ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 6 HK2

  -  

Mời các bạn cùng tham khảo 10 đề chất vấn 1 tiết học kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 giúp các bạn có tài liệu unique ôn tập với rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh, các bài tập trong chương trình Tiếng Anh THCS để giúp đỡ bạn thực hành rèn luyện ngữ pháp tốt. Chúc các bạn làm bài kiểm tra đạt điểm cao.
Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 hk2

*

Trường Đinh bộ Lĩnh ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- NH 2009- 2010 Họ và tên: ............................. Môn: tiếng Anh 6- Đề A Lớp:....................................... Thời gian: 45 phútI. Trắc nghiệm khách quan: 4 điểm – đôi mươi phút Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng:1/ He’s from Canada. He……………….. English. A. Speak b. Speaks c. Is speaking d. Is going to lớn speak2/ He should …………..more healthy foods. A. Eat b. Eats c. Eating d. Lớn eat3/ He …………beef or chicken. A. Eat never b. Never eats c. Is never eating d. Never is eating4/ Where are you from?- I’m ………………..Viet Nam. A. Khổng lồ b. On c. For d. From5/ Mexico is the ……………city in the world. A. Biger b. Bigger c. Bigest d. Biggest6/ Choose the sentence is correct (Chọn câu đúng) a. Lam always go khổng lồ Hong Kong on summer vacation. B. Lam always goes to Hong Kong on summer vacation. C. Lam go always khổng lồ Hong Kong on summer vacation. D. Lam goes always to lớn Hong Kong on summer vacation.7/ What about…………….fishing? a. Go b. Goes c. Going d. To lớn go8/ It’s a beautiful day. Let’s ……………for a walk. A. Going b. Go c. Goes d. Is going9/ What’s the weather …………….in the spring? a. Likes b. Liking c. To lượt thích d. Like10/ He ………. To lớn visit Ha Long cất cánh this summer vacation. A. Is going b. Are going c. Is going khổng lồ d. Go11/ They are…………badminton. A. Doing b. Playing c. Going d. Walking12/ …………… are you going to lớn stay? For a week. A. How often b. When c. How long d. How much13/ When ………….is cold, I play volleyball. A. What b. It c. This d. These14 / In the spring, there are………..flowers in our garden. A. Many b. Any c. Much d. A15 / What màu sắc are your jeans?...............blue. A. It is b. It’s c. They’re d. They16 / Odd one out: a. Aunt b. Uncle c. Friend d. SisterII. Từ luận: 6 điểm- 25 phút- môn Anh Văn 6- Đề A A/ Đọc đoạn văn sau:Rita is from Canada, but she lives in Ho bỏ ra Minh City. She works in a hospital. She has a car & usuallydrives khổng lồ work. She leaves home at eight & starts work at half past eight. She likes her job, but she likes theweekend, too. On Saturdays, she plays tennis or goes swimming. She sometimes goes jogging, too. On Sundayevenings, she always eats in a restaurant with her friends.A. 1. Đánh lốt ( ) vào ô Đúng hoặc ô không nên :( 1, 5 điểm) Đúng không nên 1/ Rita is from Ho đưa ra Minh City. 2/ She works in a hospital. 3/ On Sunday evenings, she always eats in a restaurant with her friends. A. 2.Trả lời các thắc mắc ( 1, 5 điểm)1/ Where is Rita from?.. .. .......................................................................................................................................................................2/ When does she start work?.. .. .......................................................................................................................................................................3/ What does she vì chưng on Saturdays? .... ....................................................................................................................................................................... B/ Đặt các từ đúng vị trí để viết thành câu:( 3 điểm)1 / cartoons films/ very much/ likes/ my sister... .............................................................................................................................................................................2 / don’t/ why/go/we/ camping?.. .............................................................................................................................................................................3 / are/ my class/ to/ going/ on/ vacation/ summer/ visit/ Dam Sen... .............................................................................................................................................................................4 / the/ like/ what’s/ weather/ in/ winter/ the/?.. .............................................................................................................................................................................5 / in/ playing/ boys/ are/ the/ football/ the street... .............................................................................................................................................................................6 / speaks/ English/ he... ............................................................................................................................................................................. ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II - MÔN TIẾNG ANH 6- NĂM HỌC 2009 – 2010 ĐỀ AI. Phần trắc nghiệm khách quan – từng câu đúng 0. 25 điểm 1. B 2. A 3. B 4. D 5. D 6. B 7. C 8. B 9. D 10. A 11. B 12. C 13. B 14. A 15. C 16. CII. Từ bỏ luậnA/ từng câu đúng 0. 5 điểm A. 1 1. Không nên 2. Đúng 3. Đúng A. 2 1/ She’s from Canada. 2/ She starts work at half past eight. 3/ On Sunday evenings, she always eats in a restaurant with her friends.B/ từng câu đúng 0. 5 điểm 1/ My sister likes cartoon films very much. 2/ Why don’t we go camping? 3/ My class are going to visit Dam Sen on summer vacation. 4/ What’s the weather lượt thích in the winter? 5/ The boys are playing football in the street. 6/ He speaks English. MA TRẬN RA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- TIẾNG ANH 6 NĂM HỌC: 2009- 2010 chủ đề nhận biết Thông hiểu vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TLI. Language 14 2 16focus 3.5 0. 5 4II. Reading 3 3 6 1. 5 1. 5 3III. Writing 6 6 3 3Tổng 17 5 6 22 5 2 3 10Trường Đinh cỗ Lĩnh ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- NH 2009- 2010 Họ và tên: ............................. Môn: giờ Anh 6- Đề B Lớp:....................................... Thời gian: 45 phútI. Trắc nghiệm khách hàng quan: 4 điểm – trăng tròn phút Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:1 / Odd one out: a. Aunt b. Uncle c. Friend d. Sister2 / When ………….is cold, I play volleyball. A. What b. It c. This d. These3 / He should …………..more healthy foods. A. Eat b. Eats c. Eating d. To lớn eat4 / He’s from Canada. He……………….. English. A. Speak b. Speaks c. Is speaking d. Is going to lớn speak5 / He …………beef or chicken. A. Eat never b. Never eats c. Is never eating d. Never is eating6 / Where are you from?- I’m ………………..Viet Nam. A. Khổng lồ b. On c. For d. From7 / What màu sắc are your jeans?...............blue. A. It is b. It’s c. They’re d. They8 / Mexico is the ……………city in the world. A. Biger b. Bigger c. Bigest d. Biggest9 / What about…………….fishing? a. Go b. Goes c. Going d. To lớn go10 / In the spring, there are………..flowers in our garden. A. Many b. Any c. Much d. A11 / It’s a beautiful day. Let’s ……………for a walk. A. Going b. Go c. Goes d. Is going12 / He ………. Khổng lồ visit Ha Long bay this summer vacation. A. Is going b. Are going c. Is going khổng lồ d. Go13 / …………… are you going to lớn stay? For a week. A. How often b. When c. How long d. How much14 / What’s the weather …………….in the spring? a. Likes b. Liking c. To lượt thích d. Like15 / Choose the sentence is correct (Chọn câu đúng) e. Lam always go to Hong Kong on summer vacation. F. Lam always goes lớn Hong Kong on summer vacation. G. Lam go always khổng lồ Hong Kong on summer vacation. H. Lam goes always to lớn Hong Kong on summer vacation.16/ They are…………badminton. A. Doing b. Playing c. Going d. WalkingII. Từ luận: 6 điểm- 25 phút- môn Anh Văn 6- Đề B A/ Đọc đoạn văn sau:Rita is from Canada, but she lives in Ho đưa ra Minh City. She works in a hospital. She has a car và usuallydrives khổng lồ work. She leaves home at eight và starts work at half past eight. She likes her job, but she likes theweekend, too. On Saturdays, she plays tennis or goes swimming. She sometimes goes jogging, too. On Sundayevenings, she always eats in a restaurant with her friends.A. 1. Đánh vệt ( ) vào ô Đúng hoặc ô sai :( 1, 5 điểm) Đúng không nên 1/ Rita is from Ho đưa ra Minh City. 2/ She works in a hospital. 