BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 CÓ ĐÁP ÁN

  -  

Lớp 9 là bậc học ở đầu cuối và cũng là cao nhất ở cấp Trung học tập cơ sở. Vì chưng đó, kiến thức và kỹ năng tiếng Anh ở quy trình tiến độ này được mang đến là quan trọng nhất, không chỉ được nâng cao hơn nhưng còn trọn vẹn hơn khi tổng hợp kiến thức và kỹ năng ở tất cả các lớp dưới để áp dụng những bài tập giờ Anh lớp 9. Bài viết dưới đây sẽ điểm lại đều phần ngữ pháp cốt yếu đồng thời đưa đến một số đề minh họa về bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 giúp các bạn học sinh củng gắng thật vững chắc kiến thức của mình.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 9 có đáp án

Tóm tắt kỹ năng tiếng Anh lớp 9

Ôn tập lại những thì: hiện tại đơn, bây giờ tiếp diễn, bây giờ hoàn thành, vượt khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, sau này đơn, tương lai gần.Một số thì mới

Hiện tại ngừng tiếp diễn: miêu tả hành cồn đã xảy ra trong thừa khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và rất có thể vẫn tiếp tục trong tương lai. 

S + have/ has + been + Ving …

Quá khứ trả thành: mô tả hành hễ đã xẩy ra và hoàn toàn trước một hành động khác hoặc một thời điểm xác định trong quá khứ.

S + had + Ved/ PII…

Tương lai tiếp diễn: mô tả hành đụng sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.

S + will/ shall + be + Ving…

Danh cồn từ (Ving): hay được sử dụng thống trị ngữ hoặc bổ ngữ đến chủ ngữ, có tác dụng tân ngữ trực tiếp sau một vài động từ (deny, delay, suggest, avoid, consider, recommend, complete…) hoặc giới từ. Dường như nó cũng vào vai trò là vấp ngã ngữ đến tân ngữ lúc tân ngữ đó đứng sau một số động từ (catch, find, hear, get, see, watch…)Động trường đoản cú nguyên thể với “to” (to V): được dùng làm chủ ngữ, chỉ mục đích, kết quả. Nó thường xuyên đứng sau những từ để hỏi (what, how, where, who, when…) hoặc vào các cấu trúc như “for + O + khổng lồ V” hoặc “of + O + lớn V”.Động tự nguyên mẫu không “to” (V): đứng sau những động từ khuyết thiếu (can, could, may, might, should, must…) hoặc sau một số cụm tự (had better, would rather…). Kế bên ra, nó cũng đi sau một vài động trường đoản cú chỉ giác quan lại (feel, hear, notice, see, watch…) hoặc sau “let” và “make”.

Một số đề ôn tập bài xích tập tiếng Anh lớp 9

Đề 1: bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 cơ bản

I. Put the verbs in the brackets in the right form

I hate (see)……………….. A child crying. I finish (read) ……………….. The book and went to lớn bed. They prefer (play) ……………….. In a swimming pool all day. She suggested (go)……………….. To the cinema. He tried to avoid (answer)……………….. My question. If you practise ( speak)……………….. English every day, you will improve your English. Be quiet! The baby (sleep)……………….. If Tom (go)……………….. To lớn bed earlier, he would not be so tired. If he (try)……………….. Hard, he’ll pass the examination. I wish someone (give)……………….. Me a job next month.

II. Choose và circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

A. out B. Round C. About D. Would A. chair B. check C. Machine D. child A. Too B. Soon C. Good D. Food A. Though B. Enough C. Cough D. Rough A. happy B. hour C. high D. hotel A. Equal B. Fashion C. Champagne D. Match A. only B. Cotton C. Cross D. Economic A. Baggy B. Minority C. Style D. Symbol A. Thing B. ghost C. Clothing D. Strong A. Casual B. sale C. sleeveless D. slit

III. Complete the passage with the given words, then answer the questions below

from as which several them because of

Everyone wants to lớn reduce pollution. But pollution problem is ________ (1) complicated as it is serious. It is complicated ________ (2) much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust ________ (3) automobiles causes a large percentage of all air pollution. But automobiles provide transportation for millions of people. Factories discharge much of the material ________ (4) pollutes the air and water, but factories give employment to a large number ________ (5) people. Too much fertilizer or pesticide can ruin soil, but fertilizers & pesticide are important aids to the growing of crops. Thus, to kết thúc or reduce pollution immediately, people would have lớn stop using many things that benefit ________ (6). Most people vì not want to bởi that, of course. But pollution can be gradually reduced in ________ (7) ways.

Why is the pollution problem complicated?

→ ………………………………………………………………………………….

bởi factories discharge a lot of the material that pollutes the water?

→ ………………………………………………………………………………….

What would people have to vì chưng if they want to lớn reduce pollution?

→ ………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Dựa Vào Bảng 6.3 Vẽ Biểu Đồ So Sánh Gdp Của Hoa Kì Với Thế Giới Và Một Số Châu Lục

IV. Complete the second sentence so that it has the similar meaning khổng lồ the first

The tác giả has written a special edition for children.

→ A special edition ………………………………………………………………

She went khổng lồ bed early because of her sickness.

→ Because she ……………………………………………………………………

Mrs. Brown has just bought a car. The oto is very fast and modern.

→ Mrs. Brown has just …………………………………………………………..

“What about changing the date of the meeting again?” Mr. Nick said.

→ Mr. Nick suggested ……………………………………………………………

My nephew enjoys feeding fish every morning.

→ My nephew is interested ………………………………………………………

“Listen khổng lồ me and don’t make a noise”, said the teacher khổng lồ his students.

→ The teacher asked his students ………………………………………………..

Xem thêm: Sự Tích Bốn Mùa - Nghe Kể Chuyện Cổ Tích

My friend said: “Are you going lớn leave tomorrow?”

→ My friend asked me …………………………………………………………..