ĐỀ THI TOÁN LỚP 6 HỌC KÌ 1 NĂM 2018

  -  

*

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020 Doc24.vn

BỘĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP6

ĐỀSỐ 1

PHÒNG GD&ĐT………

KIỂM TRA HỌCKÌ I NĂM HỌC ………….

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 học kì 1 năm 2018

MÔN:TOÁNLỚP 6

Thờigian làm bài: 90phút

I/TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Câu1: Tính58.53:52viết kết quả dưới dạng luỹthừa là.

A.59 ; B.55; C.524; D.53.

Câu2:Trongcác số: 2; 3; 4; 8 số làm sao là ướcchung của 6 với 16

A.2; B. 3; C. 4; D. 8.

Câu3:Tìm BCNN(36; 9)

A.36 B. 24 C. 12 D. 9

Câu4:Tìm x, biết x - 4 = -12

A.16; B. - 8; C. 8; D. 3.

.

.

.

Câu5:Cho hình vẽ .

Điềnvào chỗ trống trong vạc biểu sau“Điểm ……. Nằm giữa haiđiểm……”

A.M, N và p B. P, M với N C. N, M và P.

Câu6:Cho hình vẽ

Điềnvào chỗ trống trong vạc biểu sau"Hai tia Ax với …... được gọilà nhị tia đối nhau”

A.tia Bx B. Tia By C. Tia cha D. TiaAB.

II/TỰ LUẬN: (7đ)

Bài1: (1,5đ)Thực hiện phép tính (tính cấp tốc nếucó thể)

36. 27 + 36 . 73 b) 57: 55+ 2 . 22

Bài2:(1,5 đ) search x Zbiết :

a. B.5-x=-8

Bài3:(1,5 đ)

Họcsinh lớp 6A lúc xếp mặt hàng 2; hàng 3; hàng4 đều vừa đủ hàng. Biết sốhọc sinh lớp 6A trong khoảng từ 35 đến45, hăy tính số học sinh của lớp6A

Bài4:(2,0 đ) Trêntia Ax , vẽ hai điểm B cùng C làm thế nào để cho AB =2 cm, AC =8 cm.

a/Tính độ dài đoạn thẳng BC .

b/Gọi M là trung điểm của đoạnthẳng BC . Tính độ nhiều năm đoạnthẳng BM .

c/Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax . Trêntia Ay xác định điểm D làm thế nào để cho AD = 2 cm.Chứng tỏ A là trung điểm củađoạn thẳng BD .

Bài5:(1đ).Cho a là số tự nhiên lẻ, b làmột số tự nhiên. Chứng minh rằngcác số a với ab + 4 nguyên tố cùngnhau.

==================Hết=================

Môn: Toán 6

I/ Trắc nghiệmkhách quan: (3,0 điểm)

1

2

3

4

5

6

A

A

A

B

C

D

(mỗi câu chọn , điền đúng mang đến 0,5 điểm)

II/Tự luận:(7,0 điểm)

Bài 1

(1,5đ)

a) = 36(27+73)=36.100=3600

0,75

b) = 25+8 = 33

0,75

Bài 2

(1,5đ)

và-9

0,75

5-x=-8 => x = 5-(-8) => x = 5+8 => x = 13

0,75

Bài 3

(1,5đ)

Gọisố HS lớp 6A là x (xN)

Theobài toán ta có x2;x3;x4nên xBC(2,3,4) và

35

Tacó BC(2,3,4 ) = 12; 24; 36; 48; .........

Do35

Vậysố học sinh của lớp 6A là 36 HS

0,25

0,5

0,5

0,25

Bài 4

(2,0đ)

Vẽhình đúng mực

0,25

a)Trên cùngtia Ax, tất cả AB

Nên:B nằm giữa A,C

Tacó: AB + BC =AC

2+BC = 8

BC= 8- 2 = 6 (cm)

b)Vì M là trung điểm của đoạnthẳng BC

=>BM=( cm)

c)Vì D và B nằm trên nhì tia đốinhau tầm thường gốc A

=>A nằm giữa D với B

MàAD =AB ( 2 cm = 2cm)

Suyra A là trung điểm của đoạnthẳng DB

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 5

0,5đ

Giả sử a vàab+4 cùng chia hết đến số tự nhiênd (d≠0).

Suyra ab phân tách hết d,

dođó : (ab+4)-ab = 4 phân tách hết đến d

→d= 1; 2; 4.

Lạicó a không chia hết cho 2; 4 do a làlẻ.

Suyra d = 1. Tức là a cùng ab+4 nguyên tốcùng nhau.

0,5đ

* HS làm cáchkhác, đúng – đến điểm tốiđa

BỘ ĐỀ THIHỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6

ĐỀSỐ 2

PHÒNG GD&ĐT………

KIỂM TRA HỌCKÌ I NĂM HỌC ………….

MÔN:TOÁNLỚP 6

Thờigian có tác dụng bài: 90phút

I.Trắcnghiệm: (4điểm)

Câu1. Khoanh trònvào một chữ cái đứng trướccâu trả lời đúng:

1.Số nào sau đây phân tách hết đến cả 2và 3?

A.32 B. 42 C. 52 D. 62

2.Số nào sau đây là ước chungcủa 24 với 30?

A.8 B. 5 C. 4 D. 3

3.Kết quả sắp xếp các số -2; -3;-102; -99 theo thứ tự tăng dần là?

A.-2; -3; -99; -102 B. -102; -99; -2; -3

C.-102; -99; -3; -2 D. -99; -102; -2; -3

4.Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữsố là:

A.-789 B. -987 C. -123 D. -102

5.Cho tập hợp A = 3; 7. Kí hiệu nàosau đây là đúng?

A.3A B. 7A C. 3A D. 7A

6.Số làm sao sau đây là số nguyêntố?

A.17 B. 9 C. 77 D. 57

7.Cho tập hợp A = {xZ|-2 x

A.3 B. 4 C. 5 D. 6

8.Kết quả của phép tính: (-2) + (-3)là:

A.-1 B. -5 C. 1 D. 5

Câu2.Điền từ, cụm từ mê thích hợpvào chỗ trống của những câu sau:

1.Nếu mỗi số hạng của một tổngchia hết đến 6 thì tổng………….cho6.

2.Nếu tổng của nhì số không phân tách hếtcho 5 cùng một trong nhì số đó phân chia hếtcho 5 thì số còn lại ……….........cho 5.

