Unit 13 Lớp 10: Reading

  -  

Work with a partner. Answer the questions. /(Làm câu hỏi với một bạn cùng học. Trả lời câu hỏi.)

1. Vày you want to lớn see a film at the cinema or TV? Why?

2. Can you name some of the films you have some?

3. What kind of films vì you like to see? why?

Lời giải:

1. I want to lớn go lớn cinema because the sound and image at the cinema is better than at home.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 10: reading

2. I"ve seen some films such as “Titanic”, “Love, Roise” and “Five feet apart”

3. I lượt thích to see romantic films because these films are interesting and moving sometimes.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có nhu cầu xem một bộ phim truyện tại địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim hay TV? trên sao?

=> Tôi hy vọng xem một bộ phim ở rạp vì âm nhạc và hình ảnh ở rạp tốt rộng ở nhà

2. Chúng ta cũng có thể kể thương hiệu một số bộ phim bạn có?

=> Tôi đang xem một số tập phim như “Titanic”, “Love, Roise” và “Five feet apart”

3. Mình thích xem phim nào? tại sao?

=> Tôi thích xem phim lãng mạn vì những phim đó rất thú vị và nhiều khi còn cảm động nữa

WHILE YOU READ

Read the passage, và then vày the tasks that follow./(Đọc đoạn văn, và tiếp đến làm bài tập theo sau.)

Click vào đó để nghe:

The history of what we điện thoại tư vấn cinema today began in the early 19Ih century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were phối in motion, they could give the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length. By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scene & camera positions to tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910s, audiences were able to enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry. From that time, film makers were prepared to make longer and better films and build special places where only films were shown. The cinema changed completely at the over of the 1920s. This wras when sound was introduced. The change began in America and soon spread to the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema form appeared, the musicafcinema.

Hướng dẫn dịch

Lịch sử của không ít gì ngày nay họ gọi là điện ảnh bắy đầu vào vào đầu thế kỷ 19. Vào mức đó, những nhà khoa học tìm hiểu rằng khi các cảnh của các hình tĩnh được gia công chuyển động, chúng hoàn toàn có thể tạo xúc cảm chuyển động. Trong nhị thập niên đầu của sự hiện hữu. điện hình ảnh phát triển cấp tốc chóng. Vào hầu như ngày trước tiên này, phim chỉ là những hình đưa động, hay thường dài khoảng tầm một phút. Tuy vậy khoảng 1905. Các phim dài khoảng tầm năm hoặc mười phút. Chúng cần sử dụng sự biến hóa vị trí cảnh cùng máy tảo phim để nói câu chuyện, với những diễn viên đóng những vai của nhân đồ gia dụng Vào trong thời gian đầu thập niên 1910, khán thính già rất có thể thưởng thức phần lớn phim lâu năm đầu tiên, nhưng mãi cho 1915 điện hình ảnh thật sự biến đổi một nền công nghiệp. Từ thời gian đó, những nhà làm cho phim được sẵn sàng làm phần đông phim dài và hay hơn và xây dựng các nơi quan trọng đặc biệt nơi kia chỉ phim được chiếu. Điện hình ảnh thay đổi hoàn toàn vào cuối những năm 1920. Đây là lúc âm thanh được giới thiệu. Sự nuốm đổi bắt đầu ờ Mỹ và chẳng bao lâu bành trướng mang lại phần còn lại của cố giới. Vào khi những phim câm cũ vẫn được sửa chữa thay thế bởi các phim nói bên trên màn ảnh, một bề ngoài điện hình ảnh mới, nhạc kịch.

Task 1: Find the word in the passage that can match with the definition on the right column./(Tìm từ trong khúc văn bao gồm thể,ghép với quan niệm ở cột phải.)

