Bài tập tiếng anh lớp 6 chương trình mới

     

Tài liệu Tổng thích hợp bài xích tập Tiếng Anh 6 đáp án tiếp sau đây phía bên trong cỗ đề Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 lịch trình mới vì vanphongphamsg.vn tham khảo và đăng tải. Tài liệu Các dạng bài xích tập Tiếng Anh lớp 6 có câu trả lời bao hàm số đông dạng bài bác tập tiếng Anh lớp 6 cơ bản như: Chia động tự, Đọc đoạn văn điền từ vào nơi trống, Đọc đoạn văn uống và trả lời câu hỏi,... với ngôn từ kỹ năng và kiến thức bgiết hại công tác học tập tiếng Anh lớp 6 bắt đầu cả năm góp những em học sinh lớp 6 tập luyện tài năng làm bài xích công dụng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Mời tham khảo Giải bài tập giờ Anh 6 SGK với SBT:


Giải bài xích tập Tiếng Anh 6 SGK
Giải bài tập Tiếng Anh 6 SBT

các bài luyện tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 thử nghiệm theo unit cả năm 2020

I. Lý tngày tiết Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 theo từng Unit 

I. Lý ttiết Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo từng Unit 

Lưu ý: quý khách hàng gọi nhấp vào từng mặt đường links dưới đây và tham khảo từng tài liệu.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 1 bao hàm kết cấu thì hiện tại 1-1 và thì hiện thời tiếp nối lớp 6.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 1 lớp 6 My New School

- Luyện tập thêm ngữ pháp Unit 1 giờ Anh 6 tại:

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 2 liên quan mang đến kết cấu There is/ There are cùng bí quyết cần sử dụng một vài giới trường đoản cú chỉ nơi chốn cơ bản như: In, on, behind, between, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ Anh Unit 2 lớp 6 My Home

- Luyện tập thêm trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 SGK giờ đồng hồ Anh 6 My Home

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My friends

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 3 lớp 6 tương quan mang đến bí quyết thực hiện cấu trúc Thì Bây Giờ tiếp diễn nhằm mô tả tương lai.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 3 My Friends

- Luyện tập thêm bài bác tập giờ Anh Unit 3 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 4 lớp 6 bao hàm triết lý + bí quyết câu đối chiếu hơn

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Unit 4 SGK giờ Anh lớp 6 My Neighbourhood

- Luyện tập thêm bài xích tập giờ Anh 6 Unit 4: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 5 tương quan cho cấu trúc So sánh hơn tốt nhất với bí quyết thực hiện động trường đoản cú kngày tiết thiếu thốn Must

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

- Luyện tập thêm bài bác tập giờ Anh Unit 5 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

 Lý thuyết giờ đồng hồ Anh 6 Unit 6 tổng thích hợp bí quyết sử dụng cồn tự khuyết thiếu hụt Should với Shouldn"t.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp SGK giờ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

- Luyện tập thêm bài tập giờ Anh Unit 6 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 7 bao gồm 2 quan liêu trọng: Từ nhằm hỏi (Wh-question words) với Liên từ (Conjuction) góp những em tổng thích hợp ngữ pháp tác dụng. 

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 công tác new Unit 7: Television

- Luyện tập thêm bài bác tập ngữ pháp Unit 7 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports và Games

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 8 bao gồm phương pháp thì vượt khứ đọng đối kháng, biện pháp dùng, tín hiệu nhận ra, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 8: Sports and Games

- Luyện tập thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 8 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 8 Sports và Games

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 9 bao hàm lý thuyết về Thì hiện tại xong xuôi như: phương pháp, phương pháp dùng, tín hiệu nhận thấy, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 bắt đầu Unit 9 Cities of the world

- Luyện tập thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 9 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 10 lớp 6 bao hàm kim chỉ nan về Thì tương lai solo như: công thức, phương pháp dùng, dấu hiệu nhận ra, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

- Luyện tập thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 10 giờ đồng hồ Anh lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 11 liên quan cho kết cấu Câu điều kiện nhiều loại 1 - Diễn tả ĐK hoàn toàn có thể xảy ra nghỉ ngơi bây giờ. 

