Bài Tập Về Thì Hiện Tại Đơn Lớp 6

  -  

Ở nội dung bài viết dưới đây,IELTS Cấp tốcsẽ cùng những em học viên lớp 6 khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức về Thì hiện solo (Present Simple tense), giúp các em nâng cấp kỹ năng giải cấp tốc và đúng đắn khi làm cho dạngbài tập phân tách Thì hiện tại đơn lớp 6(word form) nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn lớp 6


*
*

Bài 1: Complete the sentences in the Present Simple tense in affirmative form

I always ____________ (listen) khổng lồ music in the morning.We ________________ (have) pink shirts at home.Kate & Cynthia _______________ (like) that TV show!I never _____________ (watch) TV at night.We _________________ (want) something lớn eat now!She _____________ (like) black T-shirts.My sister ____________ (have) a new pair of jeans.He _________________ (need) a new uniform.My brother _____________ (like) to lớn go shopping at the mall.Ernesto ________________ (play) videogames every day!

Bài 2: Complete the sentences in the Present Simple tense in negative form

I _______________ (not/watch) movies on Netflix.We _____________ (not/like) to eat at restaurants in this city.They ____________ (not/work) every day.Paola & Luis _____________(not/listen) lớn rock music.We ________________ (not/have) English classes on Saturday.She ________________ (not/have) English classes on Sunday.Emily _______________ (not/do) her homework at night.He ________________ (not/go) lớn the supermarket on the weekend.Manuel ____________ (not/like) lớn eat sushi here.My sister _____________ (not/exercise) in the morning.

Bài 3: Complete the text with the “s” for the 3rd person singular. Take the verbs in brackets

Lisa’s mother always _______ (wake) her up at seven o’clock. She _______ (get) up và _______ (go) lớn the bathroom. There she _______ (wash) & _______ (brush) her teeth. Then she _______ (walk) downstairs và _______ (have) breakfast. Then she _______ (say) goodbye lớn her parents & _______ (leave) the house. She usually _______ (catch) the bus khổng lồ school where she _______ (meet) some friends. After school, she _______ (do) her homework và _______ (study) for a test. Then she _______ (chat) with her friends, _______ (read) a book or _______ (watch) one of her favourite sitcoms.

Bài 4: Complete the sentences by putting the verbs into the correct size of Present Simple

1. I _________________ (be) in a café now.

2. _________________ (she / play) tennis every week?

3. They _________________ (go) lớn the cinema every Wednesday.

4. _________________ (she / be) a singer?

5. You _________________ (find) the weather here cold.

6. _________________ (they / be) on the bus?

7. Lucy _________________ (ride) her bicycle to work.

Xem thêm: Lý Thuyết Cơ Bản Về "Truyện Kiều" Của Nguyễn Du ), Soạn Bài Truyện Kiều

8. Why _________________ (he / be) in France?

9. I _________________ (not / play) the piano often.

10. It _________________ (not / be) cold today.

Bài 5: size questions in the Present Simple with the words given

What / you / have / for breakfast ?When / he / come / on Fridays ?How often / she / go out / with her friends ?Your brother / live / in England ?The kids / like / their new English teacher ?

Bài 6: Complete the sentences by putting the verbs into the correct size of Present Simple

We __________ (be) from Portugal._____________ (we / make) too much noise at night?Where ____________ (Harry / study)?___________ (it / be) foggy today?We __________ (not / be) late.They ____________ (not / like) animals.Where ____________ (you / be)?He ____________ (not / be) an accountant.___________ (the dog / eat) chicken?She _____________ (be) my sister.

Đáp án

Bài 1

ListenHaveLikeWatchWantLikesHasNeedsLikesPlays

Bài 2

Don’t watchDon’t likeDon’t workDon’t listenDon’t haveDoesn’t haveDoesn’t doDoesn’t goDoesn’t likeDoesn’t exercise

Bài 3

Lisa’s mother alwayswakesher up at seven o’clock. Shegetsup andgoesto the bathroom. There shewashesandbrushesher teeth. Then shewalksdownstairs andhasbreakfast. Then shesaysgoodbye to her parents andleavesthe house. She usuallycatchesthe bus khổng lồ school where she meets some friends. After school, shedoesher homework andstudiesfor a test. Then shechatswith her friends,readsa book orwatchesone of her favourite sitcoms.

Bài 4

I’m in a café now.Does she play tennis every week?They go to lớn the cinema every Wednesday.Is she a singer?You find the weather here cold.Are they on the bus?Lucy rides her bicycle lớn work.Why is he in France?I don’t play the piano often.It isn’t cold today.

Xem thêm: Bài Viết Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (Dàn Ý + 13 Mẫu), Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh

Bài 5

What bởi you have for breakfast?When does he come on Fridays?How often does she go out with her friends?Does your brother live in England?Do the kids like their new English teacher?

Bài 6

We are from Portugal.Do we make too much noise at night?Where does Harry study?Is it foggy today?We aren’t late.They don’t lượt thích animals.Where are you?He isn’t an accountant.Does the dog eat chicken?She’s my sister.

Hy vọng với phần ôn lại kỹ năng cũng như ngừng các bài tập phân tách Thì hiện tại đơn lớp 6 (Present Simple tense), IELTS Cấp tốc sẽ giúp các em học sinh lớp 6 nắm rõ hơn về cách sử dụng thì này trong tiếng Anh. Những em nhớ hãy tiếp tục luyện tập nhằm đạt được tác dụng tốt tốt nhất nhé!