5

  -  

Phương thơm án C bao gồm được vạc âm là /ʒ/, những phương án còn lại được phạt âm là /s/.

Bạn đang xem: 5

Chọn C


Giải chi tiết:

A. enough /ɪˈnʌf/

B. tough /tʌf/

C. laugh /lɑːf/

D. though /ðəʊ/

Pmùi hương án D tất cả không được phân phát âm (câm), các phương pháp còn lại được vạc âm là /f/.

Chọn D


Giải đưa ra tiết:

A. because /bɪˈkəz/

B. nurse /nɜːs/

C. horse /hɔːs/

D. purpose /ˈpɜːpəs/

Phương án A bao gồm được phát âm là /z/, những cách thực hiện còn sót lại được phát âm là /z/.

Chọn A


Giải đưa ra tiết:

A. hobby /ˈhɒbi/

B. honest /ˈɒnɪst/

C. humour /ˈhjuːmə(r)/

D. hole /həʊl/

Pmùi hương án B có ko được phát âm (câm), những phương án sót lại được phân phát âm là /h/.

Chọn B


Giải đưa ra tiết:

A. tradition /trəˈdɪʃn/

B. generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/

C. question /ˈkwestʃən/

D. fiction /ˈfɪkʃn/

Pmùi hương án C bao gồm được phạt âm là /tʃ/, các phương án còn sót lại được phạt âm là /ʃ/.

Chọn C


Giải đưa ra tiết:

A. know /nəʊ/

B. knowledge /ˈnɒlɪdʒ/

C. knee /niː/

D. kind /kaɪnd/

Phương án D bao gồm được phạt âm là /k/, các phương án còn lại không được phạt âm (câm).

Chọn D


Giải bỏ ra tiết:

A. facing /ˈfeɪsɪŋ/

B. cart /kɑːt/

C. sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/

D. carve sầu /kɑːv/

Phương án A có được phạt âm là /s/, các cách thực hiện còn lại được phát âm là /k/.

Chọn A


Giải đưa ra tiết:

A. thank /θæŋk/

B. breathe /briːð/

C. clothes /kləʊðz/

D. the /ðə/

Phương thơm án A có được phát âm là /θ/, các cách thực hiện còn sót lại được phát âm là /ð/.

Chọn A


Giải bỏ ra tiết:

A. clever /ˈklevə(r)/

B. circus /ˈsɜːkəs/

C. collect /kəˈlekt/

D. cushion /ˈkʊʃn/

Pmùi hương án B có được phạt âm là /s/, những giải pháp sót lại được phân phát âm là /k/.

Chọn B


Giải đưa ra tiết:

A. teacher /ˈtiːtʃə(r)/

B. children /ˈtʃɪl.drən/

C. lunch /lʌntʃ/

D. chemist /ˈkemɪst/

Phương thơm án D có được phát âm là /k/, các phương án còn sót lại được phát âm là /tʃ/.

Chọn D


Giải bỏ ra tiết:

A. station /ˈsteɪʃn/

B. intersection /ˌɪntəˈsekʃn/

C. suggestion /səˈdʒestʃən/

D. invitation /ˌɪnvɪˈteɪʃn/

Phương án C bao gồm được vạc âm là /tʃ/, các giải pháp sót lại được phạt âm là /ʃ/.

Chọn C


Giải đưa ra tiết:

A. vision /ˈvɪʒn/

 

B. occasion /əˈkeɪʒn/

C. leisure /ˈleʒə(r)/

D. sugar /ˈʃʊɡə(r)/

Pmùi hương án D bao gồm được vạc âm là /ʒ/, các cách thực hiện còn lại được phạt âm là /ʃ/.

Chọn D


Giải bỏ ra tiết:

A. exist /ɪɡˈzɪst/

B. extinct /ɪɡˈzɪst/

C. explore /ɪkˈsplɔː(r)/

D. exp& /ɪkˈspænd/

Pmùi hương án A tất cả được vạc âm là /z/, các phương pháp sót lại được phân phát âm là /s/.

Chọn A


Giải bỏ ra tiết:

A. desert /ˈdezət/

B. reserve sầu /rɪˈzɜːv/

C. observant /əbˈzɜːvənt/

D. conserve /kənˈsɜːv/

Phương thơm án D tất cả được phân phát âm là /s/, những phương pháp còn sót lại được vạc âm là /z/.

Chọn D


Giải đưa ra tiết:

A. debt /det/

B. climbing /ˈklaɪmɪŋ/ 

C. timber /ˈtɪmbə(r)/

D. lamb /læm/

Pmùi hương án C gồm được phân phát âm là /b/, những cách thực hiện sót lại ko được phân phát âm.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Của Em Về Lão Hạc Ngắn Gọn, Hay Nhất, Cảm Nhận Về Nhân Vật Lão Hạc Văn Lớp 8

Chọn C


Giải bỏ ra tiết:

A. supply /səˈplaɪ/

B. sensitive sầu /ˈsensətɪv/

C. reserve sầu /rɪˈzɜːv/

D. universal /ˌjuːnɪˈvɜːsl/

Phương thơm án C gồm được phân phát âm là /z/, những cách thực hiện sót lại được vạc âm là /s/.