3.Nếu hiệu của hai số phân tách hết mang đến 7 vàmột trong hai số đó không chia hếtcho 7 thì số còn lại ……….........cho 7.

4.Nếu +200 000đ biểu diễn số tiền có200 000đ, thì -100 000đ biểu diễn…………….100000đ.

Câu3. Điền dấu “x” vào ôthích hợp:

Câu

Đúng

Sai

1. Nếu AB + BC = ACthì B là trung điểm của AC.

2.Nếu điển B nằm giữa nhị điểmA cùng C và AB = AC thì B là trung điểmcủa AC.

3.ƯCLN(125; 150) = 25

4.(-13) –<(-18) + 9> = -40

II.Tự luận.(6 điểm)

Câu1. (2đ)Thực hiện những phép tính:

a)11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 +17 + 18 + 19

b)32.4– <30 – (5 – 2)2>

c)120x ; 90 x và 10

Câu2. (2đ)Tìm số nguyên x, biết:

a)-45 : (3x – 17) = 32b) (2x – 8).(-2) = 24

c)72 :(4x – 3 ) = 23d) 2 (x+1)= 32

Câu3.(2đ) đến bađiểm M, N, O. Biết OM = 2,8cm; ON = 3,2cm; MN =5,5cm. Chứng tỏ rằng:

a)Trong ba điểm M, N, O không tồn tại điểmnào nằm giữahai điểm còn lại?

b)Ba điểm M, N, O không thẳng hàng

Đáp án +Biểu điểm:

Phần

Câu

Đáp án

Điểm

Trắc nghiệm

1

1.B

2.D

3.C

4.B

5.C

6.A

7.D

8.B

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

2

1. Phân tách hết.

2.không phân chia hết.

3.không chia hết.

4.Số tiền nợ.

0,25

0,25

0,25

0,25

3

1. S

2.Đ

3.Đ

4.S

0,25

0,25

0,25

0,25

Tự

luận

1

a)= (11 + 19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16) + 15

=30 + 30 + 30 +30 + 15 = 135

b)= 9.4 – (30 – 32)= 36 – (30 – 9) = 36 – 21 = 15

c)120x ; 90x => xƯC(120,90)

90= 2. 32.5; 120= 23.3. 5

=> ƯCLN(120, 90) =2. 3. 5 = 30

=> ƯC(120, 90) =1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Vì 10

0,5

0,5

0,5

0,5

2

a) -45: (3x – 17)= 9

(3x – 17)= (-45):9

3x – 17= -5

3x= -5 + 17

3x =12

x= 4

c)72 :(4x – 3 ) = 23

72: (4x – 3 ) = 23

(4x – 3 ) = 72 :8

4x = 9 + 3

x = 3

b) (2x – 8). (-2)= 16

2x– 8 = 16:(-2)

2x – 8= -8

2x =-8 + 8

2x =0

x =0

d)2 (x+1)= 32

2(x+1)= 32

2(x+1)= 25

x + 1 = 5

x= 4

0,5

0,5

0,5

0,5

3

a)Ta tất cả MO + ON = 2,8 + 3,2 = 5cm cơ mà MN = 5,5cm

Suyra MO + ON MN, vậy điểm O không nằm giữaM với N.

Líluận tương tự, ta có: MN + NO MO, vậy điểm N không nằm giữaM cùng O.

NM+ MO NO, vậy điểm M ko nằm giữaN và O.

b)Trong ba điểm M, N, O không tồn tại điểmnào nằm giữa nhị điểm cònlại, vậy ba điểm M, N, O ko thẳnghàng.

0,5

0,5

1

BỘĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔNTOÁN LỚP 6

ĐỀSỐ 3

PHÒNG GD&ĐT………

KIỂM TRA HỌCKÌ I NĂM HỌC ………….

MÔN:TOÁNLỚP 6

Thờigian làm cho bài: 90phút

CâuI.(2,0điểm) đến tập hợp A gồm các sốnguyên lớn hơn – 3 cùng nhỏ hơn4.

1.Viết tậphợp A bằng giải pháp liệt kê cácphần tử cùng chỉ ra tính chất đặctrưng của phần tử của tập hợp.

2.Tập A cóbao nhiêu phần tử.

3.Tính tổngcác phần tử của tập hợp A.

4.Viết tậpB gồm các số tự nhiên cơ mà BA.

CâuII. (1,5 điểm)Tìm x biết:

1..

2.(23x– 7).710= 712

CâuIII.(2,5 điểm)

1.Phân tíchcác số 72, 96, 120 ra thừa số nguyêntố.

2.Tìm ƯCLN(72, 96, 120).Từ đótìm ƯC(72, 96, 120).

3.Học sinhkhối 6 khi xếp thành mặt hàng 2, mặt hàng 3,hàng 5 đều thừa 1 bạn. Hỏi sốhọc sinh đó bằng bao nhiêu, biếtrằng số học sinh trong khoảng 180 đến200 bạn.

CâuIV. (3,0điểm) bên trên tia Ox lấy 2 điểm A vàB thế nào cho OA = 5cm, OB = 8cm.

1.Trong 3 điểmA, O, B điểm làm sao nằm giữa nhị điểmcòn lại? vì sao?.

2.Tính độdài đoạn thẳng AB.

3.ĐiểmA bao gồm phải là trung điểm của đoạnthẳng OB không? vì sao?

4.Gọi M làtrung điểm của OA, N là trung điểmcủa AB. Tính độ dài đoạnthẳng MN.

CâuV. (1,0điểm)Tổng 31+ 32+33+34+ 35+… + 32012có chia hết mang lại 120 không? vị sao?

ĐÁP ÁNĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP6

Câu

Đápán

Điểm

Câu I

Cách1: A = {

Cách2:

2.Tập Acó 6 phần tử.

3.Tổngcác phần tử của A: (- 2) + (-1) + 0 + 1+ 2 + 3 = <(- 2) + 2> + <(-1) + 1> + 0 + 3 = 3

4.B = 0; 1; 2; 3

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

Câu II

1)

x– 1 = 0

x= 1

0,25

0,25

2)

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu III

1)Ta có: 72 = 23.32

96= 25.3

120= 23.3.5

ƯCLN(72,96,120) = 23.3= 24

0,25

0,25

0,25

0,5

2)ƯC(72,96,120) = Ư(24)= 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24.