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Cmùi hương trình bắt đầu Unit 11

- Luyện tập thêm các dạng bài tập Unit 11 lớp 6 tại: Những bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 11: Our greener world

Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 12 tổng hòa hợp bí quyết sử dụng các cồn từ khuyết thiếu thốn cơ bản (Model verbs) như: Can, Could, be able khổng lồ, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Chương thơm trình new Unit 12 Robots

- Luyện tập thêm các dạng bài bác tập Unit 12 lớp 6 tại: những bài tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 6 Unit 12: Robots

II. Tổng thích hợp bài tập giờ Anh lớp 6 đầy đủ theo từng Unit

những bài tập I. Bài tập thì bây giờ đơn/ hiện nay tiếp tục.

1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in Hai Duong town.

2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers in the garden.

3. What _______________she (do)_____________? She (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball and my brother (play) ________________soccer.

6. it is 9.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends, and in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to lớn work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________lớn school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! A man (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen )____________________khổng lồ the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_______________at 5.00 a.m.

19. Every morning, I (watch)_________________tv at 10.00.

đôi mươi. Everyday, I (go) __________khổng lồ school by bike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffe.

22. At the moment, I(read)_______________a book và my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in HCM City.

24. Hung and his friover (play)_______________badminton at the present.

25. They usually (get up)___________________at 6. oo in the morning.

26. Ha never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (vì chưng ) _________________at 7.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (Go)________________khổng lồ school by bike.

34. We (go)_______________to lớn supermarket to lớn buy some food.

35. Mr. Hien (go)________________on business lớn Hanoi every month.

36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. She (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday, I (go)______________to lớn school on foot.

40. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I ___________ (wait) for Mr. Hai.

41. My sister (get)______________ dressed và (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

42. Mrs. Smith (not live)_______________in downtown. She (rent)________________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to lớn school everyday?

44. It"s 9 o"clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ lớn work by bike. Sometimes he(walk)______________.

47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)__________the cooking while Hoa (listen)_____________lớn music.

49. At the moment, Nam và his friends (go)_______________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)_____________sailing và (go)__________khổng lồ school.

51. I (write)_____________________________ a letter lớn my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)____________lunch and (go)____________to lớn bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.

54. On Friday, she (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)__________an orange, & my sisters (play)_______tennis.

Xem thm: Top 5 Từ Điển Hán Nôm: Tra Từ, Website Tra Từ Điển Hàn Việt Online

56. ______it her bag (be)?

- No, it (not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ to school?

58. He (live)________________in TP HCM City.

59. What time___________your brother usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the city and it (be)_________small.

61. Every morning, we (have)__________breakfast at 7.00 am.

62. This (be)________a book & there (be)_________pens.

63. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 12A3?

67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)______________ there.

68. My brother (not live )______________in London; he (live)___________ in Manchester.

69. Now Mr. Long (kiến thiết ) ____________________his dream house.

70. He (like)_______apples, but he (not like )__________________bananas.

71. __________________she (like)______________apples?

72. Usually, I (have)________ lunch at 12.00. -________you (have) ________ lunch at 11.00?

73. He can (swim)_______________but I can’t (swim)_____________________.

74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

75. I (lượt thích )__________________ice-cream.

76. Where___________________Mr. Ha (live)_______________?

78. Hang (go)_____lớn the booksiêu thị now because she ( want ) __to lớn buy some books.

79. We (go) ______________to market & (buy)_________________some fruits.

80. Now, Lan (study)____________English and Lien (listen)__________lớn music.

81. Every night, she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching television.

85. Lan (have)_______________breakfast và (go)___________khổng lồ school at 6.30 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friover. He (play)______________sports everyday.

88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

89. He (go)_____________lớn bed at 11.30 p.m.

90. They (go)___________home page & (have)___________lunch.

Những bài tập II. Chia rượu cồn tự sống thì hiện giờ đơn/ bây chừ tiếp diễn/ tương lai ngay sát.

1. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

2. I"m afraid I _________________________ (not / be) able khổng lồ come tomorrow.

3. Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at 9 o"clochồng.

4. According to the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.

5. ____________________ (they / come) tomorrow?

6. When ____________________ (you / get) back?

7. If you đại bại your job, what ____________________ (you / do)?

8. In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?

9. What time ____________________ (the sun / set) today?

10. ____________________ (she / get) the job, vày you think?

