Đốt Cháy Hoàn Toàn 50Ml Hỗn Hợp Khí X

  -  

Đun hỗn hợp etylen glicol và axit cacboxylic X (phân tử chỉ bao gồm nhóm -COOH) cùng với xúc tác H2SO4 đặc, thu được lếu hợp thành phầm hữu cơ, trong số đó có hóa học hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cân nặng 4,00 gam O2, chiếm được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương xứng 2:1. Biết Y gồm công thức phân tử trùng cùng với công thức đơn giản nhất, Y bội phản ứng được với NaOH theo tỉ trọng mol tương xứng 1:2. Vạc biếu nào dưới đây sai?
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X gồm CH4, C2H2, C2H4 cùng C3H6 chiếm được 4,032 lít CO2 (đktc) cùng 3,78 gam H2O. Ngoài ra 3,87 gam X bội nghịch ứng được về tối đa cùng với a mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của a là


Hỗn vừa lòng X có một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), nhị ancol đối chọi chức cùng dãy đồng đắng và một este hai chức tạo bởi T và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toan a gam X thu được 8,36 gam CO2, ngoài ra đun rét a gam X cùng với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp đôi mươi ml dung dịch HC1 1M để trung hoà lượng NaOH dư thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan và 0,05 mol hồn hợp hai ancol gồm phân tử khối trung bình nhỏ dại hơn 46. Quý hiếm của m là


X, Y là nhị hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp; Z là andehit; T là axit cacboxylic; X, Y, Z, T số đông mạch hở cùng T, Z đối kháng chức. Hiđro hóa hết hỗn hợp H bao gồm X, Y, Z, T cấn đúng 0,95 mol H2 chiếm được 24,58 gam tất cả hổn hợp N. Đốt chay không còn N đề nghị đúng 1,78 mol O2. Mặt khác, mang đến N công dụng hết với mãng cầu (dư), sau làm phản ứng chiếm được 3,92 lít khí H2(đktc) cùng 23,1 gam muối. Nếu đến H tac dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì được m gam kết tủa. Biết số mol T bởi 1/6 so mol hỗn hợp H. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X có amoniac và ba amin no (đơn chức, mạch hở) bằng không khí (vừa đủ; không O2, N2 theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 4), thu được CO2; 1,28 mol H2O va 5,7 mol N . Mang đến m gam các thành phần hỗn hợp X chức năng hết với dung dịch HC1 (dư), thu được trọng lượng muối là


Hỗn phù hợp X tất cả 2 axit cacboxyliç no, 1-1 chức, liên tiếp. Tiến hành phản ứng este hóa,hỗn hợp Y chứa các chất vào X và glixerol thu được tất cả hổn hợp Z gồm các chất hữu cơ (không còn chất nào vào Y) với nước. Chưng chứa Z lấy toàn thể 14,78 gam chat cơ học (hỗn vừa lòng T), đốt cháy hoàn toàn T thu được 27,28 gam CO2. Nếu mang lại lượng Z bên trên qua bình đựng na dư thì thoát ra 2,688 lít H2 (đktc). Phần trăm cân nặng của axit có trọng lượng phân tử to trong X là


Hỗn hòa hợp E có X, Y là nhị axit đồng đẳng kế tiếp; Z, T là 2 este (đều hai chức, mạch hở; Y cùng Z là đồng phân của nhau; MT – MZ = 14). Đốt cháy trọn vẹn 12,84 gam E đề xuất vừa đủ 0,37 mol O2, nhận được CO2 cùng H2O. Khía cạnh khác, mang đến 12,84 gam E làm phản ứng hoàn toản với 220 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng, thu được các thành phần hỗn hợp muối khan G của các axit cacboxylic với 2,8 gam các thành phần hỗn hợp 3 ancol có cùng số mol. Cân nặng muối của axit có phân tử khối lớn nhất trong G là


X, Y, Z là bố anđehit thuần chức, mạch hở, mạch thẳng (MX Y Z). Hiđro hóa trọn vẹn hỗn đúng theo H tất cả X, Y, Z bắt buộc vừa đúng 0,36 mol H2, thu được hỗn hợp ancol T. Mang đến T chức năng vừa đầy đủ với Na, thì cân nặng rắn thu được nặng hơn cân nặng ancol ban đầu là 5,28 gam. Nếu như đốt cháy hết cũng lượng H trên thì nên cần đúng 0,34 mol O2, sau làm phản ứng hiện ra 3,6 gam H2O. Biềt số mol X chiếm một nửa tổng số mol tất cả hổn hợp và Y, Z bao gồm số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau. Lượng kết tủa thu được khi mang đến H tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 là
Xem thêm: Đọc Phần Giới Thiệu Về Tập Thơ Nhật Kí Trong Tù ” Của Hồ Chí Minh

