lớn gấp 7 lần số bé bỏng và số nhỏ bé gấp 5 lần thương. (hơn, kém)

- Tìm hai số biết số lớn gấp 9 lần thương và thương vội vàng 4 lần số bé.

- Tìm nhị số biết số số bé bằng 1/5 số lớn và số phệ gấp 8 lần thương.

- Tìm nhì số biết thương bởi 1/4 số lớn và vội vàng 8 đôi số bé.

- Tìm nhị số biết số số nhỏ xíu bằng 1/3 thương cùng thương bằng 1/9 số lớn.

Câu 7- trong một phép phân chia hết, 9 phân tách cho mấy nhằm được:

a, Thương mập nhất.

b, Thương nhỏ xíu nhất.

Câu 8-Tìm một số trong những biết nếu phân chia số đó mang lại 48 thì được thương là 274 với số dư là 27.

- vào một phép chia có số chia bởi 59, thương bằng 47 cùng số dư là số khủng nhất có thể có. Kiếm tìm số bị chia.

- Tìm một vài biết rằng nếu rước số đó phân chia cho 74 thì được thương là 205 cùng số dư là số dư lớn nhất.

- kiếm tìm số bị phân tách của một phép chia biết thương gấp 24 lần số phân tách và gồm số dư lớn nhất là 78.

B/ áp dụng kĩ thuật tính để giải toán:

Câu 1, Tổng của hai số là 82. Nếu cấp số hạng trước tiên lên 3 lần thì được tổng bắt đầu là 156. Tìm hai số đó.

- Tổng của hai số là 123. Nếu vội số hạng lắp thêm hai lên 5 lần thì được tổng bắt đầu là 315. Tìm hai số đó.

Câu 2, Hiệu của nhị số là 234. Nếu vội vàng số bị trừ lên 3 lần thì được hiệu mới là 1058. Tìm nhị số đó.

- Hiệu của hai số là 387. Nếu cấp số trừ lên 3 lần thì được hiệu mới là 113. Tìm hai số đó.

- Hiệu của hai số là 57. Nếu viết thêm chữ số 0 vào tận bên cần số bị trừ thì được hiệu mới là 2162. Tìm kiếm số bị trừ và số trừ.


- Hiệu của nhị số là 134. Trường hợp viết thêm một chữ số vào tận bên buộc phải số bị trừ thì được hiệu bắt đầu là 2297. Search số bị trừ , số trừ với chữ số viết thêm.

Xem thêm: Đảo Hải Tặc - Vua Hải Tặc Tập 1

Câu 3, Tổng của hai số là 79. Giả dụ tăng số đầu tiên lên 4 lần và tăng số sản phẩm công nghệ hai lên 5 lần thì được tổng new là 370. Tìm hai số đó.

- Tổng của hai số là 270. Giả dụ tăng số thứ nhất lên gấp đôi và tăng số máy hai lên 4 lần thì tổng mới tăng lên 370 1-1 vị. Tìm nhì số đó.

Câu 4, Tích của hai số là 1932. Nếu cung cấp thừa số trước tiên 8 đơn vị thì được tích mới là 2604. Tìm nhì số đó.

- Tích của nhì số là 1692. Nếu giảm ở thừa số trang bị hai 17 đơn vị thì được tích mới là 893. Tìm nhì số đó.

Câu 5 - khi cộng một vài tự nhiên với 107, một bạn học sinh đã chép nhầm 107 thành 1007 nên được công dụng là 1996. Tìm kiếm tổng đúng của phép cộng.

- Khi cùng 2009 với một trong những tự nhiên, một bạn học viên đã chép nhầm 2009 thành 209 yêu cầu được kết quả là 684. Tìm số hạng chưa biết.

Câu 6, khi trừ một vài có 3 chữ số cho một số có 1 chữ số, vì chưng đãng trí, một bạn học sinh đã đánh số trừ trực tiếp với chữ số hàng trăm nên sẽ được kết quả là 486 cơ mà lẽ ra tác dụng đúng đề xuất là 783. Kiếm tìm số bị trừ với số trừ.

Chuyên đề 5: dấu hiệu chia hết

Kiến thức đề xuất nắm:

- học sinh nắm được 2 nhóm dấu hiệu cơ bản:

+ tín hiệu chia hết mang lại 2 ; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ dấu hiệu chia hết cho 3 ; 9. (xét tổng những chữ số)

+ cố kỉnh được các dấu hiệu phân chia hết mang đến 4 ; 8

+ thế được những dấu hiệu chia hết đến 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...