3/ On Sunday evenings, she always eats in a restaurant with her friends. A. 2.Trả lời các câu hỏi ( 1, 5 điểm)1/ Where is Rita from?.. .. .......................................................................................................................................................................2/ When does she start work?.. .. .......................................................................................................................................................................3/ What does she vày on Saturdays? .... ....................................................................................................................................................................... B/ Đặt các từ đúng vị trí nhằm viết thành câu:( 3 điểm)1 / speaks/ English/ he... .............................................................................................................................................................................2 / the/ like/ what’s/ weather/ in/ winter/ the/?.. .............................................................................................................................................................................3 / don’t/ why/go/we/ camping?.. .............................................................................................................................................................................4 / in/ playing/ boys/ are/ the/ football/ the street... .............................................................................................................................................................................5 / are/ my class/ to/ going/ on/ vacation/ summer/ visit/ Dam Sen... .............................................................................................................................................................................6 / cartoons films/ very much/ likes/ my sister... .......................................................................................................................................................................... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II - MÔN TIẾNG ANH 6- NĂM HỌC 2009 – 2010 ĐỀ BI. Phần trắc nghiệm khách quan – mỗi câu đúng 0. 25 điểm 1. C 2. B 3. A 4. B 5. B 6. D 7. C 8. D 9. C 10. A 11. B 12. A 13. A 14. D 15. B 16. BII. Tự luậnA/ từng câu đúng 0. 5 điểm A. 1 1. Không đúng 2. Đúng 3. Đúng A. 2 1/ She’s from Canada. 2/ She starts work at half past eight. 3/ On Sunday evenings, she always eats in a restaurant with her friends.B/ từng câu đúng 0. 5 điểm 1/ He speaks English. 2 / What’s the weather like in the winter? 3 / Why don’t we go camping? 4 / The boys are playing football in the street. 5 / My class are going to lớn visit Dam Sen on summer vacation. 