0,25

3)Gọi x là số học sinh cần tìm.Tacó x – 1BC(2,3, 5) với 180

Ta có: BC(2, 3, 5)= 0; 30; 60; 90; 120; 150; 180; 210; ….

Do180 Suyra x – 1 = 180. Suyra x = 181.

Vậy,số học sinh cần kiếm tìm là 181 họcsinh

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu IV

1)Điểm A nằm giữa nhì điểm O vàB vị OA A, B cùngnằm bên trên tia Ox

0,5

2)Ta có: OA + AB = OB hay 5cm + AB = 8cm

Suy ra: AB = 8cm –5cm = 3cm

0,5

0,5

3) Không. VìOA > AB.

0,5

4)Ta có: OM =OA;MN =AB.Nên OM + MN =(OA+ AB)

HayMN = AB= .8= 4

Vậy, MN = 4cm.

0,5

0,5

Câu V

Tacó: 31= 3; 32= 9; 33= 27; 34= 81

Dođó: 31+ 32+ 33+ 34= 3 + 9 + 27+81 = 120

Nên:31+ 32+33+34+ 35+… +32012= (31+ 32+33+34)+ (35+36+37+38)+…+ (32009+ 32010+32011+32012)= (31+ 32+33+34)+ 34(31+ 32+33+34)+ …+ 32008(31+ 32+33+34)= 120 + 34.120+ …+ 32008.120= 120(1 + 34+…+ 32008)120.

Vậy31+ 32+33+34+ 35+… + 32012chia hết mang lại 120.

0,25

0,25

0,25

0,25

BỘ ĐỀ THIHỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6

ĐỀSỐ 4

PHÒNG GD&ĐT………

KIỂM TRA HỌCKÌ I NĂM HỌC ………….

MÔN:TOÁNLỚP 6

Thờigian làm bài: 90phút

I Trắcnghiệm:(2điểm)Chọn đápán đúng.

Câu1:Số phần tử của tập hợp A =là:

A.6B.7 C.5 D.8

Câu2: Kết quả phép tính 34.3 là :

A.34 B. 33 C. 35 D. 64

Câu3: giải pháp viết nào được gọilà đối chiếu 120 ra thừa số nguyêntố:

A.120= 2.3.4.5 B.120 = 1.8.15 C. 120 = 2.60 D.120 =23.3.5

Câu4:Tập hợp làm sao chỉ gồm các sốnguyên tố:

A.3;5;7;11B.3;10;7;13 C.13;15;17;19 D.1;2;7;5

Câu5: Số a nhưng mà - 6

A.-1B. - 2C.- 3D. - 4

Câu6: kiếm tìm số nguyên x biết:

A.3B. 3 hoặc -3C.- 3D.13

Câu7: Đoạn thẳng MN là hình gồm:

A.Haiđiểm M và N.

B.Tất cả những điểm nằm giữa Mvà N.

C.Hai điểm M , N và một điểm nằmgiữa M với N.

D.Điểm M, điểm N và tất cả cácđiểm nằm giữa M cùng N.

Câu8:Cho 3 điểm A,B,C thẳng mặt hàng biết AB =3cm , AC = 2cm , BC = 5cm . Trong 3điểm A,B,C điểmnào nằm giữa 2 điểm còn lại?

A.điểmA B. điểm B C.điểm C D. Không tồn tại điểm nào

II– Tựluận :(8điểm)

Câu1: ( 2 điểm)

Thựchiện phép tính :

a)35 – ( 5 – 18 ) + ( –17 ) b) 62: 4.3 + 2.52– 2010

Câu2:( 2 điểm )

Tìmx biết :

a)x – 36 : 18 = 12 – 15 b) ( 3x – 24). 73= 2.74

Câu3:( 1điểm )

Tìmsố tự nhiên a biết :;và

Câu4:( 2,5 điểm)

Chođoạn thẳng AB = 7cm .Trên tia AB lấyđiểm M thế nào cho AM = 4cm.

Tính độ dàiMB.

Trên tia đốicủa tia AB lấy điểm K làm sao để cho AK = 4cm. Tínhđộ dài KB.

Chứng tỏ A làtrung điểm của đoạn thẳng KM .

Câu5: ( 0,5 điểm)

ChoA = 3 + 32+ 33+……. + 39+ 310. Chứng minh A4

ĐÁP ÁNVÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRATOÁN HỌC KÌ I

Môn: Toán 6

Thờigian : 90 phút có tác dụng bài

I-Trắcnghiệm :

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

D

A

B

B

D

A

Biểu điểm

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

II-Tự luận:

Câu1: ( 2 điểm )Thực hiện phép tính:

a) 35 – ( 5 –18 ) + ( –17 )

=35– ( - 13 )+ (-17) (0,25đ)

=35+ 13 + (-17) (0,25đ)

=48+ (-17) (0,25đ)

=31 (0,25đ)

b)62: 4.3 + 2.52– 2010

=36:4.3+ 2.25 – 1 (0,25đ)

=9.3+ 50 – 1 (0,25đ)

=27+ 50 – 1 (0,25đ)

=77-1=76(0,25đ)

Câu 2: ( 2 điểm)Tìm x biết :

a) x – 36 : 18 = 12– 15

x– 2 = -3 (0,25đ)

x= 2 +(-3) (0,25đ)

x= -1 (0,25đ)

Vậyx = -1 (0,25đ)

b)( 3x – 24). 73= 2.74

(3x– 16) = 2.74: 73(0,25đ)(3x – 16) =2.7 =>(3x –16) = 14 (0,25đ)

3x= 30 => x = 10 (0,25đ)

Vậyx = 10 (0,25đ)

Câu3: ( 1điểm )

Tìmsố tự nhiên a biết :;và

;=>ƯC(70;84)(0,25đ)

ƯCLN(70;84)= 14 => ƯC( 70;84) = Ư(14) =(0,5đ)

mà=>(0,25đ)

Câu4:( 2,5 điểm )

a)DoM thuộc tia AB và AM M nằm giữaA cùng B (0,25đ)

tacó AM + MB = AB => 4cm + MB = 7cm => MB = 7cm –4cm = 3cm (0,5đ)

VậyMB = 3cm(0,25đ)

b)Do B thuộc tia AB, K thuộc tia đối củatia AB => A nằm giữa B với K (0,25đ)

tacó AK + AB = KB => KB = 4cm + 7cm = 11cm(0,5đ)

VậyKB = 11cm(0,25đ)

c)Do M thuộc tia AB, K thuộc tia đối củatia AB => A nằm giữa M và K (0,25đ)

màAM = AK = 4cm => A là trung điểm của KM

Câu5: ( 0,5 điểm )

ChoA = 3 + 32+ 33+……. + 39+ 310. Chứng minh A4

A= (3 + 32)+ (33+34) +……. + (39+ 310)(0,25đ)

A= 3(1 + 3 )+ 33(1 + 3) +… +39(1 + 3)=>A = 3.4 + 33.4+ ........+ 39.44(0,25đ)

BỘĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP6 NĂM HỌC ……………

ĐỀSỐ 5

PHÒNG GD&ĐT………

KIỂM TRA HỌCKÌ I NĂM HỌC ………….