11. ____________________ (David / be) at home this evening?

12. What ____________________ (the weather / be) lượt thích tomorrow?

13. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?

14. How ____________________ (he / get) here?

15. ____________________ (they / come) tomorrow?

16. He (teach)_______________English in a big school in town.

17. When ____________________ (you / get) back?

18. What you (listen) ………………………on the radio?

19. ___________he (play)__________sports?

trăng tròn. Everyday she (go)____________khổng lồ work by bike.

21. We usually (read)_________books, (listen)_________to lớn music or (watch)_______TV.

22. Sometimes, I (play)__________badminton.

23. Ann (like)____________her job very much.

24. ___________your mother (walk)_________khổng lồ the market?

25. Look! They (run)_________________________together.

26. Son (write) ………………………khổng lồ their friends every summer holiday?

27. What you (do).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tonight?

những bài tập III. Điền vào chỗ trống nhằm dứt đoạn văn và vấn đáp những câu hỏi đã cho

Hoang is a (1) ……………. He’s twelve sầu years (2) …………….. He’s tall và (3)……………. His face is (4) ……………… and his hair is (5) ………………. & black. He (6) ……………… at school in the morning và (7) …………….. football in the afternoon. He (8) ……………… good marks in class.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. class B. student C. school D. doctor
2. A. young B. old C. small D. big
3. A. round B. thin C. oval D. long
4. A. long B. heavy C. light D. thick
5. A. full B. big C. round D. short
6. A. studies B. travels C. walks D. goes
7. A. plays B. travels C. works D. goes
8. A. plays B. gets C. does D. have

B. Answer the questions:

1. Is Hoang a schoolboy?

………………………………………………………………………

2. Is he short?

………………………………………………………………………

3. Is his face long?

………………………………………………………………………

4 Where does Hoang study in the morning?

………………………………………………………………………

5. What does he vì chưng in the afternoon?

………………………………………………………………………

6. Does he get good marks in class?

………………………………………………………………………Bài 2. Điền tự phù hợp vào nơi trống.

Every Saturday Minc and his family have dinner in a (1) ….. They eat chicken or (2) ……with peas và beans. Sometimes Minh’s mother (3) … fish. Minh also has a big (4) …. Minh’s(5)…… drink is fruit juice, but his father và mother lượt thích (6) … They listen lớn (7) …… whilethey are having (8) …… dinner.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. bakery B. restaurant C. supermarket D. drug store
2. A. juice B. lemon C. beef D. orange
3. A. eats B. has C. gets D. goes
4. A. ice-cream B. milk C. noodle D. meat
5. A. good B. fine C. well D. favorite
6. A. fruit B. orange C. beer D. lemon
7. A. music B. television C. a game D. swimming
8. A. his B. their C. our D. his

B. Answer the questions:

1. Where bởi vì Minch & his family have sầu dinner every Saturday?

………………………………………………………………………

2. Do they eat meat? What kind?

………………………………………………………………………

3. What vegetables bởi vì they eat?

………………………………………………………………………

4. What is Minh’s favorite drink?

………………………………………………………………………

5. What vị his parents lượt thích khổng lồ drink?

………………………………………………………………………

6. What bởi vì they listen khổng lồ at the restaurant?

………………………………………………………………………

I eat lunch in my school (1) ……………….. The (2) …………… there is very good. My(3)………….. meat is beef. I don’t eat (4) ……………… rice. I (5) ………………. bread. I likeapples best. What (6) ……………. you have sầu for lunch?

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. work B. canteen C. day D. week
2. A. vegetables B. eggs C. food D. drink
3. A. favorite B. good C. nice D. well
4. A. much B. many C. no D. some
5. A. likes B. drink C. has D. have
6. A. do B. does C. are D. is

B. Answer the questions:

1. Where does Ngan eat lunch?

………………………………………………………………………

2. Is the food in her school canteen good?

………………………………………………………………………

3. What is her favorite meat?

………………………………………………………………………

4. Does she lượt thích rice?

………………………………………………………………………

5. What kind of fruit does she lượt thích best?

………………………………………………………………………

Khoa & Luan go khổng lồ (1) …………… five sầu days a week. Their classes (2) ………….. at7a.m every day. On the (3) ………………. they often go to lớn the zoo. They (4) ………………goto lớn school on Sundays because their school closes then. Sometimes they have sầu a(5) ……………… at the park. They also like walking or (6) ……………….. in the park.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. the movies B. the park C. school D. hospital
2. A. end B. start C. close D. finish
3. A. weekend B. Monday C. days D. years
4. A. usually B. always C. often D. don’t
5. A. sailing B. fishing C. swimming D. picnic
6. A. swimming B. jogging C. watching D. listening