6/ My sister likes cartoon films very much.PHÒNG GD và ĐT DIÊN KHÁNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014TRƯỜNG thcs NGÔ QUYỀN Môn : TIẾNG ANH 6 ==== thời gian làm bài bác : 45 phút ( ko kể thời gian phát đề )Giám thị : ………………………………... ĐIỂM:Thí sinh : ………………………………… Lớp : 6 …….. ĐỀ A* PHẦN TRẮC NGHIỆM ( thời hạn làm bài xích 15 phút )A. LANGUAGE FOCUS. ( 4 ms )I. Choose the best answer. ( 3 ms ) 1. _____________ that ? – That’s my brother, Tuan. A. What’s B. Who’s C. Where’s D. How’s 2. How does Lan _____________ ? – She is cold and hungry. A. Be B. Feel C. Bởi vì D. Live 3. What’s the ______________ like today ? – It’s hot. A. Weather B. Season C. Seasons D. Matter 4. Ho bỏ ra Minh city is _____________ than Ha Noi. A. Big B. The big C. Bigger D. The biggest 5. _________________does she vì when it’s cool ? – She goes sailing . A. Who B. What C. Where D. How 6. How many ______________ does your mother need ? – One kilo. A. Rice B. Oranges C. Chicken D. Beef 7. He _____________ swimming in his không lấy phí time. A. Go often B. Often go C. Goes often D. Often goes 8. It’s a beautiful day today. Let’s _____________ for a walk. A. Go B. Going C. Khổng lồ go D. To going 9. Yoko is from ________________ . She speaks __________________ . A. France – French B. đài loan trung quốc – Chinese C. Viet nam - Vietnamese D. Nhật bản - Japanese10. What is your mother going to vì chưng _______________? A. Now B. Every morning C. In the fall D. Tomorrow11. ________________ are you going lớn stay in Hue ? – For 5 days. A. How long B. How thick C. How high D. How old12. Which answer is true for the question “ What’s your favorite thể thao ?” A. I lượt thích tennis. B. I play tennis. C. I am playing tennis. D. I am going to lớn play tennis.II. Pronunciation. ( 1m ) Which underlined part is pronounced differently from the others ?1. A. Capital B. Population C. Language D. Nationality2. A. Nose B. Orange C. Cold D. Potato3. A. Menu B. Chest C. Leg D. Tired4. A. Rice B. Winter C. Spring D. Fish ===========PHÒNG GD & ĐT DIÊN KHÁNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012TRƯỜNG trung học cơ sở NGÔ QUYỀN Môn : TIẾNG ANH 6 ==== thời gian làm bài bác : 45 phút ( không kể thời hạn phát đề )Giám thị : ………………………………... ĐIỂM:Thí sinh : ………………………………… Lớp : 6 …….. ĐỀ B* PHẦN TRẮC NGHIỆM ( thời hạn làm bài xích 15 phút )A. LANGUAGE FOCUS. ( 4 ms )I. Choose the best answer. ( 3 ms ) 1. How many ______________ does your mother need ? – One kilo. A. Rice B. Oranges C. Chicken D. Beef 2. What’s the ______________ lượt thích today ? – It’s hot. A. Weather B. Season C. Seasons D. Matter 3. Which answer is true for the question “ What’s your favorite thể thao ?” A. I like tennis. B. I play tennis. C. I am playing tennis. D. I am going to lớn play tennis. 4. Ho đưa ra Minh city is _____________ than Ha Noi. A. Big B. The big C. Bigger D. The biggest 5. _________________does she vị when it’s cool ? – She goes sailing . A. Who B.

Xem thêm: Cấp Số Nhân Là Gì? Công Thức Cấp Số Nhân Cấp Số Nhân Là GìXem thêm: Hiện Tượng Lưu Ảnh Của Mắt, Và Những Điều Bạn Chưa Biết

What C. Where D. How 6. How does Lan _____________ ? – She is cold and hungry. A. Be B. Feel C. Bởi D. Live 7. He _____________ swimming in his miễn phí time. A. Go often B. Often go C. Goes often D. Often goes 8.. What is your mother going to vị _______________? A. Now B. Every morning C. In the fall D. Tomorrow 9. _____________ that ? – That’s my brother, Tuan. A. What’s B. Who’s C. Where’s D. How’s10. ________________ are you going to lớn stay in Hue ? – For 5 days. A. How long B. How thick C. How high D. How old11. It’s a beautiful day today. Let’s _____________ for a walk. A. Go B. Going C. Khổng lồ go D. Lớn going12.. Yoko is from ________________ . She speaks __________________ . A. France – French B. Trung quốc – Chinese C. Viet nam giới - Vietnamese D. Japan - JapaneseII. Pronunciation. ( 1m ) Which underlined part is pronounced differently from the others ?1. A. Spring B. Winter C. Rice D. Fish2. A. Nose B. Potato C. Cold D. Orange3. A. Language B. Population C. Capital D. Nationality4. A. Tired B. Leg C. Chest D. Menu ===========PHÒNG GD & ĐT DIÊN KHÁNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012TRƯỜNG trung học cơ sở NGÔ QUYỀN Môn : TIẾNG ANH 6 ==== thời gian làm bài : 45 phút ( không kể thời hạn phát đề )Giám thị : ………………………………...Thí sinh : ………………………………… Lớp : 6 ……..