Xem thêm: Ứng Dụng Phản Xạ Toàn Phần Lớp 11: Lý Thuyết Và Bài Tập Vận Dụng

MÔN:TOÁNLỚP 6

Thờigian làm cho bài: 90phút

Câu1. (1,0điểm): Chocác tập hợp A= 1; 2; x; B = 1; 2; 3; x; y

Hãy điền kíhiệu thích hợp hợp vào ô trống.

1A yA yB AB

Câu2. (1,0điểm): Tìmtổng những số nguyên x, biết:

a)-20≤x ≤ 20

b)0 x

Câu3. (1,0điểm): Tìmsố đối của: 2016; 2017; -15; -39.

Câu4. (1,0điểm): Thựchiện phép tính:

a)b)

c)d) 42– 9(34 – 55: 53)

Câu5. (1,0điểm): Tìmx biết:

a)x– 36 : 18 = 12 – 15 b)16 .4x= 48 c)+ 1= 5

Câu6. (1,5 điểm):Có một số sách nếu xếp thànhtừng bó 12 quyển, 16 quyển, 18 quyểnđều vừa đủ. Tính số sáchđó biết rằng số sách trongkhoảng 250 đến 300 quyển.

Câu7. (2,5 điểm):Trên tia Ox vẽ ba điểm A, B, C làm sao cho OA = 3cm;OB = 5 cm;OC = 7 cm.

a) Tính độdài những đoạn thẳng AB, BC.

b) Điểm B cólà trung điểm của đoạn thẳngAC không ? vày sao?

Câu8. (0,5 điểm):Cho S= 40+41+42+43+...+ 435

Hãyso sánh 3S với 6412

Câu9. (0,5 điểm):Đố vui: Emthử tính coi 3 động vật đángyêu trong hình mèo, chó với thỏnặng bao nhiêu? riêng rẽ chú thỏ thìnặng từng nào kg nhỉ? (Nêu bí quyết tính)

ĐÁP ÁNĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP6

Câu

ý

Nội dung

Điểm

1

1A yA yB AB

1,0

2

a)

Vì-vàxZ

nên

Vậytổng các số nguyên x là:

(-20+20)+ (-19+19)+....+ (-1+1)+0= 0

0,5

b)

Vì0x Znên

Vậytổng các số nguyên x là:

A= 1+2+3+...+29

A=435

0,5

3

a) -3

b)18

c)-68

d)65

0,25

0,25

0,25

0,25

4

Sốđối của 2016; 2017; -15; -39 theo thứ tựlần lượt là: -2016; -2017; 15; 39

1,0

5

a)x– 36 : 18 = 12 – 15

x–2=-3

x= -1

b)

c)+ 1= 5

=4

x-2 = 4 hoặcx-2 = -4

x= 6 hoặc x = -2

0,5

0,25

0,25

6

Gọisố sách cần tìm là x thìx là bội chung của 12, 16, 18

và 250

Tacó: BCNN (12, 16,18)= 144

BC (12, 16, 18) = 0, 144,288, 432 …

Mà250

Vậy tất cả 288quyển sách

0,25

0,5

0,25

0,5

7

a /

*Trên tia Ox có OA

Ta có: OA + AB = OB

AB = OB –OA

AB = 5 - 3

AB = 2 (cm)

* bên trên tia Ox cóOB

Tacó: OB + BC = OC

BC= OC -OB

BC= 7 - 5

BC= 2

Vậy AB = 2cm, BC =2cm

0,5

0,5

0,5

b/ Điểm B làtrung điểm của đoạn thẳng AC vì

Trêntia Ox bao gồm OA nênB nằm giữa A và C

AB = BC = 2cm

0,5

0,5

8

Tínhđược 3S = 6412-1

Vậy3S 12

0,25

0,25

9

Tính tổng sốcân của mèo, chó, thỏ là:

(10+24+20):2 =27kg

Riêngchú thỏ nặng là:

27- 24 = 3kg

0,25

0,25

Lưuý: Nếuhọc sinh giải theo cách khác mà lậpluận chặt chẽ, vẽ hình đúngvẫn mang lại điểm tối đa bài đó.

III.Ma trận đề kiểm tra

Møc®é

ChuÈn

BiÕt

HiÓu

V.dông thÊp

V.dông cao

Tæng

Tªn

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Tập hợp ốnguyên.

VÒkiÕn thøc:

-BiÕt c¸c sè nguyªn ©m, tËp hîpB vµ ¦ cña sè nguyªn

1

0,25

1

0,25

Phân số bằngnhau, đối chiếu phân số

VÒkiÕn thøc:

-BiÕt c¸c ph©n số bằng nhau, so sánhphân số

1

0,25

1

0.5

2

0,75

Các phép tínhvề phân số và tính chất

VÒkÜ n¨ng:

-BiÕt thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnhliªn quan tiền ®Õn ph©n số

1

2

1

2

2

4

Hçnsè, sè thËp ph©n, phÇn tr¨m

VÒkÜ n¨ng:

-BiÕt thùc ®æi hçn sè, sèthËp ph©n, phÇn tr¨m quý phái ph©n sốvµ ng­îcl¹i

1

0,25

1

0,25

Babµi to¸n c¬ b¶n vÒ ph©n sè

VÒkÜ n¨ng:

-BiÕt gi¶i bố bµi to¸n c¬ b¶n vÒph©n số

2

0.5

1

1.5

3

2

Góc, tia phângiác của một góc, quan liêu hệ giữacác góc

VÒkiÕn thøc:

-Nắm vững những kiến thức liênquan đến góc, quan lại hệ giữa cácgóc, tia phân giác

VÒkÜ n¨ng:

