Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1, 2, 3

  -  
... Unit 1: BACK khổng lồ SCHOOL Lesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 and 12) 1.Listen New words • Nice ( adj ) • Again ( adv ) • See (v) • Meet (v) • Classmate (n) model sentence: • Nice lớn see/ ... (7A) • So am I/ I am, too • How are you? Answer key: a) What is the new girl’s name? - Her name’s Hoa b) What class is she in? - She is in class 7A c) Who is also in class 7A? - phái nam is also in class ... 7A? - phái nam is also in class 7A 3 Listen S1: Good morning My name’s tan afternoon S2: Nice khổng lồ meet you, Nga My name’s phái mạnh see Are you a new student? S1: Yes I’m in class 7A S2: Oh, so am I Homework:...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 1, 2, 3


*

... Invite the host lớn your house Sở gd-ĐT TrƯờng thpt BI KIM TRA S 1- môn tiếng anh 12 Năm học tập 2 012- 2013 thời gian làm bài: 45phút (Không kể thời gian giao đề) I Mark the letter A, B, C, or D on your ... Noise D The teacher said: Dont make so much noise 12 THE kết thúc -TR thpt T Ting Anh ( thi cú 03 trang) KIM TRA TIT LP 12 thpt MễN: TING ANH Ngy kim tra: Thi gian lm bi: 45 phỳt; ( 40 cõu ... Washed-was cleaned B was washing-was cleaning C was washing-cleaned D washed-cleaned 15 Working for 12 hours a day her very tired A makes B made C make D making 16 I am so happy to lớn hear from...
*

*

... Live? ………………………………………………….………………… 10 How many students are there in your school? ……………………………………………… ………………… 11 Where is your classroom? ………………………………………………….………………… 12 do you live in town or in the ... ………………………………………………….………………… 13 Is that your pencil? Yes, ……………………………………….………………… 14 Are these your pens? Yes, ……………………………………… ………………… V Reading: My name is Tuan This is my family We are in the living-room There ... 1 What does your father do? Where is your house? Are there any books in your room? Is your school...
*

... Hundred : B Write the words for the numbers ( 1point) 75 : 31 : 63 : 15 : VI Read the passage, then answer the questions.( 1,5 points) D Good afternoon D on D D a bench D is this D She D ... 14 This is a photo my school A of C up 15 What ? A does window mean C it means window 16 Lets _ khổng lồ the cinema A going C go 17 _ ? _ From nhật bản A Where are you from B Where you come ... Thank this that those She he ten these Secondary School WRITTEN thử nghiệm 45-No Marks: Name: Class :6 I_ Em hóy tỡm mt t khụng cựng nhúm vi t cũn li ( 1im ) couch board chair stool teacher student...
*

... C at 14.What _ these? They’re carrots A be C is 15 eight + six = _ A twelve C fourteen 16. _ are they? They’re my classmates A What C Why 17 Which verb adds_es in the third person? A ... Teacher? B Are you in Miss Mai’s class? C Is Miss Mai your teacher? D Are you in Miss Hoa’s class? 16 Which word is the odd one out? A lesson B math C history D literature 17 How many syllables are ... Khổng lồ come here Rose D Here come, Rose 15 I have an English lesson Monday A at B by C in D on 16 _ a clock in your class? A Is B It C Is there D Has there> 17 Mai and Trang good friends...
... Bus He has (6) lunch at (7) restaurant near (8) In (9) afternoon, he works until or 5.30 & then goes (10) home 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) bài bác 9: Điền some / any vào địa điểm trống 9) 10) I have ... / does / have / homework? isnt / short / hair / his 10.traveling / she / bus / by / is / now bài bác 6: Đổi câu sau sang trọng thể đậy định nghi ngờ Lunch is a big meal of the day Miss Lan has some coffee ... Eats a lot of fruit He jogs every day We want some tea 10.There is some fruit juice in the pitcher bài xích 7: điền từ thích hợp vào khu vực trống câu sau How bananas are there? There twelve bananas Are...

Xem thêm: Tổng hợp lô cặp hay về cùng nhau phổ biến nhất


... Live C is D are UNIT chọn đáp án số A, B , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the ... Vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba & his friends going to lớn have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho đưa ra Minh has a _of 3.5 million A thành phố B capital C population D country 168 Hanoi is...
... , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the country ? A on B in C at D khổng lồ 69 class ... Vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba and his friends going to have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho chi Minh has a _of 3.5 million A city B capital C population D country 168 Hanoi is...
... Years old Danh từ bỏ số ít, số nhiều I Cách thành lập danh trường đoản cú số nhiều: - Thơng hay danh từ số nhiều gồm thêm S cuối a book ( sách) books ( sách) a table ( bàn ) tables ( bàn ) - phần đông danh từ tận ... Boy boys ( cậu nhỏ bé ) - Danh từ bỏ tận f fe, ta đổi f sắt thành v sau thêm es vào a knife knives ( dao) ; a leaf leaves ( lá) - Danh tự tận ngun âm o đứng trước phụ âm ta thêm es vào a potato potatoes ... Trườn ) II biện pháp phát âm: phương pháp phát âm danh từ tận s, es • Chữ s phát âm /s/ danh tự cso âm tận là: k, f, p, t, th /s/: Books , streets • Chữ s phạt âm /iz/ danh từ có tận chữ cái: s, x, sh, ch,...
... Beefburgers in paper bags K popular throughout the world.In  1……………2………………3…………… 4………………5………………… 6 …………… 7…………….8…………….9…………….10……………… 11……………… V Make meaningful sentences using the following cues: ... Six everyday He (5) _ television in the evening Today is Sunday We are at home, & we are (6) our house We are working & (7) We (8) having a good time at trang chủ II ... This film is more interesting than that one →That film is Our school has 160 0 students → There are ………………… VI Read the passage và decide if the statements are True...
... Morning E – BÀI TẬP CẢ NĂM & HSG 11 We ( ) aerobics twice a week 12 I often ( go ) for a walk in the park in the evening 26 What your sister (do) next week ? _ She ‘s going to lớn Điền vào chỗ ... Ten thousand dongs D There is a kilo 56 UNIT 14 E – BÀI TẬP CẢ NĂM & HSG 145 _are you going to this summer vacation ? A When B Where C What D When 1 46 She is going to lớn stay her aunt & ... Nam’s sister swim ? What does Nam’s sister ? Can she sing ? 16 Viết lại câu giữ ngun nghĩa lúc đầu : Hoa is tall E – BÀI TẬP CẢ NĂM và HSG Hoa isn’t He often walks to school He often...

Xem thêm: Cục Bản Quyền Spotify - Chính Sách Bản Quyền Spotify


... 25 She has _ A a long đen hair B a đen long hair C A hair long black D long đen hair 26 Many Asian animals are danger A in B on C at D of 27 I feel lonely because I have friends ... D to lớn go 35 They play football in the afternoon They their homework A don"t B C are D aren"t 36 Ha usually lunch at school A having B has C have D is having 37 you get up at six o"clock ... Can’t run 45 I hope the ……… can repair our oto quickly A mechanic B reporter C architect D dentist 46 The Bakers …… dinner at the moment A is having B are having C are eating D is eating 47 He is...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu new đăng võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải tiến và phát triển của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở người van lop 8 phân tích bài bác thơ từ tình 2