ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 6 HỌC KÌ 2

  -  
Giới thiệu 2 cỗ đề thi học kì 2 lớp 6 môn giờ Anh năm 2021 - Phần 1 tất cả giải đáp và giải thuật cụ thể, do lực lượng chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn cùng tổng phù hợp. Có tệp tin sở hữu về Word, PDF miễn mức giá.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 học kì 2


Kì thi cuối học tập kì 2 tới đây, yêu cầu tra cứu tìm nguồn tư liệu ôn thi chính thống tất cả lời giải cụ thể của những em học sinh là cực kì to. Thấu gọi điều đó, Cửa Hàng chúng tôi xin giới thiệu mang lại các em phát âm 2 bộ Đề chất vấn Tiếng Anh lớp 6 học kì hai năm 2021 phần 1 bao gồm giải thuật cụ thể. Nội dung bsát hại theo công tác học trong công ty trường. Giúp những em học sinh ôn tập và luyện tập làm cho quen thuộc với rất nhiều dạng đề, đồng thời cũng sẵn sàng xuất sắc cho kì thi sắp tới của mình. Mời các em tìm hiểu thêm bài viết tiếp sau đây.

Đề thi Tiếng Anh học tập kì 2 lớp 6 năm 2021 - Đề số 1

I. Choose the word which is pronounced differently from the others. (1m)

1. A. clothes B. watches C. benches D. classes

2. A. read B. teacher C. eat D. ahead

3. A. pens B. books C. rulers D. erasers

4. A. kite B. twice C. swyên ổn D. pastimes

II. Choose the best answer: (3ms)

1. I'd like................. bananas, please!

A. any B. some C. many D. much

2. Lemonade, apple juice &................. are cold drinks.

A. vegetables B. noodles C. iced tea D. beans

3. She isn't heavy. She is..................

A. thin B. fat C. strong D. light

4. Lan................. aerobic everyday.

A. does B. plays C. goes D. dances

5.................. sports vì chưng you play?

A. What's B. Who C. Which D. How

6. We need a tent to go.................

A. fishing B. swimming C. camping D. jogging

7. They are going lớn stay................. their uncle và aunt this summer vacation.

A. in B. at C. by D. with

8. What is your nationality? I am.................

A. Vietnamese B. Vietnam giới C. England

9. There are only two................. in my country.

A. weather B. seasons C. citadel D. cities

10.................. vày you go to lớn school? Every afternoon.

A. How much B. How often C. How many D. How

11. What bởi you often bởi................. it is hot?

A. What B. Which C. How D. When

12. What about.................. tennis this afternoon?

A. play B. playing C. khổng lồ play D. plays

III. Supply the correct khung of the verbs: (1m)

1. Mai................. orange juice at the moment. (drink)

2. I................. thirsty now. (be)

3. My father is going................. Ha Long Bay. (visit)

4. They................. in the kitchen now. (be)

IV. Read

1. Complete the dialogue with the words from the box: (2ms)

have - want - why - camping - by - travel - do - going

Thanh: What are we going to (1)................. in the vacation?

Mai: Let's go (2)..................

Thanh: We don't (3)................. a tent. What about (4)................. lớn Hue?

Mai: I don't(5)................. khổng lồ go to Hue.

(6)................. don't we go to lớn Huong pagoda?

Thanh: That's a good idea.

How are we going to lớn (7).................?

Mai: Let's go (8)................. minibus.

Thanh: Yes, Good idea.

2. Answer the questions: (1m)

a. What are Mai và Tkhô nóng going lớn vì chưng in the vacation?

........................................................................................

b. How are they going to travel?

...................................................................................................

V. Arrange the words inlớn the sentences (2ms)

1. want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ of/ water.

....................................................................

2. sister/ my/ going/ is/ to/ live/ country/ the/ in.

.................................................................

3. going/ dinner/ tonight/ is/ have/ to/ where/ Lan?

....................................................................

4. the/ spring/ in/ what/ weather/ is/ like/ the?

.........................................................................

Xem thêm: Dân Gian Việt Nam - Hài Mới Nhất 2021

5. building/ tallest/ the/ is/ this/ city/ the/ in/ world.

...........................................................................

6. Lan's house/ smaller/ is/ house/ my/ than.

....................................................................

7. she/ never/ with/ camping/ goes/ her/ friends.

.....................................................................

8. often/ she/ go/ does/ how/ cinema/ to/ the?

