Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 3: community service

  -  
... garden a in b at c on b play c plays 19 He learns … badminton a playing trăng tròn In American , soccer is the usual word for … a volleyball b football c basketball Đáp án b 2.b 3.a 4.a 5.b a 7.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 3: community service

c 8.b 9.a ... shelves on the … have math & science books a left b middle c bachồng In physical Education, he learn … volleyball a playing b play c to lớn play 10 … is my favorite subject at school because I love ... plants a Math b Biology c History b class c period 11 We have sầu four today a classes 12 The class … at o’clock in the morning a start b starts c ends 13 … you go to lớn bed ? – at half past ten a What b...
*

... a volleyball b football c basketball Đáp án b 2.b 3.a 4. a 5.b a 7. c 8.b 9.a 10.a 11.c 12.a 13.a 14. b 15.b 16.c 17. a 18.a 19.a đôi mươi.b Bài 2: They … some snack at the moment a have b is having c having ... father a at 16 Students have sầu two … each day a 20- minutes breaks 17 The United States’ library of Congress is one of the … libraries in the world a larger b largest c larger than b This c that ... pleased trăng tròn Hurrah ! we’ll have a day this week a on b off Đáp án 1.b 2.b 3.b 4. a A 6.c 7. a 8.a 9.a 10.b 11.a 12.b 13.c 14. a 15.c 16.b 17. b 18.a đôi mươi.b c of ...
*

... brother He is Hung và he learns at Sai Gon National University What does Thu live with in a small town near Ho Chi Minch City? What are her parents’ jobs? ... to? about What an nice day! We should go for a walk now My kitchen have a refrigerator & an electric stove -3- VnDoc - Tải tài liệu, văn quy định, biểu chủng loại miễn phí tổn Is there any tomatoes in the ... Mr John Robinson is a teacher of English? (What) => No, there aren’t any apples in the refrigerator.(Are) => I will be...

Xem thêm: 10 Điều Chỉ Những Người Khôn Ngoan Mới Biết Để Cư Xử, Chẳng Ai Dám Trách Nửa Lời


*

... her homework every day We (travel) lớn Ha Noi tonight He (not come) here tomorrow 10 Don’t worry! HE (come) here soon VI Give correct form of the following words What a ... in his class (good) He studies Math better than his bother does (good) Your xe đạp is than my bike (new) She looks more than her sister (beauty) What a story (interest) This ... modern The oto is more modern than the motorxe đạp => The motorbike _ 10 The xanh bag is 50.000VND The red bag is 60.000VND The brown bag is 62.000 VND => The blue bag...
*

... văn luật pháp, biểu mẫu mã miễn giá thành C What those doctors take care of? D Where those doctors work? 16 a beautiful days! A What a B What the C What an D What 17 The living – room a table nd ... are having B Which C What D How B Who C Which D When C old D oldest C at D with C any D và C at D with 18 interesting the film is! A How much 19 are you, Mai? A What 20 Lan is one year ... D does C give sầu D have 25 Come in and a seat! A B is 26 A farmer works hard from morning night A at B on C in D till B nice C awful D big 27 What an house! A lovely 28 Mrs Lan a lot...
*