+ ráng được một số tính hóa học của phép phân tách hết với phép chia có dư.

- Biết nhờ vào dấu hiệu phân tách hết để khẳng định số dư trong các phép chia.

- Biết phụ thuộc dấu hiệu phân chia hết để tìm số và lập những số theo yêu thương cầu.

Bài tập vận dụng

1- Viết 5 số gồm 5 chữ số không giống nhau:

a. Phân chia hết cho 2 ; b. Phân chia hết mang đến 3 ; c. Phân tách hết cho 5;

d. Chia hết mang đến 9. G. Phân tách hết cho tất cả 5 và 9. (mỗi dạng viết 5 số).

2* Viết 5 số gồm 5 chữ số không giống nhau:

a. Phân chia hết đến 6 ; b. Chia hết cho 15 ; c. Chia hết mang lại 18 ; d. Chia hết mang lại 45.

3* Viết 5 số tất cả 5 chữ số không giống nhau:

a. Phân chia hết mang đến 12 ; b. Phân tách hết mang lại 24 ; c. Phân tách hết đến 36 ; d. Chia hết đến 72.

4- với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số gồm 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Chia hết cho 2. B. Chia hết mang lại 5. C. Phân tách hết cho 3.

5 - với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau:

a. Phân chia hết cho 2. B. Phân chia hết cho 5. C. Phân chia hết mang đến 3.

Chuyên đề 6: Bài toán về quan hệ tỉ số

Dạng 1: search phân số của một số.

1 - Lớp 4B bao gồm 35 học sinh. Số học viên nữ bởi 2/5 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A tất cả bao nhiêu học viên nam. (2 cách)

2 - Lớp 4A tất cả 18 học viên nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học sinh ? (2 cách)

3 - Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài 36m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích miếng đất.

4 - Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 3/5m, chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

5- Một siêu thị có 15 tạ gạo. Đã cung cấp 2/3 số gạo. Hỏi siêu thị còn lại ? kilogam gạo?

- Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều lâu năm 25m, rộng 18m. Người ta áp dụng 2/5 diện tích để đào ao, phần đất còn lại để triển khai vườn. Tính diện tích phần đất có tác dụng vườn.

6- Hùng có một số tiền, Hùng đang tiêu hết 45000 đồng. Vì thế số tiền sót lại bằng 3/5 số tiền đang tiêu. Hỏi ban đầu Hùng có bao nhiêu tiền?

Dạng 2: Tìm một trong những khi biết quý giá phân số của nó

3 - Lớp 4A tất cả 18 học sinh nam. Số học sinh nam bằng 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học sinh nữ.(2 cách)


4 - Lớp 4B bao gồm 12 học sinh nữ. Số học sinh nữ bởi 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A gồm bao nhiêu học tập sinh. (2 cách)

- Lớp 4B gồm 15 học sinh nam. Số học sinh nam bởi 5/4 số học viên nữ. Hỏi lớp 4B gồm bao nhiêu học tập sinh? (2 cách)

5 - 3/5 số học sinh xuất sắc của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh giỏi?

- tra cứu chiều lâu năm của một đoạn đường, biết 3/5 đoạn đó bằng 9/10 km.

- có hai thùng dầu. Biết 2/3 số dầu ngơi nghỉ thùng đầu tiên là 24 lít. Ba phần tư số dầu ở thùng sản phẩm hai là 36 lít. Hỏi cả nhị thùng có toàn bộ bao nhiêu lít dầu ?

- Khối 5 bao gồm 3 lớp. Biết 2/3 số học viên của lớp 5A là 18 học sinh; 3/4 số học sinh của lớp 5B là 24 học sinh; 4/7 số học sinh của lớp 5C là 16 học tập sinh. Hỏi khối 5 có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

6- Hải có một vài tiền, Hải sẽ tiêu hết 45000 đồng. Vậy nên số tiền đang tiêu bởi 2/3 số chi phí Hải bao gồm ban đầu. Hỏi sau khoản thời gian tiêu, Hải sót lại bao nhiêu tiền?

- Hùng có một số tiền, Hùng đã tiêu không còn 36000 đồng. Do đó số tiền đã tiêu bằng 3/4 số tiền còn lại. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu tiền?

Dạng 3: Dạng mở rộng:

1- Lan tất cả 84000 đồng, Lan mua vở hết 2/7 số tiền, thiết lập sách không còn 3/5 số tiền. Hỏi Lan sót lại bao nhiêu tiền? (2 cách)

- Lớp 4A gồm 35 học tập sinh. Cuối năm học, bao gồm 2/7 số học tập sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi, 2/5 số học tập sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến. Hỏi gồm ? học sinh không đạt danh hiệu. (2 cách)

- Tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố. Tính tuổi mỗi cá nhân biết tuổi cha là 45 tuổi.

2- Tuổi anh bởi 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 1/2 số tuổi anh. Tính tuổi mỗi người biết tuổi cha là 45 tuổi.

- Số tuổi em bởi 2/9 số tuổi tía và bằng 5/9 số tuổi anh. Tính tuổi mỗi cá nhân biết tuổi bố là 45 tuổi.

3- Một siêu thị có 96kg muối. Buổi sáng bán tốt 24kg muối, buổi chiều chào bán 3/8 số

muối. Hỏi cả nhị buổi shop đã bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam muối.

- Một siêu thị có 196kg gạo. Ngày đầu bán tốt 84kg gạo ngày thứ hai bán 3/4 số gạo còn lại. Hỏi sau nhị ngày bán siêu thị còn lại bao nhiêu ki-lô -gam gạo.

4- Chị Hồng tất cả 42 mẫu kẹo, chị mang lại An 2/7 số kẹo, mang lại Bình 3/5 số kẹo còn lại. Hỏi ở đầu cuối chị Hồng còn lại bao nhiêu dòng kẹo?

- người mẹ cho Hoa 48000 đồng. Hoa tải cặp hết 2/3 số tiền, mua cây bút hết 3 phần tư số chi phí còn lại. Hỏi Hoa sót lại bao nhiêu tiền?

- Lớp 4A bao gồm 40 học sinh. Thời điểm cuối năm học, bao gồm 3/8 số học tập sinh giành danh hiệu học sinh Tiên

Tiến, 2/5 số học sinh còn lại giành danh hiệu học sinh Giỏi. Hỏi bao gồm ? hsinh không đạt danh hiệu.

5- một tấm vải nhiều năm 20m. Đã may áo không còn 4/5 tấm vải vóc đó. Số vải sót lại người ta đem may các túi,

mỗi túi hết 2/3m. Hỏi may được toàn bộ bao nhiêu mẫu túi như vậy?

6- Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 24m, rộng lớn 15m. Người ta sử dụng 3/8 diện tích để trồng hoa, 1/5 diện tích để gia công đường đi, phần diện tích còn lại nhằm xây bể nước. Tính S bể nước.

Dạng 4: Dạng nâng cao

1- công dụng của học kì I, lớp 4A bao gồm 1/4 số học sinh đạt học sinh Giỏi, 3/8 số học viên đạt học sinh Tiên tiến. Hỏi số học viên không được khen chiếm từng nào so đối với tất cả lớp?

2 - Lớp 4B tất cả 18 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học viên nữ.

3- Cường có một số tiền, Cường sẽ tiêu hết 45000 đồng. Vì vậy số tiền còn sót lại bằng ba phần tư số tiền Cường bao gồm ban đầu. Hỏi Cường còn sót lại bao nhiêu tiền?

4 - Lan có một vài tiền. Lan sẽ tiêu hết 3 phần tư số chi phí thì sót lại 20000 đồng. Hỏi ban sơ Lan bao gồm bao nhiêu chi phí ?

5- nam có một trong những tiền, sau khi mua vở hết 5/8 số tiền thì Nam còn sót lại 24000 đồng. Hỏi lúc đầu Nam tất cả bao nhiêu tiền?

6 - Một thùng cất đầy dầu trọng lượng 48 kg, tín đồ ta rót ra 5/9 số dầu trong thùng thì thùng dầu chỉ từ nặng 23 kg. Hỏi thùng không nặng từng nào kg ?

- Một thùng chứa đầy mắm cân nặng 27 kg, fan ta rót ra 2/5 số mắm trong thùng thì thùng mắm chỉ với nặng 17 kg. Hỏi thùng ko nặng từng nào kg ?

7 - Tuổi em bằng 1/4 tuổi mẹ, tuổi anh bằng 3/8 tuổi mẹ. Biết tổng số tuổi của hai bằng hữu là 30 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

- Số tuổi em bởi 2/9 số tuổi bố, sô tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố. Biết tổng số tuổi của hai bằng hữu là 28 tuổi. Tính số tuổi của từng người.

8- Một người buôn bán trứng, buổi sáng phân phối được 1 tháng 5 số trứng, buổi chiều bán được 1/3 số trứng. Biết giờ chiều bán nhiều hơn buổi sáng sủa là 30 quả. Hỏi sót lại bao nhiêu trái trứng?

- Một sản phẩm cày, ngày trước tiên cày được 3/8 diện tích s ruộng, ngày sản phẩm hai cày được 2/5 diện tích ruộng và như vậy, ngày thứ hai vẫn cày nhiều hơn thế nữa ngày đầu tiên 100m2. Hỏi mỗi ngày, vật dụng cày này đã cày được bao nhiêu diện tích s ruộng?


- Qua đợt KTĐK lần II, lớp 5A bao gồm 5/8 số học viên đạt điểm Giỏi, 1/4 số học sinh đạt điểm

khá, còn sót lại đạt điểm trung bình. Biết số hsinh đạt điểm xuất sắc hơn số học sinh đạt điểm tương đối là 12 em.

a. Tính số học viên lớp 5B.

b. Tính số học viên mỗi loại.

9- Một xe lắp thêm đi quãng con đường từ A mang lại B. Giờ đầu tiên đi được 2/7 quãng đường, giờ lắp thêm hai đi được 1/7 quãng đường, tiếng thứ ba ôtô đi 56 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng con đường AB dài bao nhiêu km?

- Một oto đi quãng con đường từ A mang lại B. Giờ trước tiên đi được 2/5 quãng đường, giờ sản phẩm hai đi được 3/7 quãng đường, tiếng thứ cha ôtô đi 42 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

- Một người phân phối trứng, lần đầu tiên bán được 1 tháng 5 số trứng, lần máy hai chào bán 3/8 số trứng thì còn sót lại 17 quả. Hỏi tín đồ đó đem cung cấp ? quả trứng và các lần bán bao nhiêu quả?

- Một bác bỏ công nhân, từng tháng ăn hết 50% sô tiền lương, trả tiền bên hết 1/6 số chi phí lương, tiêu vặt hết 1 tháng 5 số chi phí lương, thời điểm cuối tháng bác còn để đã có được 200000 đồng. Tính xem lương mon của bác công nhân là bao nhiêu?

10- Đạt có một vài tiền. Đạt thiết lập vở hết 2/3 số tiền, mua cây viết hết 1 tháng 5 số tiền còn lại sau khoản thời gian mua vở thì còn lại 8000 đồng. Hỏi ban sơ Đạt gồm bao nhiêu chi phí ?

Chuyên đề 8 - Giải việc có lời văn

- bao gồm 4 thùng dầu giống hệt chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi có 16 thùng như vậy thì đựng được bao nhiêu lít ?

- Biết 28 bao lúa tương đồng thì chứa tổng cộng 1260 kg. Hỏi nếu bao gồm 1665 kg lúa thì chứa trong từng nào bao ?

- Xe trước tiên chở 12 bao đường, xe thứ hai chở 8 bao đường, xe sản phẩm hai chở thấp hơn xe đầu tiên 192 kg đường. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg đường ?

- hai xe ôtô chở tổng cộng 4554 kg thức nạp năng lượng gia súc, xe trước tiên chở 42 bao, xe trang bị hai chở nhiều hơn thế xe trước tiên 15 bao. Hỏi từng xe chở từng nào kg ?

- siêu thị có 15 túi bi, cửa hàng bán hết 84 viên bi và còn sót lại 8 túi bi. Hỏi trước lúc bán siêu thị có bao nhiêu viên bi ?

- Có một số lít nước mắm đóng góp vào các can. Giả dụ mỗi can đựng 4 lít thì đóng được 28 can. Hỏi ví như mỗi can đựng 8 lít thì đóng góp được từng nào can ?

II/ Toán mức độ vừa phải cộng:

- học viên cần phát âm được quan niệm về số TBC và tìm kiếm được số TBC của 2 -> 5 số.

- Giải được các bài toán tìm số TBC dạng:

1- Một kho gạo, ngày thứ nhất xuất 180 tấn, ngày sản phẩm công nghệ hai xuất 270 tấn, ngày thứ cha xuất 156 tấn. Hỏi trung bình từng ngày cửa hàng đã xuất được bao nhiêu tấn gạo ?

2 - Hằng gồm 15000 đồng, Huệ có khá nhiều hơn Hằng 8000 đồng. Hỏi vừa đủ mỗi chúng ta có từng nào tiền?

- Hằng có 15000 đồng, Hằng có thấp hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi trung bình mỗi các bạn có bao nhiêu tiền?

3 - Lan có 125000 đồng, Huệ có tương đối nhiều hơn Lan 37000 đồng. Hồng có ít hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi vừa phải mỗi chúng ta có từng nào tiền ?