B. Answer the questions:

1. How many days a week vì chưng Khoa and Luan go lớn school?

…………………………………………………………………

2. What time vì their classes start?

…………………………………………………………………

3. Where vị they often go on the weekend?

…………………………………………………………………

4. Do they go to school on Sundays? Why or why not?

…………………………………………………………………

5. What vì chưng they lượt thích doing in the park?

…………………………………………………………………

các bài tập luyện IV. Đọc đoạn văn uống cùng trả lời câu hỏi:

Bài 1:

This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. And this ismy mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom and my sister, Mary. Tom’s 10 và Mary’s 7. They’re pupils.

1. How many people are there in his family?

………………………………………………………………

2 How old is his father?

………………………………………………………………

3. What does he do?

………………………………………………………………

4. How old is his mother?

…………………………………………………………………

5. What does she do?

…………………………………………………………………

6. How old is his brother?

………………………………………………………………

7. How old is his sister?

…………………………………………………………………

8. What vày they do?

………………………………………………………………

Bài 2:

MY HOUSE

I live in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, & it’s very small. There two bedrooms, a livingroom, a bathroom & a kitchen. The bedrooms are upstairs. Thebathroom is next to the kitchen. There is a lovely fireplace in the livingroom. There’s a beautifulgarden in front of the house. I live with my parents. I play badminton with my father in my không lấy phí time. We have a lot of fun. I love sầu my house very much.

1. Where is his house?

………………………………………………………………

2. Is it old?

………………………………………………………………

3. How many rooms are there is his house?

…………………………………………………………………

4. Is there a garden?

………………………………………………………………

5. Where is the fireplace?

…………………………………………………………………

6. Who does he live with?

…………………………………………………………………

7. What does he bởi in his free time?

………………………………………………………………

8. Does he love his house?

…………………………………………………………………

Bài 3:

Lan và Lien are classmates. Lan is thin, but Lien isn’t. Lan is tall and pretty. Lien is shortbut nice. They are both eleven years old. They are in the same class. They are both goodstudents. They are good friends. They often go to school & play together. 1. Who are Lan and Lien?

…………………………………………………………………

2. Is Lan thin?

………………………………………………………………

3. Is Lien ugly?

…………………………………………………………………

4. Who is nice?

…………………………………………………………………

5. How old are they?

………………………………………………………………

6. Are Lan và Lien in different classes?

…………………………………………………………………

7. Are they good pupils?

…………………………………………………………………

8. What bởi vì they often vì chưng together?

…………………………………………………………………

Bài 4

A robot is a machine. But it is not just any machine. It is a special kind of machine. It is a machine that moves. It follows instructions. The instructions come from a computer. Because it is a machine, it does not make mistakes. And it does not get tired. And it never complains. Unless you tell it to!

Robots are all around us. Some robots are used lớn make things. For example, robots can help make cars. Some robots are used to explore dangerous places. For example, robots can help explore volcanoes. Some robots are used lớn clean things. These robots can help vacuum your house. Some robots can even recognize words. They can be used to help answer telephone calls. Some robots look like humans. But most robots bởi vì not. Most robots just look lượt thích machines.

Long ago, people imagined robots. But notoàn thân was able khổng lồ make a real robot. The gist real robot was made in 1961. It was called Unimate. It was used khổng lồ help make cars. It looked lượt thích a giant arm.

In the future, we will have even more robots. They will do things that we can’t bởi vì. Or they will vày things that we don’t want to bởi. Or they will bởi vì things that are too dangerous for us. They will help make life better.