-Biếttính góc, nhận biết tia nằm giữahai tia, tia phân giác của một góc

3

0.75

1

2

4

2.75

Tổng

5

1.25

3

0.75

3

5.5

2

2.5

13

10

MATRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA HỌCKỲ I

TOÁN6

NĂMHỌC

I.Ma trận đề :

Cấp độ

Tênchủ đề

Nhậnbiết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độthấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1.Các phép toán vào N

Kĩnăng thực hiện phép tính vào N

Vận dụng tínhchất phân tách hết của một tổng vàkhái niệm nguyên tố thuộc nhau

Số câu

Sốđiểm

Tỉlệ%

1

0,75đ

1

0,5đ

2

1,25đ

35%

2. Các bàitoán tìm x trong Z

Nhận biết kếtquả của phép cộng nhị sô nguyênkhác dấu

Kĩnăng thực hiện phép tính trong Z

Số câu

Sốđiểm

Tỉlệ%

1

0,5đ

2

1,5đ

3

2,0đ

3. Những bàitoán về lũy thừa

Biếtvận dụng những công thức về lũythừa để nhận biết kết quả

Kĩ năng thựchiện phép tính về lũy thừa

Số câu

Sốđiểm

Tỉlệ%

1

0,5đ

1

0,75đ

2

1,25

25%

4. Những bàitoán về ƯC, BC..

Nhận biết kếtquả về ƯC và BC

Vận dụng kiếnthức về BC cùng BCNN để giải bàitoán

Số câu

Sốđiểm

Tỉlệ%

2

1,0đ

1

1,5đ

3

2,5đ

5. Hình học

Nhận biết điểmnằm giữa nhị điểm.

Haitia đối nhau

Biết vẽ hình.

Tínhđược độ dài đoạnthẳng.

Sosánh hai đoạn thẳng

Số câu

Sốđiểm

Tỉlệ%

2

1,0đ

3

2,0đ

5

3,0đ

Tổng số câu

Tổngsố điểm

Tỉlệ%

6

3,0đ

30%

4

3,0đ

30%

4

3,5đ

35%

1

0,5

5%

15

10đ

100%

BỘ ĐỀ THIHỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC……………

ĐỀSỐ 6

PHÒNG GD&ĐT………

KIỂM TRA HỌCKÌ I NĂM HỌC ………….

MÔN:TOÁNLỚP 6

Thờigian có tác dụng bài: 90phút

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0điểm)

Hãy viếtvào bài xích làm chữ cái A, B, C hoặcD đứng trước câu trả lờiđúng.

Câu 1. Kếtquả phép tính: 879.2 + 879.996 + 3.879 là:

A.887799

B. 897897

C. 879897

D. 879879

Câu 2. Sốtự nhiên x vào phép tính: 23(x– 1) + 19 = 65 là:

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Câu 3. Nếua6và b9thì tổng a + b chia hết cho:

A.3

B. 6

C. 9

D. 15

Câu 4. BCNN (10,14, 18) là:

A.24. 5 . 7

B.2. 32.5.7

C.24.5.7

D. 5 .7

Câu5. Chohình vẽ, biết AB = 4cm, AC=7cm.

Độ lâu năm đoạnthẳng BC là:

A. 3cm

B.

C.2cm

D. 11cm

Câu 6. Cho M, N,P thuộc cùng một đường thẳng,điểm Q ko thuộc đường thẳngđó. Vẽ tất cả những đườngthẳng đi qua các cặp điểm ta được:

A. 3 đườngthẳng

B. 5 đườngthẳng.

C.4 đường thẳng

D. 6 đườngthẳng

II.PHẦNTỰ LUẬN (7,0điểm)

Câu 7. Thựchiện các phép tính sau một cáchhợp lý.

a)463 + 318 + 137 - 118

b)

c) 737737. 255 - 255255.737

Câu8. Tìmsố tự nhiên x,biết:

a)7x- 8 = 713

b)2448 : <119 - (x- 6)> = 24

c)2016– 100.(x+ 11) = 27: 23

Câu9. Mộtđơn vị bộ đội lúc xếp hàngmỗi sản phẩm có đôi mươi người, 25 ngườihoặc 30 người đều thừa 15 người.Nếu xếp mỗi hàng 41 người thìvừa đủ (không có hàng nàothiếu, không người nào ở ngoài hàng).Hỏi đơn vị có bao nhiêu người,biết rằng số người của đơnvị chưa đến 1000?

Câu10. Trên tiaAxlấy nhị điểm B, C sao cho AB = 5cm, AC = 10cm. GọiM cùng N lần lượt là trung điểmcủa AB cùng BC.

a) Chứng tỏ rằngđiểm B là trung điểm của đoạnthẳng AC;

b) Tính độdài đoạn thẳng MN.

Câu11. Cho phường làmột số nguyên tố. Chứngminh rằng hai số 8p - 1 cùng 8p + 1 ko đồngthời là số nguyên tố.

ĐÁP ÁNĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP6

I. TRẮC NGHIỆM(3,0 điểm). Mỗi câu đúng được0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

D

A

B

A

C

II. TỰ LUẬN(7,0 điểm)

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

7

a

800

0,5

b

40

0,5

c

0

0,5

8

a

7x- 8 = 7137x = 721x= 103

0,5

b

2448: <119 - (x - 6)> = 24119– (x – 6) = 102

x– 6 = 17x = 23

0,5

c

2016– 100.( x + 11) = 27: 232016– 100.( x + 11) = 24= 16

100.(x + 11) = 2000x + 11 = 20x = 9

0,5

9

Gọisố người của đơn vị bộđội là x (xN*,15x1000)

Vìkhi xếp hàng mỗi hàng bao gồm 20người, 25 người hoặc 30 ngườiđều thừa 15 người yêu cầu x -15 chia hếtcho 20, 25 cùng 30.

