Giải bài tập sách bài tập toán 8 tập 1

  -  

Giải bài bác tập trang 5 bài nhân đơn thức với đa thức Sách bài xích tập (SBT) Toán thù 8 tập 1. Câu 1: Làm tính nhân...
Bạn đang xem: Giải bài tập sách bài tập toán 8 tập 1

Câu 1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán thù 8 tập 1

Làm tính nhân

a.(3xleft( 5x^2 - 2x - 1 ight))

b. (left( x^2 + 2xy - 3 ight)left( - xy ight))

c. (1 over 2x^2yleft( 2x^3 - 2 over 5xy^2 - 1 ight))

Giải

a. (3xleft( 5x^2 - 2x - 1 ight) = 15x^3 - 6x^2 - 3x)

b. (left( x^2 + 2xy - 3 ight)left( - xy ight) = - x^3y - 2x^2y^2 + 3xy)

c. (1 over 2x^2yleft( 2x^3 - 2 over 5xy^2 - 1 ight) = x^5y - 1 over 5x^3y^3 - 1 over 2x^2y)

Câu 2 trang 5 Sách bài xích tập (SBT) Toán thù 8 tập 1

Rút gọn gàng các biểu thức sau

a. (xleft( 2x^2 - 3 ight) - x^2left( 5x + 1 ight) + x^2)

b. (3xleft( x - 2 ight) - 5xleft( 1 - x ight) - 8left( x^2 - 3 ight))

c.

Xem thêm: Bài Văn Tả Mẹ Lớp 5


Xem thêm: Bản Đồ Mông Cổ - Đế Quốc Mông Cổ


(1 over 2x^2left( 6x - 3 ight) - xleft( x^2 + 1 over 2 ight) + 1 over 2left( x + 4 ight))

Giải:

a. (xleft( 2x^2 - 3 ight) - x^2left( 5x + 1 ight) + x^2)=(2x^3 - 3x - 5x^3 - x^2 + x^2 = - 3x - 3x^3)

b. (3xleft( x - 2 ight) - 5xleft( 1 - x ight) - 8left( x^2 - 3 ight))

( = 3x^2 - 6x - 5x + 5x^2 - 8x^2 + 24 = - 11x + 24)

c. (1 over 2x^2left( 6x - 3 ight) - xleft( x^2 + 1 over 2 ight) + 1 over 2left( x + 4 ight))

( = 3x^3 - 3 over 2x - x^3 - 1 over 2x + 1 over 2x + 2 = 2x^3 - 3 over 2x + 2)

Câu 3 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính quý hiếm của các biểu thức sau

a. P= (5xleft( x^2 - 3 ight) + x^2left( 7 - 5x ight) - 7x^2)

b. Q= (xleft( x - y ight) + yleft( x - y ight))

Giải:

Trước hết ta rút ít gọn biểu thức.

a.P=(5xleft( x^2 - 3 ight) + x^2left( 7 - 5x ight) - 7x^2)

= (5x^3 - 15x + 7x^2 - 5x^3 - 7x^2 = - 15x)

Tgiỏi (x = - 5) vào P ( = - 15x) ta có: P=−15.(−5)=75

b.(xleft( x - y ight) + yleft( x - y ight))=(x^2 - xy + xy - y^2 = x^2 - y^2)

Thay (x = 1,5;y = 10) vào Q( = x^2 - y^2) ta có:

Q= (left( 1,5 ight)^2 - 10^2 = - 97,75)

Câu 4 trang 5 Sách bài xích tập (SBT) Tân oán 8 tập 1

Chứng tỏ rằng cực hiếm của các biểu thức sau không dựa vào vào giá trị của biến

a. (xleft( 5x - 3 ight) - x^2left( x - 1 ight) + xleft( x^2 - 6x ight) - 10 + 3x)

b. (xleft( x^2 + x + 1 ight) - x^2left( x + 1 ight) - x + 5)

Giải

a. (xleft( 5x - 3 ight) - x^2left( x - 1 ight) + xleft( x^2 - 6x ight) - 10 + 3x)