X là một trong những peptit gồm 16 mắt xích (cấu tạo ra từ Gly, Ala, Val). Đốt cháy m gam X đề nghị dùng 45,696 lít O2 lấy m gam X cho chức năng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Đốt cháy trọn vẹn Y vào bình cất 12,5 mol không gian thu được chất rắn, hơi và 271,936 lít tất cả hổn hợp khí Z. Thể tích các khí đo ở đktc, trong không khí tất cả 20% thể tích O2 còn lại là N2. Quý hiếm của m sát nhất với giá trị nào sau đây?


Hỗn thích hợp X bao gồm 2 chất hữu cơ A, B (MA > MB) vào phân tử mỗi chất chứa một đội nhóm chức -OH hoặc một đội chức -CHO . Trường hợp cho hỗn hợp X chức năng với dung dịch AgNO3 vào NH3 dư thì nhận được 21,6 gam Ag. Mặt khác, đến X chức năng H2 (Ni, t°) thấy gồm 4,48 lít H2 (đktc) thâm nhập phản ứng, thu được thành phầm Y. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho toàn thể sản phẩm cháy vào trong bình đựng 300 ml hỗn hợp KOH 28%, sau phân tách nồng độ KOH sót lại là 11,937%. Nếu cho Y bội nghịch ứng không còn với na dư, thì tất cả 0,1 mol khí cất cánh ra. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tỉ số MA : MB có mức giá trị ngay sát nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Cho 0,05 mol hỗn hơp nhị este đơn chức X và Y làm phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp KOH, thu được láo hợp các chất cơ học Z. Đỗt cháy trọn vẹn Z, nhận được 0,12 mol teo và 0,03 mol K2CO3. Giả dụ làm cất cánh hơi tất cả hổn hợp Z, nhận được m gam hóa học rắn. Quý giá của m là


Axit cacboxylic X, ancol Y, anđehit Z đều solo chức, mạch hở, thâm nhập được bội phản ứng cộng với Br2 và đều không quá ba nguyên tử cacbon vào phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol láo hợp tất cả X, Y, Z (trong đó X chiếm phần 20% về số mol) buộc phải vừa đủ 0,34 mol O2. Còn mặt khác 14,8 gam các thành phần hỗn hợp trên làm phản ứng buổi tối đa cùng với a mol H2 (xúc tác Ni). Giá trị của a là


X, Y là nhị axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đắng tiếp nối (MX Y), T là este tạọ bởi vì X, Y với 1 ancol 2 chức Z. Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam các thành phần hỗn hợp M tất cả X, Y, Z, T bằng lượng đủ O2, nhận được 2,576 lít CO2 (đktc) với 2,07 gam H2O. Mặt khác 3,21 gam M bội phản ứng hoàn toản với 200 ml dung dịch KOH 0,2M, đun nóng. Vạc biểu như thế nào sau đây là sai


Hỗn phù hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức, một axit cacboxylic nhị chức (hai axit đều mạch hở, gồm cùng sỗ liên kết p) với hai ancol 1-1 chức thuộc thuộc dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, nhận được 2,912 lít CO2 (đktc) cùng 2,7 gam H2O. Triển khai phản ứng este hóa m gam X (giả sử hiệu suất các phản ứng mọi bang 100%), nhận được 3,36 gam thành phầm hữu cơ chỉ cất este. Phần trăm khối lượng của axit cacboxylic đơn chức vào X là


Hỗn phù hợp X có 2 anđehit solo chức A với B (MA B và số nguyên tử C vào B không quá 4). đến 13,48 gam X tính năng hoàn toàn với AgNO3/NH3 dư thì nhận được 133,04 gam kết tủa. Mặt khác mang lại 13,48 gam X chức năng hết với H2 (Ni,t°) thu được các thành phần hỗn hợp Y. Mang đến Y công dụng với mãng cầu dư chiếm được 3,472 lít H2(đktc). Phần trăm trọng lượng của A trong hỗn hợp X rất có thể là
Xem thêm: Soạn Bài Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới, Ngữ Văn 9: Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỷ Mới

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam