Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại hoàn thành

     

Tiếp tục bổ sung thêm bài bác tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề, Thích Tiếng Anh share “50 những bài tập trắc nghiệm thì hiện tại kết thúc Tiếng Anh có đáp án“. Tài liệu tổng phù hợp ôn luyện lại lí tngày tiết về thi bây giờ hoàn thành (present perfect) vào Tiếng Anh, những các cấu tạo như since – for, cân xứng dành riêng cho chúng ta học sinh lớp 6, lớp 7,… làm cho tài liệu tham khảo biên soạn cho những thầy cô.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại hoàn thành

Trích tự tài liệu

You ……………… a lot since the last time I saw you.

changed B. has changed C. is changing D. have changed

He………. more concerned about his social status since he started working there.

has been becoming B. has become C. became D. will become

Travel ………… into lớn a huge industry in the last few decades.

has turned B. is turning C. has been turning D. have turned

Science …………. in leaps và bounds.

have advanced B. has advanced C. has been advanced D. is advancing

Man ……………… great things.

is accomplished B. has been accomplishing

has accomplished D. have accomplished

I ……………. the report yet.

hasn’t completed B. completed

have already completed D. have not completed

The rain ……………….. . It’s been raining for 3 hours.

has stop B. is stopped C. haven’t stopped D. hasn’t stopped

They ……………… at the airport.

haven’t yet arrived B. haven’t already arrived

hasn’t yet arrived D. didn’t arrive

We ………………. three power cuts this week.

has had B. have had C. had D. is having

The team ……………. numerous setbacks so far.

experienced B. have sầu experience C. has experienced D. is experiencing

John ……………. for three tests this month.

sat B. have sầu sat C. has sat D. is sitting

………… you …………. abroad this year?

Has – been B. Has – gone C. Have – be D. Have sầu – been

I …………….. three books by the same author since the last month.

Xem thm: Ruồi Trâu Đốt - Ruồi Trâu Có Nguy Hiểm Không

has read B. have read C. read D. red

Kathy …………….. for three different companies since graduating two years ago.

has worked B. have worked C. have sầu been worked D. worked

This is the first time I ………….. to Germany.

has ever been B. have been ever C. has been ever D. have ever been

He ………….. khổng lồ France for ages.

has gone never B. have sầu never gone C. has never gone D. never has gone

They ……………. skiing since they were 15.

have sầu never gone B. has gone never

has never gone D. have gone never

I …………….. a cold for two weeks.

has had B. have had C. had D. have been had

He ………… here for six months.

have sầu been B. has been being C. has been being D. has been

My friend & I …………… for too long.

has been waited B. has waited C. have waited D. have been waited

I…………….. Martha.

‘s just seen B. ‘ve just seen C. ‘ve seen just D. ‘s seen just

He ………………….. khổng lồ her over the phone.

has only spoken B. have spoken only

have sầu only spoken D. has spoken only

Did you like the new Doctor Who season? – I …………… it yet.

hasn’t seen B. has seen C. have sầu seen D. haven’t seen

George is a very cthua trận friover of mine. We …………… each other for years.

Xem thêm: Thái Độ Sống Tạo Nên Tất Cả !, Sách Thái Độ Sống Tạo Nên Tất Cả!

knew B. have sầu known C. has know D. had knew

You’ve sầu ………… for work too many times this year. If you’re not careful, you’ll be fired.


Chuyên mục: Giải bài tập