* PHẦN TỰ LUẬN ( thời hạn làm bài khoảng 30 phút )B. READING. ( 3 ms ) I. Complete the dialogue. (1m)Salesgirl: Can I (1) ___________ you?Nam: Yes. I’d like some eggs, (2)____________.Salesgirl: How (3)____________ eggs do you want?Nam: Half a (4)____________, please. II. Read the pasage carefully, then answer the questions below. (2ms)Dam Vinh Hung is a singer. He works in Ho đưa ra Minh City. He is tall và strong. He has shortbrown hair. He has an oval face. Dam Vinh Hung likes white color. After work, he would lượt thích a hotdrink or some lemonade. He doesn’t like iced drinks. He thinks they’re not good for his health. * Questions :1. Where does Dam Vinh Hung work? ________________________________________________2. Does his hair đen ? ____________________________________________________________3. Which màu sắc does he like? ________________________________________________________4. Does he like iced drinks? Why (Why not)? ___________________________________________C. WRITING. ( 3 ms )I. Unscramble & write the sentences. ( 1.5 ms ) 1. The highest / Phanxipang / is / in / Viet nam giới / mountain / . / ________________________________________________________________________ 2. Going / bike / to lớn / What about / Long Son Pagoda / by / ? ________________________________________________________________________ 3. Sister / I / late / school / are / my / for / và / never / . / ________________________________________________________________________II. Answer these questions about you. ( 1.5 ms ) 1. Where are you from? ________________________________________________________________________ 2. Which language vày you speak? ________________________________________________________________________ 3. What are you going to vì chưng this summer vacation? ________________________________________________________________________ +++++ The kết thúc ++++ ANSWER KEYS (A)A. LANGUAGE FOCUS. ( 4ms )I/ ( 0.25 m x 12 sentences = 3 mS ) 1. B 2. B 3. A 4. C 5. B 6. B 7. D 8. A 9. D 10. D 11. A 12. AII/ ( 0.25 m x 4 words = 1 m ) 1. B 2. B 3. D 4. AB. READING. ( 3ms ) I/ ( 0.25 m x 4 words = 1 m ) 1. Help 2. Pplease 3. Many 4. DozenII/ ( 0.5 m x 4 sentences = 2 ms ) 1. In Ho bỏ ra Minh City. 3. He likes trắng color. 2. No, it doesn’t. 4. No, he doesn’t. Because he thinks they’re not good for his health.C. WRITING. ( 3ms )I/ ( 0.5 m x 3 sentences = 1.5 ms ) 1. Phanxipang is the highest mountain in Viet Nam. 2. What about going khổng lồ Long Son Pagoda by bike? 3. My sister & I are never late for school.II/ Write 3 sentences ( 1.5ms) ( students’ answer ) MA TRAÄN ÑEÀ KIEÅM TRA HỌC KÌ II – LÔÙP 6 Nhaän bieát Thoâng hieåu Vaän duïng Chuû ñeà cấp độ thấp cấp độ cao cùng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLA. TỪ và VĂN PHẠM Đọc Đọc Đọc Đọc 16 C 6C 5C 4C 1C 16 C 4.0 40% 1.5 1.25 1.0 0.25 4.0 = 40%B. ĐỌC Đọc Đọc Đọc Đọc 8C 2C 4C 1C 1C 8C 3.0 30% 1.0 1.0 0.5 0.5 3 = 30%C. VIẾT Viết Viết Viết 6C 2C 3C 1C 6C 3.0 30% 1.0 1.5 0.5 3.0 = 30%30 C 6C 2C 5C 6C 4C 4C 1C 2C 30 C10.0 1.5 1.0 1.25 2.0 1.0 2.0 0.25 1.0 10 ñieåm 100% 15% 10% 12.5% 20% 10% 20% 2.5% 10% ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 6Đề tiên phong hàng đầu ( thời hạn làm bài: 45 phút)A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU) Néi dung NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Tæng sè: KQ TL KQ TL KQ TLI. Listening 5 5 0,5 2,5II. Reading 5 5 0,5 2,5III. Language 10 10focus 0,25 2,5IV. Writing 5 5 0,5 2,5Tæng sè: 10 10 5 25 2,5 5 2,5 10B. NỘI DUNG ĐỀI. LISTENINGListen to the passage & circle the best option (A, B or C) lớn complete eachof the sentences. (2.5 pts) 1. My father is ____________. A. A teacher B. An engineer C. A doctor 2. He is _____________ years old. A. 35 B. 45 C. 55 3. He teaches at grade ___________. A. 6 B. 7 C. 8 4. He goes to work by ____________ . A. Bike B. Motorbike C. Oto 5. He goes trang chủ at ________________ . A. 4.00 B. 4.15 C. 4.30II. READINGChoose the best option (A, B, C or D) to lớn complete the passage. (2.5 pts.)Phong likes jogging very much. Every morning he (1) ______ with his father.When it is warm, Phong goes (2) _______ in a small river with his uncle. Phongtravels a lot. (3) ______ summer, he (4) _______ going to lớn visit Ha Long cất cánh withhis family. He is going khổng lồ stay in a small khách sạn (5) ________ two weeks. 