*

Lời giải:

1. Cinema


film-making industry

2. Sequence

series of related events or actions

3. Decade

a period of ten years

4. Rapidly

quickly & in a short time

5. Scene

part of a film

6. Character

a person in a film

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng điện ảnh

ngành làm cho phim

2. Chuỗi

loạt sự kiện hoặc hành vi liên quan

3. Thập kỷ

Một khoảng thời gian mười năm

4. Nhanh

một cách nhanh lẹ và vào một thời gian ngắn

5. Cảnh phim

một phần của một bộ phim

6. Nhân vật

một tín đồ trong một cỗ phim

Task 2: Work in pairs. Answer these questions./(Làm bài toán từng đôi. Vấn đáp câu hỏi.)

1. When did the history of cinema begin?

2. What did scientists discover at the time?

3. Did films in the early days have sound?

4. When were audiences able to lớn see long films?

5. When was sound introduced?

6. What khung of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?

Lời giải:

1. The history of cinema began in the early 19th century.

2. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were mix in motion, they could give the feeling of movement.

3. No, they didn"t.

4. Audiences were able khổng lồ see long films in the easrly 1920s.

5. The sound was introduced at the end of the 1920s.

Xem thêm: Top 11 Tả Một Người Bạn Thân Của Em (Bạn Trai, Bạn Gái) Siêu Hay

6. As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared.

Hướng dẫn dịch:

1. Lịch sử vẻ vang điện ảnh bắt đầu từ lúc nào?

=> lịch sử của điện hình ảnh bắt đầu vào đầu thế kỷ 19.

2. Các nhà khoa học mày mò gì vào thời điểm đó?

=> Vào thời gian đó, các nhà công nghệ phát chỉ ra rằng khi 1 chuỗi hình hình ảnh tĩnh được đặt trong đưa động, họ có thể cho cảm giác chuyển động.

3. Phim trong những ngày đầu có music không?

=> Không, bọn họ không có tác dụng vậy.

4. Khi nào khán giả rất có thể xem phim dài?

=> Khán giả rất có thể xem những bộ phim truyền hình dài trong thập niên 1920.

5. Khi nào âm thanh được giới thiệu?

=> Âm thanh được ra mắt vào cuối trong thời hạn 1920.

6. Bề ngoài bộ phim nào lộ diện như những bộ phim truyện câm cũ đang được thay thế sửa chữa bởi những tập phim nói?

=> khi những bộ phim câm cũ đang được sửa chữa bằng những bộ phim truyền hình nói, địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim âm nhạc xuất hiện.

Task 3: Decide which of the options below is the best title for the passage./(Quyết định câu lựa chọn nào trong những chọn lựa dưới đó là tựa đúng nhất đến đoạn văn.)

A. The Story of a Film Maker

B. A Brief History of Cinema

C. The History of the Film Industry

Lời giải:

B. A Brief of Cinema

Hướng dẫn dịch:

A. định kỳ sự của phòng làm phim

B. Bắt tắt về điện ảnh

C. Lịch sử của ngành công nghiệp phim.

AFTER YOU READ

Work in groups. Talk about the passage, using the cues below/(Làm việc từng nhóm. Nói tới đoạn văn, sử dụng từ lưu ý dưới đây.)

19th century 1910s 1920s

1905 1915

Lời giải:

The history of cinema began in the early 19th century. And by 1905, the length of films were about five or ten minutes. In the early 1910s, it was the first time that audience enjoyed long films. Và till 1915 cinemas really became an industry. At the kết thúc of the 1920s, the cinema changed completely.

Xem thêm: Best Irish Coffee Cocktail Recipe, How To Make Classic Irish Coffee

Hướng dẫn dịch:

Rạp chiếu phim ban đầu vào đầu thế kỷ 19. Và đến năm 1905, các bộ phim truyền hình dài khoảng năm giỏi mười phút. Ở đầu trong thời hạn 1910, khán giả đã hoàn toàn có thể thưởng thức những tập phim dài đầu tiên. Và mang đến tận năm 1915, các rạp chiếu phim bắt đầu thực sự vươn lên là một ngành công nghiệp. Vào cuối trong năm 1920, điện ảnh đã biến đổi hoàn toàn.