....................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 (Đề số 1)

I. Choose the word which is pronounced differently from the others

1. A 2. D 3. B 4. C

II. Choose the correct answer: 

1. b 2. c 3. d 4. a 5. c 6. c

7. d 8. a 9. b 10. b 11. d 12. b

III. Supply the correct khung of verbs: 

1. is drinking 2. am

3. to lớn visit 4. are

IV. Read

1. Complete the dialouge:

1. do 2. camping 3. have 4. going

5. want 6. why 7. travel 8. by

2. Answer

a They are going to lớn Huong pagoda.

b. They are going to travel by minibus

V. Arrange the words into lớn the sentences 

1. Tom and Mary want two glasses of water.

2. My sister is going khổng lồ live sầu in the country.

3. Where is Lan going to have dinner tonight?

4. What is the weather lượt thích in the spring?

5. This thành phố is the tallest building in the world.

6. My house is smaller than Lan's house.

7. She never goes camping with her friends.

8. How often does she go lớn the cinema?

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 - Đề số 2

I. Listen và fill one word in the blanket.

Minch likes walking. On …(1)….weekend, he often …(2)….….walking in the mountains. He …(3)….……goes with two friends. Minc and his friends always ……(4)….……svào boot and warm clothes. They always take……(5)….…and water and a camping stove sầu. Sometimes, they (6)…. overnight.

II. Choose the word whose underlined part has different pronunciation from those of the others. Write the answer (A, B, C, or D) in the box.

1. A. Times B. Games C. Watches D. Goes

2. A. Year B. Wear C. Near D. Hear

3. A. With B. Fifth C. Math D. Thank

4. A. Fishing B. Skip C. Picnic D. Twice

5. A. Apartment B. Pastime C. Camping D. Badminton

III. Write the best option (A, B, C, or D) in the answer box to complete each of the sentences.

1. We usually go swimming …………………weekends.

A. to lớn B. with C. on D. for

2. Ho Chi Minch thành phố has a ………….of 3.5 million

A. Population B. capital C. đô thị D. town

3. She never goes………………on Saturday sundays.

A. school B. swimming C. movie theater D. video clip games

4. We are going to visit our grandparents ………. a week

A. How B. Which C. that D. For

5. Bruce is from Australia. He speaks…………

A. Austratian B. English C. French D. Chinese

6. Nam ………………soccer with his friends at the moment.

A. doing B. playing C. is doing D. is playing

7. He always gets up late and……………………………………………

A. never he does morning exercises B. he never does morning exercises

C. he does morning exercises never D. he never vày morning exercises

8. Mr. Tuan is loading the truông chồng ………………vegetables

A. to lớn B. for C. with D. of

Đáp án đề Tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 (Đề số 2)

I. Listening (1,5 điểm cùng với 0,3 điểm cho mỗi câu đúng)

GV mở phần C6 unit 12 sgk lớp 6 trang 132 - 133 mang lại hs nghe 3 lần

1. the 2. goes 3. often 4. wear 5. food 6. camp

II. 1,5 điểm (0,3 điểm cho mỗi câu đúng)

1. C 2. B 3. A 4. D 5. A

III. 2 điểm (0,25 điểm cho từng câu đúng)

1. C 2. A 3. A 4. D

5. B 6. D 7. B 8. C

IV. 1,5 điểm (0,3 điểm cho mỗi câu đúng)

1. ís playing 2. cut

3. playing 4. stop 5. goes

V. 1,5 điểm (0,3 điểm cho từng câu đúng)

1. D 2. A 3. B 4. A 5. A

VI. 1 điều (0,25 điểm cho mỗi câu đúng)

1. No, She doesn’t

2. It’s black

3. She goes shopping with her friends

4. She likes listening khổng lồ music most

VII. 1 điểm (0,25 điểm cho mỗi câu đúng)

1. How many people are there in your family?

2. .… like two kilos of carrots

3. I lượt thích chicken & beef

4…goes khổng lồ school on foot….

Tđắm say khảo thêm một vài đề thi học kì 2 lớp 6 khác:

Ngoài ra những em học viên với thầy cô hoàn toàn có thể đọc thêm những tài liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn ngữ văn không giống được cập nhật thường xuyên trên siêng trang của công ty chúng tôi.

Xem thêm: Combo 3 Cuốn Sách Dinh Dưỡng Học, List Sách Hay Về Dinh Dưỡng

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ mặt dưới nhằm cài về 2 cỗ đề thi tiếng anh lớp 6 kì hai năm 2021 phần 1, file word, pdf trọn vẹn miễn phí tổn, hỗ trợ những em ôn luyện giải phản ánh hiệu quả độc nhất vô nhị.