11. A. Jog B. Jogging C. Jogs D. Jogged2. A. Shopping B. Nhảy C. Jogging D. Fishing3. A. Those B. This C. That D. These4. A. Are B. Am C. Will D. Is5. A. For B. Into C. On D. AtIII. LANGUAGE FOCUSEach of the following sentences has 4 underlined parts (A, B, C and D). Oneof these parts contains an error. For each sentence, choose the part thatcontains the error. (2.5 pts) 1. My school is in the city. They is big. A B C D 2. We have English at Monday & Friday . A B C D 3. My mother often get up at 6.00 o’clock in the morning. A B C D 4. What does Mr. Minh travel khổng lồ work? A B C D 5. I’m hungry. I’d like some chicken & some rices. A B C D 6. What are you going vị on the weekend? A B C D 7. The Nile River is the longer river in the world. A B C D 8. We are burning too many coal, oil và gas. A B C D 9. She cooks in the kitchen now . A B C D 10. We have lots of beautiful beach. A B C DIV. WRITINGWrite about your parents using the following suggestions. (2.5 pts) Your Name Age Place of parents Job work Father quang quẻ 47 doctor hospital 2 Mother Lan 41 teacher Thang Long SchoolMy father is …………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................................My mother is ……………………………………………………………………..……………...................................................................................................................................................................................................... 3 PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LÂM ĐỒNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 thời gian làm bài: 45 phútI. Circle the best answer A, B, or C to lớn complete each of the followingsentences (3 pts)1. I"m _______ . I"d like some biscuits.A. Full B. Hungry C. Thirsty2. There is _______ milk in the glass.A. A B. Any C. Some3. What"s he doing? He"s _______ English.A. Learn B. Learns C. Learning4. We go khổng lồ the cinema _______ Saturday afternoon.A. At B. On C. To5. It"s very _______ in the summer.A. Hot B. Hotter C. Hottest6. I am doing_______ homework at the moment.A. Me B. My C. Mine7. He often _______ lớn the radio.A. Listens B. Reads C. Watches8. How_______ is this T. Shirt? It"s 40,000 dong.A. Old B. Many C. Much9. - How _______ does she go shopping? - Every day.A. Far B. Long C. Often10. _______ is the weather lượt thích in the spring?A. How B. What C. Which11. The Great Wall of đài loan trung quốc is the world"s_______ structure.A. Long B. Longer C. Longest12. What about _______ khổng lồ Ha Long Bay?A. Go B. To lớn go C. GoingII. Complete the passage with words in the box (1.5 pts) much to go they tent freshMai and Lan are close friends. They often (1)……. Lớn the cinema at the weekend.They sometimes go lớn the museum. They also have a picnic, but not always.They go (2)…….the countryside. They always take a (3)……., some water và acamping stove. Sometimes,(4)……camp overnight. They lượt thích camping very(5)…….. . They can enjoy the (6) ………. Air & the natural beauty.III. Read the passage and decide if these statements are True (T) or False(F) (1pt)My uncle is a doctor. His name is Duc. He is going on vacation this summer.First, he is going khổng lồ visit Ha Long Bay. He is going lớn stay in a small hotel nearthe bay for two days. Then he is going lớn visit domain authority Lat for three days. Finally, heis going to lớn visit some friends in Ho bỏ ra Minh City. He is going to stay there forone day. They are going to walk along không nên Gon River. He is going to lớn fly home. T F1. He is going to lớn visit three cities this summer.2. He is going to lớn visit Ha Long bay first, then Ho bỏ ra Minh City,and finally da Lat.3. He is going to stay in domain authority Lat for three days.4. He is going to come back trang chủ by train.IV. Match a line in A with a line in B (2pts) A B1. How bởi you feel ? A. Ten kilos.2. What"s your favorite sport? B. I feel happy.3. How much sugar vị you want? C. Yes, it is.4. Is trung quốc bigger than Viet Nam? D. It is football. 