BÀI TẬP VỀ INFINITIVE WITH TO AND WITHOUT TO CÓ ĐÁP ÁN

  -  

Các dạng nguyên mẫu của đụng từ bỏ được sử dụng rộng rãi trong vô số nhiều dạng bài bác tập cũng như bài chất vấn. Bài viết reviews cách áp dụng cũng như những cụm từ bỏ nguyên ổn mẫu mã có "to" và không tồn tại "to".

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. LÝ THUYẾT

I. Động từ bỏ nguyên mẫu bao gồm to lớn (Infinitive with to)

Động từ bỏ nguim mẫu mã có to được dùng làm:

Chủ ngữ (subjects):

Ví dụ: 

To swim is good for our health.

Bạn đang xem: Bài tập về infinitive with to and without to có đáp án

Lưu ý: Trong giờ Anh văn minh, cấu trúc với công ty ngữ giả it thường được sử dụng rộng.

Tân ngữ: (Object)Tân ngữ trực tiếp cho những từ

Afford

Agree

Arrange

Appear

Ask

Attempt

care

choose

claim

decide

demand

deserve

expect

fail

happen

hesitate

hope

intend

learn

manage 

neglect

offer 

plan 

prepare

pretend 

promise 

propose

refuse 

seem 

swear

tend 

threaten

vow

wait 

want 

wish 

would like 

yearn 

urge 

Có khả năng

Đồng ý

Sắp xếp

Xuất hiện

Yêu cầu

Nỗ lực

Quan tâm

Chọn

Thú nhận

Quyết định

Yêu cầu

Xứng đáng

Mong muốn

Thất bại

Tình cờ

Ngập ngừng

Hy vọng

Dự định

Học

Xoay sở

Sao lãng

Cho

Có kế hoạch

Chuẩn bị

Giả vờ

Hứa

Đề nghị

Từ chối

Hình như

Thề

Có khuynh hướng

Đe dọa

Thề

Đợi

Muốn

Ước

Thích

Khao khát

Thúc giục

Ví dụ:

Ví dụ:

We decided to lớn have a baby. 

They plan to lớn go abroad next year. 

To-infinitive cũng khá được sử dụng sau những cụm từ:

to lớn make up one’s mind

to take care

lớn make sure

to take the trouble, ...

Quyết định

Chăm sóc

Chắc chắn

Gặp rắc rối

Ví dụ:

I’ve sầu made up my mind khổng lồ be a teacher.

Sử dụng sau tính từ:

 I’m curious lớn know what he said. 

 It’s nice to lớn meet you here. 

Dùng sau các nghi hoặc từ bỏ vào lời nói loại gián tiếp (nước ngoài trừ why).

Ví dụ:

I vày not know what lớn do

Can you tell me how to get to the bus stop?

Bổ ngữ:Bổ ngữ đến công ty ngữ (subjective complements)

Ví dụ:

What you have sầu khổng lồ do is lớn work harder.

Bổ ngữ đến tân ngữ (Objective sầu complements)

Ví dụ:

My mother wants me khổng lồ become a doctor.

Xem thêm: Giải Bài 65 Trang 34 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 65 Trang 34 Sgk Toán 7 Tập 1

Đứng sau các cồn trường đoản cú sau nhằm vấp ngã nghĩa đến tân ngữ

Advise

Allow

Ask

Assume

Beg

Believe

Cause

Challenge

Command

Compel

Consider

Enable

Encourage

Expect

Find

Forbid

Force

Get

Guess

Hate

Help

Imagine

Intend

Instruct

Invite

Know

Lead

Like

Leave

Love

Mean

Need

Observe

order,

permit

prefer

persuade

remind

request

suspect

teach

tell

tempt

think

trust

urge

understand

want

warn

wish

Khuyên

Cho phép

Yêu cầu

Thừa nhận

Cầu xin

Tin tưởng

Gây ra

Thử thách

Ra lệnh

Bắt ép

Cân nhắc

Kích hoạt

Khuyến khích

Kì vọng

Tìm

Cấm

Ép

Lấy

Đoán

Ghét

Giúp đỡ

Tưởng tượng

Có ý định

Hướng dẫn

Mời

Biết

Dẫn dắt

Giống

Rời

Yêu

Có ý nghĩa

Cần

Quan sát

Đặt

Cấp phép

Thích

Thuyết phục

Gợi nhớ

Đòi hỏi

Nghi ngờ

Dạy

Kể

Làm lâm thời thời

Nghĩ

Tin tưởng

Thúc giục

Hiểu

Cần

Chình ảnh báo

Ước

 Ví dụ: 

They urge me to go faster.

II. Động trường đoản cú ngulặng mẫu mã không to lớn (Infinitive without to)

 Động tự nguyên chủng loại không to được dùng:

Sau các trợ động trường đoản cú kmáu thiếu (modal verbs).

Ví dụ:

We must go now.

Sau các rượu cồn từ: let, make, help, see, hear, feel, watch, notice + tân ngữ.

Ví dụ:

We saw her get off the bus. 

The boss made us work so hard. 

Lưu ý: Sau help + object hoàn toàn có thể là 1 trong những cồn từ ngulặng mẫu có to hoặc không to lớn.

Sau các cụm hễ từ had better, would rather, had sooner và sau why hoặc why not.

Xem thêm: Phim Vô Ảnh Kiếm

Ví dụ:

I would rather stay at home page. 

 Why not stay for lunch? 


các bài tập luyện 1: lựa chọn đáp án đúng

1. The teacher decided (accepting/to accept) the paper.2. They appreciate (to have/having) this information.3. His father doesn’t approve of his (going/ khổng lồ go) to lớn Europe.4. We found it very difficult (reaching/ to reach) a decision.5. Donmãng cầu is interested in (lớn open/opening) a bar.6. George has no intention of (to leave/leaving) the city now.7. We are eager (to lớn return/returning) lớn school in the fall.8. We would be better off (to buy/ buying) this car.9. She refused (lớn accept/ accepting) the gift.10. Mary regrets (khổng lồ be/being) the one khổng lồ have to lớn tell hyên ổn. 11. George pretended (to lớn be/being) siông chồng yesterday.12. Carlos hopes (lớn finish/finishing) his thesis this year.13. They agreed (to lớn leave/leaving) early. 14. Helen was anxious (to lớn tell/ telling) her family about her promotion.15. We are not ready (to stop/stopping) this research at this time.16. Henry shouldn’t risk (khổng lồ drive/driving) so fast.17. He demands (lớn know/knowing) what is going on.18. She is looking forward lớn (return/returning) khổng lồ her country.19. There is no excuse for (to leave/leaving) the room in this condition.đôi mươi. Gerald returned khổng lồ his home page after (to lớn leave/leaving) the game.