Chọn C


Giải đưa ra tiết:

A. capital /ˈkæpɪtl/

B. country /ˈkʌntri/

C. city /ˈsɪti/

D. vacation /vəˈkeɪʃn/

Phương án C tất cả được phạt âm là /s/, các phương pháp còn sót lại được vạc âm là /k/.

Chọn C


Giải chi tiết:

A. champion /ˈtʃæmpiən/

B. chemistry /ˈkemɪstri/

C. chimney /ˈtʃɪmni/

D. chores /tʃɔː(r)z/

Phương án B bao gồm được phân phát âm là /k/, những phương án còn sót lại được phân phát âm là /tʃ/.

Chọn B


Giải bỏ ra tiết:

A. church /tʃɜːtʃ/

B. match /mætʃ/

C. schedule /ˈʃedjuːl/ (Br.E.)

D. teacher /ˈtiːtʃə(r)/

Pmùi hương án C tất cả được phát âm là /ʃ/, những cách thực hiện sót lại được vạc âm là /tʃ/.

Chọn C


Giải chi tiết:

A. ring /rɪŋ/

B. anger /ˈæŋɡə(r)/

C. svào /strɒŋ/

D. singer /ˈsɪŋə(r)/

Phương án B tất cả được phân phát âm là /ŋɡ/, các phương án sót lại được vạc âm là /ŋ/.

Chọn B


Giải bỏ ra tiết:

A. whole /həʊl/

B. what /wɒt/

C. when /wen/

D. why /waɪ/

Phương thơm án A gồm được vạc âm là /h/, những phương pháp còn lại được phân phát âm là /w/.

Chọn A


Giải bỏ ra tiết:

A. wonder /ˈwʌndə(r)/

B. wait /weɪt/

C. wrong /rɒŋ/

D. wear /weə(r)/

Phương án C có ko được phạt âm (âm câm), các giải pháp còn sót lại được phân phát âm là /w/.

Chọn C


Giải chi tiết:

A. soon /suːn/

B. sure /ʃʊə(r)/

C. sister /ˈsɪstə(r)/

D. cactus /ˈkæktəs/

Phương thơm án B tất cả được phân phát âm là /ʃ/, các phương pháp còn sót lại được phân phát âm là /s/.

Chọn B


Giải bỏ ra tiết:

A. cease /siːs/

B. clochồng /klɒk/

C. disthẻ /dɪˈskɑːd/

D. scared /skeəd/

Pmùi hương án A tất cả được phát âm là /s/, các phương án còn lại được vạc âm là /k/.

Chọn A


Giải đưa ra tiết:

A. giggle /ˈɡɪɡl/

B. garnish /ˈɡɑːnɪʃ/

C. manager /ˈmænɪdʒə(r)/

D. get /get/

Phương án C tất cả được phạt âm là /dʒ/, các cách thực hiện còn sót lại được phân phát âm là /g/.

Chọn C


Giải đưa ra tiết:

A. other /ˈʌðə(r)/

B. breathtaking /ˈbreθteɪkɪŋ/

C. mother /ˈmʌðə(r)/

D. smooth /smuːð/

Phương thơm án B gồm được phát âm là /θ/, các phương án sót lại được phạt âm là /ð/.

Chọn B


Giải chi tiết:

A. day /deɪ/

B. ladder /ˈlædə(r)/

C. read /riːd/

D. soldier /ˈsəʊldʒə(r)/

Pmùi hương án D gồm được phân phát âm là /dʒ/, các phương pháp sót lại được phát âm là /d/.

Chọn D


Giải bỏ ra tiết:

A. music /ˈmjuːzɪk/

B. school /skuːl/

C. sense /sens/

D. astronaut /ˈæstrənɔːt/

Phương thơm án A gồm được vạc âm là /z/, các phương án còn sót lại được phân phát âm là /s/.

Chọn A


Giải chi tiết:

A. listen /ˈlɪsn/

B. Christmas /ˈkrɪsməs/

C. tight /taɪt/

D. castle /ˈkɑːsl/

Phương án C gồm được phạt âm là /t/, các phương án còn sót lại ko được phân phát âm (âm câm).

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Nhất Của Chi Dân, Album Chi Dan

Chọn C


Giải chi tiết:

A. ghost /ɡəʊst/

B. hour /ˈaʊə(r)/

C. which /wɪtʃ/

D. ahead /əˈhed/

Pmùi hương án D có được vạc âm là /h/, các phương pháp còn lại không được vạc âm (âm câm).

Chọn D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan liêu nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát