Bài tập trắc nghiệm tiếng anh

  -  

Trắc nghiệm từ các loại tiếng anh là dạng bài tập tổng hợp giúp bạn ghi nhớ kiến thức và kỹ năng về các từ loại dễ dàng nhất. Cùng với 3 dạng bài tập được kể trong bài viết này, các bạn sẽ nhanh chóng xác định đúng những từ loại, tiêu giảm nhầm lẫn cùng ứng dụng chuẩn chỉnh trong thực tế.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh


*

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đang xuất sắc tiếng Anh như người phiên bản xứ và trở nên tân tiến ngôn ngữ vượt trội qua các app của vanphongphamsg.vn

Đăng ký kết ngay sẽ được vanphongphamsg.vn support sản phẩm cân xứng cho con.


3 dạng bài xích tập trắc nghiệm từ một số loại tiếng anh

Tương tự những dạng bài tự luận, 3 dạng bài trắc nghiệm về từ các loại tiếng anh tiếp sau đây được liệt kê theo lever từ dễ mang lại khó.

Dạng 1: phân biệt hoặc xác minh loại từ

Đây là dạng bài tập cơ phiên bản nhất giúp đỡ bạn xác định đúng nhiều loại từ được nói trong bài. Thông thường, tự vựng được chỉ định bằng phương pháp in đậm hoặc in nghiêng. Trách nhiệm của tín đồ học là xác định đúng từ vựng thuộc team nào vào 9 từ các loại tiếng anh.

Ex: I bought a beautiful dress at the mall.

A. Preposition

B. Adjective

C. Noun

Trong bài này, chúng ta cần xác định “beautiful” là từ các loại gì. Đáp án đúng là B - tính từ.

Dạng 2: mang đến dạng đúng của rượu cồn từ nhắc nhở để kết thúc câu/ đoạn văn

Tương từ dạng Word size tự luận, bài xích tập trắc nghiệm dễ dàng và đơn giản hơn nhờ những đáp án gợi nhắc sẵn và bạn không yêu cầu học thuộc toàn cục biến thể của một từ vựng. Nắm vào đó, bạn phải nắm được vị trí với dấu hiệu nhận ra của một số loại từ để lựa chọn từ điền vào dấu giải pháp thích hợp.

Ex: The children ___________ high grade at school.

A. Achieve

B. Achievement

C. Achievable

D. Achieving

Đáp án gồm các biến thể của từ “achieve”. Nơi trống yêu cầu điền đứng giữa 2 danh từ, các danh từ do vậy bạn cần chọn loại từ thích hợp với vị trí này. Đáp án: A.

Dạng 3: lựa chọn và điền từ loại tương thích vào vị trí trống

Ở mức độ khó hơn của Dạng 2, vào dạng bài xích tập 3 chúng ta vừa phải xác định đúng nhiều loại từ bắt buộc điền vừa phải chọn trường đoản cú có ý nghĩa hoặc dạng (nếu đề nghị chia rượu cồn từ) thích hợp để dứt câu, đoạn văn.

Ex: Television is one of man"s most important (1) _________of communication

A. Ways

B. Aspects

C. Kinds

D. Means.

Đáp án đúng là: D.

Dịch nghĩa: vô tuyến là giữa những phương thức giao tiếp quan trọng nhất của nhỏ người.

100+ câu bài xích tập trắc nghiệm về từ nhiều loại trong giờ anh

Dưới đó là 100+ câu trắc nghiệm tổng thích hợp theo 3 dạng giúp cho bạn ôn tập kiến thức và kỹ năng nhanh.

Dạng 1: bài tập xác minh các nhiều loại từ

Bài 1: xác minh từ vựng đúng với nhiều loại từ được yêu cầu

1. Which one of the following words is a concrete noun?

a) run

b) car

c) speed

d) to

2. Which one of the following words is an action verb?

a) jump

b) is

c) in

d) cat

3. Which one of the following words is a helping verb?

a) hug

b) robot

c) have

d) her

4. Which of the following words is an adverb?

a) tall

b) beautifully

c) quick

d) should

5. Which one of the following words is an adjective?

a) noisy

b) noisily

c) noise

d) been

6. Which one of the following words is a preposition?

a) ouch

b) will

c) over

d) cat

7. Which one of the following words is an interjection?

a) through

b) pencil

c) me

d) please

8. Which one of the following words is a pronoun?

a) Torrence

b) inside

c) would

d) him

9. Which one of the following words is an abstract noun?

a) have been

b) Mount Rushmore

c) fat

d) beauty

10. Which of the following is a noun?

a) walk

b) long

c) dog

d) the

11. Which of the following is not a verb?

a) grab

b) carrot

c) run

d) make

12. Which of the following is a preposition?

a) can

b) water

c) behind

d) gold

13. Which of the following is an adjective?

a) shirt

b) call

c) blue

d) box

14. Which of the following is an adverb?

a) short

b) quickly

c) stand

d) smart

15. Which of the following is an antecedent?

a) the

b) to

c) at

d) all

16. Which of the following is not a pronoun?

a) him

b) she

c) they

d) tell

17. Identify the sentence that has a preposition

a) keep working hard

b) she asked about the dogs

c) we will talk

d) the mèo ran

18. Identify the sentence that has an antecedent

a) always eat breakfast

b) the girl was tall

c) I lượt thích chocolate

d) remember lớn sit still

19. Identify the sentence that does not have an adjective

a) he had chocolate milk

b) the small dog barked

c) can we play volleyball

d) she had a red scarf

Bài 2: xác minh từ loại của các từ được in đậm vào câu

The mean teacher quickly gave the students homework.

20 21 22 23

20. A) verb b) noun c) adverb d) adjective

21. A) preposition b) pronoun c) noun d) predicate

22. A) noun b) verb c) adjective d) adverb

23. A) verb b) pronoun c) adverb d) preposition

Hey! You should get my phone. It is under the chair.

24 25 26 27

24. A) preposition b) pronoun c) interjection d) helping verb

25. A) kích hoạt verb b) helping verb c) pronoun d) preposition

26. A) preposition b) pronoun c) helping verb d) action verb

27. A) preposition b) pronoun c) interjection d) helping verb

Dạng 2: đến dạng đúng của động từ gợi ý

28. Some species of rare animals are in ________ of extinction.

A. Danger

B. Dangerous

C. Dangerously

D. Endanger

29. Electronic music is a kind of music in which sounds are produced __________ .

A. Electron

B. Electric

C. Electronic

D. Electronically

30. He has been very interested in doing research on _______ since he was at high school.

A. Biology

B. Biological

C. Biologist

D. Biologically

31. Are you sure that boys are more _______ than girls?

A. Act

B. Active

C. Action

D. Activity

32. These quick and easy _______ can be effective in the short term, but they have a cost.

A. Solve

B. Solvable

C. Solutions

D. Solvability

33. Can you tell me about the ________ process to tertiary study in Vietnam?

A. Apply

B. Applicable

C. Application

D. Applicant

34. Housework is ________ shared between them.

A. Equally

B. Equal

C. Equality

D. Equalizing

35. Mrs. Tam has never lost her _________ for teaching.

A. Enthusiastic

B. Enthusiasm

C. Enthusiast

D. Enthusiastically

36. Don"t forget lớn say goodbye to the ___________ before leaving the office.

A. Interviewer

B. Interviewing

C. Interviewee

D. Interview

37. The ao dẻo is the _____ dress of Vietnamese women.

A. Tradition B. Traditional C. Traditionalism D. Traditionally

38. Tet holiday is the most important _____ for Vietnamese people.

A. Celebration B. Celebrate C. Celebrated D. Celebrant

39. We have to lớn be _____ when riding our bikes on the streets

A. Careless B. Carefulless C. Care D. Careful

40. The old man walked _____ lớn the park

A. Slows B. Slowly C. Slow

41. The author"s _____ is communicated through his song.

A. Unhappy B. Happy C. Unhappiness D. Happiness

42. Sony is a big firm which is _____ in Vietnamese"s market.

A. Compete B. Competition C. Competitive D. Competitor

43. Doctors and _______ have reported on how we are all affected by the noise around us.

A. Scientist B. Science C. Scientific D. Scientism

44. The __________ between Vietnam and đài loan trung quốc is recovered.

A. Friend B. Friendship C. Friendly D. Friendless

45. The quái dị refused khổng lồ meet the Union"s _____.

A. Delegation B. Delegate

46. Many _____________ activities will be held tomorrow.

A. Cultural B. Culturally C. Cultured D. Culture

47. The gas from the chemical factory was extremely _____

A. Harmful B. Harm C. Harmless D. Harmlessly

48. D. E. Huges was the _____ of the microphone.

A. Inventive B. Invention C. Inventor D. Inventiveness

49. There are a lot of _____festivals in Vietnam.

A. Traditionalist B. Traditionalism C. Tradition D. Traditional

50. They work hard in order khổng lồ _____ good crops from poor soil.

A. Produce B. Production C. Productive D. Product

51. I hope there won"t be too much _____ in getting a work permission.

A. Difficulty B. Difficulties C. Difficult

52. Your answer is _____ right.

A. Exactly B. Exaction C. Exactitude D. Exactness

53. Everyone admires her _____ to help the poor.

A. Ready B. Readiness C. Readily D. Readies

54. Dick becomes _____ because of his laziness.

A. Jobless B. Joblessness C. Job

55. I put my book near the desk for _____.

A. Convenience B. Conveniently C. Convenient

56. She has one of the biggest stamps _____ in Britain.

A. Collection B. Collectable C. Collective D. Collected

57. The children are more _____ in cartoons.

A. Interest B. Interested C. Interesting D. Interestingly

58. Many tourists have been attracted by the _____ of Ha Long Bay.

A. Beauty B. Beautiful C. Beautify D. Beautifully

59. Designers have _____ the ao dai for ages.

A. Modernized B. Modern C. Moderation D. Moderate

60. She divorced him because of his _____ khổng lồ the children.

Xem thêm: Cuộc Khai Thác Thuộc Địa Lần 1 Của Thực Dân Pháp, 11 Bai 22 Tiet 1 Flashcards

A. Kindness B. Kinder C. Kind D. Kindle

Dạng 3: kết thúc câu cùng với từ có nghĩa hoặc kết cấu ngữ pháp say đắm hợp

61. This box is made ………………………. Plastic.

a. By b. With c. From d. Of

62. They made him ……………………….

a. Apologize b. Khổng lồ apologize c. Apologizing

63. You look ……………………….. Your sister.

a. Like b. As

64. I earn ……………………… money than a barber.

a. Little b. Less c. Lesser

65. I would lượt thích to spend …………………………… my time cooking.

a. Less b. Less of c. Few of

66. …………………………. People have stable jobs now.

a. Fewer b. Less c. Lesser

67. If you want to thua kém weight, eat ……………………….. Food.

a. Less b. Lesser c. Few

68. One of the biggest men I had ever seen was …………………………… under a tree.

a. Lying b. Lieing c. Laying

69. You ……………………………. Have told her.

a. Needn"t b. Didn"t need lớn c. Either could be used here

70. There is a lot of work ……………………………..

a. To vị b. Khổng lồ be done c. Either could be used here

71. There was ……………………………….. To lớn read.

a. Enough light b. Light enough

72. He was told ……………………………. Smoking.

a. Lớn quit b. Quitting c. Quit

73. I always feel ............................... In the afternoon.

a. Sleepy

b. Sleepily

c. Either could be used here

73. I .............................. Her till twelve, và then went home.

a. Expected

b. Waited

c. Waited for

74. I am ................................ Her khổng lồ turn up soon.

a. Expecting

b. Waiting

c. Hoping

75. They talk such ...............................!

a. Nonsense

b. A nonsense

c. Nonsenses

76. Every one of the guests .............................. Dancing.

a. Was

b. Were

c. Are

77. I go there every ...............................

a. Day

b. Days

c. Either could be used here

78. I see her every few ..................................

a. Day

b. Days

79. I enjoy ............................... In the rain.

a. Walking

b. Lớn walk

c. Either could be used here

80. It was Sam ............................... Bought the tickets.

a. Who

b. That

c. Which

18. She looks ........................... Older than she used to.

a. Very

b. Much

c. Many

82. We ................................ Meet in the cafeteria in the evenings.

a. Used to

b. Would

c. Either could be used here

83. Let"s meet ............................... Next week.

a. Sometime

b. Some time

c. Sometimes

84. There was ………………………… anything in the box.

a. Hard

b. Hardly

85. There lay ……………………………… books on the table.

a. Few

b. A few

c. A little

86. ………………………………. The thunderstorm approaching, we rushed indoors.

a. See

b. Seen

c. Seeing

87. ……………………………. On tip-toe, he reached for the apple.

a. Standing

b. Stand

c. Stood

88. Would you mind ……………………………. The door?

a. To close

b. Closing

c.close

89. You ……………………………… attend the meeting.

a. Needn"t

b. Needn"t to

c. Don"t need

90. You had better ………………………….. A doctor.

a. Consult

b. Consulting

c. Lớn consult

91. You don’t need …………………………….. All questions.

a. Answer

b. Lớn answer

c. Answering

92. Beethoven is ……………………………… than most other composers.

a. Great

b. Greater

c. Greatest

93. I prefer watching TV …………………………… reading books.

a. Than

b. Over

c. To

94. He is ………………………………. Of my four children.

a. The young

b. The younger

c. The youngest

95. The older we grow, ………………………………. We become.

a. The wise

b. Wiser

c. The wiser

d. The wisest

96. "I haven"t turned in the assignment ‘………………………….. Have I.’

Please select 2 correct answers

a. So

b. Neither

c. Nor

97. She is ........................... Cute.

Please select 2 correct answers

a. Very

b. So

c. So much

98. She worked hard so that she ................................. More.

a. Will earn

b. Might earn

c. Can earn

99. I waited for ........................... Two hours & then I went home.

a. An other

b. Another

c. Other

100. I hotline my mother ..............................

a. Everyday

b. Every day

c. Either could be used here

101. My ……………………………… too heavy.

a. Luggage is

b. Luggage are

c. Luggages are

102. Either Sam or Peter .............................. Lớn bring the violin.

a. Have

b. Has

c. Does

103. I would rather you .................................... Talking lớn her.

a. Stop

b. Stopped

c. Will stop

104. At least 10 people ................................... In the explosion.

a. Have killed

b. Had killed

c. Have been killed

105. A number of people .................................. Khổng lồ migrate.

Xem thêm: Các Nước Tống (Nước) - Công Ước Về Tống Ðạt Ra Nước Ngoài Giấy Tờ Tư

a. Want

b. Wants

c. Are wanting

106. The number of people who want lớn migrate ................................. On the rise.