Suyra (x – 15)BC(20,25, 35)

20= 22.5

25= 52

30= 2. 3. 5

BCNN(20,25, 30) = 22.52.3 = 300

(x– 15)

Khixếp sản phẩm 41 thì vừa đủ nênx41

Vì15 41nên x = 615

Vậyđơn vị bộ đội gồm 615người

0,5

0,5

0,5

10

a

Vìtrên tia Ax gồm AB

Suyra AB + BC = AC

5+ BC = 10

BC= 5 cm

Vì B nằm giữaA, C và AB = BC = 5 cm đề xuất B là trung điểmcủa AC

0,25

0,25

0,25

b

Họcsinh lập luận được B nằm giữaM với N

Tính đượcMN = 5 cm

0,25

0,5

11

Xétp = 2 ta gồm 8p – 1 = 8.2 - 1 = 15 (là hợpsố) Suy ra điều phải chứng minh

Xétp = 3 ta bao gồm 8p + 1 = 8.3 + 1 = 25 ( là hợpsố) Suy ra điều phải chứng minh

Xétp >3. Do p là số nguyên tố yêu cầu pkhông chia hết đến 3

suyra 8p không chia hết mang đến 3. Mà trong ba sốtự nhiên liên tiếp 8p – 1, 8p, 8p +1 luôntồn tại một số phân chia hết mang lại 3. Nêntrong 2 số 8p – 1 cùng 8p + 1 luôn luôn có1 số chia hết mang đến 3.

Hay8p – 1 cùng 8p + 1 không đồng thờilà số nguyên tố

0,5

Lưuý:Họcsinh tuân theo cách khác đúng vẫncho điểm tối đa.

BỘĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP6 NĂM HỌC ……………

ĐỀSỐ 7

PHÒNG GD&ĐT………

KIỂM TRA HỌCKÌ I NĂM HỌC ………….

MÔN:TOÁNLỚP 6

Thờigian có tác dụng bài: 90phút

I.TRẮC NGHIỆM (3đ)

Câu1: đến số ta gồm kết quả phép tính 0:a bằng:

A.0 B. 1 C.a D. Không thực hiện được

Câu2: Tìm sốtự nhiên C biết C10= 1

A. C = 0B. C = 1 C. C = 10 D. Kếtquả khác

Câu3: Có baonhiêu đường thẳng đi qua nhị điểmphân biệt

Không có đườngthẳng nào. B. Có một đườngthẳng.

Có hai đườngthẳng. D. Có tía đườngthẳng

Câu4: Hai đườngthẳng phân biệt là nhị đườngthẳng

Khôngcó điểm tầm thường B. Gồm 1điểm chung

C . Tất cả 2 điểmchung D. Có một điểm chunghoặc không tồn tại điểm thông thường nào

Câu5: Đểđặt tên cho 1 tia, người ta thườngdùng

Hai chữ cáithường B. Một chữ cái viếtthường C. Một chữ cái viếthoa

D.Một chữ loại viết hoa có tác dụng gốc vàmột chữ viết thường.

Câu6: Kết quảliệt kê những phần tử của tậphợp

A.C.B.D.

Câu7: Kết quảcủabằng

A.6 B. 5C. 9 D. 4

Câu8: Tìmn, biết 2n= 8

A. N = 4B. N = 3 C. N = 8D. N = 1

Câu9: Chọncâu bài bác làm sai

A.a2.a6= a8C. 22+ 32= 52B. 28:2= 27D.23= 8

Câu10: ĐiểmM là trung điểm của đoạn thẳngAB thì:

A. MA > MB C.MA = MB B. MA

Câu11: Hìnhvẽ mặt cho ta biết gì?

A. Đoạn thẳngAB C. Tia AB B. Đường thẳngAB D. Tia AB

Câu12: Trêntia Ox bao gồm OA = 5cm, OB = 3cm thì:

A. Điểm B nằmgiữa O cùng A B. ĐiểmA nằm giữa O cùng B

C.Điểm O nằm giữa A cùng BD. Tất cả đều đúng

II. PHẦN TỰLUẬN (7đ)

Câu1 (1đ):Thế như thế nào là nhị số nguyên tốcùng nhau? Nêu ví dụ?

Câu2(2đ): Tính

15.23+ 4.32– 5.7

120– 5(20 – 2.32)

23.17– 14 + 23.22

225:32+ 43.125 – 125 :52

Câu3 (2đ): Tìmx, biết

a) 17 – x = 13

b) (2x – 3) : 3 = 7

c)xƯ(36)và x > 5

d)x 18 ; x 30 và 0

Câu4 (2đ): Trêntia Ox, xác định những điểm A, Bsao mang lại OA = 8cm cùng OB = 4cm.

a) Trong cha điểm O,A, B điểm làm sao nằm giữa nhì điểmcòn lại? vì sao?

b) Tính độdài đoạn AB.

c)Điểm B bao gồm phải là trung điểmcủa đoạn OA không? vày sao?

ĐÁPÁN

I.TRẮC NGHIỆM (3đ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

B

D

D

C

C

B

C

C

B

A

II.PHẦN TỰ LUẬN (6đ)

1.Hai nguyên tố cùng nhau tất cả ƯCLN =1

VD: 8 với 9

2.

a)15.23+ 4.32– 5.7

= 15.8 + 4.9 –5.7

= 120 + 36 – 35

= 121

b)120 – 5(20 – 2.32)

= 120 – 5(20 –2.9)

= 120 – 5(20 –18)

= 120 – 5.2 =110

c)23.17 – 14 + 23. 22

= 8 . 17 – 14 + 8 .4

= 136 – 14 + 32

= 154.

d)225 : 32+ 43. 125 – 125 : 52

=152: 32+ 43. 53– 53: 52

=52+ 203– 5 = 25+ 8000 –5 = 8020

3)

a)x = 17 – 13

x = 4

b) (2x – 3) : 3 = 7

2x – 3 = 7.3

2x = 21 + 3

x = 24: 2

x= 12

c)Ư(36)=

Vìx > 8 nên x

d)x 18 ; x 30 => x BC(18, 30)

18= 2. 32; 30= 2. 3. 5

=>BCNN(18, 30) = 2. 32.5= 90

=> BC(18, 30) = 0; 90;180; 270;…

Vì0

4)Vẽ hình thiết yếu xác

a)B nằm giữa O với A vì OB

b) AB = OA – OB = 8– 4 = 4cm

c)B là trung điểm OA bởi OA = bố = 4cm

(0,75đ)

(0,25đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

BỘ ĐỀ THIHỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC……………

ĐỀSỐ 8

PHÒNG GD&ĐT………

KIỂMTRA HỌC KÌ I NĂM HỌC ………….

MÔN:TOÁNLỚP 6

Thờigian có tác dụng bài: 90phút

I.TRẮC NGHIỆM (3đ)

Câu1: Cho sốta gồm kết quả phép tính 0:a bằng:

A. 0 B. 1C. A D. Ko thựchiện được

Câu2: Tìm sốtự nhiên C biết C10= 1

A. C = 0 B. C = 1C. C = 10 D. Kết quả khác

Câu3: Có baonhiêu đường thẳng đi qua hai điểmphân biệt

Không có đườngthẳng nào. B. Tất cả mộtđường thẳng.

Cóhai đường thẳng.D. Có bố đường thẳng

Câu4: Hai đườngthẳng phân biệt là nhì đườngthẳng

Không gồm điểmchung B. Có một điểmchung

C.Có 2 điểm chung D. Bao gồm 1điểm chung hoặc không có điểmchung nào

Câu5: Đểđặt tên cho 1 tia, người ta thườngdùng

Hai chữ cáithường B. Một chữcái viết thường

C.Một chữ mẫu viết hoa D. Một chữcái viết hoa làm cho gốc với mộtchữ viết thường

Câu6: Kết quảliệt kê những phần tử của tậphợp

A.C.B.D.

Câu7: Kết quảcủabằng

A.6 B. 5 C. 9D. 4

Câu8: Tìmn, biết 2n= 8

A. N = 4 B. N= 3 C. N = 8 D. N = 1

Câu9: Chọncâu bài xích làm sai

A.a2.a6= a8C. 22+ 32= 52B. 28:2= 27D.23= 8

Câu10: ĐiểmM là trung điểm của đoạn thẳngAB thì:

A.MA > MB C. MA = MB B. MA

Câu11: Hìnhvẽ mặt cho ta biết gì?

A. Đoạn thẳngAB C. Tia AB

B. Đường thẳngAB D. Tia AB

Câu12: Trêntia Ox có OA = 5cm, OB = 3cm thì:

A. Điểm B nằmgiữa O cùng A B. Điểm A nằmgiữa O cùng B

C.Điểm O nằm giữa A với BD. Tất cả đều đúng

II.PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

Câu1 (1,0đ):Thế nào là hai số nguyên tốcùng nhau? Nêu ví dụ?

Câu2 (1,0đ): Tính

15.23+ 4.32– 5.7 b) 120 – 5(20 –2.32)

Câu3 (1,0đ): Tìmx, biết

a)17 – x = 13 b) xƯ(36)và x > 5

Câu4 (1,5đ): Có3 đội thiếu nhi, đội I bao gồm 147 em,đội II tất cả 168 em, đội III có189em. Muốn cho 3 đội xếp hàng dọc,số em ở mỗi hàng bằng nhau. Hỏimỗi hàng gồm thể có nhiều nhấtbao nhiêu em? lúc đó mỗi độicó từng nào hàng?

Câu5 (1,5đ): Chođoạn thẳng AB dài 8 cm, C là điểmnằm giữa A và B. Gọi M là trung điểmcủa AC, N là trung điểm của CB. TínhMN ?

Câu6 (1đ): BìnhNgô Đại Cáo ra đời năm nào?

Năm,Nguyễn trãi viết Bình Ngô đạicáo tổng kết thắng lợi của cuộckháng chiến do lê Lợi lãnh đạochống quân minh. Biết rằnglà tổng số ngày trong nhì tuần lễ,còngấp đôi.Tính xem nămlà năm nào?

Đáp án

I.TRẮC NGHIỆM (3đ)Mỗi ý 0,25đ

1A;2B; 3B; 4D; 5D; 6A; 7C; 8B; 9C; 10C; 11B; 12A

II.PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

1.Hai nguyên tố thuộc nhau tất cả ƯCLN =1

VD: 8 cùng 9

2.

a)15.23+ 4.32– 5.7 = 15.8 + 4.9 – 5.7

= 120 + 36 –35

= 121

b)120 – 5(20 – 2.32)

= 120 – 5(20 –2.9)

= 120 – 5(20 –18)

=120 – 5.2 =110

3)

a)x = 17 – 13

x = 4

b)Ư(36) =

Vìx > 8 nên x

4)Mỗihàng gồm 21 em

Đội I: 7hàng, đội II: 8 hàng, độiIII: 9 hàng

5)Vẽhình

Ta tất cả AB = 8cm

MN = cn + centimet (1)

AB = AC + BC (2)

BC = 2 cn (3) (VìN là trung điểm của BC)

AC= 2 MC (4) (Vì M là trung điểmcủa AC)

Từ (2), (3), (4) tacó: AB = 2CN + 2 centimet

AB = 2(CN + CM) (5)

Từ (1) với (5)ta có:

AB = 2MN

8 = 2MN

MN = 4 (cm)

Vậy MN = 4 cm

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0, 5đ)

(1đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

6)Năm 1428

(1đ)

BỘ ĐỀ THIHỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC……………

ĐỀSỐ 9

PHÒNG GD&ĐT………

KIỂM TRA HỌCKÌ I NĂM HỌC ………….

MÔN:TOÁNLỚP 6

Thờigian làm cho bài: 90phút

PhầnI: (3 điểm)Trong cáccâu hỏi sau, hãy chọn phương ántrả lời đúng, đúng đắn nhấtvà trìnhbày vào tờ giấy bài xích làm.

Câu1:Cho cha điểm M, P, Q thẳng hàng. Nếu MP+ PQ = MQ thì:

A.ĐiểmQ nằm giữa nhì điểm phường và M B.ĐiểmM nằm giữa nhì điểm p. Và Q

C.ĐiểmP nằm giữa nhì điểm M cùng Q D.Khôngcó điểm làm sao nằm giữa hai điểmkia.

Câu2:Gọi M là tập hợp những số nguyêntố gồm một chữ số. Tập hợpM gồm có bao nhiêu phần tử?

A.2phần tử B.5phần tử C.4phần tử D.3phần tử

Câu3:Để sốvừa chia hết đến 3, vừa phân chia hết đến 5 thìchữ số ham mê hợp ở vị trídấu ? là:

A.0 B.5

C.0hoặc 5 D.Khôngcó chữ số nào say đắm hợp.

Câu4:Kết quả của phép tính (– 28) +18 bằng bao nhiêu?

A.46 B.–46 C.10 D.–10

Câu5:Trong phép chia hai số tự nhiên, nếuphép chia gồm dư, thì:

A.Sốdư bao giờ cũng lớn hơn số phân tách B.Sốdư bằng số chia

C.Sốdư bao giờ cũng nhỏ hơn số phân tách D.Sốdư nhỏ hơn tốt bằng số chia

Câu6:Kết quả của phép tính m8.m4khi được viết dưới dạng mộtluỹ thừa thì kết quả đúnglà:

A.m12 B.m2 C.m32 D.m4

PhầnII: (7 điểm)

Câu7:(1,5 điểm)Thựchiện các phép tính sau:

a)56:53+ 23.22

b)75 –( 3.52–4.23)

c) kiếm tìm ƯCLN của36 với 120.

