ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG

  -  

1. Vị trí với cấu trúc của đồng

- Đồng là ngulặng tố kim loại gửi tiếp; chu kỳ 4, nhóm IB.

Bạn đang xem: đồng và hợp chất của đồng

- Cấu hình electron của Cu: 3d104s1

2. Tính chất hóa học

2.1. Tác dụng cùng với phi kim

a. Tác dụng cùng với oxi

*

b. Tác dụng cùng với Cl2, S, Br2,...

Cu + Cl2CuCl2

Cu + SCuS

2.2. Tác dụng cùng với hỗn hợp axit

- HCl với H2SO4loãng

Cu + 2HCl + 1/2O2→ CuCl2+ H2O

Cu + H2SO4+ 1/2O2→ CuSO4+H2O

- H2SO4đặc, nóng:

Cu + 2H2SO4đặcCuSO4+ SO2↑ + 2H2O

- HNO3

4Cu + 10HNO3 (cực kỳ loãng)→ 4Cu(NO3)2+ N2O + 5H2O

3Cu + 8HNO3 (loãng)→ 3Cu(NO3)2+ 2NO ↑ + 2H2O

Cu + 4HNO3 (đặc)→ Cu(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O

- Dung dịch amoniac: Trong dung dịch amoniac với sự hiện hữu của oxi (không khí) đồng bị thoái hóa thuận tiện tạo phức hóa học rã.

2Cu + O2→ 2CuO

CuO + 4NH3+ H2O → Cu(NH3)4(OH)2

2.3. Tác dụng với dung dịch muối

Cu + Hg(NO3)2→ Cu(NO3)2+ Hg

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

Cu + 2FeCl3→ CuCl2+ 2FeCl2

3. Điều chế

- Nhiệt luyện:

• Nếu tự quặng sunfua:

Cu2S + 2O2→ 2CuO + SO2↑

2CuO + C2Cu + CO2↑

Hoặc : 2Cu2S + 3O2→ 2Cu2O + 2SO2↑

Cu2S + 2Cu2O → 6CU +SO2

• Nếu tự quặng CuFeS2

2CuFeS2+ 5O2+ 2SiO2→ 2Cu + 2FeSiO3+ 4SO2↑

- Thủy luyện: Fe + CuSO4→ Cu + FeSO4

- Điện phân dung dịch: CuCl2

*
Cu + Cl2

4. Một số đúng theo hóa học củađồng

4.1.Đồng (I) oxit (Cu2O)

- Cu2Olà hóa học rắn, màu đỏ gạch men Cu2O+ 2HCl →2CuCl ↓+ H2O

Cu2O+ H2SO4(loãng)→ Cu + CuSO4+H2O

2Cu2O + Cu2S →6Cu + SO2↑

3Cu2O + 14HNO3→6CU(NO3)2+ 2NO ↑ + 7H2O

• Đồng (I) sunfua (Cu2S):

3Cu2S + 10HNO3→3H2SO4+ 6CuSO4+ 10NO + 8H2O

4.2.Đồng (II) oxit (CuO)

- CuO là chất rắn, màu sắc đen.

Xem thêm: Giải Sách Giáo Khoa Toán 8 Tập 2, Nơi Bán Giải Bài Tập Toán 8

- CuO gồm tính oxi hoá.

CuO + COCu + CO2↑

3CuO + 2NH33CU + N2↑+ 3H2O

- CuO được pha chế từ: Cu(OH)2, Cu(NO3)2, CuCO3.Cu(OH)2..... Cu(NO3)22CuO + 4NO2↑ + O2↑

CuCO3.Cu(OH)22CUO + CO2↑+ H2O

4.3. Đồng (II) hiđroxit (Cu(OH)2)

- Cu(OH)2là chất rắn, greed color.

Xem thêm: Lôi Mễ Ebook Đề Thi Đẫm Máu, Endlessparadox على تويتر: Ebook Đề Thi Đẫm Máu

-Cu(OH)2bao gồm tính bazơ: Cu(OH)2+ 2HCl →CuCl2+ 2H2O

- Cu(OH)2tung thuận tiện vào hỗn hợp amoniac (sản xuất phức)

Cu(OH)2+ 4NH3→ (OH)2

- Tính oxi hoá

RCHO + 2Cu(OH)2+ NaOHRCOONa + Cu2O↓+ 3H2O
màuđỏ gạch

- Tạo phức với ancol nhiều chức

- Tính bền:Cu(OH)2kém bềnCuO + H2O

4.4. Đồng (II) sunfat (CuSO4)

-CuSO4khan có màu trắng.

-CuSO4.5H2O có màu xanh yêu cầu dùngnhằm vạc hiện tại khá nước trong cách thức so sánh nguyên ổn tốđịnh tính