Giải bài tập tiếng anh 8 unit 7

  -  

Complete the following sentences. Use the past simple & present perfect size of the verbs in brackets.

Complete the following sentences. Use the past simple and present perfect size of the verbs in brackets.

Hoàn thành các câu sau. Thực hiện thì quá khứ đối chọi và thì hiện tại hoàn thành với những động từ trong ngoặc. 

a) It __________ raining an hour ago. (start)

b) I________ Lan for some months. (know)

c) When _________ Nam & Hoa first_______ ? (meet)

d) We _________ Nga since Monday. (not see)

e) Lan _________ n the USA for 2 years. (be)

f) I _________ lớn bed at 11 o’clock last night. (go)

g) They _________ khổng lồ London in 2003. (move)

h) They_________ in Ho chi Minh thành phố since January. (live)

i) That’s a very old bike. He _________ it for a long (have)

j) I __________ the motorbike 5 years ago. (buy)

k) Peter __________ ill for a week. (be)

Hướng dẫn giải 

a. started 

b. have known 

c. did … meet 

d. haven‘t seen 

e. Has been 

f. Went

g. moved

h. have lived

i. had

j. Bought

k. Has been
Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 8 unit 7

Xem lời giải SGK - tiếng Anh 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: ' Boruto Chapter 41 Spoilers, Release Updates, The New Team 7


những tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Nhân Tướng Học Trung Hoa Tác Giả: Duy Nguyên Nxb Lao Động 2010 560 Trang

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp vanphongphamsg.vn