- Lan bao gồm 125000 đồng, vì vậy Lan có khá nhiều hơn Huệ 37000 đồng dẫu vậy lại thấp hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi mức độ vừa phải mỗi chúng ta có bao nhiêu tiền ?

4 - Hằng bao gồm 15000 đồng, Huệ gồm số tiền bởi 3/5 số tiền giấy Hằng. Hỏi vừa đủ mỗi bạn có từng nào tiền?

- Hằng gồm 15000 đồng, Hằng tất cả số tiền bằng 3/5 số tiền tài Huệ. Hỏi trung bình mỗi các bạn có từng nào tiền?

5- Lan tất cả 126000 đồng, Huệ gồm số tiền bằng 2/3 số tiền bạc Lan. Hồng có số tiền bằng 3/4 số tiền của Huệ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi các bạn có từng nào tiền ?

- Lan gồm 126000 đồng, Huệ tất cả số tiền bằng 2/3 số tiền của Lan và bằng ba phần tư số tiền giấy Hồng. Hỏi trung bình mỗi các bạn có bao nhiêu tiền ?

7 - Một đoàn xe chở hàng. Tốp đầu bao gồm 4 xe, từng xe chở 92 tạ hàng; tốp sau bao gồm 3 xe, mỗi xe chở 64 tạ hàng. Hỏi:

a. Trung bình mỗi tốp chở được bao nhiêu tạ sản phẩm ?

b. Trung bình mỗi xe chở được từng nào tạ mặt hàng ?

8- Trung bình cùng của cha số là 48. Biết số thứ nhất là 37, số lắp thêm hai là 42. Tìm số sản phẩm ba.

Xem thêm: Tủ Sách Hay Về Trải Nghiệm Du Học, Sách Tủ Sách Gõ Cửa Tương Lai

- Trung bình cùng của ba số là 94. Biết số đầu tiên là 85 và số đầu tiên hơn số sản phẩm hai là 28. Search số thiết bị ba.

- Một cửa hàng nhập về bố đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một nhập 170 kg cùng nhập ít hơn đợt nhì 40 kg. Hỏi dịp ba cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg ?

- Một shop nhập về ba đợt, vừa phải mỗi đợt 150 kilogam đường. Đợt một nhập 168 kg, cùng nhập bởi 4/5 dịp hai. Hỏi lần ba shop đã nhập về từng nào kg ?

- Khối lớp 5 của trường em có 3 lớp, trung bình từng lớp tất cả 32 em. Biết lớp 5A bao gồm 33 học sinh và nhiều hơn thế lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C gồm bao nhiêu học viên ?

9 - An có 18 viên bi, Bình tất cả 16 viên bi, Hùng tất cả số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An cùng Bình. Hỏi Hùng bao gồm bao nhiêu viên bi ?

- An gồm 18 viên bi, Bình bao gồm 16 viên bi, Hùng gồm 23 viên bi. Dũng bao gồm số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng bao gồm bao nhiêu viên bi ?

- An tất cả 18 viên bi, Bình có không ít hơn An16 viên bi, Hùng có thấp hơn Bình11 viên, Dũng gồm số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An, Bình cùng Hùng. Hỏi Dũng gồm bao nhiêu viên bi ?

- An bao gồm 18 viên bi, Bình gồm 16 viên bi, Hùng có số viên bi bởi trung bình cộng số bi của An và Bình, Dũng bao gồm số bi bởi trung bình cộng số bi của Bình và Hùng. Hỏi Dũng bao gồm bao nhiêu viên bi?

Chuyên đề 9 - việc về các bước chung

1/ bao gồm hai bạn cùng làm cho một công việc. Người trước tiên làm một mình thì phải 3 giờ mới xong. Tín đồ thứ hai làm một mình thì bắt buộc 4 giờ mới xong. Hỏi giả dụ hai tín đồ cùng làm cho chung công việc đó thì sau bao thọ sẽ chấm dứt ?

- có hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể. Vòi thứ nhất chảy đầy bể vào 4giờ. Vòi vật dụng hai rã đầy bể vào 6giờ. Bể không tồn tại nước, nếu mang đến hai vòi rã vào bể và một lúc thì sau bao thọ bể đã đầy nước?

2/ Có ba người cùng làm cho một công việc. Người trước tiên làm 1 mình thì phải 3 giờ mới xong. Người thứ nhì làm 1 mình thì đề nghị 4 giờ mới xong. Bạn thứ bố làm một mình thì chỉ sau 2 tiếng là ngừng Hỏi nếu cả cha người cùng làm cho chung công việc đó thì sau bao lâu sẽ xong xuôi ?