Câu8:(1,5 điểm)Tìmx, biết:

a)(x – 35) – 120 = 0 b) 12x – 23 = 33:27 c) x+15 = 35:33

Câu9:(1điểm)

Chứngtỏ rằng giá trị của biểu thức:A = 5 + 52+ 53+ ... + 520là bội của 30.

Câu10: (2điểm)Trêntia Ox lấy nhì điểm A với B làm sao cho OA = 3cm,OB = 7cm. Gọi M là trung điểm của đoạnthẳng AB.

a)Điểm A tất cả nằm giữa nhị điểmO cùng B ko ? Vìsao ?

b)Tính AB, OM.

Câu11:(1điểm)Tìmsố tự nhiên lớn nhất gồm bốnchữ số sao cho khi đem số đó lầnlượt chia cho những số 11, 13 cùng 17 thìđều có số dư bằng 7.

ĐÁP ÁN

PhầnI: (3 điểm)

Mỗi phương ánđúng, chấm 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Phương án đúng

C

C

B

D

C

A

PhầnII: (7 điểm)

Câu7:(1,5 điểm)

a)56:53+ 23.22= 157

b)75 –(3.52–4.23)= 75 –(3.25 –4.8)= 75 –43= 32

c)36 = 22.32,120 = 23.3.5;ƯCLN(36,120) = 22.3= 12

Câu8:(1,5 điểm)

a)(x – 35) – 120 = 0…x = 155

b)12x – 23 = 33: 27…x = 2

c)x+ 15 = 35:33x = 32–15x = 9 –15x = -6

Câu9:(1 điểm).

A= 5 + 52+ 53+ ... + 520

=(5 + 52)+ (53+ 54)+ ... + (519+ 520)(0,5điểm)

=(5 + 52)+ 52(5+ 52)+... + 518(5+ 52)

=30 + 52.30+ 54.30+ 56.30+ ... +518.30

=30(1 + 52+ 54+ 56+... + 518)(chiahết mang đến 30)

VậyA là bội của 30.(0,5điểm)

Câu10:(2 điểm)

+Vẽ hình rõ nét, đúng tỉlệ, ghi đúng kí hiệu(0,5 điểm)

Vì3 OA

ĐiểmA là điểm nằm giữa hai điểmO với B(0,5 điểm)

Tính AB, OM

Ta có: ĐiểmA nằm giữa nhì điểm O với B nên OA+ AB = OB

 AB= OB – OA = 7 – 3 = 4 (cm) (0,5điểm)

Tínhđược MA = MB = 2(cm)

Tínhđược OM = 5 (cm)(0,5 điểm)

Câu11:(1 điểm)

Gọim là số tự nhiên cần tìm. Vìkhi đem số m lần lượt chia cho cácsố 11, 13 cùng 17 thì đều bao gồm sốdư bằng 7 đề nghị (m – 7) là bội sốchung của các số 11, 13 và 17 (0,5 điểm).

Vìm là số lớn nhất gồm 4 chữ sốvà (m – 7) BC (11, 13, 17)m = 9731 (0,5điểm).

BỘ ĐỀ THIHỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC……………

ĐỀSỐ 10

PHÒNG GD&ĐT………

KIỂM TRA HỌCKÌ I NĂM HỌC ………….

MÔN:TOÁNLỚP 6

Thờigian làm bài: 90phút

A/ TRẮC NGHIỆM(2 điểm)

1.Số tự nhiên phân tách hết mang đến 2 và 5 cóchữ số tận thuộc là:

A.5B. 2 và 5 C. 0D. 2

2.Số phần tử của tập hợp: B = {xN*| x

A.3B. 4C. 5D. 6

3.Trong các số 7; 8; 9; 10 số nguyên tốlà:

A.9 B. 7C. 8D. 10

4.Tập hợp các ước của 8 là:

A.B.C.D.

5.Ước phổ biến lớn nhất của 25 cùng 50là:

A.100 B. 25C. 5D. 50

6.Kết quả của phép tính 4 7:là:

A.B.C.D.

7.Điểm I là trung điểm của đoạnthẳng AB khi:

A)AI + IB = AB B) IA = IB =C) IA = IB D) Tất cả đều đúng

8

. Đọc hình sau:

A.Tia MN B. Đoạn thẳng MN C. Tia NMD. Đường thẳng MN

B/ TỰ LUẬN (8điểm)

Bài1.(2đ) Thực hiện tính (tính nhanh nếucó):

a)(-12) + (-9)

b)32.24+ 32.76

c)95:93– 32.3

d)160 : -17

Bài2.(1đ) tra cứu số nguyên x, biết:

a/x –12 = - 28

b/20 + 8.(x + 3) = 52.4

Bài3.(0,5đ) tra cứu ƯCLN(60;72)

Bài4.(1,5đ) Một số học sinh khối 6 củamột trường được cử đi míttinh. Nếu xếp thành 6 hàng, 9 hàngvà 12 mặt hàng đều vưa đủ. Tínhsố học sinh khối 6 đã đượccử đi. Biết số học sinh trong khoảngtừ 100 đến 125 học sinh.

Bài5.(2,5đ) bên trên tia Ox vẽ 2 đoạn thẳngOM cùng ON làm sao cho OM = 3 cm, ON = 6 cm.

a/Điểm M bao gồm nằm giữa nhì điểmO với N không? Tại sao?

b/Tính độ nhiều năm đoạn thẳng MN.

Xem thêm: Môn Sinh 10 Bài 22 : Dinh Dưỡng, Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Ở Vi Sinh Vật

c/Điểm M gồm là trung điểm củađoạn thẳng ON không? Tại sao?

d/Lấy E là trung điểm của đoạnthẳng MN. Tính độ nhiều năm đoạnthẳng OE.

Bài6.(0,5đ) Tính tổng những số nguyênx, biết: -103 x

---Hết---

ĐÁP ÁN VÀBIỂU ĐIỂM

BÀI THI HỌC KÌI TOÁN 6 Thời gian: 90’

A/ TRẮC NGHIỆM(2điểm)

hotlive

Câu

1