Bài Tập Kế Toán Tài Chính Trong Các Doanh Nghiệp Có Lời Giải

  -  
KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU bài bác 1.1: Một một doanh nghiệp vận dụng phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, vào kỳ có tình hình nhƣ sau: 1. Bán hàng thu tiền khía cạnh 22.000.000đ, trong những số ấy thuế GTGT 2.000.000đ. 2. Đem chi phí mặt gửi vào NH 30.000.000đ, chƣa nhận đƣợc giấy báo Có. 3. Thu tiền mặt do chào bán TSCĐ hữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT 3.000.000đ. Giá thành vận chuyển để phân phối TSCĐ trả bằng tiền khía cạnh 220.000đ, trong đó thuế GTGT 20.000đ. 4. Chi tiền khía cạnh vận chuyển hàng hóa đem phân phối 300.000đ. 5. Chi tiền phương diện tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ. 6. Nhấn đƣợc giấy báo gồm của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2. 7. Vay thời gian ngắn NH về nhập quỹ tiền phương diện 100.000.000đ.


Bạn đang xem: Bài tập kế toán tài chính trong các doanh nghiệp có lời giải

vật liệu nhập kho giá chỉ chƣa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng TGNH. Túi tiền vận chuyển, bốc dỡ vật tư mua vào 440.000đ trả  bằng chi phí mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ. 9. Bỏ ra tiền mặt cài văn chống phẩm về sử dụng ngay 360.000đ. 10. Nhận phiếu tính lãi tiền gửi không kì hạn ở bank 16.000.000đ. 11. Bỏ ra TGNH nhằm trả lãi vay mượn NH 3.000.000đ. 12. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ, đưa ra tiền phương diện tạm ứng lƣơng cho nhân viên 20.000.000đ. Yêu thương cầu: Định khoản những nghiêp
 Nợ TK 111: 63.000.000 tất cả TK 333: 3.000.000 tất cả TK 711: 60.000.000  Nợ TK 811: 200.000  Nợ TK 133: 20.000 tất cả TK 111: 220.000
 Nợ TK 111: 25.000.000 có TK 112: 25.000.000  Nợ TK 334: 20.000.000 tất cả TK 111: 20.000.000 bài xích 1.2: Một doanh nghiệp vận dụng phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên mặt hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, trong kỳ có thực trạng nhƣ sau: Số dƣ đầu tháng 12: người tiêu dùng K: 80.000.000đ) những nghiệp vụ tạo ra trong tháng: 1. Bán hàng chƣa thu tiền, giá bán chƣa thuế 60.000.000đ, thuế GTGT theo phƣơng  pháp khấu trừ tính 10%. 2. Thừa nhận đƣợc giấy báo có của ngân hàng về khoản nợ của chúng ta ở nhiệm vụ 1 trả. 3. Kiểm kê hàng hóa tại kho phát hiện nay thiếu một số hàng trị giá chỉ 2.000.000đ chƣa rõ nguyên nhân. 4. Xử
, số sót lại tính vào giá bán vốn hàng bán. 5. Nhận đƣợc biên phiên bản chia lãi trường đoản cú họat động liên doanh 10.000.000đ, nhƣng chƣa thừa nhận tiền. 6. Thu đƣợc chi phí mặt vày thủ kho bồi thƣờng 1.000.000đ.
Chi TGNH để ứng trƣớc cho ngƣời cung cấp 20.000.000đ. 8. Lập biên bạn dạng thanh toán bù trừ nợ công với ngƣời cung cấp 20.000.000đ. 9. đề xuất thu khoản tiền bồi thƣờng do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ.


Xem thêm:


10. Đã thu bởi tiền phương diện 4.000.000đ về khoản chi phí bồi thƣờng phạm luật hợp đồng. 11. Bỏ ra tiền khía cạnh 10.000.000đ trợ thời ứng mang đến nhân viên. 12. Nhân viên giao dịch thanh toán tạm ứng:
Khách mặt hàng H bị phá sản, theo quyết định của tòa án người sử dụng H vẫn trả nợ cho khách hàng 50.000.000đ bằng tiền mặt, số sót lại doanh nghiệp xừ lí xóa sổ.
khoản nợ nặng nề đòi đã xử lý xóa sổ từ năm trước 10.000.000đ bằng tiền mặt, ngân sách chi tiêu đòi nợ 200.000đ bằng tiền trợ thời ứng.


Xem thêm: Sách Phong Thủy Toàn Tập - Tải Sách Phong Thủy, Tử Vi, Tướng Số Miễn Phí

Cuối năm địa thế căn cứ vào nguyên lý lập dự phòng, doanh nghiệp liên tiếp lập dự  phòng nợ đề xuất thu cạnh tranh đòi của người sử dụng K 20.000.000đ. Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính trên. Bài giải