... good one with bedrooms at number 27 b The most expensive sầu apartment is the funished one with bedrooms at number 79 c The best apartment is the one with two bedrooms at number 27 d The most suitable ... hay có tác dụng sao!) - What a bright room! (Phòng sáng sủa quá!) - What an interesting movie! - What a lovely house! (Phlặng hay quá!) (Nhà xinc quá!) - What a delicious dinner! - What a beautiful day! ... hàng tệ làm cho sao!) - What a wet day! (Một ngày mát mẻ làm cho sao!) - What a boring party! (Bữa tiệc ngán quáỉ) - What a bad movie! (Phyên dở quá!) b Compliments (Lời khen) - What a great party! (Bữa tiệc...
... morning _night My birthday buổi tiệc nhỏ will start _7 pm và finish _ pm My birthday is _ Wednesday June 17th I was born _ 19 97 10 I always go to lớn school _ foot but sometimes I ... today _ I enjoys (read) comics _ VI Hãy điền giới từ bỏ tương thích vào nơi trống Hoa’s father works the farm _ the country A nurse takes care _ siông chồng people The books are _ ... farm? She don’t want lớn go to lớn TP HCM đô thị When it’s hot, he likes swiming What far is it from your house? She is ten year old He is a old man...
... good one with bedrooms at number 27 b The most expensive apartment is the funished one with bedrooms at number 79 c The best apartment is the one with two bedrooms at number 27 d The most suitable ... (Bữa tiệc giỏi làm cho sao!) - What a bright room! (Phòng đầy niềm tin quá!) - What an interesting movie! - What a lovely house! (Nhà xinh quá!) - What a delicious dinner! - What a beautiful day! (Phyên ... hàng tệ làm cho sao!) - What a wet day! (Một ngày mát mẻ làm cho sao!) - What a boring party! (Bữa tiệc ngán quáỉ) - What a bad movie! (Phim dsống quá!) b Compliments (Lời khen) - What a great party! (Bữa tiệc...
... her homework every day We (travel) to Ha Noi tonight He (not come) here tomorrow 10 Don’t worry! HE (come) here soon VI Give correct khung of the following words What a ... studies Math better than his bother does (good) Your bike is than my bike (new) VnDoc - Tải tư liệu, văn uống điều khoản, biểu chủng loại miễn phí She looks more than her sister (beauty) What ... bag III Put the verb in the right form or tense Mai (be) 12 years olds next month She would like (have) a buổi tiệc ngọt in her house She (invite) some...
... brother He is Hung and he learns at Sai Gon National University What does Thu live sầu with in a small town near Ho Chi Minch City? What are her parents’ jobs? ... about What an nice day! We should go for a walk now ⇒ My kitchen have sầu a refrigerator & an electric stove ⇒ -3- VnDoc - Tải tư liệu, văn uống lao lý, biểu chủng loại miễn tổn phí ⇒ Is there any tomatoes in ... Mr John Robinson is a teacher of English? (What) => No, there aren’t any apples in the refrigerator.(Are) => I will be...
... vnạp năng lượng luật pháp, biểu mẫu mã miễn tầm giá C What those doctors take care of? D Where those doctors work? 16 a beautiful days! A What a B What the C What an D What 17 The living – room a table nd ... Lan A of B in C at D about C talks D gives 33 A doctor care of sichồng people A gets B takes 34 Mrs Na Is this apartment suitable you ? Mr Jones Yes, I think so A for B of C in 35 Lan Is this ... Yes, it is B two C first D new 36 She will watch T.V but she see a movie A will B isn"t C doesn"t D won"t C have D go 37 We badminton every afternoon A B play 38 Na sports you ? A How Ba...
... movie! What a delicious dinner! What a bright room! What a lovely house! What a beautiful day A3 Look at the picture Then practice with a partner a Point và say + What is in the picture? - There ... exclamations a complaints Ex: expensive sầu dress Now use: awful restaurant boring tiệc ngọt wet day bad movie Write complaints What an awful restaurant! What a boring party! What a wet day! What a bad ... Write exclamations b compliments Ex: great các buổi party Now use: interesting movie delicious dinner bright room lovely house beautiful day Write compliments What an interesting movie! What a delicious...
... After paying for it, I asked the salesgirl to (33 ) _ it up On the day of the buổi tiệc ngọt, I arrived at Jack"s house (34 ) at o"clock Jaông xã was very (35 ) to see me và thanked me for the present ... birthday a ceremony b honor c memory d celebration 10 We tried to make a _ of our situation, but it wasn"t funny a joke b trick c tension d risk 11 They held a concert lớn mark the _ of Mozart"s ... paying for it, I asked the salesgirl to lớn (33 ) wrap it up On the day of the buổi tiệc ngọt, I arrived at Jack"s house (34 ) punctually at o"clock Jack was very (35 ) pleased lớn see me & thanked me for the...

Xem thêm: Giáo Án Tôi Yêu Em Của Puskin ), Giáo Án Ngữ Văn 11 Tiết, Giáo Án Tôi Yêu Em Của A


... Xem toắt con đọc tin fan toắt để điền trường đoản cú thích hợp vào chỗ trống đối thoại VnDoc - Tải tư liệu, văn lao lý, biểu chủng loại miễn phí Week: Period: 14 Planning date: UNIT 3: AT HOME LESSON 3: B ... xuống toắt Chụ ý vào ngón tay ngay sát giỏi xa, dụng cụ ttrẻ ranh số các giỏi số A2: Hoàn thành thắc mắc câu trả lời Làm tựa như câu mẫu huyết học ngày hôm Week: Period: 13 Planning date: UNIT 3: AT HOME ... phxay tính chữ B2: Viết dạng số các danh từ đến trước VnDoc - Tải tài liệu, văn uống điều khoản, biểu mẫu miễn giá tiền Week: Period: 15 Planning date: UNIT 3: AT HOME LESSON 4: C1 Phường.38 I Aims: - To help...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu mới đăng cầm tắt vnạp năng lượng bản trong tâm địa mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình vào thời điểm dịp lễ đầu năm điểm sáng tầm thường và vai trò của ngành ruột vùng tngày tiết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 cthị xã cũ vào lấp chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 biên soạn văn uống tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve bé trau bài xích ca ngắn thêm đi bên trên bãi cát sự cải cách và phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn uống học trung đại VN lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê lại tất cả lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8