CHO 15 6G HỖN HỢP 2 ANCOL ĐƠN CHỨC

  -  

Cho 15,6g hỗn hợp X tất cả hai Ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng phản bội ứng không còn với 9,2g na được 24,5g chất rắn khan. Tìm hai Ancol đó :

A. C3H5OH với C4H7OH

B. C2H5OH và C3H7OH

C. C3H7OH với C4H9OH

D. CH3OH và C2H5OH


*

Lời giải:

Na + Ancol → muối bột + H2

Áp dụng định biện pháp bảo toàn trọng lượng có:

 mH2 = m ancol + m Na – m muối = 15,6 + 9,2 – 24,5 = 0,3

⇒ n H2 = 0,15 mol

⇒ nAncol = 2nH2 = 0,3 ( bởi vì là ancol solo chức)

⇒ MX = 15,6 : 0,3 = 52

Mà 2 ancol kế tiếp

⇒ 2 ancol chính là C2H5OH (46) với C3H7OH (60) 8M

Đáp án B.

Bạn đang xem: Cho 15 6g hỗn hợp 2 ancol đơn chứcCho 15,6 gam tất cả hổn hợp hai ancol (ancol) 1-1 chức, tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng chức năng hết cùng với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Nhị ancol sẽ là A. C3H5OH và C4H7OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH với C4H9OH D. CH3OH và C2H5OH

Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol (ancol) đơn chức, tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng tính năng hết cùng với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam hóa học rắn. Nhị ancol đó là

A. C3H5OH và C4H7OH

B. C2H5OH cùng C3H7OH

C. C3H7OH với C4H9OH

D. CH3OH và C2H5OH


Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol 1-1 chức, tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng tác dụng hết cùng với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là: A. C3H5OH cùng C4H7OH B. C3H7OH với C4H9OH C. C2H5OH với C3H7OH D. CH3OH cùng C2H5OH

Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol đối kháng chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol kia là:

A. C3H5OH và C4H7OH

B. C3H7OH với C4H9OH

C. C2H5OH với C3H7OH

D. CH3OH với C2H5OH


Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp hai ancol solo chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng công dụng hết cùng với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam hóa học rắn. Nhị ancol chính là A. C 3 H 5 O H v à C 4 H 7 O H B. C 2 H 5 O H...

Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp hai ancol solo chức tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng công dụng hết với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam chất rắn. Nhị ancol kia là

A. C 3 H 5 O H v à C 4 H 7 O H

B. C 2 H 5 O H v à C 3 H 7 O H

C. C 3 H 7 O H v à C 4 H 9 O H

D. C H 3 O H v à C 2 H 5 O H


Cho 7,8 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol solo chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng chức năng hết cùng với 4,6 gam Na, thu được 12,25 gam hóa học rắn. Hai ancol đó là A. C3H5OH cùng C4H7OH. B. C2H5OH cùng C3H7OH. C. C3H7OH với C4H9OH. D. CH3OH với C2H5OH.

Cho 7,8 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng chức năng hết cùng với 4,6 gam Na, thu được 12,25 gam hóa học rắn. Hai ancol kia là

A. C3H5OH với C4H7OH.

B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH cùng C4H9OH.

D. CH3OH và C2H5OH.


Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol đối kháng chức, tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng công dụng hết cùng với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là A. C3H5OH cùng C4H7OH. B. C3H7OH và C4H9OH. C. CH3OH cùng C2H5OH. D. C2H5OH và C3H7OH.

Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol 1-1 chức, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng tác dụng hết cùng với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol đó là

A. C3H5OH cùng C4H7OH.

B. C3H7OH và C4H9OH.

C. CH3OH với C2H5OH.

Xem thêm: Nữ Thần Isis Người Mẹ Của Người Ai Cập, Nữ Thần Phép Thuật Isis

D. C2H5OH và C3H7OH.


Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol đối chọi chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng chức năng hết cùng với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam hóa học rắn. Nhì ancol chính là A. C3H5OH với C4H7OH. B. C3H7OH và C4H9OH. C. CH3OH với C2H5OH. D. C2H5OH với C3H7OH.

Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol solo chức, sau đó nhau trong dãy đồng đẳng tính năng hết với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam hóa học rắn. Nhị ancol đó là

A. C3H5OH với C4H7OH.

B. C3H7OH với C4H9OH.

C. CH3OH cùng C2H5OH.

D. C2H5OH cùng C3H7OH.


Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp 2 ancol 1-1 chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng chức năng hết cùng với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam hóa học rắn. Nhị ancol kia là: A. CH3OH cùng C2H5OH B. C3H5OH và C4H7OH C. C2H5OH cùng C3H7OH D. C3H7OH và C4H9OH

Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol 1-1 chức, tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Nhị ancol kia là:

A. CH3OH cùng C2H5OH

B. C3H5OH và C4H7OH

C. C2H5OH và C3H7OH

D. C3H7OH và C4H9OH


Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đối kháng chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết cùng với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam hóa học rắn. Nhị ancol chính là (cho H 1, C 12, O 16, na 23) A. C3H5OH với C4H7OH. B. C2H5OH với C3H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. D. CH3OH cùng C2H5OH

Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đối chọi chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết cùng với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam chất rắn. Nhì ancol đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16, na = 23)

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C2H5OH với C3H7OH.

C. C3H7OH cùng C4H9OH.

D.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Đại Số 8 Chương 4 Violet, De Kiem Tra Chuong 4 Dai So 8

CH3OH với C2H5OH


Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp hai ancol no, solo chức, mạch hở tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng tính năng hết với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol đó là A. C 3 H 5 OH cùng C 4 H 7 OH . B. C 2 H 5 OH ...

Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp hai ancol no, đối kháng chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng công dụng hết với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol kia là