1. As used in paragraph 1, we can underst& that something special is NOT ________.

A. normal

B. expensive

C. perfect

D. tired

2. According khổng lồ the author, robots cannot be used khổng lồ ________.

A. explore volcanoes

B. make cars

C. clean your house

D. vị the gardening

3. What is the main purpose of paragraph 2?

A. to show how easy it is lớn make a robot

B. lớn tell what a robot is

C. to lớn describe the things a robot can do

D. to explain the difference between a robot and a machine

4. Which of these gives the best use of a robot?

A. lớn help make a sandwich

B. to lớn help tie shoes

C. to lớn help read a book

D. khổng lồ help explore Mars

5. How does the author feel about robots?

A. Robots are useless.

B. Robots are helpful.

C. Robots are confusing.

D. Robots are dangerous.

Xem thêm: Cách Giải Bài Tập Hóa 8 - Giải Bài Tập Hóa Học 8, Hóa 8

ĐÁPhường ÁN 

Những bài tập I

1. Do, live, live. 2. What is he doingnow? He is wateringflowers in the garden. 3. What does she do? She is a teacher. 4. Where are you from?5. are playing, is playing. 6. is watching. 7. go, have, am, visit. 8. Does your father go khổng lồ work by bus?9. How does your sister go lớn school?10. What time do they get up?11. What do they do in the winter?12. have13. is14. likes (* Lưu ý: Tuy là vào câu có “now”- tín hiệu của bây giờ tiếp nối, mà lại ta ko được chia động tự “ lượt thích “ thành dạng V-ing, đề nghị ta nên sử dụng thì bây giờ đối chọi vào ngôi trường hòa hợp này). 15. is calling. 16. am listening17. Are you playing badminton now?18. gets up19. watchđôi mươi. go21. has22. am reading, is watching23. lives, lives24. are playing25. get up26. goes, does27. is telling28. are29. Is he watching TV at 7.00 every morning?30. What does she do at 7.00 am?31. How old is she?32. How is she?33. go34. go35. goes36. likes, don’t like37. likes, doesn’t like38. love, don’t love39. go

40. Areyou waiting for Nam?-No, I am waitingfor Mr. Hai. 41. gets, brushes42. doesn’t live, rents43. How do your children go khổng lồ school everyday?44. Is, is listening45. are playing46. Goes, walks47. Do you live near a market? _ Is it noisy? 48. am doing, is listening. 49. are going. 50. Go, go51. am writing. 52. have sầu, goes53. have54. has55. Am eating, is playing56. Is it her bag? - No, it isn’t. 57. What time do your children (go) go lớn school?58. lives. 59. What time does your brother usually get up?60. is, is61. have62. is, are63. lives, has64. doesn’t have 65. What time do you start your class?66. Are you in class 12A3?67. learns, doesn’t live68. doesn’t live, lives69. is designing70. likes, doesn’t like71. Does she lượt thích apples?72. have, do, have73. swim, swim74. is reading75. like76. Where does Mr. Ha live?78. is going, wants79. are going, buying80. is studying, is listening81. has82. go83. go84. likes85. has, goes86. don’t read87. is, plays88. Do your students play soccer every afternoon?89. goes90. go, have

những bài tập II

is going khổng lồ take am not going khổng lồ be isn’t going to take isn’t going lớn snow Are they going to cometomorrow? When are you going to lớn getback? If you thua trận your job, whatare you going lớn do? In your opinion, she is going to bea good teacher? What time is the sun going to settoday? Is she going khổng lồ getthe job, bởi you think? Is David going lớn beat home page this evening? Whatis the weather going lớn be like tomorrow? There’s someone at the door, are you gettingit? How does he gethere? Are they going to come tomorrow? He teachesEnglish in a big school in town. When are you going toget back? Whatare you listening on the radio? Ishe playing sports? goes read, listen, watch play likes Isyour mother walking to lớn the market now? are running DoesSon write khổng lồ their friends every summer holiday? What areyou going lớn do tonight?

*Tải tệp tin giúp xem câu trả lời chi tiết*

Đáp án tất cả vào file tải: các bài tập luyện Tiếng Anh lớp 6 cơ phiên bản cả năm bao gồm đáp án. Mời bạn đọc xem thêm các tư liệu ôn tập Tiếng Anh 6 cả năm khác như: Để học tập tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực con đường Tiếng Anh 6, Đề thi học tập kì 1 lớp 6, Đề thi học tập kì 2 lớp 6,.... được update tiếp tục trên vanphongphamsg.vn.


Chuyên mục: Giải bài tập