1+…….. 3 +…….. 2+……. 4 +……..V. Rearrange these mix of words into complete sentences (0.5 pt)1. Very/ my/ is/ handsome/ brother…………….…………………………..2. More / sister / beautiful /is/ my/ I/ than……………………………………….VI. Listen and complete the table (2.0 pts) * Name: Quoc Anh 1. Age:______________________________ 2. Nationality:________________________ 3. Language:_________________________ 4. Name of school:____________________ * Address: 47 Tran Xuan Soan street 5. Grade:____________________________ 6. Class:_____________________________ 7. Home address:______________________ 8. Phone number:______________________ ------------ THE over ------------ PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LÂM ĐỒNG MÔN TIẾNG ANH, LỚP 6 thời hạn làm bài: 45 phútI. Vocabulary & GrammarCircle the best option A, B, or C to complete each of the following sentences. (2.5points)1. I"m ____. I"d lượt thích some noodles. A. Thirsty B. Hungry C. Empty2. There is____ water in the bottle. A. Any B. Many C. Some3. What"s he doing? He"s ____. A. Swims B. Swimming C. Swim4. We go to lớn the movies____ Sunday evening. A. To B. At C. On5. It"s very ____ in the winter. A. Cold B. Hot C. Cool6. They are doing ____ homework at the moment. A. Them B. Theirs C. Their7. He sometimes____ lớn pop music. A. Listens B. Reads C. Watches8. - How ____ is a sandwich? - It"s 2,000 dong. A. Many B. Much C. Old9. - How____ does she go jogging? - Every evening. A. Many B. Much C. Often10. ____ is the weather like in the summer? A. What B. Which C. HowII. ReadingA. Fill in the blanks with the words from the box (2.5 points) much lớn natural picnic go they tent sometimesHuong và Hoa are close friends. They often (1)____ lớn the movie theater at theweekend. They (2) _______ go lớn the zoo. They also have a (3) ______, but notalways. They go (4) ____ the countryside. They always take a (5) ____, some waterand a camping stove. Sometimes, (6) ____ camp overnight. They like camping very (7)____. They can enjoy the fresh air and the (8) ____ beauty.B. Read the passage & do the tasks that follow.My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First,he is going lớn visit Ha Long Bay. He is going to lớn stay in a small khách sạn near the bay fortwo days. Then he is going khổng lồ visit da Lat for three days. Finally, he is going khổng lồ visitsome friends in Ho chi Minh City. He is going to lớn stay there for one day. He is going towalk along Saigon River. He is going khổng lồ fly home.Decide if these statements are True (T) or False (F) (l.0point) T F1. Mr. Hung is going khổng lồ visit three cities this summer.2. He is going lớn visit Ha Long cất cánh first, then Ho chi Minh City, và finally da Lat.3. He is going to lớn stay in domain authority Lat for three days.4. He is going to lớn travel home by train.Answer the following questions (1.0point)1. Where is Mr. Hung going khổng lồ stay in Ha Long Bay? ………………………………………………………………2. Is he going to lớn visit some friends in Ho bỏ ra Minh city ? ………………………………………………………………III. WritingA. Match a sentence in column A with a sentence in column B (2.0 points) A B 1. How vì chưng you feel? a. Two kilos. 2. What"s your favorite sport? b. I feel happy. 3. How much meat bởi you need? c. Yes, it is. 4. Is Ha Not smaller than Ho chi d. It is soccer. Minh City?Your answers: 1- ….. 2 - ….. 3 - ….. 4 - …..B. Rearrange these sets of words lớn make complete sentences (l.0 point)1. Very/ my/ is/ beautiful/ country2. Smaller/ is/ house/ my/ than / Lan"s house ----------- THE over -----------